Észak-Magyarország, 1951. december (8. évfolyam, 280-303. szám)

1951-12-01 / 280. szám

r A rádió ma e<(« 7 órakor kBaretUi RÁKOSI MÁTYÁS elvtársnak a Kümpontl V ezetőség ülésén tartott beszámolóját Pártszervezeteink szervezzék meg ■ rádió- közvetítés csoportos m ghallgatáeét! J AZ M DP BORSOD-ABAUr-ZEMPLÉN MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁ’GÁNAK LAPJA VII. évfolyam 280. szám Ara 50 fillér Miskolc, 1951 december 1, szombat A Szovjetunió Ili. Osszszövetségi Békeértekezletének távirata Sztálin elvtárshoz A Szovjetunió ül. Osszszövetségi ' lótáviratot küldték Sztálin clvfársnak, Békeértekezle:ének résztvevői novem, a do’gozők nagy vezérének: bér 29-i ülésükről a következő üdvöv. j „DRAGA IOSZIF VISSZARIONOVTCS! Mi, a béke hívei Hl. Osszszövetségi Békeértekez'etének küldöttel, munkások és kolhozlsták mérnökök, tudósok, művészeli dolgozók és a többi szovjet értelmiségi dolgozók képviselői, a szovjet nép érzéseit fejez, zük ki, amikor igaz szerete tői ália.o.t szavakkal fordulunk Önhöz, a ha. fcafmas vezérhez, a dolgozók nagy tanítójához a béke zászlóvivőjéhez. Hazánk dolgozói, amikor küldő tekül választót ak bennünket a kon­ferenciára, megbíztak azzal, hogy az egész világ előtt tegyünk újra hitet a Szovje'uniö népeinek íáradhatal .an, következetes békeharca meLett, a népek közti barátságér. és a háborús gyuj'ogatők aljas áront aykodásal ellen folytatott ál hata'os harc mel.ett. Az ön szavai által vezérelve — „a béke fennmarad és tar'ős lesz, ha a népek kezükbe veszik a béke megőrzésének ügyét és végig ki artanak me.lette“ — több mint száz izénkét millió szovjet ember jáevf. hozzá aláírásával a béke kü) földi barátainak föbbszázmilliö aláírásához, amelyet a Béke Világ, tanácsnak az öt nagyhatalom köz i békeegyezmény megkötését követelő fe hívására gyüj'ö ek. A Béke Világtanács felhívásának aláírásával min­den szovjet ember ismét megerősítet e azt a hazája e’ö t és ön előtt vál­lalt kötelezettségé , hogy még szívósakban és eredményesebben dolgozik a kommunizmus építésének fron ján és szem élő t tar ja, hogy a békés al- ■kotőmunkával elér : s kér, országunkn k — a béfes bevehetet en erődjének —' legértékesebb hozzájárulása a nép k békeharcához. Hazánk dolgozói a kommunizmus ha+a’mas épl kezésedn soha nem lá­tott lelkesedéssel valósítják meg az ön ú mu atásait minden erőt latba- ve nek az ipar és a mezőgazdaság fej tűz ése érdekében, a termécza eTői fele t aratott győzelemben a szovjet udományt, művészetet és irodalmat újabb vívmányokkal gazdagítják. Sza -.éltetőén mu'a'ják meg a vi.ág né­peinek: mit teremt az emberek számá a a békés alkotómunka. A szovjet kormány békés sz á'im küipoi ikája, amely a szovjet tár. g.ada/om növekvő gazdasági hatalmára és töiho et.en erkölcsi és politi­kai egységére támaszkodik, szöges ellen é ben áll a háborús gyuj‘ogatók — az északatlajiti tömb főkolomposai — rab’6, agresszív politikájával. A szovjet kormány minden, elkövet annak érdekében hogy megerősítse a gaz. dasági és kulturá'is kapcsolatokat a népok között. A mindenütt gyűlöletet fcs