Észak-Magyarország, 1951. január (8. évfolyam, 1-25. szám)

1951-01-21 / 17. szám

/ 195!. évi Jarniir hó ZI. ÉSZAKMAGY AKUKSZAL Meg kell szűntetni a pazarlást, a felelőtlen gazdálkodást, maradéktalanul végre kell hajtani a Minisztertanács takarékossági határozatát a Sajószentpéteri Magasépítési VáüaFa’ná' A Magyar Népköztársaság Minisz­tertanácsa december végén bocsátotta ki a takarékosságról szélé nagyjelen­tőségű határozatát, amely népgazdasá­gunk erősítése, honvédelmünk fejlesz­tése, békénk védelme érdekében min­den téren a legmesszebbmenő takaré­kosságét írja elő. Meglátogattuk a Sajószentpéteri Magasépítési Vállalatot, megnéztük, hogyan hajtják végre a Miniszterta náes takarékosságról szóló határoza­tit. A határozat végrehajtása különös képen fontos ennél a vállalatnál, hi­szen látogatásunk azt bizonyította, Hogy a Vállalatnál a pazarlás, a fe­lelőtlen gazdálkodás következtében nagy károk fordultak elő. Nézzünk mindjárt egy jel’cmzö pél dót, ami a szervezet'enség miatt követ­kezett be: Nemrégiben a kü’önbözfl munkahelyekről — a lo-távo’ablvak- ról is — 300 dolgozót hívtak össze értekezletre. A dolgozók el is jöttek, de az értekezletet nem tartották meg. Ez máskor is előfordul. Ezzel sok­ezer munkaó-át veszítenek el, emellett felesleges költséget, kiadásokat okoz nak. Nem használták ki kellőképen a gé pékét. PéVlánl Má’yibnn a toronyda­ruk csaknem másfél hónapon keresztül kihasználatlanul álltak ugyancsak ki­használatlanul állnak sok esetben a malterkeverő gépek is. Ez a je’enség egyébként csaknem »»'»den munkahe­lyen tapasztalható. Szervezetlenség. felesleges cmyagstáHí'óso k Hiányosságok tapasztalhatók az anyaggazdálkodás, a szállítás terén is. Teljesen feleslegesen egyik helyről a másikra küldözgetik az anyagot. Bél apátfalván 500 köbméter kavicsra volt szükség — 1200 köbmétert küldtek ki. Ezzel körülbelül 15 ezer forint kárt okoztak a dolgozó nép államának. — Nemrégiben Bé’apátfalvára küldtek 2 gőzhengert. Ott kiraktak, de mivel ké­sőbb rájöttek, hogy a szállítmány Or- mosnnaztára szól, visszarakták. Ez 40 amber munkáját rabolta el és 4 ezer forint kárt okozott. A gépeket Or­mospusztára küldték. Itt kiderült, hogy nem gőzhengert, hanem kavic»- melegitőt rendeltek. Másik eset: Bélapátfalva 5 vágón vasat rendelt. Ahe'yett. hogy vonaton szállították volna Bélapátfalvára a vasat, a sajószentpéteri telepen kirak­ták. majd utána tehergépkocsikkal Szállították a munkahelyre. Január 10-én Ormospnsztára kellett volna érkeznie 100 mázsa vasnak, Ormos- pnszta helyett ezt a központi telepen rakták ki, majd újra vasúti kocsikba rakták. A mályi téglagyár építéséhez 2 héttel ezelőtt 8 vagon vas érkezett. Amíg a vállalat tehergépkocsijait felesleges szállításokkal foglalják el, ugyanakkor ezt a vasat mér a mai napig sem tud­ták gépkocsik hiányéban az állomás­ról az építkezéshez szállítani. A nyár folyamán Bélapátfalván le­állt a munka, nem tudtak dolgozni 12-es vas hiányában, holott ugyanak­kor ez az anyag a mályi építkezésnél fölöslegesen hevert. Ugyancsak az anyaggal való pazarlásra utol az 's» hogy a mályi téglagyárhoz olyan