Észak-Magyarország, 1951. október (8. évfolyam, 229-254. szám)

1951-10-04 / 231. szám

4 ESZAKMAGYARORSZAG Csütörtök, 1961. évi október hó 4. Maczó Mihályné, ózdi tszcs-tag írja: Boldog büszkeséget érzünk, — családom 2800 forint Békekölcsönt jegyzett Kedves Elvtár sah! Ma tudtam meg, hogy férjem egyik kötvényével 300 forintot nyertünk• Mondhatom, egész életemben ez volt a legelső szerencsém. Azért nem is néz­tük meg az újságban a sorsolási lis­tát, mert mindig az volt a gondolatom, hogy én úgysem- nyerek. JCJ ogy 'miért, Elvtársak, azt is el- mondom. Olyan volt a mi éle­tünk a múlt rendszerben, hogy soha nem tudtam, mi a szerencse. Amikor szüléinkkel együtt sokáig kapáltunk este és kértük, hogy menjünk már haza, elég volt az aznapi munkából, mert lement a nap. Édesanyám azt mondta: „Gyerekek, ne igyekezzetek haza. Hiszen nem baj, ha kicsit későn fekszünk, majd inkább korábban ke­lünk.És reggel, ha talán még nem akartunk felkelni, mivel még meg sem pit\mallott, szintén az volt a „vigasz­talás•— „Gyerekek, ügyesen kelje­tek. Nem baj, ha egy kicsit korábban keltek, majd inkább később jeküsz- tök- .V Apánk meg azt mondogatta nekünk ilyenkor: „Keljetek fel, mert a szeren­cse itt jár és beszól az ablakon: aluszr tok-c még? Ha nem szól senki, akkor azt mondja a szerencse: No, ha ti alusztok, megyek, én is alszom to­vább N J lyen volt a múltban az én életem. Korán keltem és vártam, hogy mikor kopog a szerencse. Hiába..! Nem. jött az akkor dolgozó emberhez! Későn feküdtem, hogy majd inkább ko. rabban kelek, igen sokszor le sem feküdtem, mert nem volt olyan hosszú a nap, hogy a rámnehezedetl munkát el tudtam volna végezni. 16 évig dohánybeváltóban dolgoztam, férjhez mentem, közben 5 gyereket szültem, neveltem, a lakbéren felül még a házigazdának is kellett dolgoz­nom. Eltelt 9 év, hogy disznót nem vágtunk. Kenyerünk is nagy küzdelem után volt csak és pénzünk.-? Férjhez mentem 1928-ban és 1941-ig egyetlen­egyszer sem volt 100 pengőnk. 1Milyen más ma! A tszcs-ben ke­^ nyérgabonábSl átlagtermésünk most is meghaladta az egyénileg dol­gozó parasztokét. Az asszonyok mind nagyon meg vannak elégedve, mind­egyik nagy szekér búzát vili haza. Éne­kes Lászlóné és a többi, asszony bátran' mondja, hogy ennyi búzájuk még soha nem volt. Boldogan beszélik, hogy lesz kenyér bőven, mindegyikünknek van egy-két jó hízócskája, kaptunk árpát és kukoricát is, nem lesz hiányunk semmiben. Soknak közülünk nem is fér a padlására, annyi mindent kap­tunk. Nemhiába dolgoztunk a gyű' mölcsösön is, van alma bőven. Ezért jegyeztünk mi most sokkal több Békekölcsönt, mint tavaly Egyik fiam a hatonazsoldjóból, másik fiam az egyetemen az ösztöndíjából, len. nyom-, aki most kapja munkája után első keresetét, a fizetéséből, apjuk a gyárban, én pedig a tszcs-ben úgy je­gyeztünk, hogy sok kötvényünk mel­lett ti jövő húzáskor miénk legyen a főnyeremény Férjem 800. cn a tszcs. ben 500, a lányom is 500, egyik fiam is, a másik is 500—500 forint kölcsönt írt a béke megvédésére» A tszcs-ben Nágymenygyi Pál még 500 forintot, Nagy Imre 300-at, a töb­biek ennél kevesebbet. HPüdjuk, hogy magunknak jegy* *■ zünk. Örömmel -nézhetünk szét akárhol Ózdon. A sok szemétdomb he­lyén gombamódra nőnek a