biza’ma' anságot szltő amerikai-angol imparialis'ák arra törekszenek hogy vasfüggöny, gazdasári bv’"ód hazugságok és rága’mak segítségével elszigete’jék° a Szovjetuniót a népi Kínát és a népi demokratikus orszá­gokat a világ többi népé őí. Képmuta ö, cinikus fogadkozásaikat hogy hűek maradnak a szabadsághoz dóm kráciához és a békéhez megcáfolják a Koreában, a közép-keleti országok in és a világ mis részein e.követett véres tetteik. Az emberek újabb százezrei és miliői állnak napről-napra, a vi’ág minden országában a békeharc egész világra kiterjedő megbonthatatlan frontjának soraiba. Az ön neve, Sz álin elvtárs a* emberek százmilliói számára, az egész haladé emberiséget egyesítő győzelmes békeharc zászlaja. A szovjet em­berek Sztálin nevével szivükben megvédték hazájuk becsületé.1; és függet­lenségét a nagy Honvédő Háború harcaiban és megszabadító ták az embe­riséget a barbár hitleri leigázás veszé’yétől. Helyreáll!‘ották lerombolt városaikat és falvaikat, gyárakat és üzemeket és most sikeresen építik a kommunizmus hatalmas épü étét. Sz'álin nevével szivükben az emberi­ség haladé tömegei megsokszorozzák győzelmeiket a békés a'kötő mun­kában köve'kezeteken é3 áihatai'osan harcolnak a békéért a háborús gyuj. togaték aljas tervei ellen. Sztá’in neve azt a rendl‘h®lei!en meggyőző­dést oltja "az emberek százmillióinak szivébe hogy a béke erői győzedel­meskednek a háborús gyujtogatők sö ót erői felett a béke legyőzi a háborút. E’jen a békeharc legyözhe-etlen vfágtábora! BÍjen hatalmas hazánk — a Szovjetunió, a világ bevehetetlen erődje! Éljen Sztálin elvtárs, a béke hatalmas zászlóvivője! A Békeértekezlet felhívása AZ ÉVI TERV TELJESÍTÉSÉÉRT ÉS TÚLTELJESÍTÉSÉÉRT! A diósgyőrvasgyári Martin C műszakja dolgozóinak felhívása megyénk üzemeihez: A megyei pártéHekczlet tiszteletére határidő előtt minden részletében teljesítsük tervünket! .JMi, a Szovjetunió népeinek kép-ji- gdói, akik Moszkvában, a béke híveinek III. Osszszövetségi értékes étén gyűl­tünk össze, forrón üdvözöljük a béke- mozgalom minden résztvevőjét — hang­áik a felhívás. A béketábor erői napről-napra növe­kednek és erősödnék. Az új világháború igazi veszélyét felismerve, a béke aktív védőinek soraiban ál minden becsületes, különböző politikai meggyőződésű, val- lású és különféle társadalmi osztá'yhoz tartozó ember. A béke híveinek mozgalma korunk legnagyobb népi mozgalmává oá t. A két nemzetközi referendum, az atom­fegyver betiltásáról szóló stockholmi felhívás, ame'yet több mint ötszázmlhó ember írt alá @s az öt nagyhatalom kö­zötti békeegyezmény megkötését kiyve- telő felhívás, amelyet eddig már körül­iéül hatszázmillió ember írt alá, az emberiség történetében soha nem lá­tott, vitathatatlan siker fényes bizonyí­téka. A szovjet emberek azért harcolnak ál hatatosan a békéért, mert az agreszív háborút az emberiség elleni legsúlyo­sabb bűntettnek és a világ egyszerű em­berei számára a legnagyobb szerencsét­lenségnek tartják. Több mint száztízen- hét miliő szovjet ember írín alá a bé­keegyezmény megkötését követelő felhí­vást' és