nagymennyiségű cementet szólítottak, amire akkor nem is volt szükség és nem jg tudták megfelelően tárolni. Az a veszély fenyeget, hogy a cement tönkremegy. A vállalatnál nincs eléggé elterjed ve a sztahánovista-mozgalom. Ezzel szemben mit tapasztalunk! Dunapente- lén résztvett a szovjet munkamódsze­rek tanulmányozásában a Vállalat két dolgozója. Visszajöttek és most a mályi téglagyárnál — lyukakat vés­nek. Nem biztosítják számukra a mun­katerületet. Nem gondoskodnak arról, hogy az elsajátított élenjáró munka­módszert átadják társaiknak. A munka szervezetlenségét az ogyé- ni felelősség érvényesítésének hiányát mutatja hogy a központban a müszu ki osztály vezetője a főmére öt helyett dolgozik, az ő munkáját viszont megint más látja el. Emu -t nincs megfelelő műszaki ellenőrzés, így kö­vetkezik be a munkaerők - ryf okú pazarlása Mályiban Szepter ben a dolgozók 40 százaléka nem termelő munkát végzett. A lakásépítésnél pél­dául 10- -20 termelő mellett egy épí­tésvezetőt egy munkavezetőt, egy *eeh nikust. 3 őjje^ő-t. egy normást egv vízhoröóf egy ételhordót foglplkor tattak A fllósz hitéi óben -i tin iké kások építésénél 2*1 munkás mellé ’1 nem termelő dolgozót osztottak be Feltűnő pénrlt’uto'^sok. vásárlások láljuk, amelyek nemcsak nagy anyagi | Nagymértékben növelj a kiszállási megterhelést jelentenek, hanem fokoz- i költségeket az is, hogy ugyanaz nap zák a bürokratizmust is. Csak púr pél- j egy helyre hatan, heten is kimennek a dát említünk. Semsei főmérnök fizeté- központból Nem sok munka jut ott són felül 4 hónap alatt 12.025 forin- , egyre-egyre. Ha előzetesen megbeszél tott vett föl útiköltség, taxikul stb. címen. Tnrcsányi Ferenc építésve­zető 7 hónap alatt — szintén rend'« fizetésén felül — 12.734 forintot vett fel, ezt több munkatársa nevében szá­molta el, de a neki jutott összeg is feltűnően magas.Tóth János brieádve- zető 1877 forintot számolt el külön böző költségek címén, jelentős részét indokolatlanul. Garamvö’gvi bér- normafeblős 2 hónap alatt 1170 fo­rintot vett fel fizetésén felül. Pél­j egyre-egyre. nék valamennyiük feladatát, egy dol­gozó megerőltetés nélkül el tudná vé­gezni. Számtalan esetben előfordult az is. hogy a vállalat gépkocsiját kü­lönböző dm ken ..séfakoc«'kázásr&“ vitték, a tetejébe még , kiszállási költ- sétreket“ is számoltak el. A felelősség e’sősorban a vállalat- I vezetőt terheli aki nem fordít kellő és j figyelmet az ellenőrzésre. Bár nap-nap után kint jár a különböző munkahelye­ken. még sem tudin, mi is történik ott. dául 50 forintos napidíjakat számo’t. ; Ugyanakkor felelősség terheli Sem'ci el. Az eddigi megál'apítás szerint 'sak főmérnököt azért is, ho»y — egyéb- a mályi téglagyár építésénél ilyen mó- ként ió mő-zaki munkája me’lett — dón 33.748 forint 50 fillérrel károsi- nem fordít kellő figyelmet a műszaki tották meg a dolgozó nén ál'a.