Észak-Magyarország, 1951. január (8. évfolyam, 1-25. szám)

1951-01-03 / 1. szám

I A Boís«vik Párt hávírafa az USA j ; Kommunista Pártjának Kongresszusához Rákosi elvidíts távirata Pieck elvtárshoz Részletes tájékoztatás a cukor- és finomliszt' ellátással kapcsolatos tudnivalókról Miskolc, 1951. január 3, szerda J TAKARÉKOSSÁG ■(N. G.) Megkezdtük az ötéves tér­tünk második évében reánk váró fel­adatok végrehajtását. Az elért ered­mények büszke tudatával, újult erő \el indulunk harcba, hogy tovább, fo­kozzuk sikereinket., biztosítsuk nép­gazdaságunk további gyorsütemü fej­lődését. A feszült nemzetközi helyzet, et béke megvédéséért folytatott hare megköveteli tőlünk a szocializmus épí­tésének meggyorsítását és honvédéi, műnk megerősítését. Ennek a nagy­szerű célnak elérése érdekében nélkü­lözhetetlenül fontos, hogy fokozzuk az anyaggal, a gépekkel, a munkaerő­vel való takarékosságot, kiküszöböl­jük további előrehaladásunk út,iából azt az akadályt, amelyet a takarékos gazdálkodásnak széles területeken mu­tatkozó hiánya jelent. Ennek érdekében hozta még Mi­nisztertanácsunk határozatát a taka­rékosságról. Ez a határozat a hibák feltárása után részletesen és pontosan megállapítja mindazokat a teendőket, amelyeket gyáriparunkban, bányaüze­meinknél, építkezéseinknél, mezögaz. dóságunkban, államapparátusunkban végre kell hajtanunk a hibák és hiú. nyosságok kiküszöbölésére. Megyénk területén itt-ott mutatkoz. tak már kezdeményezések a takaré­kosságra, értünk el bizonyos eredmé­nyeket is. A „sok kicsiből sok lösz'’ mondás bizonyosodott be a Diósgyőri Gépgyárban, amikor intézkedést hoz, tak az olajjal való takarékoskodásra. Azelőtt a raktárakban mérték az óla. jat, totemes munkaidő kiesést is je­lentett, amíg a dolgozók elmentek kis kannájukkal a raktárhoz, megkap­ták az olajat és visszamentek gépük­höz, emellett a kimérés közben az olaj el is csepegett. Kétkerekű ko, csiu most már odatolják az olajoshor. dót, közvetlenül a kannába mérik az olajat, -a hordó csapja alatt lemcztá- Jat helyeztek el, amely felfogja a le­cseppenő olajat. Ezzel a módszerrel három hónap alatt 700 liter olajat fa. hárították meg. Ugyanilyen jelentős fostöanyog.mc.gtakarítás mutatkozott iCjzuEztaiii-a a tai-*n-kuu • „j Módszer bevezetése nyomán. A taka. rákossági mozgalom eredménye az is a gyárban, hogy most már nem ol­vasztják be a fűrészgépeknél lehul­lott anyagvégekét, hanem felhasznál­jak^ apróbb alkatrészek gyártására. A vidia késeknél is szép megtakarítást értek el. A Diósgyőri Kohászati üze. mek nemesaeél-kováesmühelyében szin­tén megvalósították azt, hogy az ed­dig a hnllndékládába dobott értékes anyagból esztergakéseket, szerszámo­kat állítanak elő. Különösen fontosak és értékesek a diósgyőri és ózdi nagyolvasztónál a koksz felhasználása terén elért, meg takarítások, amely-eket a felszabadító Szovjetunió segítő támogatásának, a szovjet tapasztalatok átvételének Rö- bzönhetünk. Az anyaggal, a munkaerővel i és a munkaidővel való takarékoskodást je. lenti a selejt elleni harci Ezen a té- i en is vannak olyan eredményeink, aminök például a diósgyőri acélöntő­dében tapasztalhatók, amelynek dói. gőzéi a .termelés növelése mellett ép­pen a selejt csökkentéséért vívott sí. keres harcukkal törtek előre a meg­tisztelő második helyre az öntödék országos versenyében. 