Észak-Magyarország, 1951. október (8. évfolyam, 229-254. szám)

1951-10-02 / 229. szám

Békekölcsönjegyzéssel a Nemzetközi Békenap méltó megünnepléséért! A Béke Hívei Világkongresszusának Állandó Bizoitsága 1919 szeptember] felhívásában Nemzetközi Békenapnak nyil­vánítottal október másodikát. A felhívás figyelmeztette a világ népeit, az egyszerű emberek százmillióit a háborús veszede­lemre, amely az angol—amerikai imperia listák, a háborús gyújtogatok bandája túszéról fenyegeti a. világot, Az azóta Koreában kirobbantott intervenció még inkább megérttette a népekkel, hogy erőik fokozásával, a béketábor egységé nek megszilárdításával kell felvenniük a harcot az emberiség ádáz ellenségeivel szemben. A békeharc új szakaszába lépett. Az . atomfegyver eltiltásának, a fegyverkezés csökkentésének követelése után a Béke Világtanács felhívására szerte a világon milliók és milliók hallatják hangjukat, hogy az öt nagyhatalom kössön béke. egyezményt, Ezt a követelést írják alá ezekben a napokban a béke legtöbb őre, a hatalmas Szovjetunió fiai „Mi, szovjet embereit — írta Arkadij Pervencev, a kiváló író —, amikor aláírjuk a jelhívást, mindenekelőtt hiszünk a népek minden akadályt leküzdő erejében. Ahogy mi összefogva építettük fel a szocialista tár­sadalmat, ugyanúgy a világ jóakaratú embereinek közös összefogásával sikerül megvédeni a békéi. A jóukarutú emberek mérhetetlenül többen vannak, mint a rosszakaratú emberek. A szovjet nép is. met egy lépést tesz előre a békeharc útján, amikor kinyilatkoztatja elszánt békeakaratát. A szovjet emberek milliói a hékiért, szocialista hazánk: a béke védőbástyája felvirágzása érdekében új munkahősleltekkcl pecsételik meg aláírá­saikor, a Béke Világlanács felhívását.” L T j munkahőstettekkcl váltja valóra a szovjet nép a hatalmas sztálini leneket, munkálkodik a kommunizmus gigantikus művein. A szovjet nép átala­kítja’ a természetet, új mederbe terelte a Don folyót, a termelés, az alkotás szol­gálatába kényszeríti a természet erőit, soha nem álmodott magas színvonalra fejleszti iparát, mezőgazdaságát. ,,Mi — irta Vera Panova szovjet író — nem pihenünk a már elért eredmények babé- rain. Sztálin ragyogó lángelméjétől ve­zetve mindig előre megyünk célunk jelé, számunkra nincs legyőzhetetlen akadály, nincs lehetetlen. Ha hegyek állnak útunk. ban, elhordjuk a hegyeket, ha folyók akadályozzák előrehaladásunkat, eltérítjük a folyók medrét- Elvágjuk azoknak a sze­leknek az útját is, melyek aszályt és éh­séget hoznak magukkal és nedvességet irányítunk a szomjas földre... A békét nemcsak nevünk aláírásával, de minden gondolatunkkal, minden vágyunkkal és minden cselekedetünkkel akarjuk, köve­teljük.” A Nemzetközi Békenap egybeesik ná­lunk a békekölcsönjegyzés országot át­fogó hazafias mozgalmával. Nem ünnepel­hetjük méltóbban október másodikát, a Nemzetközi Békenapot, mint azzal, hogy munkánk, termelési teljesítményeink mellé odatesszük kölcsönadott forintjain, kát, amelyekből utak és iskolák, üzemek és kultúrotthonok, traktorok és szerszám­gépek lesznek, TV épünk az év minden napján, min- den órájában munkájával, alkotá­saival szavaz a békére Törhetetlen béke­akaratunkról tanúskodik a miskolci mű­egyetem, amelynek már felépült gyö­nyörű palotájában boldogan készülnek fiataljaink a mérnöki pályára. Erről be. szélnek az olyan számadatok, mint az, hogy 23 100 új lakást épitiink megyénk­ben. 7 milliót fordítunk szociális beruhá. zásokra, 3 millió forintot kórházak építé­sére és bővítésére, 35 milliót falusi orvosi rendelőkre. 