—át. A dolgozó nép pénzével történt fe- 'e’őtlon bánásmódra talá'nnk más ,iél dát is. Semsei főmérnök nemrégiben 70 ezer forintért vásárolt egy hasz­nált gépkocsit. A gépkocsi rövidesen tarifás alá került. Súlyos felelősség terheli a főmérnök mellett a válla’at vezetőt is, amiért engedéb-ezte. hogy 70 ezer forintot pazaroljanak egy használt, rossz gépkocsira amikor ezért a pénzösszegért áj gépkocsit vá- -árolhattak volna el’enőrrásre, A Minisztertanács határozata ki­mondja. hogy a felelős vezetők köte- las-ége. hogy a rájuk bízott munka terül tón a legtakarékosabb gazdá'Ko dóst valósítsák meg. Emel’ett kimond ja a határozat azt is hogy a takaré­kosság el'en vétőkkel szemben érvénye síteni kell a fegyelmi és anyagi fele­lősséget szigorúan és gyorsan le kell sújtani a pazar’ókra. H x'aíl v'cto'anu’ huzsá ke! 'á*ni a S:b ík IriUQä **>{>*» 4* iSez1 A Sajószeibpé éri M gasépí'ési V,il lalutra js megnő ekede’t fela'Vok várnak ebben az évben Az 1959-e hez képest 45 mjlijó forinttal *5bb ér ékü épfkezést kelj végeznjök. Ahhoz, hogy az !9"0 évben mu'a'kozo't ráfl- ze'és*, g zdá'kodást ez évben elkerül, jék hogy megnövekedőn feladataik»* teljesíteni tudják, haladék‘alanul hoz zi ke’! ]á nlok a h'bák kiküszöbölésé­hez. B'Vosí'anj kell « miniszterta­nács határozatának pontos végrehaj­tása* minden vonalon- Gondoskodni kell a náluk elfekvő felesleges, fe|. használásra nem kerü'ő készletek | számb-vé'eléről. A mé nökök, techni­kusok, ují ók. sz'ahánovls ák dolgoz­zanak ki javaslatokat a h'bák fejszá­molására, a munka megjaví fására. A Max mertké-'éle módszert fokozott bb mér ékben altalmazni ke)! á! Vábnn: fokozo'bbb figyelme* kej| ford/anj a snovje* tapaszaitok alkalmazására amelyek den 5 segí téget nyújtanak a munka termelfkenységénck emelésé, hez. Jobban kell megszervezniük a m- nká*, b z os'anjok ke’| terv iojri- suk sikeres és jó végehaj ásít. ÚSORBA BARMA 0 hlSzs! EcüáElífása S^s&oícr Január 22-én, déíe'ött 10 órakor nyílik meg a Magyar Munkásmozgal­mi In ézet kiállítása a Miskolci Ma. gasépí ésj Vállalat, Jzéchenyj u. 58, szám alattj kul’űrhelyiségében. Az ünnepélyes megnyi ót 23 án este 6 órai kezdettel rendezik. A rendkívül tanulságos és értékes kiállítás anyaga január 22* öl 25-ig lesz Miskolcon. A kláUf ás már hé főn délelőtt 10 ó.á'ól nvegtck’n'he'ő, a többi napokon reggel S órától este 10 óráig. Az egész haladó emberiség mélységesen tiszteli Lenin ragyogó, feledhetetlen emlékét A Szovjetunióban országszerte folynak az ünnepi gyászülések, elő­adások, felolvasások Lenin ha!á!4- nak 27- évfordulója alkalmából. Uljanovszkban igen sok látogató keresi fel azt a házat, ahol a dolgo­zók nagy vezére gyermekkorát töl­tötte. A Pravdá pénteki számában ter­jedelmes cikket közöl >,A központi t-enln múzeum" címmel. „Lenin ragyogó, feledhetetlen emlékét — írja a cikk — a szovjet emberek és az egész haladó embe­riség mélységesen tiszteli. Lenin ott 61 a világ dolgozóinak szívében ás agyában. Lenin halhatatlan esz­méi é:nek és diadalmaskodnak. A tömegek közé eljutva, életet te­remtő, világot átalakító erővé vál­tak­A nagy Lenin hatalmas tudomá­nyos és irodalmi hagyatékot ha­gyott számunkra. Nagy művei a nagy Sztálin lángeszű munkáival együtt a marxizmus-leninizmus ki­meríthetetlen kincsesházai. A központi Lenin múzeum rend­kívül népszerű a nép körében. A vi­lág valamennyi országából jártak már látogatók