egyöntetűen kijelentette, hogy Amerika, Anglia, Franciaország és « világ minden országának népeivel bé­kében és barátságban akar éni. Büszkék vagyunk arra, hogy hazánk a béke erőteljes támasza, hogy a béke- harc és a népek szuverénitása a Szov­jetunió kii'politikájának alapja. A Szovjetunióban a béke védé’me tör­vény, melyet 1951 márciusában a Szov­jetunió Legfelső Tanáása hozott. A há­borús propagandát úgy tekintik a Szov­jetunióban, mint főbenjáró bűnt, A szőriét vén fekesen jóváhagyja és egyöntetűen támogatja a Szovjetunió békeszareffí kü'nolifikáját. A Szovjet kor­mány már többször is kifejezésre jut­tatta, hogy lehetségesnek tértin a kü­lönböző rendszerű államok békés együtt­élését. Nem férünk a kapitalizmussal való béi-fls versenytől és nem félünk az imperialista agresszorrk ármánykodásá­tél sem. Fémesen a viláaon o'yan erő, amely le téríthetné vénünket a kommn. vista társadalom érélésének útidról A szovjet nép éberen. figyeli „ béke el-nsAaf-nek ámá-ukadősaif 6s készen ÓV, hazája hősies, önfeláldozó védelme, -ésé-fí bélrés munkáin megvédésére mindn-öklraj szemben, akii- szabadságá­ra és fnnnetlevsénére merészelnék tömi. A szovjet nép minden ereiét a nép­■ra-da-áa. a tudomány, kultúra és mü­fonábbi fejlődésének szolgálatába áUifia. Hazánkban a nagy Sztá'in kez­deményezésére gigászi természefáfnlaki- rá munka faluik, óriási vizl‘erőmüveket és öntözócsntomákgt, úi gyárakat, üze­meket. lakóházakat iskolákat, kórházn- l-nt. klubokat és óvodákat érijének A népgazdaság fejődésével envnft növek­szik a szovjet emberek jóléte is. á sznpiet emberek tántorítbafeflan béke. akarata eloszlatja a- egyszerű emberek tPelr-ft az úi vlági/horú rémétő’. Az ni világháborúra a fékevesztett reakció­sok és pénzmánnások. de elsősorban az amerikai és annrd. pénzmánnások szom­jaznak, akik a háborúban látják a meg- aazdaaodás főforrását és n hata'maís rrfronmfi, megszerzésének lehetőségét Az 77 fi A vezetőerőt immár másfél éne frUufatják raiszfltó rablákadiáratukat n bákes-erefő koreai nép ellen. Az ameri­kai reakciósok arcátlanul megszegik az általuk aláirt nemzetközi egyezményc­A diósgyőrvasgyári Martin acélmű C műszakjának dolgozói a december 9-én, vasárnap megtartandó megyei párt értekezlet tisztelő ére versenyre hívják a gyár és megyénk összes iize_ mér az ezévi terv minden részletében való ha:áridő e ő:ti teljesítésére A Marán , acé'mü C műszakjának do’gozói ennek érdekében az alábbia­kat vállalják:' 1. Az októberi eredményhez viszo­nyítva 5 tonnával növelik az adagok á Magos súlyát. 2. Növelik a napi adagok számát. 3. Az üstmunká.sok lega’ább 80 perccel csapolás e’őtt az üs öt esapo. lásra előkészítik, kiküszöbölik az üs re va'ó várakozási időt. A Diós. győrött járt ózdi és esepe í do’gozók tapasz'alatamak hasznos! ásóval je­lentékenyen csökkentik a hibás önté­sek számát. 4. A kokillások rendszeresebben ke­zelik a kokillákat, a kokillahiány miatt kieső órákat a novemberihez viszonyítva fe'ére csökkentik. 5. Az önöesaraoki do’gozék vá lát­ják, hogy müszakonkint nem szakad­hat 13 db-nál több öntecs. 