remek mun­kásházak. Az utcákra nem lehet rá­ismerni. Ahol mi lakunk, a Dobó utcá­ban egy évvel ezelőtt még térdig sár” ban ment, aki arra járt. Most mindkét oldalán pompás járda van. A patakot rendbehozták, a rothadt fahíd helyébe vasiadat tettek és nem állítanak meg senkit, hogy „nem mehetsz át rajta, mert nem. jegyeztél kölcsönt, amiből ezt csinálták* 1*. A járda is mindenkié, nem igyekszik a sárba menni az sem, aki nem fizetett bele. Elég hiba, hogy akadnak azért még most is egyesek, akik csak úgy várják, hogy a szájukba esik a manna. Nézzenek körül ok is, gondolkozzanak el ók is úgy az élelük­ről, a. keserves múltról, a szép jelen- röl és a boldog jövőről, mint ahogy mi tettük és akkor sok család fogja érezni azt a boldogságot, büszkeséget, amit mi érzünk, hogy 2800 forint Bé­kekölcsönnel járult hozzá családunk ahhoz, hogy még jobb legyen és békés legyen az életünk és hogy megmutas­suk hálánkat a Pártnak és a nép ál­lamának. MACZÓ MIHÁLYNÉ Ózd, III. Dobó út 79 tszcs-tag TITKOS HÁBORÚ (Vlagyimir Mihajtov és Lev Szamojlov színmüve a Miskolci Állami Nemzeti Színházban) Mai problémával foglalkozik, nap' jainkban játszódik Mihajlov és Szamoj­lov szovjet írók színmüve, a „Titkos háború”. Titkos háborúról van szó, ame­lyet a nyílt diplomáciai támadások, a nyílt provokációk és agressziók mellett afe amerikai toké folytat a békés építő munkáját védő, a kommunizmus gigászi építkezésein dolgozó szovjet nép ellen, a népek szabadságán őrködő hatalmas Szovjetunió ellen. Ez a titkos háború a legkülönbözőbb területeken folyik s az amerikai imperialisták eszközeikben egy­általában nem válogatósak. Az ember" rablástól a legelvetemültebb zsarolásig, gyilkosságig minden alvilági módszert és eszközt felhasználnak aljas céljaik érde­kében. Nem egyszer, — százszor megkísérel­ték, hogy a szovjet tudósokat, feltaláló­kat megkörnyékezzék, a szovjet tudo­mány vívmányait, felfedezéseit markukba kaparintsák cs azokat saját emberellenes céljaikra felhasználhassák. Kísérletük minden esetben csődött mondott, meg­tört a szovjet emberek rendíthetetlen hazafiságán, a szovjet államvédelmi szer­vek éberségén, évtizedes tapasztalatain. A szerzők a szovjet államvédelmi szer­vek munkáját állítják előtérbe. Ez a szervezet a forradalmak viharában szü­letett és harminchárom győzelmes év ta. pssztalataival rendelkezik. A nagy Dzser- dzsinszkij volt megteremtője és tanító- mestere. Az ő képe tekint felénk a moszkvai államvédelmi hatóság hivatali szobájából. Az 1920-as években, az in­tervenciós háborúk tüzében edződött ez a szervezet a „kard élévé” — ahogyan a szovjet nép elnevezte. És a kard éle azóta sem tompult, ma is idejében és pontosan odasujt, ahol az ellenség felüti a fejét. A félelmetes kard pedig a szov­jet nép kezében villog s a szovjet embe­rek kezéből semmiféle ellenség, • semmi­féle mesterkedés nem ütheti ki soha * A Szovjetunióban szokatlan, feltűnő eset Tumanov, az ismert mérnök és „fel. találó** öngyilkossága, amely elindítója a „Titkos háború” szétágazó, bonyolult cselekményének. Amikor Minajev al­ezredes, a nyomozás vezetője a munkát megindítja. éppen az eset szokatlansága ejti gondolkodóba: követhet-e el öngyil­kosságot igaz szovjet ember, megfoszt­hatja-e