1 geo jelentős az a kezdeményezés, amelyet a szovjet, «eztahánovisták pél­dáját követve legjobb mozdonyveze. tőink és fűtőink indítottak el a” szón? nel való takarékoskodás érdekébén. Ennek köszönhető, hogy például Tóth JJI. János Kossuth-díjas sztahanovis­ta mozdonyvezetőnk Kazinebarciká- ról Budapestre megtakarított szénnel vezetett vonatot. Voltak más kezdeményeizések is, ezeknek eredményeit azonban nem tudjuk felsorolni, mert javarészt »szál matáng-vállalások voltak,, vagy* pe­dig a felajánlások eredményének meg. állapítása elveszett a nemtörődömség hínárjában, a bürokrácia útvesztői­ben. A diósgyőri Ifjúmunkások pól. dául vállalták,, hogy a KoiPsZomoí példáját ,kovetve anvagtgkarékossági brigádokét szfet-veznok. — munkájuk eredményéről azonban -nincé semmi'je­lentés. Az ózdi generátor’ dolgozói versenyre hívták a többi gázgenerá­tor dolgozóit, — Versenyük értékeié, seben azonban‘sem ott, sem Diósgyő­rött semmi sem történt. Az aibertté. lepi Dézsa-brigád versenyre hívta la többi bányászbrigádot, vállalásukban többek között a bányafával és robba­nóanyaggal való takarékosság is sze. rcpelt. Illetékesek azonban nem törőd­nek ennek a versenynek tudatosítása, vai, a versenypontok teljesítésében jóí harcoló bányászok népszerűsítésével. A diósgyőri „Zója” ifi-üzem dolgozói a villamosenergiával való takarékos­ságra tettek' felajánlást, — itt sem gondoskodtak arról, hogy ez a. ver­seny nyilvánosság előtt folyjék, hogy a jó tapasztalatokat közkinecsó te­gyék. Mindezek mutatják mennyire fon­tos, hogy összpontosítsuk erőinket, a minisztertanács határozatának mara­déktalan és jó végrehajtására. A siker biztosítéka mindenekelőtt az, hogy ezen. a téren is hasznosítsuk minden vonat­kozásban. a felszabadító Szovjetunió dolgozóinak hatalmas értékű tapaszta­latait, A szovjet emberek magukévá tették a lenini útmutatást: ,,-í kom­munizmus ott kezdődik, mikor az egy­szerű ■munkás önfgláldozóan, nehéz munkával megbirkózva kezd gondol­kodni a munka termelékenységének emeléséről, arról, hogy minden púd gabonát, kőszenet, vasat és egyéb ter­melőét megőrizzen, bár azokat nem személyesen a dolgozó kapja, nem is „hozzátartozói", hanem , távolállók", azaz a társadalom egésze, tíz- és száz­millió ember...“ így vált a takaré­kosság a szocialista gazdálkodás mód­szerévé. A takarékos magatartás a köztu­lajdon iránt a Szovjetunióban hozzájárul a, szocialista társadalom gazdagságának növeléséhez. Emlékezzünk csak, hogyan vált tömegmozgalommá Lídia Kora. belnyikovának, a moszkvai , „Párisi Kommen“ cipőgyár brigádvezetőjének kezdeményezése, hogyan fejlődött ki ebből az az átfogó takarékossági ver­seny, amelynek célja, hogy az egész üzem havonta egy-két. sőt esetleg há­rom napon át is teljes egészében a hónap folyamán megtakarított anyag­gal dolgozzék és ne forduljon a szük­séges anyagért a raktárhoz. A kievi „Bolsevik“ gépgyár kazánüzemében a lemezek kiszabásán változtattak, ősök. kentették a hulladékot, — az ilymódon Tneg^jikorif.ott- lemezekből egy alatt húrom k.'~.r,t ''készítettek; • A' «harkovi traktorgyárban nemcsak, hogy gazdaságosan kihasználják a. szerszá­mokat, hanem helyre ia állítják, vagy az elhasznált nagyobbmérftü szerszá­mokat a felfrissítés alkalmával kisebb szerszámokká alakítják át.,A gyár,ez­zel az eljárással hét hónap alatt 2 milliárd rubelt és körülbelül 50 tonna szerszámacélt takarított m'eg_, Tanuljuk meg a szovjet dolgozók­tól, hogy a, szocialista termelésben a takarékosság főforrása a munka ter­melékenységének növelése — úgy azon­ban, hogy őzt a növekedést nyomon kövesse a takarékoskodás minden anyaggal, amelyet a termék előállítá­sához felhasználnak. Magától értetődik azonban, hogy az anyagfogyasztás csökkentésének, a pótanyagok beveze­tésének, a hulladékok felhasználásának nem szabad a minőség rovására mennie, mert nyilvánvaló, hogy így semmiféle megtakarítást nem érhetünk el. Minél jobb az, előállított térmék minősége, annál tovább tárt a használatban és ha egy férnék használati idejét sike­rül háromszorosára növelni, ez annyit jelent, mintha ugyanannyi anyagból, ugyanannyi munkaidő alatt, ugyan­oly