6. Az új kokillaesarnok dolgozói a most beindított 850 tonnás önteeski- nyomő gépen a november havi átlag- mennyiséget 50 százalékkal növelve, műszakonként 30 darabot nyomnak ki. Az ön'őcsarnok dolgozói müsza­Vállalatunk bányaüzemeinek dolgozói nagy lelkesedéssel harcolnak azárt, hogy szerétéit vezérünknek, Rákosi elvtársnak tett fogadalmukat becsülettel teljesítsék. Egyre többen érnek el kimagasló teljesít­ményt. Vállalatunk termelése októberhez viszonyítva átlagosan napi 68 vagonnal emelkedett. A munkafegyelem megszilár­dítása terén is mutatkozik némi javulás. Ezen a téren azonban még döntő felada­tok várnak műszaki vezetőinkre, dolgo­zóinkra. Felsőnyárádon 13 müszakmulasztő miatt 4 vagon, 4 órás vagonhiány miatt 8 vagon összesen 12 vagon esett ki a termelésből. Szuhakállón az igazolatlan müszakmulasz- tások miatt 35 tonna kiesés volt. A III. szakban a frontfejtésen Kresák János és Bokk Pál érte el a leggyengébb ered­ményt, mert munkahelyükön nem dolgoz­tak, hanem aludjak. Ormospusztán november 30-án a József akna 112-7 százalékos teljesítményt ért el. Kiemelkedő teljesítményt mutat fel Svid* ró József csapata 300 százalékos tervtel­jesítéssel. Alberttelepi bányaüzemünk 101.6 szá­zalékra téljesítette előírásit­A legszebb teljesítményt a 20. számú frontcsapat érte el, 163 5 százalékkal. Sajókazán a Szeles aknában Zahor* csák Lajos csapata 192, Bakos János 186, Dányi József 150, a kazai aknában Mancza Gyula 151, Lengyel József 153 és Bánóczi Pál 128 százalékot teljesített. A felsönyárádi bányaüzemben dolgozó csa­patok közül Kopasz Ferenc és Svirján Mihály csapata 201—201, Gál Imre csapata pedig 140 százalékot teljesített- A szuhakállói bányaüzemnél a legkiemel­konként legalább 30 kokillát kezel, nek tűzálló tapasz ásos eljárással. 7. Az öntőcsarnok dolgozói a hen- gerde részére adott öntecsek hőmér­sékletét az előző hónapok 735 C fok átlagáról december hónapban 760 C fok át’agra. emelik. 8. A gépészet dolgozói a gépállftsok miatt kieső időt decemberben a no­vemberihez viszonyítva 10 százalék­kal csökkentik. 9. A hulladélttéri dolgozók a nek* nőáí’agot 600 kg-ról 750 ltg-ra eme­lik, hogy elősegítsék a gyors bera­kást, ezzel a gyors olvasztást és esa- polást, 10. A (salakosok csapolásra elökó- 3zí:ik a kemence alját, a kemence környéké- rendben tartják, a salakor- bevasalják és a műszakot a műszak kezdete előtt 10 perccel átveszik. 11. A műszaki vezetőség elősegíti a dogozók vállalásainak teljesítéséi. A beragad- öntecsek számának csökken­tése érdekében alkalmazzák a kokil’a. permetezőt. A munkát a legjobban megszervezik. 12. A C műszak do'gozói minden eröfeszíést meg esznek a munkafe­gyelem megszilárdíásáént, hogy biz­tosi sák tervük maradéktalan teljesí­DIOSGYORVASGYARI MARTIN C MŰSZAK DOLGOZOI kedőbb eredményt! Csapó Balázs csapata érte el, 136.1 százalékos teljesítménnyel­Teljesítményeink sokkal nagyobbak is lehetnének, ha műszaki vezetőink, dolgo­zóink értékes javaslataira és kezdeménye­zéseire támaszkodva jobban biztosítanák a műszaki előfel ételeket. Ki kell emelni, hogy Varga Gusztáv, az