hazáját igazi szovjet tudós olyan találmánytól, amely a kommunizmus ügyét, a szovjet haza ügyét viszi előbbre? A választ a darab végén kapjuk meg: . „Nem r A rejtély megoldása nem egyszerű fel- adat-. Minajevék • körmönfont gengszte­rekkel, a zsarolás, a gyilkolás, a kínzás semmiféle eszközétől vissza nem riadó sötét üzletemberekkel kerülnek szembe, mert a bonyolult, eset szálai az amerikai i imperialisták titkos diplomáciájának söm , tét zugaihoz vezetnek. Minajev es bajtár­sai nagy tapasztalattal, körültekintéssel s ha kell vakmerő bátorsággal végzett munkájukban azonban nem állnak egye­dül, támogatja őket a dolgozó nép, a szovjet emberek. így derül fény a titok­zatos bűnügyre, az amerikai gengszterek aljas módszereire, a titkos háború egyik alvilági attakjára. A darab végső tanulságát a tapasztalt, megfontolt Lavrov tábornok foglalja tö­mör mondatba egyik beszélgetésében: ,,Velünk szemben nem ér semmit sem hideg háború, sem langyos háború, sem meleg háború!*' Tanítás ez nemcsak a Szovjetunió vezette béketábor minden harcosa számára, hanem figyelme sietés az amerikai imperialisták felé is, akik. nem akarják tudomásul venni, hogy a háború bármilyen fajtája csak az v pusztulá­sukkal végződhetik. * Mihajlov és Szamojlov, a cselekmény szétágazó szálait a nyolc jelenet közül kettő kivételével egy színen, Minajev al­ezredes hivatali szobájában bonyolítja végig. A nyomozás munkájára összpon­tosul az egész cselekmény s a szereplők párbeszédein keresztül izzik egyre lor- róbbá. Ez a körülmény a nézőktől ko­moly figyelmet követel s ezt a figyel­met a darab meg is érdemli. A párbeseé" (lekből, a szavak izzásából, halkulásából, lelkességéből, a szavak fényéből ismer­jük meg igazában a szovjet emberek nagyszerű jellemvonásait. A darab előadása, a bonyodalom hiánytalan megértetése kényes rendezői feladat, amit Bozóky István vállalt és oldott meg sikeresen. A cselekmény köz­pontjában álló Minajev alezredes, Lav­rov tábornok s a derűs kedélyű fiatal Bisztrov hadnagy szerepe jó kezekben volt. Nagy István hűen jelenítette meg a bűn­ügy jelentőségét azonnal felismerő, a ki­bogozásáért fáradságot nem ismerő, éjt - napot eggyé tevő kemény hazafit, Mimi* jev alezredest, aki gondosan ügyel arra, hogy a bonyolult ügy egy szálát se ejtse el és hidegvérre], nagyszerű önfegyelem­mel végzi el feladatát az ellenség bar­langjában is. A fiatal, még tapasztalat­lan és éppen ezért a helyzeteket nem mindig helyesen megítélő Bisztrov had­nagy hirtelenkedéseit Pagonyi János lát­szotta meg. Kiegyensúlyozott alakítás Farkas Endre Lavrov tábornoka. A hig­gadt, megfontolt” tapasztalt szovjet em­ber tanítómestere a fiatalabbaknak. Biz* Állandó éjszakai szolgálatot tart: Mis­kolc: Aranyszarvas (Szabadságtér 2.). Ö3­diósgyőr: Marx Károly u. 38. Hejőcsaba: Csabavezér út 68. Ma Diósgyőrött a Hegyatja utca 1. sz. alatti gyógyszertár tart éjszakai szolgá­latot Jdőjácás Változó felhőzet, több helyen kisebb eső. Mérsékelt északi, északkeleti szél, erősödő éjszakai lehűlés. A nappali hő­mérséklet nyugaton alig változik, kele­tén kissé csökken. Várható hőmérsékleti értékek az ország területére: csütörtökön reggel 4—7. délben 13—16 fok között. — I.apunk szerdai számában a Tisza, tardoa és Tiszaladány kölcsönjegyzési párosversenyéről szóló cikk egyik mon­data szerkesztési hibából tévesen jeient meg A helyes szöveg szerint Tiszala­dány községben bevezetik a villanyt, rendbehozzák a kutakat. — Felsőgagy községben ifj. Tóth Jó. zsef borjúját engedély nélkül levágta, húsát kimérte, bőrét nem adta be. A bíróság 5 hónapi börtönbüntetésre. 