10 milliót bölcsődékre. A békére szavaz népünk, amikor büsz­ke örömmel és a Második Békekölcsön jegyzésével forró lelkesedéssel tesz eleget a kormány felhívásának. „Hogy még tovább épüljön községünk, azért jegyeztem 400 forint Békekölcsönt — jelentette ki Nyeste József négyesi dolgozó paraszt. — Ha arra gondolok amit már traktorokban, gépekben, talajmunka nyomán a magasabb termés ben kaptunk, akkor nem nagy összeg, de ezzel is hozzá akarok járulni hazánk to­vábbi békés fejlődéséhez." Mindenki a békéről szól, amikor alá­írja a kölcsönjegyzcsi ívet. Erre gondol tak az ózdi munkások, a. diósgyőri vasa sok, derék bányászaink, értelmiségi dolgo zóink, amikor teljesítették a haza iránti becsületbeli kötelességüket. Erre gondol nak megyénk dolgozó parasztjai is, akik felé most fokozott figyelemmel fordul az ország, hogyan mutatkozik meg kölcsön jegyzésükben, a haza iránti felelősség, tudatuk. Nem kétséges, hogy dolgozó parasztságunk, amely jó munkája, ered­ményeként gazdag termést takarított b tisztában van a kölcsönjegyzés nagy je lentőségóvel, azzal, hogy a maga hasz nára, a haza javára adja forintjait, falvak épülésében, fejlődésében éppúgy, mint dolgozó parasztjaink életének mély­reható változásában lemérhető, mennyi sok mindent juttatott már eddig is népi államunk dolgozó parasztságunknak. É még sokszorosát kapják községeink gyö nyörű terveink végrehajtásával. Csupán a mi megyénkben 10 milliót fordítunk növényneniesítésre, 3 millió forintot talaj javításra, 7 milliót raktárak, górék épí. lésére, 191 milliót a termelőszövetkezet csoportok fejlesztésére, 18 milliót állami gazdaságok gépesítésére. 35 mil­liót öntözésre, vízszabályozásra, árvíz- védelemre, 50 milliót gyümölcstermesztés re, 9 milliót új erdők telepítésére, 20 milliót az állattenyésztés fejlesztésére, 24 milliót az állami gazdaságok és tszcs-k istállóinak építésére, 78 millió forint jut más mezőgazdasági jellegű építkezésekre. Minden községünk a létesítmények egész sorával szerepel ötéves tervünkben. Dol­gozó parasztjaink a Békekölcsön jegyzés- sei nagyszerű terveink vaíóraváltását segí­tik elő, saját szebb, boldogabb jövőjük megteremtéséhez járulnak hozzá. \ z eddigi tapasztalatok ékesen bizo- nyitják, hogy a kölcsönjegyzés — kitűnő befektetés is. Segítségével minden dolgozó jelentős összegeket takaríthat meg magának, az államnak kölcsön adott fo­rintok teljes egészében visszatérőinek, névértéken leiül értékes nyereményekkel is megtetézve. Az ózdi járásban Cser nely községben példáid ötvenen nyertek a sorsolásnál. Az újabb nyeremények le hetőségére is gondolt Barta K. István, amikor 1400 forintot jegyzett. Mert miért ne nyerhetne akár ő, akár mások a legközelebbi sorsolásnál esetleg 25-000 forintot