Észak-Magyarország, 1951. december (8. évfolyam, 280-303. szám)

1951-12-23 / 299. szám

4 ÉSZAKMAGYARORSZÁG Vasárnap, 1951 december is* SS­HARMINC EZÜSTPÉNZ Howard Fast színműve a miskolci színházban Howard Fost ,,Harminc ezüstpcnz'*' című színműve ékes bizonyítéka annak, hogy a béketábornak, a népek szabadsá­gának a dollár milliomosok birodalmában milyen kemény, elszánt harcosai vannak, akiknek hangját hiába igyekszik elfoj­tani az imperialista terroro Hangjuk áttör minden rendőrkordonon, országhatárokon9 óceánokon, behatol a széles dolgozó tö­megekbe és ellenállásra serkenti őket a háborús gyújtó gotokkal, a népek ellen• ségeivel szemben. Nekünk meg kell értenünk a darab- lói azt is, amit a szerző nem mondha. I ki nyíltan. A Graham-család esete mögött meg keli értenünk á cselekmények rú­náit, a szereplők magukbalojtott sztr tmi is. Jól tudjuk, hogyha az amerikai haladó író csak halvány rem-nvt is táp­lál aziránt, hogy müve hazájában, vagy valamelyik marshallizált nyugati ólam­ban színpadot kapjon, mondanivalója egy részét a sorok közé, a színfalak mögé \ell rejtenie. így nézzük, így értékeljük Howara Fast darabját, amely bátor, harcos ki­állás Amerika uraival szemben, az igaz­ság mellett. Darabjában leleplezi az új­fasiszta rendszer egész gya’ázatosságát. Megmutatja, hogy ez a rendszer a tár­sadalom söpredékére, kapitalista béren­cekre, gengszterekre, jellemgyönge, meg­félemlíthető elemekre támaszkodik, így u al Fast a kapitalista rend rothadá­sára, feltartóztathatatlan pusztulására. * A darab cselekménye — tipikus eset, amely ezer és ezer változatban isme• la­dik Trumanék Amerikájában; a szerepJ lök közül Graham, Carmichael, Salvin tipikus ,alakjai annak a közép­rétegnek, amelynek életviszonyai közvet­lenül az imperialista államgépezettel függnek össze, David Graham minisztériumi statisz­tikus jellegzetes típusa annak az átlag umeiikai polgárnak, akinek politikai tá­jékozottsága, általános műveltsége hihe­tetlenül alacsony fokon áll. Ez egyenes következménye annak a bizonyos „ame­rikai életformának''. Ezt a bürokrácia szamárlétráján őgyelgő, nyugodt emész­tését mindennél többre értékelő, gyenge­jellemű emberkét használja fel a mono­polisták eröszakszervezete eszközül egy politikai maffiához, orvtámadáshoz. Odáig aljasítják, hogy jellemes, öntuda­tos felesége megundorodik tőle, ott­hagyja és gyermekével együtt elmegy egy tisztább világba. A miskolci ősbemutatón Agárdy Gábor árnyalatokig élethűen jellemezte Graham ingatagságát az állását fél ö, ezért kóny- nyen megfélem’íthetö szürke hivatalno­kot, aki pozíciójáért a legnagyobb becs­telenséget is vállalja- Amikor érzi, hogy süllyed az erkölcstelenség lejtőjén, ide­geskedő kirohanásokkal akarja elhall­gattatni lelkfismeretét Erkölcsi gyenge­ségét feleségével és Hildával, néger szo­balányukkal szemben tanúsított hitvány I magatartásával tetézi. Mindezt hűen, életszerűen tükrözte Agárdy alakítása. Graham ellentéte: felesége, Jane, aki­ben szemünk előtt .