1800 forint pénzbüntetésre és közügyektől 3 évre való eltiltásra Ítélte. — DUNAPENTELÉN elkészült az új szocialista város első óvodája. A központi fiitéses, játszószobákkal és külön kony­hával ellátott épület 60 gyermek számára biztosít második otthont. tosan ítél, mert mélyen ismeri az embe­reket. Nyugalma mögött ott vibrál a szovjet ember nemes szenvedélyessége, a kommunista tűz, amely fellobban, amikor Tumanovát hibáira, figyelmezteti és rá­olvassa a polgári csökevényekből fakadó vétkeit. Farkas Endre hiánytalanul érzé­keltette Lavrov megkapó, lenyűgöző jel­lemvonásait. Gáspár Éva, a meggyilkolt Tumanov polgári csökevényekkel terhelt anyját elevenítette meg. Szívós, számító, a ma­gáéból nem engedő figura ez a Tuma­nova, aki régi neveltségét nem tudja le­vetkőzni. Ellentéte Csanádi Ha Szvetlová- jának, aki bár szintén idős asszony, le tudta vetni a régi világ císöktevé'nyeit, öntudatos szovjet asszonnyá fejlődött. Döbbenetesen szép, meggyőző alakítás a börtönében is éber, tántoríthatatlan hazafi szerepében Patassy Tiboré. Meggyőző a fiatal Kázin mérnök lelkességét jellemző Tímár Péter alakítása. Mint jó jellem- ábrázolás emelkedik ki Bánhidy József Misa bácsija, Beleznay István sötét ame­rikai üzletembere. Igen jó értelmezés György László Zajcsikovja, Tánczos Ti­bor Preobrezsánszkija. Pagonyi Nándor, Siménfalvy Eta, Gáti Vilma, Pászti Ti­bor, Perlaki Kornél, Horváth András vettek még részt egy-egy kisebb-nagyobb szereppel és járultak az előadás sikeré­hez. Bozóky István rendező a sok epizód­szereplőt úgy állítatta be, hogy egy-egy röpke jelenelük ellenére magatartásuk­ban kész jellemrajzot kapunk. Különös érdeme, hogy az amerikaiak börtönében játszódó jelenetet izgalmassága ellenére a szenzáció hatásának elkerülésével ren­dezte meg. K. Boócz István kiváló stílus- érőikkel oldotta meg ennek a jelenetnek díszleteit. HAJDIJ BÉLA A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÁGIT. prop. osztályának közleménye. A felsőkáder oktatásban résztvevő elv­társak első megbeszélését október 6-án, szombaton délután fél 3 órakor tartjuk. Minden pártbizottságot értesítünk, hogy melyik elvtársnak hol kell megjelennie. A középkáder oktatásban résztvevő etv. társak első megbeszélését október 7-én. vasárnap tartjuk. A megbeszéléseket a járási, üzemi és városi pártbizottságok készítik elő és ők értesítik az elvtársa kát. hogy hol kell megjelenni. A rARTOKTATAS HAZA KÖZLEMÉNYE Október 5-én délután 5 órakor az „Ősz fstlyok és osztályharc“ címmel Kosovics Gyuláné elvfárs tart előadást a közép­fokú politikai iskolavezetők számára. — Az Országos Béketanács „Mi van a nagy világban“ füzetsorozatában most je. lent meg Nemes László ..A béke és á háború erőinek harca: című rendkívül ér­dekes. időszerű irása. amely feltárja az olvasó előtt az imperialista háborús gyújtogatok Japánban kifejtett akna­munkáját. s a_ béke híveinek szívós küz­delmét. a japán nép harcát elnyomói ellen. — miskolci 1. kerületi tanács mező. gazdasági osztálya felhívja a dolgozó pa_ rasztok figyelmét, hogy a földmű vessző I vetkezetnél csávázószer és az amerikai > szövőlepke irtására permetezőgép igény. I bevehető. Minden termelő köteles a ve- I tőmagot csávázni, csávázatlan maggal i vetni — büntetés terhe mellett tilos* HTRF.K Ügyeletes gyógyszertárok PAR I HÍREK A Békekölcsön jegyzésében is példát mutatnak az ormospusztai sportolók Dohogva kapaszkodik a mozdony a dombos hajlatra. Ormospuszta felé köze. ledik. A vasúti sínek egyik oldalán lab» darugó. kézilabda és MHK pálya hir­deti. hogy a bányatelepen igen élénk a sportélet. A labdarúgópálya határvona. Iáit frissen meszelték, a pálya közepébe hatalmas betűkből jelszót rajzoltak: „JEGYEZZ BÉKEKÖLCSÖNT!“ A túlsó oldalon a lerakott sínpályák, a csillék, az elkezdett földmunka azt új_ ságolja, hogy az ötéves Terv* ajándéka­ként a bányatelepen minden igényt ki. elégítő „A“ típusú sporttelepet építenek. Ormospusztán pattogó ritmusú induló hangjai után a kultúrház hangszórója a Békekölcsönjegyzés új és új győzelmi jelentéseit közli. Az ormospusztai dolgozók telkesen je. gyeztek. közöttük a sportvezetők és a sportolók is Filek Miklós vájár, labda, rugó-intéző 1100 forintot jegyzett. Szál­kái István labdarugó .szertáros, aki he­tedmagával él. ezeket mondotta 1000 fo­rintos jegyzésénél: — Mint szertáros, különösképpeny Iá tóm, mit kaptunk mi mint^ sportolók is Népköztársaságunk kormányától. Aielott nem volt szükség szertárosra, mert nem vo‘t 'e!szere*ésünk. Ma már gazdag szertárunk, jő felsze­relésünk van. a múlt évben új öltözőt is építettek. Tudom, hogy minél több kölcsönt adok. annál többet kapok vi­szonzásul. még hamarabb épül meg a korszerű új sportpálya, sportolóink vá­gya. Almásl István, Gromusz Gyula. Krizs Béla. Barnóczki Zoltán labdarugók vala_ mennyien havi fizetésükön felül jegyez­tek. Horkai István kézilabdázó 600 forin. tos keresete mellett 1400 forintot jegy­zett.. Az ormospusztai dolgozók nagyon sze_ rétik a sportot. Sportolóik meg is ér­demlik a támogatást. A labdarugó csapat a megyei bajnokság egyik esélyese Szép eredménnyel dolgozik n sakk. az asztali, tenisz és a tekeszakosztály is. — Kézilabda szakosztál vunkban ^ most némi visszaesés tapasztalható, de ki fog. juk küszöbölni — mondja Csikós László, aki a sportolók politikai nevelésével fog. lalkozik. A sportolók minden héten csü­törtökön politikai ok-tatásban vesznek részt. Ennek tulajdonítható a csapat pél dn.mutató sportszerűsége, s az is. hogy labdarugóink a bajnoki cím elnyeréséért küzdenek. Évről.évre fejlődik Ormospusztán az MHK testnevelési rendszer is. 1949_ben 216 ormospusztni dolgozó tett MHK pró bát, tavaly 734. az idén az előirányzott 500-al szemben 798 an próbáztak. — Mi még ezzel sem vegyünk felieden efégede'tek — mondja Serfőző elvtárs. körzeti sport, titkár. Október 7.ig el akarjuk érni n 850.es létszámot, a most toborzott bá­nyászokat is be akarjuk vonni a sporto. lásba. Sportolóink természetesen letették a próbát, ezenkívül segítettek az edzé­sekben «if; a próbák levezetésében is dol­gozó társaiknak. Erőnket. megsokszoroz­za. hogy