is, amint nyert Vozár István han. gácsi középparaszt. Csernely község példája másra tanít. Bár az ötven nyerés ténye egy­magában is beszélt a kölcsönjegyzés nagy előnyeiről, kezdetben mégsem ment Második Békekölcsön-jegyzés. Azért nem. mert a község vezetői tétováztak Amikor a párttitkár, a pártszervezet s a helyi tanács vezetői teljesítették haza­fias kötelességüket, nyomban követték őket a község dolgozói. Mindenütt bebizo nvosodott, hogy ott megy jól a jegyzés, ahol a vezetők valóban példát mutatnak A kommunisták, népnevelőink, tanácstag­jaink érezzék át nagy felelősségüket és vezessék sikerre falun is a Békekölcsön- jegyzést ! T)olgozó parasztok! Jegyezzetek Béke. kölcsönt 1 Minden kötvénnyel nyerni lehet, minden jegyzett forint visz- szatérül, ráadássul gépet, bekötőutat, vil­lanyt, iskolát, kultúrát kap a falu A Békekölcsön.jegyzéssel a magad életét is, a haza javát is szolgálod. Megyénk dolgozói! Békekölcsön-jegy­zéssel ünnepeljük méltóan a Nemzetközi Békenapot! Verseny a m’Sltolci „Táncsics“ és a borsodívánkai lszcs-!t között a ^icsiinjegyzés és az eszi munkák sikeréért A miskolci ,.Táncsics“ termelőszö­vetkezeti csoport versenyre hívta a borsodívánkai „«Tózsef Attila“ és „Pe- rtöíi Sándor“ termelőszövetkezeti cso­port óikat. A ..Táncsics“ termelőszövetkezeti csoport tagsága vállalta, hogy október 5-ig befejezi a jegyzés-gyüjtést és jegyzési átlaguk legalább 350 forint lesz. Őszi búzavotésüket október 20.ra, a rozsvetést október 15-re, a mélyszán. tást november 5-re, az összes őszi munkálatokat pedig november 7-re, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 34. évfordulójára befejezik. A betaka. jrítási munkában minden csoporttag résztvesz és résztvesz a politikai ok­tatásban is A borsodívánkai termelőcsoportok tagjai lelkesen elhatározták, hogy túl. szárnyalják a miskolciak vál’alásait. Megfogadták: A Békekölcsön jegy- zésgyüjtést október 3-ig befejezik, 380 forintos átlagot érnek el. Őszi munká­jukat is hamarabb akarják elvégezni. Rozsve+ésüket október 8-ra, az őszi búza vetését október lO.re, a mély­szántást október 30.ra az összes őszi betakarítási munkát október 28-ra be­fejezik. A borsodívánkai termelőeso- portok tagjai is résztvesznek a politi­kai oktatásban és a szakmai tovább­képzésben is. í\>rró szeretettel k mezőgazdasága Megyénle dolgozói forrón szeretett, igen kedves vendegeket üdvözölhet, nek ma körükben. Többnapos tar­tózkodásra megyénkbe érkezik a szóv. jet mezőgazdaság élenjáró dolgozói küldöttségének egy csoportja. A kül­döttség tagjai állami gazdaságot, gépállomást, termelőszövetkezeti cso­portokat keresnek majd fel, ,? mint az ország más részében tették, itt is elmondják majd észrevételeiket, át­adják kincsetérő termelési és szer­vezési tapasztalataikat. N Amióta megyénk dolgozói az új­ságban olvastak az élenjáró szovjet mezőgazdasági dolgozók képviselői­nek magyarországi látogatásán5'-, les. lék, várták a hírt, mikor keresik fel megyénket is. Érthető ez a lelkes várakozás. Ismét eljöttek hozzánk a szovjet nép kiváló dolgozói, a nagy Sztálin küldöttei, a felszabadító scov. jet emberek képviselői. Eljöttél:', hogy