ebben a maga nemé­ben egyedülálló tudományos inté­zetben a leninizmus fontos propa­gandaközpontjában. A látogatók a vendégkönyvbe üt bejegyzéseikben mélységes hálájukat fejezik ki a Bolsevik Párt és Sztá'in elvtárs iránt a Lenin múzeum létrehozá­sáért. A Lenin múzeumot sok külföldi küldöttség is meglátogatta. Csupán a legutóbbi három évben több mint 20 ezer külföldi tekintette meg a Lenin múzeumot -— írja befeje­zésül a Pravda. Em'ék ünnepség Lenin halálának 27. évfordulón a miskolci színházban A Nagymisko’.ci Pártbizottság és az’vesznek a Párt, a tanácsok, a tömeg­C-irT ,-,.0 nrx r m I c.lr í%1 r» ’ cTarvOíA4/» icmil.'il * ns íívamal, ive f m ÍZ*» tw A. MSzT nagymiskojc: szervezete januái 22 én, hétfőn délután fé] 5 ó akor n miskolc* A’amj Nemzeti Színházban Lenin e v árs halá'ánek 27 évforduló, ja rlkalmábó’ em'ékünnepségct ren­dez. Az emlékünnerségen Sárköz An­dor e'v'árs, a Nagym;sko[ei Pártví- la.szhnány tagja, ért Erz'kmagyaror- szag felülő» szerkesztője mond 'ünnep: beszédet. Az em-ékünnepségen részt. szervezetek, az üzemek ős intézmé­nyek képviselői, a fegyveres testűje. lek küldöttei. Az ünnepi beszéd után kultúrmű­sort ad a diósgyőrvasgyári kuiturcso- port, szimfőnikus zenekar és énekkar, fellépnek a mű-or keretében Lelkes Agnes és Bay Gyufa, a miskolci Nem zetj Színház tagjai. Harcban a Szabad Nép-kampány sikeréért A Stábod Nép kampány sikeréért vivőit harcban pártszervezeteink vezetésével résztvesz egész párttag­ságunk, de a pártonkivilliek hatal­mas tömege is, mert tudják, hogy Pártunk központi topja minden be­csületes, hazáját szerető dolgozó­nak az újságja. A Diósgyári Gépgyárban a han­gos híradó naponta közvetít esass­tuskákat, időszerű rigmusokat, ezekbe megdicséri a kampányban élenjárókat, rámutat az előforduld hiányosságokra. A Gépgyár kerékpárüzemének kömplexbrigádja f>7 új előfizetőt szerzett eddig. A szerszám- és ké­szüléküzemben eredményes, jó nép­nevelő munkát végez Kiss Ferenc, Szűcs István, Ördögh Zoltán és Salamon József népnevelő. 50 új elő­fizetővel gyarapították a Szabad Nép olvasót,ábóráit- ’ A perecest bányatelepen SUok Párt iránymutatása aíapján állandóan javítja _ munkáját a miskolci L kerületi Tanács ' Miskolc város L Kerületi Tanácsa Végrehajtó Bizottságának Szemcre- utcai székhazában Vida Józsefivé el- nökuő szobájában előadók referálnak. A referátumokat nagy figyelemmel hallgatja, azután megfontoltan, hatá­rozottan teszi meg észrevételeit. A referátumok befejeztével az I. Keril- lefi Tanács eddigi munkájáról, tapasz, talntairól beszél etetünk. íróasztala mellett ott függ a mun­karend. A Tanács dolgozói reggel 8 órakor kezdik a munkát. Az elnöknő azonban negyed 7, fél 7 órakor már bent van hivatalában. Első dolga, hogy elolvassa az újságokat. Aztán félórád szán arra. hogy átnézze, az előző liánon miiven sürgős ügyek ér­keztek, történt-e intézkedés. 8 órakor ellenőrzi. hogy az ügyosztályokon megkezdődött e a munka, fél 9 tői az ügyek előkészítésével foglalkozik. Fél 9-től 9-ig megbeszélést tart* az osztályvezetőkkel, majd 9-től 12.ig feleket fogad. Minden szerdán egész nap a felek fogadásával, ügyeik elin­tézésével foglalkozik. 