ébred és erősödik öntudata. Amikor gyermeke szerető gon­dozóját, Hildát emberi önérzetében meg­bántja, nyomban mélyen meg is bánja tapintatlanságát. Átérzi a Hildának oko­zott fájdalmat és eltökéli, hogy minden­áron jóváteszi hibáját. A maga hibáján keresztül döbben rá az egész „amerikai életforma sötétségére és elhatározza, har­colni fog minden erejével a sötétség el­len, az igazság, a szabadság, az embe­riesség győzelméért, — azokért az esz­mékért, amelyeket üldözőbe vett „kom­munista-gyanús" barátjuk révén ismert meg. Férjét szívósan igyekszik a becsü­letes amerikai hazafiak táborába terelni, de amikor minden igyekezete meghiúsul, szakít vele. Bartha Mária formálta meg és emelte jelenetről jelenetre rokonszenvesebb hőssé Jane-t, akit nem tud sem megfélemlí­teni, sem félrevezetni Füller fenyegető­zése és alattomos ravaszsága. Jane ren­dületlenül kitart az igaz hazafiak mel­lett. Fuller, a titkos szolgálat ügynöke meg­felelő gyakorlattal veti ki hálóját a ki­szemelt áldozatra, Graham-re, s mire ez a gyenge ember felocsúdik, már benne is van a csapdában. Fuller legjellemzőbb megnyilatkozása, amikor a koholt vádul tartalmazó nyilatkozat aláíratása után közli Graliam-mel: „Önnek e pillanatban sok új barátja született, akik nagy ösz~ szekölíetésekkel rendelkeznek." Szóval Graham most már elég aljas ahhoz, hogy Amerika vezető tényezői megbecsüljék- Nem lesz már állásgondja, haladni fog... Bozóky István helyesen domborította ki a minden hájjal megkent Fuller ci­nizmusát, emberismeretet követelő ravasz fogásait. Játékán azonban bizonyos kiasz- szicizá'ó modorosság vonult végig. Gesz­tusaival, hangsúlyával olykor valami fiók- Me’ternichhé stilizálja s ezzel tű éri. ke' a rajfinált, de alapjában szimpla geng­szter eszességét, képességeit. A szerző modellje kétségtelenül farneaflanabb. nyersebb figura, mint ahogy Bozóky áb­rázolja — és színészkedö készsége is hiányosabb, mint amilyet Bozóky tulaj­donít FuV.ernek. m Hilda, a félvér szoba’ány legbeszéde­sebben meleg szemével fejezi ki az ese­mények sodrában hullámzó érzelmeit. Ez p szem elfojtott fájdalmat, mély szere­lteiét, vádat, gyanakvást, felébredt öntu­datot, szabadságvágyat tükröz, elmondja azt is amit Hilda szavaiban elhallgat- Varga Irén igen komoly feladatot ol­dott meg hiánytalanul — hiteles, meg­győző alakításával. Az amerikai bürokrácia két jellegzetes a’akja: Carmichael minisztériumi osz­tályvezető, a karrierista és tudatos gaz­ember — és Selvin, a személyzeti osz­tályvezető, aki érzi a körülötte terjengő posvány bűzét, de nincs elég ereje ahhoz, hogy kiszabaduljon belőle, Carmichaelt Nagy István játszotta, aki fokozatosan élte bele magát a cinikus törtető „leikivi ágába". A lázadozó, de tehetetlen Selvinl Perlaki Kornél alaki-, tóttá roppant kifejező erővel, Gáspár Éva játszotta Mildred, Jane túl vidám, könnyűvérű barátnőjének érdekes epizódalakját. Bámulatos biztonsággal, kedvesen játszott a parányi Tóth Ilona, Grahamék