önzetlen, testvéri szeretettel újabb segítséget adjanak dolgozó né­pünknek a boldog jövő építésének meg. öszöntjük megyénkben a /Szovjetunió élenjáró dolgozóinak küldöttségét! gyorsításához, hazánk további erősí­téséhez, a béke védelméhez. A Szovjetunió mezőgazdasága élen­járó dolgozóitiak megyénkben történő látogatása alkalmából megyénk dol­gozói visszaemlékeznek arra, mennyi mindent köszönhetnék a nAlurd: járt szeretett szovjet vendégelnek. Ecí­mekben és falovakban egyaránt érté­kesen gyümölcsöztetik munkájukban a dolgozók azokat a baráti útmuta­tásokat, amelyeket a szovjet vend.- gefktől kaptak. A nálunk járt szovjet dolgozói, útmutatásai, a Szovjetunióban járt parasztküldöttek tapasztalatai hatal­mas lendületet adtak a termelőszö­vetkezeti mozgalom fejlődésének, an­nak a történelmi jelentőségű munká­nak, amit a szocialista mezőgazda­ság megteremtéséért végzünk. A mi megyénkből is jártak a nyáron pa­rasztküldöttek a kommunizmust épí­tő Szovjetunióban s idehaza beszá­moltak a szovjet dolgozók csodálatos alkotásairól, boldog életéről. A be­számoló.': hatása alatt sokszáz dolgosé paraszt látta meg a boldogulásához vezető egyedül helyes utat. A közsé­gek közül, amelyekben a paraszlkül- döttek beszámolót tartottal:, kettő termelőszövetkezeti községgé fejlő- dott. Hazáéig tapasztalataik átadásai nyomán két új III. típusú, hét új 1. típusú termelőszövetkezeti csoport, S előkészítő bizottság alakult. A szovjet dolgozók mostani láto­gatása újabb lendületet fog adni * termelőszövetkezeti mozgalom fejlő­désének, hozzásegíti termelőcsopo tt­jainkat, ái/atni gazdaságainkat, hogy még nagyobb eredményekkel bieo- nyit sál: a nagyüzemi gazdálkodás elő­nyeit, gépállomásainkat, hogy siker­rel teljesítsék az őszi munkában rá­juk váró feladatokat. Forró szeretettel köszöntjük me­gyénkben a kedves vendégeket, a di­cső Szovjetunió mezőgazdasága élen­járó dolgozóinak képviselőin Hétfő délig 51 millió 249 ezer forint Békekölcsönt jegyeztek megyénk dolgozói Továbbra is az Ózdi Kohászati a legmagasabb A Működik Békekölcsön-jegyzés, népünk nagyszerű hazafias mozgalma, hétfőn újult lendülettel folytatta diadal- útját. Nincs már az országnak egyetlen községe sem9 ahol ne mozdultak volna meg a dolgozók, hogy kölcsön jegyzésük­kel válaszoljanak kormányunk immár ötöd napja elhangzott jelhívására. A Békekölcsön jegyzése, amely az üzemekben már be­fejezéséhez közeledik, a falu dolgozói körében vasárnap tere­bélyesedett igazi tömegmozgalommá. Ezen a napon újabb ezrek kapcsolódlak be a felvilágosító munkába- A népneve„ lökkel„ bekehizol!sági tagokkal együtt erősítik, szélesítik a jégyzésgyűjtök táborát, az ország minden részén azok a dol­gozók, tszcs-tagok és egyénileg gazdálkodó dolgozó parasztok, akik jegyzésükkel bizonyították be. hogy hűséges, odaadó fiai a hazának Munkájuk eredményeként ma már a dolgozó kis- és középparasztok óriási többsége világosan látja, miért érde­mes Békekölcsönt jegyezni. Látja, hogy megtakarított forint­jait nem fektetheti be gyümölcsözőbben, mintha az államnak adja kocsön és tulajdon szemével látja, miként térülnek visz- sza az államnak