12-től aláírja a _ u refa-átumokat, 2-től fél 5 ig az elnök- az^ta Szirmán már meg is nyílét*Ali nő az iigvos7.táVoknál tartózkodik „ hús-zéket. A vil’anv bevezetését az k munkáját ellenőrzi. ^ I Szirmán csak a ^jövő évre iránvoztáli A keddi napokon fél 9 tői 10-ig ősz- ^ szirm->iak kérésére az elnöknő lük való tapasztalatcsere alapján ja­vítsuk, fejlesszük munkánkat, A bud pe-.tl V. Kerületi Tanács­csal állandó tapasztalatcserét foly­tatunk. — Milyen munkáf végzett az el­múlt három hónapban a Kerületi Ta­nács!-— A Végrehajtó Bizottság három hónap alatt 5800 sertésvágási enge­délyt adott ki, 127.8 mázsa z.-ír gyűlt össze a beadott* mennyiségből. A tej- beadásban 35 százalékkal nagyobb eredménvt értek el az clőiránvzntnál. Ezt a jó eredményt úgy biztosítot­ták. hogy megbeszélést tartottak a kerü’etbeli dolgozó parasztokkal, akik megértették a tejbeadási kötelezett- «é-z jelentőségét. A Tanúcs segítségével feM^rijU Sp'rma A kerülethez tartozó Szirmán egy. általában nem volt hússzék. A szír- maiak kérésére a VB közvetlenül el­árt a Kiskereskedelmi Vállalatnál, ;A Vállalatnál % túlságosan sűrű és felesleges kiküldetések egész sorát ta­tálvv-zetői értekezletet szombaton délelőtt - tői pedig Végrehajt Bi­zottsági ülést tartanak. X Ta na sz* ** I a Ti«erp a burtanestl V. Kerli’p*’ Tanáccsal Az elnSkn« é* a VB tagjai szoros kapcsolatot tartanak a Bár'tál. a Nagvmiskoh-i Párthizott"ággal Ez a " kupese'»* unná' is inkább elr/rnebb. mer*, sz ellökné egvben a V*árosi Ta­nács és s Kerületi Tanácsok nárV«».er veretének titkára- Kerületünknek majd 89 erei !a kosa van - - mondja Vidáné eliriárs — megközelíti egyo? bndaoesti kerü­letek számát. Érintkezésbe is léptünk a budapesti kerületekkel, hogy a ve, eljárt a Villamos Üzemeknél és az illeték»* tervosztálynál és Szirmán az év e'ső nedvedében, máreiu- közepén kigyűl a villany. A VB javaslatára teljesül a drót­gyári flolrózóh régi kívánsá ga. A Drót- gyárral szemben lévő vas-éti vágányok­nál abújárót *éte«ít»nek. Már szemlét Is tartottak a MÁV Mr,TM8*teí hegy kérdést dőlőr» vigyék A Kerületi Tanács határkőében 2 flÜcsödét. 5 napközi otthont, 2 nép­konyhái tartanak fenn. Az évvég*, se­gélyezési akció során 155 gve-rnek rá- j szeriilt »ipdellátásban 500 társadalmi gondozottnak juttattak 18 ezer forint értékben ruhát, élelmiszert, tüzelőse- gélyt A Kőporoson, ahol csak egy kút van az út mentén, a Tanács közbenjárásá­ra mihamarabb lerakják a vízvezeték- csöveket. A VB dolgozói kiveszik részüket a takarékossági mozgalomból. Átirattal fordultak az összes vállalathoz, hogy a telefonbeszé’getésekct korlátozzák a legrövidebbre és ezt ellenőriztessék cgy-egy felelőssel. Már dolgoznak az állandó bizottságok Az elnökség megbeszélést tartott a 7—7 tagból alakult állandó bizottsá­gok tagjaival és megadta munkájuk­hoz a szempontokat. A bizottságok en­nek alapján megkezdték aktíváik be­szervezését A kereskedelmi és közellá­tási bizottság példáu] nagy aí-tlva tá. bort szervez, ugyanígy az oktatás-nép­művelési bizottság is. Utóbbi az összes kultúresoportok folelöseit be