apró gyermekének, Lorry-nak megszemélyesítője, | * Fass Károly rendező az előadás irány­vonalának határozott kijelölése mellett is tág teret engedett a szereplőknek, hogy a maguk elképzeléseit valósítsák meg, maguk formálják szerepüket. Ez a módszer helyesnek bizonyult, mert meg­követeli, hogy valamennyi szereplő nem­csak saját szerepét, de a darab egészét, annak mondanivalóját, politikai tartal­mát is alaposan tanulmányozza. Az ered­mény: elsőrendű, magasszínvonalú elő­adás, a darab hű értelmezése. Ütő Endre szép, hangulatos díszlete emeli az elő­adás színvonalát. A színészek munkáját könnyíti. segíti Keszlhe’yi Zoltán és Thurzó Gábor pontos, alapos fordítása. HAJDÚ BÉLA MEGJELENT A Magyar Dolgozók Pár'ja Köz. pon i Vezetősége Agitációs és Propa­ganda Osz ály-a kiadásában megjelen füzet ismerteti a Rákosi Mátyás Mü­vek népnevelőinek munkáját a munka­fegyelem megszilárdí ása, a terv e je- sí és, anyagtakarékosság és a munka, verseny kiszé esítése erén. A füze bői megismerjük, hogy a Rákosi Má:yás Müvekben és más nagyüzemekben hogyan segítik dő a Gazda-mozgalom kiszélesítését. A füzet tanulmányozása nagy segi'. ságet jelen; a funkcionáriusok, a párt­ós pár onkívüli népneve ők a műszaki és gazdasági veze ők részére a terv .eljesítésének végrehajtása terén. Opera• és balét test a miskolci színházban Zsúfolásig megtelt a miskolci szín­ház a hétfői balett- áj operaesten, ami Igen a Magyar Állami Operaház kiváló balett.táncosai és énekesei ven­dégszerepeltek. A VIT-díjjcJ kitünte­tett táncosaink az operaházi mnsnröa- rabok egy.egy részletét mutatták be Csinády Dóra különösen nagy sikert aratott a „Fáris lángjai“ színésznő táncának előadásával, Gyönyörű, ki­csiszolt mozdulatai, előadásmódjának bája, finom lírája jellemzi nüvésze. tét. Drámai erő sugárzott az. O'sy Já­nosra! együtt előadott fáncVbna Csaj­kovszkij: „Hattyúk tavából“. Mep-g tapsokkal fogadta a közönség a Dió­törőbő! előadott részletet. Megkapó volt St"auss: „Kék Duna keringő je“, amelybe a két kitűnő fiatal táncos szinte új életet lehelt Jó felkészül;. ségű, erőteljes táncosnőt ismertünk meg Kamata Irénben; kivált a Car­menból előadott két táncrészlet tet­szett Kedves, hangulatos volt a Ftallay Zoi'ánnal együtt bemutatott évődó, urínvkedő tánc Kenessey: „Keszkenő­jéből“. Mélyzengésü. szénszínü hangjával, könnyed előadásmódjával, fejlett mu­zikalitásával tűnt ki Tamás Éva, aki a Trubadúrból, a Carmenon énekelt egy-egy áriát. Szívesen fogadta a hallgatóság Ge­ra István számait, aki népszc'ü ope-a- áriákkat örvendeztette meg az est részt, vevőit. Az előadókat Holtai; Béta kí­sérte zongorán szakavatott kézzel^ december 23-íól január 2-ig: Gőzfürdőben: 24, 27, 29 és 31-én egész nap férfiaknak, 28-án egész naP nőknek, 23, 25 és 50-án dé'elött fér. fiáknak, tíéluán nőknek üzemet -'-ár­iunk, e napokon a kád- és iszapfürdő is rendelkezésre áll. Iszapfürdő hé'fői napokon dé e őtí nőknek, délután férfiaknak 26_án és 1-én üzemszünet Január 2-tőí rendes üzemmenet. SZÍNHÁZ HETI MCSOKA: Vasárnap délután tél 4-kor: Három a kislány. Bérletszünet. Vasárnap este fél 8 kor: Három a kis­lány. József Attila bérlet. 3 M skolci Vegyianvagnál december 28-29—30-án leltározás miatt az áru átvéfelés kiadás szünetel A S?ab3il53g-Iür dö fürdési rendje APROHIRDETESEK ÁLLÁST NYÉK Pénz.árost, statisztikust. Evolut könyvelőt (férfi­nő) felveszünk azonnalra. Jelentkezés 43/2 Építőipa­ri Vállalat Miskolc. Szent. Péteri kapu úti építke. zés. (Régi lóversenyt ér.) 3618 Anyagkönyvelőket felve - szünk. Jelentkezni lehet a Miskolci Vegyianyag Nagykereskedelmi Válla­latnál. Széchenyi u. 100. sz. irodájában. 3625 Főznitudó háztartási alkalmazottat felvesz dől. gozó házaspár. Ránky, Széchenyi u. 33. I. e. 6. sz. 149 Reggeli órákra azonnali felvételre takarítónőt, ke­resünk. TCISOSz. Város­háztér 22. 4 0 \S VFTRl Rövid kereszthuros zon. gor^t vesz az SzTK Zsol. cai kapu 28. I. e. 10. sz. szoba. Jóhangű bécsi rövid fe­kete kereszthuros zongora eladó. Rákóczi u. 22. 132 Télikabát oposon gal. lérral, könnyű, meleg hör­csög-szőrme béléssel (alig haszná t) és ,,Zephir“ fa- tüzeiésü kályha eladó. Kossuth utca 15. 141 Eladó gyönyörű Philips gramofonos rádió nyári konyhának, kamarának használható galambdúc. 2 darab betonvályu. Szilá gyi Dezső u. 41. 143 Majdnem ilj félmagas - kérgű negyvenegyes csiz­ma eladó. Malinovszkij u. 1. II. 1. 144 Eladó fürdőkád. Vörös, marty u. 14. az udvarban. 145 Eladó jó állapotban lé. vő ,,Jobbágy“ kályha; 100 literes vastartály, meghajtásra smirgliköszö­rű finom és durva kővel. Szűcs Sámuel u. 9. 146 10 éves fiúnak új sika- bát és franciababa eladó. Farkas Károly u. 32. 147 Hízott disznó és széna eladó* Tapolca, Enyedi ut 7. 152 Báránybéléses gyermek lábzsák eladó. Felszaba­dítók u. 9. 154 Termelői bor ünnepi áron Miskolc Gyár a 2 sz. aiatti sajáttermésn borkimérésben minden mennyiségben kapható. 44 Fürdőkád horganyból, kutyaház. karnis, dívány eladó. Miskolc, Csabai kapu 1. sz. 136 ki \rs/rii MAVAUT Főnökség Miskolc felirású bélyeg­zőnk 22-én 11—12 óra táj. ban a személypályaudva­ron elveszett. Kérjük a megtalálót, hogy a bé­lyegzőt leadni szívesked­jék a MA VAUT Főnöksé­gen. VEGYEN Letiltás. MÁVAUT Fő- nökség Miskolc felirású bélyegzőnk 22-én 11—12 óra tájban a miskolci sze­mé1 ”pályavn elve­szett, Minden ilyen meg­nevezésű bélyegzővel ellá tott iratot kérünk sem­misnek venni, s ha valóv' ezzel a felirású bélyegző­vel jelentkezik, rendőrne... átadni szíveskedjék. hírek Ügyeletes gyógyszertárak Állandó éjszakai szolgálatot tart Mis sole Aran.vszarvas <tízabánságtól 2. Ma linovszkij utca 2. szám. U.idiósgvőr Marx Károly u 3b. Uejőcsaba; Csaba vezér ut 68. Ma Diósgyőrött a Hegyalja utca 1. sz. alatti gjógyszertár tart éjszakai szolga latot — Ügyeletes állatorvos 24.én, 25-én, hétfőn és kedden dr. Mezei László, Tom­pa xi. 11. sz. 26 .