ormospusztai bá­nyaüzem vezetője és Latorcai János az aíberttelepi bányaüzem vezetője mindent megtesz, hogy üzemünk teljesítse tervét. Nem mondhatjuk el ugyanezt a szuhakál­lói, a felsőnyárádi bányaüzem vezetőiről, akik ugyan jó műszaki vezetők, de nem eléggé használják fel munkájukban a dol­gozók kezdeményezését, lelkesedését és munkalendiiletct. Vállalatunk valamennyi bányaüzemében fokozódik a harc, egyre többen fejezik be 1951. évi tervüket, hogy Rákosi elvtárs* A Németország űjrafelfegyverzése ellen alakult Európai Munkásbizottság titkár­ságához több mint 1500 határozat érke­zett a Német Demokratikus Köztársaság minden részéből, amelyekben a leghatá­rozottabban tiltakoznak az Atlanti Tanács római ülésszaka ellen. A Freies Volk, a Német Kommunista Párt központi lapja a párizsi és a római katonai tárgyalásokról írva megállapítja: „Sokkal több forog itt kockán, nemcsak a fegyverkezési és megszállási terhek megháromszorozódása. nak tett fogadalmukat becsülettel teljesít­ve ünnepeljék legméltóbban felszabadí­tónk, nagy tanítónk, szeretett Sztálin elv­társunk 72. születésnapját. LŐCSEI LAJOS igazgató, Szuhavölgyi Szénbányák A szovjet tapasztalatok hasz* nosifátáva! növelik teljesítmé­nyüket az ózdi durvahengermű blokksorának hengerészei Az ózdi durvahenge'rdo bjokkso-rS eddig is példámm á'óan dolgozott. Kü­lönösen szembetűnő munkájában a javú’ás; mió a hasznosítják Faskov elv'árs szovjet mérnök ú-muta-ásaiit. A hengerészek versenyben dolgoznak. A legutolsó értékelés szerint a leg­jobb eredményt a Roszjár János fa- forrasz ár és Kónya Bé'a el fi henge­rész vezetése alari álló harmadik mű­szak érte el. Ez a műszak az októberi 171 darab önteeshengerlési műszak átlaggal szemben novemberben 185 darabot ért el. Műszakvál'ás előtt át­vizsgálják a hengersort, ezá'tal ele­jét veszik az üzemzavaroknak. J61 dolgozik a Szeglet Lajos és Hidegkút)! Sándor hengerészek által vezetett, brigád, amely az okróberi 173 műsza- konkinti ön'ccsáTagot 177-re emelte. A durvahengerde három műszakja az októberi 499 darab napi át’agár. novemberben 534 darabra emelte. A diósgyőri durvahengerde do'gozói a Rákosi elvlársnak tett Ígéret valóraváltásáért A diósgyőri durvahengerde henge­részei kimagasló eredményekről ad­hatnak számott. A durvahengerde fi­nomhengersora elsőnek csatlakozott a salgótarjániak yersenyf elhívásához. Vállalták, hogy a tonna/őra kihoza- ta’t 4 tonnára eme'ik. 29-én a hon- .gersor mindhárom műszakja 6.58 ’ón­ná kihoza a't ért el egy éra alat-. Ez-J a kiesett idő nagyarányú csökkenté­sével tudták elérni ami a jő munka­szervezést bizonyítja. A kieső idő csökkentésében igen nagy szerepet já’szott, hogy egyenletesen adagolták a hengerlendő anyago-. A Martinnal is jő volt az együttműködés, diagram szerint, megfő’e’ő hőfokon kapta a. hengerde az öntecseket. Szép ered­ményt ért el Novak Ts’ván ifi bri­gádja, amely egy műszak alatt 126 bugát hengerelt. Eisenhower római utazása mindnyájunk számára bebizonyitotta, hogy Németorszá­got akarják föhadszintérré tenni. Ennek azonban nem szabad meg'.