Erzsébetváros, 2000 (8. évfolyam, 1-20. szám)

2000-08-10 / 11. szám

ÖNKORMÁNYZAT - FORUM 2000/11. szám KÉPVISELŐI BESZÁMOLOK - 8-AS VÁLASZTÓKÖRZET Naprakész kapcsolat Amennyiben önkormányzati munkámmal kapcsolatos további kérdése, kérése van szeretettel várom válasz­tókörzetem, illetve Erzsébetváros lakóit minden hó­nap első péntekén 15-től 18 óráig a Dob utca 103 szám alatti SZDSZ irodában, vagy telefonon történő beje­lentkezés esetén az egyeztetett időpontban. Az iroda telefonszáma: 322-9815 A 3. számú Idősek Klubja Már az 1998-as önkor­mányzati választás előtt megfogalmaztuk a sza­bad demokrata jelöltek­kel szemben azt az elvá­rást, hogy képviselőként valódi, naprakész kap­csolatot tartsanak körze­tük lakóival - tájékozta­tott Molnár István, a 8-as választókörzet által meg­választott SZDSZ-es képviselő. - Erről sajnos az első két testület eseté­ben néhány kivételes képviselőt leszámítva (például dr. Hahn György, dr. Bolesza Emő­ke) nemigen beszélhet­tünk. Nekem első naptól az a nézetem, hogy a kép­viselő-testület és a bizott­ságok ülésein való rész­vétel, illetve a havi foga­dóóra csak olyan kötele­ző minimum, mely nem alkalmas arra, hogy iga­zán megismerjem a lakók gondjait és megpróbáljak segíteni ott ahol lehet. Ezért a fogadóóráimnál (melyeken eddig 92 ál­lampolgár keresett fel) is fontosabbnak tartom, hogy a 3-229-815-ös tele­fonon (Dob utca 103. SZDSZ iroda) történő je­lentkezés esetén egyezte­tett időpontban én keres­hetem fel körzetem lakó­it. Büszke vagyok arra, hogy választókörzetem több száz családjával sze­mélyes látogatás alkal­mával beszélgethettünk el az Erzsébetváros egé­szét, vagy a szűkebb la­kókörnyezetet érintő Az Idősek klubjának tagjai a képviselői alap ter­hére kirándulhatnak, az üzemanyag árát vissza­kapják. problémákról. Ezeknek a találkozásoknak is kö­szönhetők azoknak a problémáknak a felvetése - például: közértek előtti, közterületi italozás, kor­láttal el nem kerített pin­celejáró, az Almássy Téri TEHETSÉGES FIATALOK, AKIKNEK A HANGJA LESZ ISMERŐS Erzsébetvárosi szinkronszínészeink Érdekes eseményről tá­jékoztatta szerkesztő­ségünket Móré Csaba József képviselő. Az ál­tala hozott hír bebizo­nyította, hogy a kerület képviselő-testületének tagjai nem csak a poli­tikai élettel foglalkoz­nak, szívükön viselik a kerület lakosainak, polgárainak előmene­telét, sorsuknak alaku­lását, egyengetését, nem csak a napi élet­ben. A Fáklya Klubban tartották meg a közelmúltban, telt ház előtt a 2000 júniusában ered­ményes vizsgát tett szinkronszí­nész tanfolyam hallgatóinak be­mutató előadá­Bonyhádi Bálint sát, nagy sikerrel tájékoztatott Móré Csaba Jó­zsef képviselő. - A Hongarovox Oktatási Stúdió tanárai neves szinkronrende­zők, színművé­szek, szinkron­rendezők, stúdió- vezetők, hangmérnökök és énektanárok keze alól 12 hallgató kapta meg a szinkronszínészi diplo­mát. Köztük van Bonyhádi Bá­lint 24 éves er- zsébetvárosi lakos, aki 1976. február hónapban szü­letett, 1996- ban a József Attila Gimná­ziumban né­Móré Csaba József met-francia szakon érettsé­gizett, jelenleg a könnyűzenei konzervatóri­umban, dob tanszakon ta­nul. Gimnáziu­mi tanulmányai alatt már neves színi tanodába járt, több színdarabban szerepelt. Ugyancsak kerületünk hímevét öregbíti Vicente Letícia 30 éves hallgató is, aki szintén si­keres vizsgát tett. O a Madách Imre Gimnáziumban érettségizett 1989-ben, tagja volt az iskola színjátszó köré­nek, s a Cilinder színi tanodának. A bemutató elő­adás kezdetekor Kaiser László író, stúdióvezető rövid, mély gondolato­kat tartalmazó beszédé­ben méltatta a hallgatók kiváló tevékenységét, a szinkronszínészet nehéz­ségeit és jelentőségét az igazi művészet keretén belül. A bemutató előadáson Bonyhádi Bálint és Vicente Letícia bizonyí­totta: mindketten gyö­nyörű hanggal rendel­keznek, nagy jövő áll előttük a szink­ronszínészet te­rületén, bizo­nyára gyakran halljuk majd hangjukat a rá­dió és televízió műsoraiban, s a szinkronizált fdmek nézése­kor. Vicente Letícia Szabadidőközponttal kapcsolatos panaszok, a lakosságot zavaró ven­déglátóhelyek, a közbiz­tonság és köztisztaság rossz állapota, stb. - me­lyeknek megoldására ja­vaslatokat, intézkedése­ket tettem az önkormány­zat testületéinél, hivatala­inál. Külön szeretnék ki­térni arra, hogy egy idén bevezetett önkormányza­ti alapból eddig mely vá­lasztókörzeti kéréseknek sikerült támogatást sze­reznem. A Rózsa utca 3- ban található 3. számú Idősek Klubjának vala­mennyi kirándulását tá­mogatom az üzemanyag költség megtérítésével. Körzetem 15 háza nyert a kerülettől, 8 a főváros­tól pénzt társasházak fel­újítására. Virágosításra ez ideig 5, egyéb kisebb javításra, beszerzésre 3, kaputelefon felszerelésre 2 házamnál kerül sor se­gítségemmel. Szeret­ném ha ebből a körzeti alapból továbbra is a la­kók kérései, javaslatai alapján tudnék segíteni az aggasztóan rossz köz- biztonság és köztisztaság terén. Képviselői mun­kámról eddig 5 Képvise­lői Hírlevélben tájékoz­tattam választóimat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom