Erzsébetváros, 2008 (17. évfolyam, 1-19. szám)

2008-03-31 / 5. szám

2008/5. szám mmm wmukw*. Már 2008-ban megújulhat a Thököly út I Hunvald György polgármester és Molnár István erzsébetvárosi képviselő is tagja a Fővárosi Közgyűlésnek. A tavaly óta folytatott és eredményes­nek bizonyult lobbizásuk következtében jelentős változások történtek a 2008. évi útfelújítási tervben. A történtekről Molnár István képviselő tá­jékoztatja olvasóinkat.- Tavaly ősszel kaptuk meg azt az előzetes tervet, miszerint a Fővárosi Ön- kormányzat az idei esz­tendőben a Bajza utcát és a Rákóczi út Astoria és Blaha Lujza tér közötti buszsávját kívánja felújí­tani, míg a Thököly út csak 2010-re volt előirá­nyozva. Ezért Hunvald Györggyel megkerestük a főpolgármestert, az illeté­kes főpolgármester he­lyettest és valamennyi, a közgyűlésben helyet fog­laló frakció tagjait. Érve­ink egyszerűek voltak. Szerintünk mára a Thö­köly út lett Budapest leg­rosszabb állapotú, még macskakővel borított útja, amelyen már csak lassí­tott üzemben közleked­nek a buszok, melynek határán remegnek a há­zak, stb. Kezdeményezé­sünkre a közgyűlés de­cember 20-án elfogadta azt a módosító indítványt, mely javasolta a „2010-re feltüntetett Thököly út felújítását a 2008. évre előrehozni”. Ez azonban még nem jelentette a biz­tos sikert, ehhez szükség volt arra is, hogy a 2008. évi költségvetésben is megjelenjen fenti célunk és annak fedezete. Mun­kánkhoz nagy segítséget nyújtott Bán Imre, az er­zsébetvárosi képviselő- testület tagja is, aki néha' velem, de nagyrészt egye­dül végigjárta az érintett Thököly úti házak nagy részét, aláírást gyűjtve a lakóktól a felújítás meg- sürgetésére. Köszönjük azt a több mint 400 alá­írást, mellyel az itt élők kinyilvánították, hogy egyet értenek célunkkal. Hunvald György polgármester és Molnár István kerületi képviselő, a Fővárosi Közgyűlés tagjai, akik érveikkel meggyőzték a közgyűlés tagjait és vezetőit arrél, hogy 2010 helyett még az idén megkezdődjön a Thököly út fel­újítása A Fővárosi Gázművek Zrt. kezdeményezése a földgáz­szolgáltatás műszaki bizton­ságának növelését célzó úgynevezett alap- és felszál­ló gázvezeték rekonstrukci­ós támogatás, valamint a korszerű és takarékos, föld­gáz alapú fűtési rendszer ki­alakítását elősegítő fűtéskor­szerűsítési támogatás is. Az alap- és felszálló vezeték re­konstrukcióban (III., VI., VII., vm., xm. kerületek) és a fűtéskorszerűsítési tá­mogatásban érintett önkor­mányzatokkal (ül., VII., XU., XV, XIX., XX. kerü­letek) történő, 2008. évre vo­natkozó szerződések ünne­pélyes aláírására március 13- án került. Erzsébetvárost Gergely József alpolgármes­ter képviselte a ceremónián. Biztos vagyok benne, hogy lakóink kérése is hozzájárult ahhoz, hogy a Közgyűlés végül elfogad­ta a polgármester úrral közösen benyújtott mó­dosítónkat, mely szerint: „Az út, hídfelújítás terhé­re 2008. évi tervezéssel és kivitelezéssel elvégzendő feladat a Thököly út fel-' újításának Baross tér és Hungária körút közötti szakasza, valamint a Thököly út Mexikói út és a Nagy Lajos király út kö­zötti szakasza. A 4-es metró építéssel érintett szakaszok felújítása ide­iglenes jelleggel történ­het”. Az elfogadott határo­zat szerint máris megkez­dődtek az előkészítő munkák. Tudni kell azon­ban, hogy az állapotfel­mérés, a tervezés, a köz­műcégekkel való egyez­tetések, az engedélyek beszerzése, a különböző folyamatokat érintő köz- beszerzések és pályáza­tok több hónapos munkát igényelnek. Különös te­kintettel arra, hogy egy 2010-re tervezett munkát sikerült előrébb hozat­nunk, várható volt, hogy annak előkészítése nem állt túl magas fokon. Ter­mészetesen Hunvald Györggyel együtt tovább­ra is figyelemmel követ­jük az eseményeket, ál­landó kapcsolatban ál­lunk a Főváros Közleke­désfejlesztési alosztályá­val és időről időre infor­málni fogjuk a kerület la­kóit, különösen a Thö­köly úton és annak kör­nyékén élőket - fejezte be tájékoztatóját Molnár Ist­ván képviselő. Molnár István fővárosi és kerületi képviselő, és Bán lm- { re Erzsébetvárosi képviselő több, mint 400 aláírást gyűj-| főttek össze az itt élőktől a Thököly út 2 évvel korábbi! felújítása érdekében. A Thököly út ma Gáztámogatás

Next

/
Oldalképek
Tartalom