an-.költséggel három darabot állí­tottunk volna elő. „Az eszközöket okosán, észszerűen felhasználni — ez a legfontosabb művészei" — tanította Sztálin elvtárs és ennek a tanításnak szellemeken, énnek a művészetnek to­vábbfejlesztéséért dolgoznak á szovjet emberek. A szovjet példákat követve a kom­munisták ■ személyes példamutatásával vigyük . győzelemre a minisztertanács határozatában kijelölt feladatokat. A kommunistáknak nemcsak az a köte. lessógiik, hogy maguk élenjárjanak a takarékoskodásba n, a - selej t , csökkenté­sében. a minőség javításában, a gép­törések, szerszám tő rések kiküszöbölésé­ben, hanem .szívós felvilágosító mun­kával biztositatxiok kell, .-hogy minden dolgozó társuk ákoveéso példájukat. Meg kell magyarázni, hogy az anyag­gal való takarékoskodás, a selejt csök­kentése biztosítja igen nagy mértékben az önköltség csökkentését, ez pedig le­hetővé teszi a belső felhalmozás emel­kedését, lehetővé teszi mind nagyobb beruházási program végrehajtását, — Ezek a beruházások félesztik az or­szág termelő erőit, az ipar .és a mező- gazdaságot, erősitik nemzeti független­ségünk. szabadságunk védelmét, bizto­sítják dolgozó népünk anyagi és kul­turális színvonalának állandó emelé­A PRAVDA VEZÉRCIKKE A FÉLSZÁZAD-FORDELÓN: A szocializmus és a demokrácia győzelme feltétlenül bekövetkezik az egész világon Valamennyi frantsza haszon folytatják előrenyomulásukat a koreai Néphadsereg egységei Az elmúlt esztendő minden egyes napja egy.egv ragyogó oldal volt a szocialista Szovjetunió történetében. Ennek tudatában ünnepelték meg az Újévet a 'szovjet dolgozók. Szilveszter este mindenfelé ragyog, tak a gyönyörűen feldíszített fenyő­fák. A szakszervezeti székház oszlop, csarnokában kétezer fiatal gyűlt ősz. sze a moszkvai újévi bálra. Éjfélkor felcsendült a Kreml 'ha­rangjának szava. A rádió hullámai pedig szétrepítették az újévi köszön, tőt. Az újévi asztalok mellett össze­gyűlt szovjet dolgozók százezrei köszön­tőt mondtak a szeretett Sztálin elvtársra, aki megadta a népnek a boldogságot és az országot a kommunizmus felé vezeti. A Szovjetunió kultúrházaiban, klub­jaiban és színházaiban újévi esték, hangversenyek és bálok voltak. „Két világ — kétféle ered­mények, kétféle távlatok“ Az emberiség egész eddigi történő, tében nem fordultak elő olyan hatal­mas jelentőségű események és változó, sok, mint az elmúlt félszázad folya­mán, — írta a Pravda újévi vezér­cikkében. A Nagy Októberi Szocialista Por. rád alom — mint Sztálin elvtárs ta­nítja — nemzetközi jelentőségű for­radalom, hiszen gyökeres fordulatot jelent az emberiség egész történeté­ben. A világ első szocialista államának megszületése utat mutat a dolgo­zók szabadsága és boldogsága felé. A szocialista építés több mint har­minchárom éves tapaszt» is+a a Szov- ! jetii piobun fénycsőn mögmútklta. a szovjet rendszer hasonlíthatatla.n fö­lényét a kapitalista rendszer felett. A Nagy “Honvédő Háború utáni öt­éves terv országunk fejlődésének újabb dicsőséges állomása lett -— ir. ja a Pravda cikke, majd a továbbiak, ban'tényékkel 'bizonyítja á szocialista népgazdaság fölényét a kapitalizmus felett. Bárhogyan dühöngenck az imperia­listák — folytatódik a cikk a világ népei megtalálják az erőt és az eszközöket a háborús pro­vokátorok megfékezésére, ember- gyűlölő terveik meghiúsítására. Ííapról-napra növekszik és szélesedik, a Béke Híveinek hatalmas és szerve, zett arcvouala. A szocializmus és a demokrácia tábora bizakodással lépi át a fél­századforduló küszöbét — írja a Pravda. A Bolsevik Párt és Sztálin elvtárs vezetésével a szovjet dolgozóit a kommunizmust építik. A népi demokráciákban a béke és a szó. aiajizmüs eszméi lelkesítik a sokmiilió munkás, paraszt és értelmiségi alkotó