Észak-Magyarország, 1951. január (8. évfolyam, 1-25. szám)

1951-01-18 / 14. szám

4 ÉSZAKMAGYARORSZÁG Csütörtök, 1951. évj jatuilr hő IS. A leníngrádiak óriási lelkesedéssel vették tudomásul: Sztálin elvfárs elfogadta Leningrád Kitov-kei ület ének képviselői elolts égét Nagy örSm érte Lenin városát. — Sztálin elvtára beleegyezését adta, hogy1 Lenin városa kirovi választáke- íiikitében az Oroszország; Szövetségi Szovjet Szocialista Köztársaság Leg­felső Tanácsába képviselővé jelöljék. E-jjel jutott el a hír a forradalmi ha. jgyományairól, kimagasló munv*♦’’-ttei- söi Ixírea Kirov gyárba, ahol ■már éjszaka megkezdődött az öröm 6s boldogság hangulatától áthatott választói gyűlés. Lnnék ez üzemnek dolgozói jelölték felsőként Sztálin elvtársit. Szerdán • délelőtt a kirovi választó- tcriilet kerületi választóbizottsága ülá_ feét K. Sz. Guszov, a kerületi válasz­tási bizottság elnöke nyitotta meg. Guszev bejelentését — hogy a kerü­leti választási bizottság közleményt kapott Sztálin • elvtárstól, amelyben beleegyezik, hogy Leningrád város ki­rovi választókerületénél az Oroszor­szági Szövetségi Szovjet Szocialista Köztársaság Legfelső Tanácsának kép. viselőjévé válasszák — az egybegyűltek viharos lelkese. déssel fogadták. Ezután P. L Szmimov, a Kirov- gyár Pártbizottságának titkára mon­dott beszédet. A kiroviak épügy, mint az összes leningrádiak — mondta Szmimov — imirikaJtóStettetícel válaszolnak) ar­ra a nagy megtiszteltetésre, amely- hon Sztálin elvtárs bennünket Ré­szesít , Koknjev mérnök a választókerület értelmisége nevében köszönte meg a szeretett Sztálin elvtársnak a meg. tisztelte tést. A kerületi bizottság ülésén a lenin- grádi kikötő munkásainak nevében. A. P. Zujev, a kirovi választókerület asz- szonyainak nevében O. K. Novozsilo­va, a kerület ifjúsága nevében Artyu- hin szólalt fék' A kerületi választási bizottság teljes egyöntetűséggel hatá­rozatot hozott, hogy Sztálin elvtársat Leningrád kirovi választókerületénél az Oroszországi Szövetségi Szovjet Szocialista Köztársaság Legfelső Ta­nácsa képviselőjelöltéként vegyék nyil­vántartásba. A szovjet iparban negyven százalékkal emelkedett a termelékenység a tiáligrúslíítiiliez képes! A Szakszervezetek összszövetségi Központi Tanácsának január 16-án Moszkvában megnyílt ötödik plenáris ülésén Vaszilij Kuznyocov elvtárs, a Tanács elnöke, beszámolt az 1951. év­re érvényes kollektív szerződések meg­kötéséről. Kuznyecov elvtárs rámutatott arra, hogy hála az új technikai felszerelések bevezetésinek, a káderek fokozott szakképzettségének és a tömegek alkotó kezdeményezésének: a mun­ka termelékenysége az iparban több, miAf negyven százalékkal túlszárnyalta a háború előtti szín- vonalat. Szüntelenül emelkedik a dolgozók anyagi jóléte is. A munkálok , és alkal_ mázolták jövedelme a háború előtti időkhöz képest jelentős mértékben emelkedett és növekedett a munkások reálbére is. A kollektív szerződések betartását —folytatta Kurnyecov elvtárs —, min- denütt ellenőrizték, a munkafeltételek további javításával és könnyítésével kapcsolatos kérdéseknek a kollektív szerződésekben fontos helyet biztosí­tottak. A munkások és alkalmazottak százezrei költöztek az elmúlt évben új. kényelmesebb lakásokba A vállalatok sok új kórházat, póló- klinikát, iskolát, munkásklubot, gyermekintézményt, üdülőt építet­tck. Két és félmillió dolgozó — háromszázezer emberrel több, mint 194!).ben — töltötte szabadságát szanatóriumokban, vagy üdülő- házban. Befejezésül foglalkozott Kuznyecov eivtázs