án, szerdán Dienes Árpád állatorvos, Miskolc, Széchenyi utca 24. bejárat a Kálvin u. felől. időjárás Párás, ködös idő, néhány helyen eset­leg ködszitálás. vagy '»nos *■>. Mérsékc t szél, a hőmérséklet nen változik iónvégé­sén. Várható hőmérsákleli értének az ország területére vasárnap 1 mínusz 3—mínusz 6, tléiben ü- mínusz 3 lek A Meteorológiai Intézet jelentése a fű­tés alapjául szolgáló napi középhőmér­sékletről: December 23 án, vasárnap a várható középhőmérsék’et Budapest n és az egész ország területén 4 Celsius fok alatt lesz. — Lapunk holnapi — ünnepi — száma 8 oldalon jelenik meg. — A KI ADÓHIVATAL telcfonszáma megváltozott. Az új telefonszám: 28 61. — Ünnepség keretében osztották ki a kisipari szövetkezetek 90 sztahanovistá­iénak az oklevelet, ugyanakkor adták át 90 sztahanovistának a jelvényt A sztaha­novisták zöme a vas, fa és textil-szakmá. ból került ki. — Az összszövetségi mezőgazdasági wÜU lamosítási intézet munkatársai új villany*, traktort szerkesztettek. Az új traktor nagy kapacitása lehetővé teszi a 45 cm-es mélyszántást is. Ez a Laktur egy műszak alatt 8—9 hektár földet tud felszántani, — A miskolci Partizán utca lakói szer., kosz őjégünk..ÖA küldőit levelűkben hálás Röszönetüket fejezték ki a Pártnak, a vá* rosi tanácsnak és a villamos vállalat dol­gozóinak azért, hogy utcájukba levezet­ték a közvilágítást. — A nyugatnémetországi munkanélkü* liek száma december első felében ugrás szerűen 143.326-tál emelkedett és — » bonni munkaügyi minisztérium adatai szerint — 1.449,637. el újabb tetőpontját érte el. Az emelkedés Bajorországban volt a legnagyobb arányú, utána Alsó- Szászország és Észak-Rajna Westfália kö, vetkezik. — Pénteken délelőtt a külügyminlsz*é« riumban aláírták a magyar.német kul­turális egyezmény 1952. évi munkatervét, — Több mint 35Q.0G0.cn tekintették meg eddig Budapesten a Magyar—Szov­jet Társaság által ,,A kommunizmus épít. kezésoi a béke művei“ címmel rendezett kiállítást. ÉRTESÍTÉS A Miskolci Irgatlankezalő Vállalat érte. siti a kezelésében lévő házakban lakókat és házfeiügveiöket, hogy vízvezvsiéki iső« repedések kiküszöbölése, kijavítása cél­jából az ünnepele alatt — úgy a karácso­nyi, mint az áj övi - a Ilukolc* Vas. és Fémipari Szőkít* jzat ísoekciól ta»L Szerelője megtalálható a Széchenyi u. 19, sz. alatt a háuhvigv«búiéi. Vái'alaluUfc b jelentököt, nogy a csőrcpedése két ott jelentsék. 130 szpza'éklal javult a misko ci járás MHK munkáid az MISS fiéilieíes versengne» utolsó szataszaaan A Megyei Testnevelési Sportbizottság héthetes MHK és minősítő versenye be­fejeződött. A legutóbbi értékelés a.kai. mával a miskolci járás az utolsóelőtti he. Iyen áilt. Azóta a sportkörök vezetőinek és a TSB jó szervező munkájának ered­ményeként szinte ugrásszerű emelkedés mutatkozott az MHK munkában. Míg az MHK próbák terén a legutóbbi értékelés alkalmával 120.46 százalék volt a járás teljesítménye, most 149.91 százalékkal fe­jezte be tervteljesítését. Minősítésben 12.41 százalékról 235.89 százalékra ugrott fel teljesítménye. A járás együttes telje­sítménye 192.90 százalék. a