munkáját. A kapitalistáknál éterednek a belső ellentmondások, háborús hisztéria du], eszeveszett készülődés" folyik az új há­borúra. Két világ — kétféle eredmények, kétféle táviztok. A szovjet ncp jogosan büszke ar­ra, hogy Lenin és Sztálin Pártjá­nak vezetésével a történelem so­rán elsőnek döntötte meg a kapi. taljzmust és teremtette meg a dolgozók hatalmát. Amikor a XX. század második fe­lébe lépünk, szilárdan tudjuk, hogy a szocializmus és a demokrácia győzel­me feltétlenül bekövetkezik az egész' sét. A takarékosság, az önköltség csökkentése közvetlenül is kihat az életszínvonalra, mert alapot ad az árak rendszeres leszállítására — mint lát. tűk ezt a Szovjetunió ragyogó példái­ból. A felvilágosító munka nyomán minden dolgozónak meg kell értenie: úgy kell takarékoskodni a munkahe­lyen, mint ahogy otthonában, háztar­tásában takarékoskodik. Ez érthető, -ez világos, hiszen miénk R gyár, az or­szág, magunknak takarékoskodunk. — Ezért mondotta Kalinin elvtárs: ,A köztulajdonnal való takarékoskodás kommunista vonás, .Azt hiszem, az &m­világon. A szovjet népet az egész ha­ladó emberiség lángeszű tanítója és vezére, Sztálin elvtárs lelkesíti és így A moszkvai rádió vasárnap esti Ma­gyarnyelvű adásában szovjet emberek újévi üdvözletét közvetítette a ma­gyar dolgozóknak, tvan Bárdin. elv­társ, a Szovjet Tudományos Akadémia alejnöke Magyarországon tett látoga­tásáról beszélt. Tiszta szívből kívánom önöknek — mondotta többek között —, hogy a legnagyobb mértékben erő­sítsék meg a tudomány és termelés közötti kapcsolatot. Újabb sikereket kívánok a magyar dolgozóknak 1951. cvre. Nagy örömmel halljuk — mondotta Fedor Szavijugjn, a híres szovjet kő­műves —, hogy a magyar építönumká. sok elsajátították a szovjet sztahano­vista munkamódszereket. Kívánom a magyar munkásoknak, hogy sikerrel fejezzék be az öt­A phenjani rádió közölte Kini-Ir- Szen elvtársnak a koreai Néphadsereg katonáshoz és tisztjeihez intézett újév} üdvözletét. Az 1951-es Újév, a hősi harc és új győzelmek éve alkalmából me'egen üdvözlöm a Néphadsereg valamennyi tagját. Szi|árd meggyőződésem, hogy új győzelmeket és sikereket fogunk aratni a felszabadító honvédő há­borúban. / ■f Uu-'i ii.i vözSetében Kínul r-Szén elvtárs hang­súlyozza: melegen üdvözlöm a kínai önkéntesek egységeinek valamennyi katonáját, okik hősies segítséget nyújtanak Ko­reának és bátran harcolnak az amerikai imperialisták agressziója elleni háborúban. A Rpíeai Néphadsereg főparancshok- sága újévi hadijelöntésében közölte, hogy , egységei valamennyi frontszaka* , A Daily Worker jelentése szerint Angliában fokozódik a tiltakozó moz. ga]om az angol, és amerikai imperia­listák Nyugatnémetország felfegyver, zésére vonatkozó határozata ellen. Londonban a Béke Híveinek nagy­gyűlésén felolvasták Harry Pollitt elvtárs beszédét. Ebben olyan széles, körű békevédclmi mozgalomra hívta fel az angol népet, amely békepoliti­ka folytatását és a demilitarizált Né. metországgal történt békeszerződés megkötését követeli. Hollandia társadalmi szervezetei el­szántan követelik a brüsszeli határo. zatok visszavonását. A holland dolgo­zók táviratokban követelik a kor­mányt^ hogy utasítsa cl, a brüsszeli | beriség történetében: nem volt takaré­kosabb társadalom, mint a 'kommunis­ta. Ez magától értetődő. Hissen csak a kommunista társadalomban rendelkc:\ nék a dolgozók az eszközök felett és határozzák meg ftúhasználási&at. Azt hiszem, ’nem kell különösebben bizo­nyítani, hogy az, aki maga termel magúnalz, jobban takarékoskodik a kiadásokkal, mint n- kizsákmányoló, mint az, aki mások javát idegeníti cl." Tartsuk szem előtt, hogy a minisz­tertanács- határozatának végrehajtása nem kampányszerű feladat. Minden­napi feladatunkká