az 1951. évi kollektív szerződé­sek megkötésével kapcsolatos felada- i tokkal. Beton gyárak készítik a szovjet vízierőmű építéséhez szükséges betont A Szovjetunióban a két óriási vizi. erőmü ás az öntözőcsatomák építésé­hez hatalmas mennyiségű betonra van szükség. Hogy ezt kellő időben és mennyiségben leszállíthassák, újfajta hatalmas teljesítőképességű önműködő berendezéssel felszerelt betonjgyárakat építettek. Itt minden munkát gépek végeznek, fizikai munka nincs, s ezért egy műszakra 8 ember elegendő. „Figaró házassága** a Miskolci Nemzeti Színházban A Miskolci Állami Nemzeti Színház kedden este mutatta be a francia kiasz- szikus irodalom történelmi és irodalom- történeti jelentőségű alkotását, Beaumarchais „figaró házassága“ című öt felvonásai vígjátékát. A színház ki­tűnő szereposztásban mutatta be ezt a minden izében szellemes, szatirikus vígjátékot, amely először 1784.ben ke­rült színre a Theatre Francaisben ki­robbanó sikerrel. Beaumarchais művé­ben már benne izzott az elkövetkezendő I forradalom levegője és ennek köszön­hető, hogy százszor egymásután adták elő. A vígjáték mondanivalóját a be. mutató közönsége nagyszerűen, megér­tette és a nyiltszini tapsok sorozata bizonyította, hogy az együttes jól fel­készült az előadásra. A címszerepet Bozóky István művészeti igazgató és Besztercei Tál felváltva játszók. A be­mutatón Bozóky volt Figaro megszemá. lyesítője. Az előadás értékelésére vis­szatérünk. fl Titi-fianda újabb gyárakat és bányákat adott át az amerikai és angol monopolistáknak A jugoszláv politikai emigránsok „Nova Borba" című lapja a jugoszláv gazdasággal foglalkozva a többi kő zott a következőket írja: A Titóék propaganda gépezete nagy­dobra veri az amerikai úgynevezett „segélyt’4 és arra igyekszik, hogy a jugoszláv nép között ügy tüntesse fel, tnin'ha önze len segélynyújtásról ten­ne szó és az amerikaiak semmiféle fel­tételhez nem kö'öi’ék volna. A Tiió banda és az amerikaiak között 1950 november 22-én kötött ..egyezmény*’ |s megcáfolja azonban Titóék hazug­ságait. Ni úgynevezett ..egyezmény** gya­korlatban azt jelenti, hogy Jugoszlá vja gazdasági életének összes kulcs- pozícióit, az amerikai monopolisták ej lenőrzése alá helyezik. Jugoszlávia és az Egyesiül Államok kölcsönös" se- gélynyuj ása azt jelenti, hogy Titóék az amerikaiak rendelkezésére bocsá.1­i'ly* Jfl»íy*MST*a V*» ía<**«ácT^| \ifa­cse{t, a rezet, aranyat, ólmot, ónt. a,n. tjmont. ehromof. bauxitot. alumíniu­mot, higanyt cementet vasérceket. 1 vasat, acélt sőt a szenet, az ipari r.ö- j vényeket is. Emellett még a szállítási időpontokat, a mennyiségeket, az áru minőségét, valamint az árakat is, az amerikai háborús uSzfíók állapítják meg. A belgrádi kémbanda a jugoszláv nép hátamögött az egyezményekhez csatolt titkos záradékokkal az államo­sított üzemeket a korábbi külföldi tu­lajdonosoknak adja át. A Maribor melletti teznoí gépkocsi- gyár még meg sem kezdte működését, de máris a Generál Motors amerikai monopólium két megbízottja vezeti. A zenicaj és a store! kohászati üze­mek a Betlehen Steel Co. amerikai társaság érdekeltségei. A trepcsai, zletovj és be|o brdói ólornbár.yák újból korábbi angol tulaj­donosuk számára termelnek. Ez a néhány példa világosan bizo. nyitja, hogy vájjon Amerika támogat­ja-e Jugoszláviát, vagy pedig Ti ó Amerikát. Nem fér kétség ahhoz, hogy az úgynevezi,** a,n»r-V*] segít­ség az Imperialista leigázás iegsz«-. i ménnétlenebb módja, mint ahogy azt jtnár saját bőrükön érezték Korea és Görögország népei. Nagy