kívánja vonni a bizottságba, bevonják a párt­ós tömegszervezetek képi íse fit is Megszilárdult a munka­fegyelem A személyzeti osztály előadója, Ha­lász Ferenc szobájában a falon egy tábla tűnik szemünkbe. Azt mutatja, ki jolent meg pontosan munkahelyén, ki van hivatalosan távol, hivatalosan szabadságon, ki igazoltan beteg, ki ké­sett. ki van igazolatlanul távol, A táblának igen jó hatása van. K-tíiu\k holőle. hogy január 1 ót* csökkentek a kdsAf.oV^ az ig«»>la*lan távohnaradá «ok «őt ezek január 15 én már telje­sen megszűntek A munkafegyelem nicgsrilí rdult. Az I. Kerületi Tanáé», amelynek dolgozói igyekeznek mindjobban meg­ismerni a szovjet tanácsok nsunkjunód. szereit, * l'árt eogttsAgámt mind er*d ményesebb munkái vége Károly népnevelő a Szabad Nép cikkeit használta fel népnevelő munkája közben• Elmondotta dol­gozó társainak, hogy a Szabad Nép cikkeiből megismerhetik a szovjet sztahdnovisldk élenjáró munka- módszereit és megjavíthatják mun­kájukat. A vdjáriskola hallgat** közül 43 új előfizetőt szerzett • A Diósgyőri Magasépítési Válla­latnál Leczó Pál és Klein Bozeő népnevelők járnak az é'en. tóidig 31 új előfizetőt szereztek a lapuak- • A diósgyőri Ságvári pártszerve­zet már elérte a maga elé tűzött célt, segítséget ad tapasztalataival a felvilágosító munka megjavítá­sára a lemaradt pártszervezetek­nek. • A ricset járásban Csékén egyetlen, Szabad Nép előfizető sem voh. A község népnevelői jó fehildgositó munkával Hú) előfizetőt szereztek. * A putnoki Járási Tanács naponta sajtóbeszámolót tart a hangos hír­adóban. A járás 17 községében ren­deznek kultúrelőadást a Szabad Nép kampány hónapja alatt. Seré- uyifalván, Zu bon von és Felsőnyéijá- don nagy siker meüett meg is tat- tották már a kultúrelőadást. • A szép eredmények mellett hiá­nyosságok is mutatkoznak. Külö­nösen gyenge a népnevelő munka az ózdi és az edeléngi járásban• A brinyateleneken jelentős lemaradás mutatkozik■ Ózd városában is sok­kal nagyobb lendülettel kell dolgoz- niok a népnevelőknek. Miskolcon a Saltari pártszervezet lemaradt a ter­jesztési munkában. • Az eddig beérkezett jelentések szerint jó eredményeivel a ricsol 'árás halad az élen a versenyben. Utána a szikszói iárág következik» majd Sátornlifluib»lv város a me- zőcsáti sárospataki ég a tokaí! já­rás. A további sorrend a következ.ő: íiba-riszántói S7,f>i-f>n»sj és mezőkö­vesdi iá rés, Miskolc város, sátor- alifiuibelyf. encsi. numoki ózdi. edeiényi és m;svol»f iárás. Az utolsó helyen áll ózc| város. * Párt sí erveze lei nltri r,k. népneve­lőinknek arra kell rfíreUe^nifí^ f1 íf? h H,* -re}rt C/t -miTylr siAorle fce*yi Írni o1 nd& h}ffrm-jfnve>r/-é^1rrft f-fftrm! fj 1-et-rso'r'/i yggf pv.ZflT fi ^ ftl ny 4 Tv* n VT*-r»^>7rr ^ T>r'vr't'-nf, vr 4 rr / mjr t?/v^v r rt?\7Crf’rry;*if'T>TF Ma Szabiid Wóp ms'lné a nilsholni S»tnbárban Ms veré-nan déV’Ő** fé' 10 Ars?<or C-zfTsVsÁyVy-'en C: -« O L» n | *« y! Ami* •>1 ''^zínÁ p T A T MÍé**5í*<; f?Ő><3 Rcvnlrí’í RáVí M* TVy;c5. p m*S- 1-rJcri VV-nyolí g Mífiryarl Pó*«r kar. na^v ▼e?A«nyl«f^V€í é6 * MÁV köz. (S. B./pont-; ku'tuvcsoport h>

Next

/
Oldalképek
Tartalom