Erzsébetváros, 2010 (19. évfolyam, 1-18. szám)

2010-09-15 / 12. szám

A társasházak a kezükbe kapták a döntést 2010/12. szám ■HHMÉaa Éjszakai járőrszolgálat óvja a közrendet Ellenőriznek, felszólítanak, csendre intenek A kerületben hónapokon ke­resztül zajlott a vita az éjsza­kai csendháborításokkal kapcsolatban, melynek ered­ményeként megszületett az úgynevezett „csendrende­let”, és több olyan intézkedés született a hivatal részéről is, mely a lakók nyugalmát volt hivatott biztosítani. Bán Im­rével, a közrendvédelmi és környezetvédelmi bizottság elnökével (képünkön balra a második) beszélgettünk a május 7-én megalakított jár­őrszolgálat munkájával kap­csolatos tapasztalatokról- Mi volt a konkrét oka a járőrszol­gálat megszervezésének?- A megszervezés oka a lakos­sági bejelentések számának év ele­jén tapasztalható drasztikus növe­kedése volt, főleg a Kazinczy-Síp- Dob-Akácfa utcákat érintően, az ott lévő szórakozó helyeket elha­gyó hangoskodó, garázdálkodó „vendégek” miatt.- Ki és mennyien alkotják a járőr- csoportokat? Az eligazítás pillanatai a közterület-felügyeletnél- A járőrcsoportot 2 közterület­felügyelő, 2 rendőr, és 2010. június 29-től 2 kerületőr alkotja. Hozzá­juk csatlakozik a szórakozóhelyek tulajdonosai által megalakított egyesület által szervezett Bagoly Szolgálat tagja, illetve tagjai, mely­nek létszáma változó.- Mikor járöröznek?- Pénteken és szombaton, hi­szen a legtöbb bejelentésben ezek­kel a hétvégi éjszakákkal kapcso­latban panaszkodtak a lakók. Mindkét éjszaka 23 órától hajnal 3-ig járöröznek a csoport tagjai a kerület érintett területén.- Mire jogosultak a járőrözéskor?- Lehetőségeiket, gyakorlati­lag hatáskörüket jogszabályok (törvény, rendelet, önkormányzati rendelet, szabálysértési kódex) rögzítik, céljuk a meghatározott előírások közterületen történő megszegésének megelőzése, be­tartásának ellenőrzése, be nem tar-. tása esetén szankcionálása, ami le­het figyelmeztetés, helyszíni bír­ság, de akár feljelentés is.- Milyen tapasztalatokról számol­hatnak be az elmúlt időszak mun­kája alapján?- Elsősorban nagy öröm, hogy jelentősen csökkent a lakossági pa­naszok száma. Nem akarok félre­vezetni senkit, a probléma, ha a ko­rábbinál jóval kisebb mértékben is, de elszórtan még mindig tapasztal­ható. Ellenben azok a vendégek, akiket éjszaka figyelmeztetni kell a békés egymás mellett élés feltétele­ire, gyakorlatilag minden külön szankció nélkül mérsékelték távo­zásuk zaját. Volt azonban olyan eset is, amikor - és itt most direkt nem mondom ki egyik szórakozó­hely nevét sem - ahol különféle szabálysértések miatt pénzbírság kiszabására került sor, sőt volt olyan is, melynek bevonták a terü­letfoglalási engedélyét.- Meddig járöröznek még?- A járőrszolgálat az eredeti tervek szerint a szezonban műkö­dik, úgyhogy október 2-áig tart a megbízásuk.- Az elkövetkező hetekben hogyan érhetőek még el a járőrök?- Az önkormányzat 2 mobilte­lefont biztosított a járőrcsoportok részére. A rendőröknél lévő telefon száma 06-30-538-7164, a közterü­let-felügyelőknél lévő telefon szá­ma 06-30 538-7039. Működik a csendrendelet I Az erzsébetvárosi képviselő-testület májusi ülésén döntött a köznyelvben csak „csendrendelet”-nek ismert, tartalmában a vendéglátóhelyek nyitva tartásának korlátozásáról szóló ren­deletéről. Az első határozat megszületett, arról az érintett körzet képviselője, Molnár István tájékoztatja olvasóinkat. Az Almássy téri Szabadidőközpont sasházakban, szinte példa nélkü­li, 80 %-os jelenlét mellett, egy­hangúlag éltek a lakosság kezé­be adott joggal, és határozatban kérték az üzlet nyitva tartásának korlátozását, melyet a jegyző asszony meg is tett. Erről a kerü­leti rendőrkapitányság is értesí­tést kapott, így biztosítva a hatá­rozat betartását.- Elöljáróban azt mondanám, hogy az elfogadott ren­deletet eddig iga­zolta az idő. Azo­kon a helyeken, ahol nem volt probléma eddig sem, ott nem kel­lett a tulajdonosok­nak, üzemeltetők­nek felesleges és nehezen összehív­ható lakógyűlése­ken erről igazolást beszerezniük. Ez egyébként egy hónap alatt több száz társasházi közgyűlést jelentett volna. Másrészt viszont, ahol való­ban súlyos probléma áll fent lakos­ság és vendéglátóhely között, az ott élők kezükbe kapták azt a lehe­tőséget, hogy fellép­jenek nyugalmuk ér­dekében. Eddig, hosszú évekig is el­tartó eljárásokra volt szükség, most a kör­nyéken élők társas­házainak többségi kérése elég a gyors intézkedéshez.- Az első döntés tehát megszületett, még­pedig pontosan ott, ahol éveken, majd­nem évtizedeken keresztül jelentett komoly problémát a zaj. Mi történt pontosan ebben a precedensnek tekinthető ügyben?- Dr. Kálmán Zsuzsanna címzetes főjegyző augusztus 25- én határozattal korlátozta az Molnár István Almássy Téri Szabadidőköz­pontban működtetett vendéglá­tóhely nyitva tartását, azaz 24 óra és reggel 6 óra között meg­tiltotta működését. Való igaz, hogy nem ért meglepetésként, hogy ez lett az első ilyen döntés, hiszen lakóim régóta küzdöttek nyugalmukért. A rendelet elfo­gadása után a szomszédos tár-

Next

/
Oldalképek
Tartalom