lelkesedéssel készülnek megyénk dolgozói a Szovjet Filmhétre Az élenjáró szovjet kultúrával való kapcsolataink elmélyítését, a Szovjetunióhoz való hűségünk, ra­gasz Kiásunk fokozását, a békéért vivőt- harcunk erősítését szolgálja a Szovjet Filmhét, amelyre N&gy- miskolc és a megye dolgozói lelke­sen készülnek- A Szovjét Filmhét jó megszervezése, az ezalkalommal vetítésre kerülő szovjet filmalkotá­sok látogatottságának 100 százalé­kos biztosítása szívügye minden dolgozónak, párttagoknak és pár- tonkívülieknek egyaránt. A .szervezési munkákkal kapcso­latban a nagymiskolci MSzT helyi­ségében az összes miskolci üzemek filmpropagandistái és MSzT aktí­vái értekezletet tartottak. A mind­végig lelkes hangulatú- értekezle­ten felajánlások sorozata hangzott el és számos versenykihívás történt a Kongresszus előkészületeinek ün­nepi hangúba jegyében. A Miskolci Magasépítési Vállalat versenyre hívta a Diósgyőri Ma­gasépítési Vállalatot és felajánlotta: jó felvilágosító munkával elérik, hogy a vállalat, dolgozóinak leg­alább 50 százaléka megtekintse a Filmhéten bemutatásra kerülő al­kotásokat. A Bersodvídéki Gépgyár küldöttei vállalták, hogy a dolgozók 100 százalékban résztvesznek a Szovjet Filmhét előadásain és ver­senyre hívták ki az összes film- pronagandistákat A Mikszáth Kál- máu gimnázium ugyancsak ver­senyre hívta ki az összes filmpro- pagandistókat és vállalta, hogy az iskola valamennyi tanulója megnézi a szovjet filmeket. A Gépipari Tech­nikum és a diúsgyőrvasgyári 12. sz. ált leányiskola versenyre hívta, az összes többi iskolát, 100 száza.» lékos látogatottság biztosítását vál­lalták. A Szovjet Filmhéttel kapcsolat­ban a DISz szervezetek is lelkesen készülnek arra, hogy ezt az ünnepi alkalmat felhasználva, a szervezet, minden tagja nézze meg azokat a kitűnő szovjet filmeket, amelyekből újult erőt, lendületet meríthetnek további munkájukhoz. Huri Sándor a DISz megyei kultúrfelelőse lelkes felhívásban szólítja fel a DISz szer­vezeteket : tegyenek meg mindent, hogy lehetőleg kollektiven vegyenek részt az előadásokon, utána tart­sanak vitát, beszéljék meg a filmek tanulságait és hasznosítsák azokat munkájuk eredményeinek fokozá­sában. 16 színjátszó-, 7 tánc- és 7 énekkari csoport 200 taggai vesz részt a mezőcsáti járási bemutatón A rrizőcsóti járás dolgozói nagy leike-edtssel készülnek a Púrtkon- gress; csra. Egymásután születnek meg a Pártkongresszus tiszteletére tett ér­tékes felajánlások. A gépállomások, állami gazdaságok, termelőszövetkeze­tek lersengvo veszik ki résziike,t az előkészületekből. Ez a lelkesedés át­terjedt a járási kultúrmunka terüle­tére is. A Téli Falusi Knltúrverseny. f>c benevezett 16 kultúresoport gondos alapossággal készül a versenyre. Űj kullurotthonok A kultúrmunkások tudják, hogy fej­lődésük lehetőségét, magát a versenyt is ,'iyidúl Pártunknak köszönhetik. A Pártnak köszönheti knltúrotíhonát a járás teiületán Mezőcsát, Ernőd, Igrici és Kesclyühalom. Ezek a kultúrotthc- nofc valóban otthonukká is váltak. A Pártnak köszönhetik a könyvtárakat is. Mezőcsáton, Hejőkereszturon, Mu hin és 1 iszapalkonyán már bővíteni is kell a könyvtárat az olvasók nagy szá­ma miatt. Egymásután alakulnak az olvasókörök: a mezőcsáti MNDSz már három olvasókört is szervezett. Boldogok a kultúrcsoportok tagjai, hogy az új kultúrának már nemcsak élvezői, hanem alakítói is. A hejőke. teszlur fiatalok nagy lelkese dóesel ké­szülnek az vlgazi boldogság** című je­lenet előadására, amelyben bemutat, jók.. hogy mi a