korábban kölcsön adott forintok megsokszo- rozva azokhoz, akik a kölcsönt adták, traktorok és kombáj­nok. villanyvezetékek és bekötő utak, kultúrházak és kisorsolt uyereniénykötvények alakjában. Üzemek dolgozói járnak az élen jegyzési átlaggal Dolgozó parasztjaink jól látják, hogyan épül. szépül az élet saját falujukban, megyéjükben, saját országukban. Ezért adják le. egyre növekvő lelkesedéssel szavazatukat az ötéves Terv, a béke mellett. Ezért jegyzik százezrek a maguk hasz­nára, a haza javára a Második Békekölcsönt. A megyék versenyében a hétfőn estig elért eredmények alapján az elsők: Hajdú, Zala, Pest, Nógrád, Szabolcs és Veszprém megye. Még mindig a lemaradtak között van So­mogy , Komárom, Bács, Szolnok, Békés, Tolna megye. A vidéki nagyvárosok versenyében első Debrecen, majd Szeged, Miskolc, C-yőr, Pécs és Tatabánya következik. Az ország üzemeiből hétfőn beérkezett jelentések szerint továbbra is Petőji-bánya dolgozóinak nagyszerű eredménye tűnik ki legjobban. A bánya dolgozóinak 1000 forint körüli állagjegyzése lelkesítő példa és a dorogiakhoz intézett fel­hívásul: nyomán az ország többi bányájának dolgozóit is kö­vetésre buzdítja. A Diósgyőri Szénbánya, a Komlói Szénbánya, a Tatabánya Felső-Szénbányák hőstelkü vájárjai, csillései., aknászai megmutatják a Békekölcsön-jegyzés sorún, hogy meghálálják a Párt és a kormány irántuk tanúsított gondos, kodását, egyre szépülő életükért forradalmi múltjukhoz méltó módon példamutatóan veszik ki részüket a kölcsönjegyzcsből A legújabb összesítés szerint hétfőn délig megyénkben összesen 51,249.750 forint Békekölcsönt jegyeztek a dolgo­zók. A nagyüzemek között folyó jegy­zési versenyben továbbra is Ózd jár az éjen 758 forintos átlaggal. Második: Diósgyőri Kohászati Üzemek, jegyzési átlaga 671 forint. Harmadik: Borsod- nndasdi lemezgyár 054 forinté* átlag­gal. Különösen kitűnt a jegyzésben a Diósgyőri Szénbányák Vállalat üzeme, Pálinkás-táró. Az üzemben minden dolgozó jegyzett már kölcsönt, a jegy­zési átlag — 900 forint. Az Építőipari Vállalatok versenyé- l>en első a 27. számú Állami Építőipai! Tröszt Sajóecseg. Második: 28/5. Épí­tőipari Vállalat Ózd. Harmadik: 04/1. Építőipari Vállalat Sátoraljaújhely. — Utolsó: 28/4. Építői pari Vállalat Sajó- szentpéter. , A gépállomások versenyében első: * szerencsi gépállomás 850 forintos jegy­zési átlaggal. 2. Putnoki gépállomás 686 forintos átlaggal. 3. Alsőzsoleei gépállomás 623 forintos átlaggal. — Utolsó: bakfai gépállomás. Dolgozó parasztok a békéért, a még boldogabb • •• // ^ A jóvóért ...! Megyénk községeiben vasárnap nagy lendületet vett a Békekölcsön.jegy zés. A községeket felkereső munkások, üze­mi népnevelők a felvilágosító munká­ban jelentős segítséget nyújtottak a falusi pártszervezetek, tömegszerveze. fék, békebizottságok jegyzésgyiijtői- nek. Például az ózdi és az edelényí já­rásban vasárnap — egy nap alatt — több Békekölcsönt jegyeztek a falvak dolgozói, nyílt a megelőző három na­pon. Mezőnyárád községben Szabó Sándor holdas dolgozó paraszt 1000 forint Békekölcsönt jegyzett. Szintén 1000 forintos kölcsönjegyzésével mutatta meg Szabó Ferenc, a