legutóbbi 66.43 százalékos teljesítménnyel szemben. Az eredmények elérésében nagy része van a Járási TSB új elnökének, akinek műkő. dese rövid idő alatt teljesen megváltoz­tatta a, járás sportmunkáiának képét. Fáradságot nem ismerve küzdött azért, hogy a verseny utolsó szakaszában be hozzák a nagy lemaradást. — Nagy örömömre szolgált, hogy a ver­seny utolsó szakaszában a sportvezetők­kel karöltve sikerült pótolnunk az e’őző ínu1 osztásokat és Sztálin elvtárs születés, napjára nemcsak teljesítettük, hanem jó­val túl is szárnyalhattuk járásunk idei "•portfejlesztési tervét — mondja Kozsik Tibor. a JTSB elnöke. Járásunkban az a’sózsolcai sportkör ve­zetősége végezte a legjobb munkát, meg. érdemelten nyerték meg a JTSB 1961.er v indorzászlaját. A Sajóbúbonyi Építők sportveze: őségéi nek értékes munkája szintén nagymér« tökben hozzájárult az elért eredmények­hez. A bányász sportkörök közül a saJ6„ s centpéteri bányász sportkör végzett igen jó munkát. Hegymegi János MHK fele­lőssel az élen. Az úttörőverseny első he­lyezettje járásunkban a répáshutai áltsu János iskola lett, ahol 575 százalékban teL jesítették idei tervüket. Jó munkával tűnt ki a sajószentpéteri Munkaerőtar a- lékok vezetősége, akik 199 száza'ékra tel­jesítették sportfejlesztési tervüket. Az eddig elért eredmények azonban nem tesznek bennünket elbizakodottá —• folytatja —, n verseny tapasztalatait fel­használva igyekezni fogunk a iövőbeix sokkal tervszerűbb és eredményesebb munkát végezni, hogy dolgozóink kedve­zőbb időjárási viszonyok mellett, kellő időben tegyék le az MHK próbákat A jól megszervezett aktíva hálózattal készü­lünk fel arra a naey feladatra, amelyre egyre jobban fej'ődő szocialista sportunk kötelez bennünket, sportvezetőket annak & célnak oléré^éb^n. hogv a sportban elért °redményeinkkel is tovább növeljük a bé„ ketábor legyőzhetetlen erejét. Kozsik Tibor jó munkáiéval példát mu tatott a többi sportvezetőnknek! Vasárnap ds-ut^n kft rangadó mérést játszanak a teremkézilabda bajnokságban A karácsony másodnapján megrende­zésre kerülő megyei teremkézilabda baj­nokság utolsó fordu’ójának két rangadó mérkőzését előrehozták és vasárnap dél­után játszók a Kilián gimnáziumban. A női mérkőzés az I. osztályú női bajnok­ság sorsát dönti el, a férfi mérkőzés pe­dig a II. osztály férfi bajnokságot. 16.30 óra: Di. Vasas 3010—Miskolci Lö. komotív férfi II. o. ,17 óra: Miskolci Lokomotív—Miskolc? Építők női I o. A többi mérkőzést karácsony másodnay ián rendezik. Az ózdi Munhaerötarialéhok nyerlek az ftlTSK országos ököivivóversenyét Nagy érdeklődés mellett rendezték meg Ozdon a MTSK országos ökölvívó verse­nyét, melyen 70 versenyző vett részt. A niérnőzéseK megkezdése előtt Ulrich Géza JTSB elnöke mondott üdvözlő beszédet, majd Poprócsi Vilmos ismertette a Mun. kaerötartalékok versenyének jelentőségét. Ezután került sor a küzdelmekre, ame­lyek több súlycsoportban változatos és nagy harcot hoztak. Első lett az Ózdi MTSK 19 ponttal. 