szocializmust építő emberek számára ma az igazi boldog­ság. A hejőpapi gépállomás fiataljai fi saját életükből merített „Traktorver- seny:* című jelenetet tanulják. Az eddiginél jobb, magasabb szín­vonalú kultúrmunkával készülnek a csoportok a versenyre, mert tudják, hogy ezzel is elősegítik a Pártkongresz. szué sikerét. Ezt a törekvésüket bizo nyitja, hogy sorban kérik a Járási Tanács segítségét a verseny minél na­gyobb sikerének biztosításához. A Já rési Tanács népművelés; osztálya ki. küldötte; útján ellenőrzi és tanácsai­val javítja a csoportok munkáját. Kulturmunkások a Szabad Nép terjesztéséért A mezőcsáti járás kultúresoportjai elhatározták, hogy eredményesen résztvesznek a Szabad Kép terjesztésé­ben, legelsősorban is ők maguk lesz­nek előfizetők. Tudják, hogy Pártunk lapjának olvasása nélkül jó murikit nem végezhetnek, mert ez mutat szá­mukra utat a feladatok megoldásánál, fegyvert jelent számukra a külső és belső ellenséggel szemben. A Párt- kongresszus tiszteletére a mezőcsáti kultúrotthon kultúrcsoportja Szabad Kép terjesztési versenyre hívta ki a helybeli tszcs-fiatalokat Azt is elhatározták, a kultúrcsopor­tok, hogy ezentúl a próbákon ponto­san megjelennek. a ViUannyal, fűtés­sel takarékoskodnak, vigyáznak a kul- túrotthonok tisztaságára és a bútorzat épségére. Politikai téren továbbfej. lasztik magukat, ezért a teljesitménv- versenyben előírt feltételeken túl nég két politikai cikket elolvasnak és meg­vitatnak, Komoly fejlődén tapasztat­ható a versenyre készülők munka fa. A második héten a 12 találatom tippszelvény 62.515 forintot, míg a 11 tatálatos tippszelvények egyenként 15.626 forintot j nyertek a Totón gyeimében. A mezőcsáti kultúrotthon énekkara naponta két órát próbál. Ed­digi — helytelen — szokásukkal sza­kítva, a tanccsoport tagjai is ponto­san megjelentek a próbákon. A tánco­sok felkutatták a régi, már kihalóban levő mezőcsáti táacmotivumokat. Mozgalom a kultúrcsopor­tok létszámának emelésére Szépen szaporodik a verseny díjai­nak száma. A Párt Járási Bizottsága, a Járási Tanács, a mezőcsáti gépállo­más egy.egy asztali zászlót, a mezö- cíáti MKDSz Rákosi elvtárs arcképéi ajánlotta fél a győztes csoportok ju­talmazására. Minden kultúresoport elhatározta, hogy létszámát legalább három taggal növeli. A január 28-j járási bemuta­tón az eddigi jelentkezések alapján. 16 színjetszó, 7 tánc és 7 énekkari cső. nort vesz részt, több mint 200 szerep­lővel. Megérkezett Budapestre a Szovjet Hadsereg Gavrilov ének- és táncegyüttese Budapestre érkezett a Szovjet Had­sereg ének- és táncegyüttese. Az együtt tes tagjait a honvédelmi minisztérium képviselői fogadták. A Gavrilov ének­és táncegyüttes mént honvédségünk vendége, több estén szerepel majd Bu­dapesten. Eredményesen harcolnak a selejt ellen, fokozzák termelésüket így készülnek a Kongresszus megünneplésére az Üveggyár dolgozói A Miskolci Üveggyárban foko­zott harcot folytatnak a dolgozók az anyagtakarékosságérti Pártunk Kongresszusának tiszteletére a dol­gozók vállalták: újítások, új mun­kamódszerek bevezetésével kikü­szöbölik a selejtet, harcolnak a Minisztertanács határozata alapján a takarékosságért. Az üveggyártásnál eddig nagy anyagpazarlást jelentett, hogy az üveg egyik alapanyaga, az ammó- niákszód levegővel egyesülve elpá­rolgott. Ennek megakadályozá­sáért újítást vezettek be, mely- lyel az anyagtakarékoságot fokozni lehet. Szarvas Aladár művezető az olvasztókemencék nyí­lása elé felfogó szerkezetet készí­tett, mely nem engedi elpárologni