kell tennünk, hogy fokozott takarékossággal növeljük *. halad előre a kommunizmus győzelme felé, — fejeződik be a Pravda újévi vezércikke. éves terv második évét. Kovajeysiki, a híres szovjet zene­szerző maga és a szovjet zenészek ne­vében- boldog újévet kívánt a magyar zeneszerzőknek. üdvözletét küldte Szabó Ferencnek és Kodály Zoltánnak, akiknek külön kívánj sok sikert és jó egészséget. A művészet csak ott vi. rágzik — mondotta —, ahol mély kapcsolatban van- a népppl, segíti a né­pet munkájában és harcában. Natália Dubjága, az ismert sztaliá- novistn szövőnő a Kjstext egyik bri­gádvezetőjéhez intézett üdvözlő szíva kát. Kansztanjin Fjnogjenev, a Sz'ó. lin-díjas szovjet festőművész forró üd­vözletét küldte magyar barátainak. Dávid Ojsztrah hegedűművész üdvözlő szavai után Csajkovszkij egyik müvét játszotta el­szón folytatják előrenyomulásukat. A 38 szélességi fok térségében te­vékenykedő egységek egyes front, szakaszokon áttörték az ellenség védelmi vonalait. A Kaszonná-l előrenyomuló egységek az amerikaiak védelmi vonalát áttör­ve az USA csapatait visszavetették és megsemmisítették azokat az amerikai csapatokat, amelyek ellentámadást fej­tettek ki. A támadás nyomán a Nép­hadsereg teljesen felszabadította Kaid. sze várost és környékét A Nénh'..be reg 'ígysegoi négy veszteségedet okűz* tak az ellenségnek és sok hadizsák­mányt ejtettek. , Sk: A Dajly Worker jelentőse arról szá­mol be, hogy Pittsburgbw a Koreá­ban harcoló amerikai katonák szülei erős mozgalmat indítottak és kő* vetclték, hogy fia'kaf hozzák visz sza Koreából. A mozgalom futótűzként terjed Penn­sylvaniában, Michigan államban, Flof rida, Newyork és Maryland államok, ban. határozatokat és lépjen ki az Atlanti Szövetségből. A Német Ivoniniuiiista Párt vezető­sége felhívásában hangsúlyozza: eT van szánva arra, hogy a ]egerélve. sebb harcot folytassa az újrafelfegy* vérzés politikája ellen. A döntés ebben a kérdésben első. sorban maguknak a nyugatnéme­teknek a kezében van — hangoztatja a felhívás. Éppen ezért szükséges, hogy az Adenauer kormány haladéktalanul - elfogadja Grotcwohf miniszterelnök javaslatait ős szűkéé, ges, hogy Nyugat és Kplctnéinefor- szág képviselői minél éjibb kezdjék | tacg a tárgyalásokat. dolgozók államának erejét. Ezért k< a szakszervezeteknek felvilágosító szervező munkával a takarékosságot mnnkaverschif egyik ■központi kérdésé tenniük. Ezért hívta fel a minisztert náos a. dolgozókat, hogy a takarék, súg ügyét ötéves tervünk végrehajt, egyik: legfontosabb lánc-remének kintsiik. No feledjék a (foígozójc, lto „minden tonna: szén, vas. minden' m zsa .gabona és takarmány, minden ». tér szövet, minden tégla, minden / Tint megtakarítása z épgazdaság fejlődését, ötéves tervünk végreha sát, hazánk erejének növelését ,>• gólja." Szovjet emberek újévi üdvözlete a magyar dolgozóknak. Több írontszakaszon áttörte az ellenség védelmi vonalait a koreai Néphadsereg Fokozódik a tiltakozó mozgalom Angliában, Hollandiában, Nyugatnémetországban Az albán belügyminisztérium közleménye egy ellenséges kémbanda felszámolásáról Az albán 'belügyminisztérium köz. leményc "beszámol arról, hogy a bel­grádi, római és athéni fasiszta kor­mányok az Albánia elleni harc főesz. közeként ügynököket és kémeket kül­dött az országba légi, szárazföldi és tengeri úton. A közlemény 20 kémnek és felforgató személynek a névjegy­zékét közli. Ezeket ejtőernyővel űol tűk az ország területére. Az ügyni, kök vallomásából és a-lefoglalt iru tokbél világosan kitűnik, hogy a jugo­szláv, olasz, görög, amerikai és ango; kémsxervezetek összpontosították te; vékonyságúkét az Albán népköztárja, ság ellen. FS7AKMA(iM)RSZÄG VII. évfolyam — 1. szám Ara 50 fillér

Next

/
Oldalképek
Tartalom