örténnie és nem is fog megtörténni.” Utalva az imperialisták fokozódó nehézségeire, a Freies Volk így 5t; ..Aki szem előtt tart-ja ezeket a té- nyekot és gondol arra, hogy milyen, hatalmas ámoga'ást kapnak a népek az erős béke'áboi-ő! amelynek élén a nagy Szovjetűniő áll, az -ndja, hogy a Rómában összegyűlt a'lanti s'ra'ő.- gák erőszakossága a gyengeség jole, két, Iciszélesífik az agresszív atlanti töm­böt, új hadi támaszpont o ka t létesítenek a viág minden részen, lázasan fokozzák fegyverkezési hajszájukat és egy olyan háború előkészületeit, amelyben még az atomfegyvert is felhasználnák. Ebből a célól változtatják a háború eszközévé az Egyesült Nemzetek szervezetét és keltik életre a japán és német militatiz- must. Az amerílsai reakciós sajtó és rádió vapról-napra aljas, hazug, szovjetet ergs propagandát terjeszt és az ellenségeske­dés szítására törekszik a Szovjetunióval, a Kínai Népköztársasággal és a népi demokráciákkal szemben. Az atlanti tömbhöz tartozó országok népei kényte­lenek viselni g katonai kiadások, a nagy adőle terheit és a drágaság köveikezmá- nyeif. A fokozódó háborús veszély fel­tételei között elsőrendű jelentősége van a béke megvédéséért indított kampány további kiszc'csítősének, a népek éber­sége fokozásának, a háborús gyújtoga­tó'1' bűnös mesterkedéseivel szemben. A Bclce Hívei II. Világkongresszusa óta a béke erői minden írszágban még jobban összetömörültek és megnöveked­tek. Jnszif Visscnrioncvies Sztálinnak, a bél-e nagy zászlóvivőjének felhívása • „A béke fennmarad és tarfős lesz, ha a népek kezükbe veszik „ béke megő-zésé- nek ügyét és végig kitartanak megette" új erőt öntött az egyszerű emberek szí­vébe és a béke győzelmébe vetett hitü­ket megerősítette. Ez a bölcs és világfa ki jelentés, amely válasz az emberek százniFiőit foglal- koztatő kérdésre, a békeszerefó népek szirénáit mélyére hatolt Napjainkban a béke védelmére kel a földkerekség min­den beesiijetás embere, férfiak, nők, fiatalok és öregek egyaránt, mindenki, aki számára gyűlöletes a háború, Nap­ról.napra egyre tevékenyebben hareo!- nak az imperialista agresszorok háborús előkészületei elten és határozottan meg­hiúsítják az imperialisták véres terveit. Mi, a Kéke Hívei 111. Osszszövetségi Frfekezetének ku'dötfei, kifejezve a sokmilliós szovjet nép akaratát, lelkesen jóváhgyjuk és mindenképen támogatjuk a jékeharc további programját, amelyet (I Bék* Világtanács bécsi ülésszaka do'- gozott ki. Ezt a Programot minden geovm jet ember magáénak tekinti Ez a V7-'** gram a földkerekség lakossága hatal­mas többségének legfőbb követelését fe­jezi ki. Kije1entjii'k, hogy továbbra is szívó­san harcolunk a háborús gyujtogatók ármánykodásai ellen, a világ tartás ét szilárd békéjéért. Éljen a hatalmas békemozgalom' Éljen a béke!“ Lőcsei Lajos elvtárs, igazgató beszámolója: 4 SzuhaviilsY* Szénbányáin dolgozói becsülettel harcolnak Rákosi elvtársnak tett fogadalmuk teljesítéséért „A Rómában összegyűlt atlanti stratégák erőszakossága a gyengeség jele** A német nép elutasítja a római értekezlet döntéseit

Next

/
Oldalképek
Tartalom