a berakónyílásba került anyagot. A selejt jelentős oka volt, hogy nem megfelelő samoti.kövek bőt épí­tették az egyik kemencét. Most a kemencéket ki javítják, hogy tel. jesen kiküszíjlhöljék a termelést gátló, 'áz önköltséget emelő selej­tet. A dolgozók a Pártkongresszus tiszteletére indított versenyben szép eredményeket érnek eL löá százalékon alul csak azok termel­nek, akiket most vettek fel az üzemhez- De már őket iS tanítják az élenjárók, hogy mindannyian túlteljesítsék normájukat. A lakatos karbantartó üzem szer­számai elavultak s emiatt nem tud­ták rendesen végezni munkáinkat. Az üzem most új szerszámokat kap, hogy a termelés folytonos-^gát biz­tosítani tudják, s az esetleges jayL tásokat gyorsabb ütemben el tud­ják végezni. Az üvegg.vári dolgozók mind arra törekszenek, hogy a Pártkongresz- szus tiszteletére több és több üve­get adjanak népgazdaságunknak- Az anyagtakarékosságért folytatott harc mellett a termelés állandó emelését tűzték ki célul. Az öntő­brigád tagjai vállalták, hogy 109 százalékot érnek el s ezt tartani is fogják. Vállalásukat sikeresen tel. fésűik is a gyár dolgozói, több és jobb munkával bizonyítják be a Párthoz, Rákosi elvtárshoz való re. gaszkodásukat, hűségüket­B diósgyőrvasgyár! kuHurcsopodok hangversenye a miskolci színházban A Diósgyőri Vasgyár .kultúrosz- tálya a Nemzeti Színházban mű­sorral egybekötött hangversenyt rendezett, amelynek tiszta jövedel­mét a Petőfi-szobor javára aján­lotta fel. A műsor keretében érté­kes műsorszámokat adott a vas­gyári szimfónikus zenekar, amely különösen a Petőfi-nyitány tolmá­csolásával aratott megérdemelt si­kert. A már országoshítfi Diósgyőri Vasas kórus énekszámaival ismét bebizonyította, hogy szépen halad a fejlődés útján. Koltai Ferenc, a Nehézszerszámgépgyár dolgozója nagy sikerrel adta elő a Bánk bán HazárrN hazám" áriáját. A Kohai Ferenchez hasonló énektehetségek felkutatására különös gondot kell fordítania a vasgyári kuitúrosztály- nak. A ..Vörös Október" táncegyüttes a matiné keretében új táncokat mutatott be. A jelenlevők nagy tapssal fogadták a fegyelmezett ♦árucsoport számait. Az Egri La!<a- tosárugyár vendég tájnccsoBórtJa fólSikerüH számokkal mutatkozott be a miskolci dolgozók előtt. Külön meg kell még említeni IjumirHa Aranka, Réti Béla és Berkes Béla tánchármasát. Azt a táncszámukat adták elő, amellyel a Színművészeti főiskola miskolci felvételi vizsgá­ján szerepeltek és amelynek alap. ján kiérdemelték, hogy a Főisko. Iára kerülnek­A diósgyőrvasgyári központi színjátszó csoport Pavlenko; „Bol­dogság-' című színművéből muta­tott be részleteket. A jólsikerüU matinén csak kis­számú nézőközönség vett részt, mi­vel a diósgyőrvasgyári kulfcúrosz. tály ez alkalommal is elkövette az utóbbi időben már szokásossá váló szervezési hibáját. A hangversenyt hirdető falragaszok c$ak egy nap­pal az előadás előtt jelentek meg az utcákon és emiatt a közönség nagy része nem is értesülhetett időben az értékes kulturális eseményről Hibásan fogja fel a kultúrosztály a kulturális rendezvények jelentősé­gét, ha úgy gondolja, hogy csak a művészi CSOpÖrtok trmyfalolő el'ká- szitásé szükséges ahhoz, hogy az előadás jól sikerüljön. A majd 300 főnyi közönség mellett bizonyára nagy számban vettek volna részt dolgozók a színvonalas előadáson.» ba, arról idejében tudomást '■•’‘u-sz. hfe-tók Voll.'1 ~ -r>»ui .<• x rés következtében a Petőfi-szobor ré­szére nvujtani kívánt komolymérvü támogatást sem tudta elérni a kul* ttiSßSzMjS«

Next

/
Oldalképek
Tartalom