a. pártszervezet, az üzemi .bi­zottság minden támogatást megad a sportélet fejlesztéséhez. Varga üzemve. zető elvtárs. Zsigmond Dezső művezető, Almási Lajos sportköri elnök, Tóth Már­ton és a többi lelkes sportember, köz. tűk a sztahanovisták, értékes támogatás, sál segítenek. A felszabadulás előtt 11—15 sportoló volt Ormospusztán, ma már 120 dolgozó sportol rendszeresen a különböző szak. osztályokban. A sportegyesület lelkes barátai munkával is rásílvesznek az ű< pálya építésében. Fejenkint 39—40 köbméter föld mozga. tását vállalták, a nagy segítség birtoka, ban bízunk abban, hogy új pályánk a tervezett időnél is hamarabb lesz ké­szen. Ormospuszta és Herbolya csapatainak mérkőzésén is megmutatkozott, milyen lelkesen küzdenek a győzelemért az or- mospusztai játékosok, hogyan segítik biztatásukkal is a dolgozók sportoló tár. saikat. 6:1 arányban győzött Ormospusz. ta. Az egyesület barátai melegen köszön, tik a pályáról győztesen levonuló játé­kosokat. örömmel mondogatják: nagy lépéssel jutottunk közelebb a bajnokság­hoz...! Az ormospusztai dolgozók a maguk éle. téből, sportéletük fejlődéséből is látják, hogy kölcsönként befizetett forintjaikat sokszorosan visszakapják. Ezért sora. koznak fel egy emberként a kölcsön jegy­zésben s tesznek újból hitet a boldog* szocialista jövő építése, a béke megvédé­se mellett. NEMES PÉTER IBUSz-társasutazások Az IBUSz 7-én, vasárnap különvonatot indít Budapestre az Országos Bélyeg- kiállítás megtekintésére. A különvonat reggel fél 7 órakor indul a Tiszai pu.ról, vissza 19.00 órakor indul a Keleti pu-ról. Részvételi díj: 30 forint. Október 14 én Díősgyőrvasgyár dolgo- zói. részére különvonat indul a ,,Haty„ tyuk tava“ c. balett megtekintésére. Il^lyárak az előadásra, melyben az úti­költség is bentfoglaltatík. 34 forinttól Sít forintig. Jelentkezés, szakszervezeti iga„ zolvány felmutatásával a diósgyőrvas. gvári kulturosztályokon, valamint az IBFSz.han. Október 14-én autóbusz túra a Mátrá­ba. TTtíránv Lillafüreden keresztül Eger, Párád Mátraháza. KéVesffető, Gyöngyös, Mezőkövesd, Miskolc, Részvételi díj 72.50 forint. Mozik míinoeat KOSSUTH FILMSZÍNHÁZ: Október 3—5. Jégmezők lovagja. Előadások kezdete hétköznap 6. egyne- *ryod 9 óra. vasárnap: 4. egymrty-1 7. fél 9 óra. BÉKE FILMSZÍNHÁZ. Szeptember 29—október 5. Kína lánya. Előadások kezdete hétköznap fél 6. o ó-r. >rasári'cy,: f,*i háromnegyed 6. 8 óra. FÁKLYA. Október 2—3—4, Hamupipőke. Előadások kezdete hétköznap fél 6. fél 8 órakor, vasárnap: fél 4. fél 6. fél 8 órakor. DIÓSGYŐRI DIADAL FILMSZÍNHÁZ. Október 3—5. Centercsatár. Előadások kezdete: 6. 7 óra. IY. VASGYÁRI RULTCRMOZGO. Október 4—j. Zója. Előadások kezdete: vasárnap 3, 5. 7 óra. hétfőn: 5. f óra, kedden: csak 7 órakor. Állami Nemzeti Színház mai műsora: fél 8 órai kezdettel: HATÁRSZÉLEN. Gorkij, bérlet. ÉSZAKM AG Y ARORSZÁG A Magyar Dolgozók Pártja Megye: Bizottságának napilapja Felelős szerkesztő: Sárközi Andor Felelős kiadó* Harmati Sándor. Szerkesztőség: Miskolc Széchenyi utca 80 íYiefonszámok: tnart levelezés: és sport, rovat: 13—31: nártrovat. mezőgazdasági, kultúr-közigazgatósi rovat* 17—37. szer. kész tők* 23—65. Kiadóhivatal: Miskolc. Széchenv; u 30 Túlerőn r 13—63 Postafiók: 146. Egyszámlaszám: 936.576 27 Borsodi-nyomda Felelős nyomdavezető: Szűcs Andor v p ii o ii i ii i) i: i t s i h Apróhirdetéseket reggel 8 órától délután 4 óráig vesz fel a kiadóhivatal. — Szom. haton délután 1 óráig, Széchenyi utca 30. szám. — Telefonon hirdetéseket nem veszünk fel. ÁLLÁST NYER Szakmunkásokat keres felvételre a Miskolci ICe_ nyérgyár, Széchenyi u. 36. II. emelet. 