Erzsébetváros, 2009 (18. évfolyam, 2-18. szám)

2009-09-23 / 13. szám

53 EIE 2009/13. szám „Zsebbe vágó” hasznos tudnivalók Minden társasházban élő la­kó tudja, vagy legalábbis tu­domásul veszi, hogy a ház „működéséhez” a tulajdo­nosi rész arányában hozzá kell járulnia. Azonban az emberek többsége nem kér­dezi meg, hogy mikor, mit és miért fizet? A „mennyit-re” vonatkozó kérdés pedig álta­lában fel sem vetődik, hiszen kész tényeket kapnak kéz­hez a lakók a közös képvise­lőtől... Gerenday Ágnes kép­viselő saját tapasztalatai alapján hívja fel a figyelmet néhány megszívlelendő tényre.- Képviselői munkám részeként jól ismerem a társasházak problé­máit, ha meghívnak a közgyűlése­ken is részt veszek. Hiszem, hogy jelenlétemmel és tapasztalataim­mal segíteni tudok, esetleg taná­csot adhatok vitás kérdések ese­tén. Miért van erre szükség? Mert vagy nincs is ott a hivatal megbí­zottja az önkormányzati bérlemé- nyi rész képviselőjeként, vagy még az ő - egyébként pontos - ér­velését sem fogadja el minden la­kó. így mi, képviselők lehetünk a pártatlanok a vitatott ügyekben, legjobb tudásunk, pontosabb is­mereteink révén segítünk, segíthe­tünk eredményre jutni. Már több közgyűlésen megfogalmazódott bennem, hogy szükség lenne egy társasházi kisokosra, amiben nem csak a szabályok, hanem az „élet­szerű” helyzetek is összefoglalás­ra kerülnek - mondta Gerenday Ágnes képviselő, aki összefoglalta a közös képviselővel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat a tár­sasházi lakók részére. ■ Sokszor nincs rendes megbízási szerződése a közös képviseletnek, vagy nem ismerik a lakók annak tartalmát. ■ Új képviselet választásakor nem gondolják át a szerződés tar­talmát. Például ♦ van-e úgynevezett felmondási ideje, ha váltani akarnak, a ház kö- teles-e arra az időre munka nélkül is havi díjat fizetni, ♦ mik a kötelességei az alkalma- zottukká lett közös képviselőnek (a ház állapotának felmérése; kar­IMSiZIP lF(0(G/AIDéélRálK FILLÓ PÁL országgyűlési képviselő fogadóóráit a jövőben DR. KISPÁL TIBORRAL együtt tartja. Ennek időpontja változatlanul minden hónap 3. csütörtöké 16-18 óráig, helyszíne azonban megváltozott, a jövőben a Dob u. 65. szám alatt található Piros Pont iroda. DR. SZABÓ ZOLTÁN fogadóórája minden hónap első és második szer­dáján a Piros Pont irodában (Dob u. 65.), melyre előzetes bejelentkezés szükséges. Elérhetőségek: bp07@mszp.hu, 321-0637; 3427-531. Erzsébetvárosi Esték Szeptember 29-én, kedden, 17 órától ismét szeretettel várnak mindenkit a Piros Pontba (Dob u. 65.) a következő Erzsébetvárosi Estékre, melynek témája „Lakáshitellel a vállunkon”. Vendég: Alexa György fogyasztóvédel­mi ügyvivő és meghívott szakelőadója. I I I I I I ERZSEBETVAROSI LAKOSOK SZÁMÁRA Ingyen«» Wutfang stílusú ^aí0M~ra épülő önvédelmi ÉtJMHmtnrtl tanfolyam ín(M szeptembertől a* n i sáliiitifpn isi Köztéfjül^NÜ^^JMnél (Bp. VII. Kertész utca 32) MINDEN KOROSZTÁLY SZÁMÁRA Érdeklődni a 30/63 73 402 telefonszámon lehet bantartások ütemezése; a ház biz­tosításának körültekintő meg­szervezése; korrekt, az elvégzendő munkát pontosan leíró árajánlatok bekérése szükséges