mezőnyárádi I. tí­pusú tszcs tagja is, hogy öntudatos bé- kehareos. A községben, lévő gépállomás egyik dolgozója. Magyar Balázs havi keresetének jóval több, mint kétszere­sót jegyezte. Horváth Imre 12 holdas karcsai kö­zépparaszt 300 forintos Békekölcsön jegyzésével tűnt ki és mutatott példát. • MMcoshotyJea községben 0 dicsérő táblán olvashatjuk a termelőcsoport tagjainak névsorát, akik a kölcsön, jegyzésben is példát mutálnál; dolgozó pavasztUírsaiknak. Vitányi Pál dolgozó paraszt 300 forint kölcsönt jegyzett. Elmondotta, hogy a miskolci mezőgaz­dasági tkiSlitáson igen nagy érdeklő­déssel nézegette a gyönyörű mezőgaz­dasági gépeket, jegyzésével, ahhoz is hozzá akar járulni, hogy az ö munká­ját is minél több korszerű gép korty- nyítse meg. Vitányi János 3 holdas dolgozó pa raset 300 forint kölcsönt írt. Azt mon dotta: Most ugyan a házam tetejét akartam belőle megcsinálni, de inkább odaadom, a pénzt Békekölcsönre, hogy békében dolgozhassunk tovább, s akkor lesz időm és pénzem arra is, hogy háztetőt megjavítsuk. Ozv. K. Vitányi Dánielné annakide jén a Béke Világtanács felhívását, a békeivet nem Irta,, alá. Akkor még hallgatott a kulákökra, az ellenségre, amely azt hangoztatta, hogy „a falu csúfjává válik, ha aláírja a békét vet". Most ezekkel a szavakkal jegyzett Bé­kekölcsönt: — Meggyőződtem róla, milyen gya. lázatosan hazudik az ellenség. Bánom már, hogy nem írtam alá a békelvet, hiszen én is békét akarok, azért járu­lok most hozzá megvédéséhez a köl- csönjegyzésse) is. Amrt a kommunisták mondtak, az mind valóság lett. Ezután már mindig őket fogom követni — ma­gam javára válik. Eszembe jut például, hogy egylzben súlyos beteg lettem és orvost kellett hívni. Azelőtt közsé. günkben nem volt telefon és amíg el­mentek volna az orvosért, meg is hal­hattam volna. A telefon, amit a kom­munisták az Ötéves Terv keretében adtak a falunak, megmentette az éle. temet, hozzásegl/ett a gyógyuláshoz. • A bodroghalni! népnevelők jól al­kalmazzák a szemléltető agitáeiót. Dí­szes keretben elhelyezik a jegyzésben élenjáró dolgozó parasztok fényképeit. Elmondják felvilágosító munkájuk so­rán, milyen hatalmas alkotásokat ho­zunk létre az országban, megyénkben. Helyi konkrét példákkal is érvelnek- Visszaverték az ellenség kísérletét, amellyel a Békekölcsön-jegyzés sikere ellen tört, mikor azt liiresztelte. hogy „nincs pénz“. Elmondották a népneve­lők, hogy a földmüvwízövetkezet a múlt hónapban kétszázezer foriuto» forgalmazott, ennyi értékű árut vásá­roltak a községben. Kitűnnek a jegyzéegyüjtéeben Baríky Gyula és Dávid Eászló népnevelők. —• Parsai Gyula összekapcsolja felvilágo­sító munkáját a begyűjtés sikerén “k előmozdításával is, vasárnap 12 mázsa kukoricára és 3 múzsa burgonyára kö­tött szerződést. Azt is elmondják ,a nép­nevelők, hogy a kölcsönt jegyző dol­gozó parasztok nemesak pénzben és az ötéves Terv nagy létesítményeiben kap­ják viasza a befizetett összeget, hanem sokat nyerhetnek is. Példa erre. hogy a Tervkölcsön-kötvények eddigi három húzásánál 45-en, a Békekölcsön nyere­ménysorsolásánál 5-en nyertek a köz­ségből IW8ÍhÍmÍ™1BIB

Next

/
Oldalképek
Tartalom