3384 Csomagolókat felveszünk. Gyógyáruértékesítő Vál, lalat, Széchenyi u. 19. 21983 Vasipari ismeretekkel rendelkező raktárosnöt és egy kovácssegédet ke. résünk azonnali belépés­re. Borsodi Vízmüvek. Miskolc, Vörösmarty u. 12. 3387 Vízmerőleolvasó nőket: azonnali belépésre felve„ szünk. Borsodi Vízmü­vek, Miskolc, Vörösmarty u. 12. 3387 Azonnali belépésre fel­veszünk perfekt gyors­és gépirónőt. Jelentkezés Belsped Vállalat, Miskolc. Béke tér 5. sz. 3389 Kerékpáros árukihor dókat és segédmunkásnő. két keres felvételre a Miskolci Kenvérgyár. Széchenyi u. 36 II eme. let. * 3388 Diófa rönkök felvásárlá­sára járásonkint egy. egy személyt felveszünk. írás. beli jelentkezést a kiadó- hivatalba kérjük ..Diófa" ieligére. 338C Megbízható középkorú mindenesnőt kevés elfog. 1 altsággal földszintre feli veszek. Herezné, Szent Imre tér t. 21SS0 Állast keres Villany, robbanó és gázmotorhoz értő hosszú gyakorlattal, személy, és tehergépkocsi hajtási en­gedéllyel rendelkező 40 éves férfi állást keres. Megkeresést Sarkadi 1st, ván Magyargencs. Vesz­prém megye. 3385 Kontírozó könyvelő ál­lást keres. Cím: Osváth Zsolt. Vasvári u 1, sz. 21955 ADAS- VETE1. Teljes konyhabútor és férfi télikabát eladó. Ru- zsini u. V/l. Máv. koló­nia. 21953 Eladó 500 cm3 oldalko. csis motorkerékpár Bér. csényi u. 25. 21959 Harmonium kétsípsoros, karmelitáknál házhely va. sárnapig eladó. Rákóczi u. 19. délelőtt. 21957 Eladó korái színű gyap­jú kosztüm, sötétkék kord. bársony kuíi.kosztüm, lila szövetruha. festett gyermekágv. Vörösmarty utca 88. kapuval szem­ben. Ugyanott lakás e!_ cserélhető. 21961 1:3:5 lencsével. 6/9_es te kercsf.il mes fényképező, gép. rádió és fehér mély gyermekkocsi eladó. Bíró Márta Bacsó Béla ut 4. 21969 Eladó 8 lámpás Orion rádió és villany grama» fon. Toronyalja u. 24, Férfi, fekete télikabát eladó. Tizeshonvéd u. 29. 21968 RI.VKV/KII A Miskolci Gépkocsid közlekedési Vállalat 1 darab felnitárcsára fel­szerelt gummikerek* (autóbuszra) július hó­ban a Martintelep és Ságvári-telep útvonalon el. veszett. Felkéri a becsü­letes megtalálót. vagy aki a gummikerék holló, téről tud. illetve arról bármi felvilágosítást tud adni. hogy a Hunyadi u. 1. sz. alatti központi iro_ dában bejelenteni szíves kedjék. 3383 Felkérem azt. aki októ. bér 2-án este irattáská­mat tévedésből elvitte a Kossuth szálló söntésé_ bő!, hogy a ránézve ér­téktelen iratokat adja le az Északmagva rország kiadóhivatalába 200 forint jutalom ellenében. 21988 Kedden este a Gömöri nu-tól q Széchenyi utca útvonalán elveszett ""i krómozott óra «zíi nélkül. T<T£vaw n becsülete*? meg. találót, hoorv a krtd^lvva falba jutalom ellenében leadni szíveskedjék. 21993 VEGYES Bőrkabátját, ha kopott, színtelen, cipőt, retikült uijáfest felelősséggel Tóth. Hunyadi u. 32. 2195S Magános nő diáklány lakótársat keres. Kun Jó-

Next

/
Oldalképek
Tartalom