munkák elvégzésé­hez; nagyobb mun­kák esetén több ár­ajánlat kérése; azok megvitatása SZVB- vel, majd a közgyű­lésen a lakók infor­málása arról, hogy mekkora pénzösz- szeggel gazdálkod­hat önmaga belátása szerint; mit kell megbeszélni elő­zetesen az SZVB-vel, illetve mi­ről kell közgyűlési határozat; van-e elérhetősége a nap 24 órá­jában hirtelen adódó gondok ese­tén, vagy gondoskodott ilyen esetben megoldásról; van-e jogá­szi háttere ügyek jogi rendezésé­hez, vagy alkalmi szerződésekkel kell ügyvédet fogadni.) ■ Egyszemélyes aláírási jogosult­sága ne legyen a közös képviselő­nek az átutalásoknál. Ellenőrzésül kell 2-3 SZVB tag, aki banknál bejelentett második aláíró, és na­gyon fontos, hogy minden évben legalább egyszer, az elszámoló közgyűlésen, a ház lakói kimuta­tást kapjanak a ház anyagi helyze­téről, egyéni, valamint a tulajdo­nostársak befizetéseinek alakulá­sáról.-Aház lakói egy vagyonközössé­Gerenday Ágnes get alkotnak, joguk van tisztában lenni a ház anyagi helyzetével, hiszen ingatlanjuk­kal, a lakásuíckal felelnek a társasház anyagi kötelezett­ségeiért - hívja fel a figyelmet a képvi­selő. - Ez utóbbi körülmény, úgy lá­tom nem mindenki előtt világos, így beletörődnek, hogy fogalmuk sincs mi történik befizetett közös költségük­kel, mennyi köz­műtartozása van a háznak, ki az a lakótárs, aki nem fizeti közös költségeit, s így a kö­zösségnek gondot okoz, nem csak anyagi, de jogi értelemben is! Nagyon fontos tudnivaló, hogy a közös képviselőnek nem Önök, mint lakók vannak aláren­delve, hanem az Önök által fize­tett havi díjazásért ki kell szolgál­ja a társasházat a megbízási szer­ződésében lévő feltételek szerint, így lényegében az Önök alkalma­zottja. így fontos, hogy meggon­dolják, mit várnak el tőle! Manapság majdnem mindenki számára nehéz a havi jövedelem beosztása, hát úgy gondolom, a ki­adásokra nemcsak a közértben kell figyelni, hanem a mindennapi életünkben, a lakhatás költségei­nél is. Ezért kérem, gondolják át: Önöknél hogy működik a közös képviselet ? II(GiGIETILIÉIN IKlEíPWilíSIEILíOIK tFlOCG/AID©iO!R/Ad/A Molnár István Erzsébetváros 8. számú választókerületének független képviselője Fogadóórám új helyszíne: Erzsébetváros Önkormányzatának Sportcso­portja (bejárat az udvarról) - Rottenbiller utca 32. (Magház) földszint. Időpontja: minden első péntekén 14-16 óra között. E-mail cím: molnar.istvan@erzsebetvaros.hu. A 462-31-42 vagy 462-32- 14 telefonszámon (naponta 9-től 16 óráig) történő üzenethagyás ép időpont-egyeztetés esetén személyesen felkeresem Önt! Mindenkit szeretettel várok! Csontos József független képviselő Mindenkit szeretettel várok fogadóórámon minden hónap első péntekén 14-16 óra között a Rottenbiller utca 32. szám alatt (Magház - Földszint). Bejárat az udvarról. Telefonon üzenetet hagyhat a 4623142 vagy a 4623214 telefonszámokon. Átfier György független képviselő Szeretettel várom a 14. választókörzet lakóit fogadóórámra, a szokott idő­ben és helyen. Cím: Dózsa György út 46. szám alatti nyugdíjasház. Ideje Minden hónap utolsó keddjén, 16-tól 18 óráig. Bejelentkezni nem kell.

Next

/
Oldalképek
Tartalom