2. Miskolci Építők IS pont. 3 Ózdi Vasas 14 pont. 4. Diósgyőri Vasas 9 pont. A döntő küzdelmek eredményei: Papirsuly: Váradi (Ózdi MTSK—Bez- zegh (Miskolci Építők). A nosszabb karú Váradi biztosan győz. Légsuly: Vona (Ózdi MTSK)—Oi ff re (Eger) Hatalmas küzdelemben a többet és biztosan ütő Vona győz. Harmatiuly: Bálint (Ózdi MTSK)—Mn- .ioros (Miskolci Építők). A második me­netben Maioros fe’adia a mérkőzést. Pehelysúly: Lakatos (Miskolci Építők) —Szabó (Ózdi Vasas). Győz a többet tá­madó Lakatos. Könnyűsuly: Rácz (Eg^r)—Szerencsé- (Miskolci Építők) A második menetben döntő fö’énnvel ervőz Szerencsés. Kisváltósú’y: Albert (Miskolci Építők) —Szivecz (O^di Vasas). A sokkal iobban ök’ö”ó A'b^rt biztosan gvőz. Váltósuly: Simon (Diósgyőr)—Kocsist (Ózdi Vasas). Vitás kimenetelű mérkőzé­sen győz Kocsis. Nagy váltósuly: Kun (Eger)—Prokk (Ózdi Vasas). A második menetben Kun kemény egyenesei miatt Prokk feladta a mérkőzést. Középsuly: Hódi (Miskolci Építők)— Dobolán (Ózdi MTSK). Hatalmas küzde lemből, a valamivel keményebben ütő Hódi kerül ki győztesen. Nagyközép 5uly: Matula (Diósgyőr)— Makkai (Ózdi MTSK) A sokkal képzet­tebb Matula az első menetben biztosan győz. Félnehézsuly: Gyurkota (Diósgyőr)—» Krechel (Ózdi MTSK). A kezdő Krechel az első menetben feladja a mérkőzést. Nehézsúly: Benedek (Ózdi MTSK)—. Balogh (Ózdi Vasas) A két csapkodó kÖ» zül a vaTamivcl pontosabban ütő Bene„ dek kerül ki győztesen. A miskolci Városi Testnevelési és Sport­bizottság december 25-én és 26-án dél­előtt fél 11 órai kezdettel a Kossuth film. színházban sportfilm bemutatót tart Fel­kéri a sportkörök vezetőit.: hfv.iák fel sportolóik és q sportot szerető dolgozóik f gyeimét a filmbemutatóra, hogy azokon minél nagyobb számban vegyenek részt. A belépődíj egységesen egy forint. A mozik míisovft: BÉKE: Dec. 20-26. Megvédjük Cáricint. Előadás ö és egynegved is Pnnepnapo kon: 3. egynegyed 6 és fél 8 óra. KQ^niI; Dec. 20—26. Virradat kül dötte. Előadás: fél 6 és háromnegyed 8 Ün­nepnap fél 4. háromnegyed 6. 8 óra. A M sko'ci Fodrász Szövetkezet értesíti a dolgozókat, hogy vasára >p 23-án déli 12 órái«!, héttőn este 8 óráisáll a dol­gozók rendelkezésére (Az árak nem váóoz'a') ITALSIERÖK FIGYELMÉBE! A Gyöngyös Egcrvtdéki Borforgalmi VálbVat Miskolci Pincészete értesíti vevőit, hogy 1952 január 2-án. 3 án, 4 ón és 5-cii leltározás miatt az ára­ltiadás szünetel. Egyben felkérjük vevőinket, hogy kötcsöohordőinkat leltározásig telep­helyünkre szá'Iítsák vissza. ÉSZAKMAGYAPORSZÁG A Magyar Dolgozók Pártja Megyei Bizottságának nap:!ap.ia Felelős szerkesztő: Sárközi Andoi Felelős kiadó Harmati,, Sándor Miskolc Szechenvi utca 30 relefons’amok: ipán levelezés és sport., rovat 13--31 ■ oártrovat mezőgazdasági, Kultúr-közigazgatás’ rovat 17—37. szer* kesztrtk 23 66 Riadóhivatal* Miskolc, Széchenyi u. 30. Telefon: 28-61, r’ostafjók 146 Egvs7Amiaszflnv 936.676 27 Borsodi-nvomda Felelős nyomdavezető: Szendről IcsrinA.

Next

/
Oldalképek
Tartalom