Erzsébetváros, 1996 (4. évfolyam, 1-17. szám)

1996-09-13 / 12. szám

ONKORMANYZAT 1996/12. szám Az ének-zene tagozatú osztályok túlsúlya megszűnt így indult a tanév Erzsébetváros óvodáiban, iskoláiban (folytatás az 1. oldalról) A kerület általános iskoláiban a korábbi években 150-200 fővel csökkent a tanulói lét­szám, ez a tendencia 1994. szeptemberétől erőteljesen mérséklődött, tavaly már csak 65-tel, az idén pedig 50-nel kevesebb gyerek iratkozott be az oktatási intézményekbe. Az Alsóerdősori és a Hemád utca 42. szám alatt lévő iskolákban ha kismértékben is, de folya­matosan nő a tanulók létszá­ma. A kerület nyolc általános iskolájába beiratkozott 3500 tanuló közel 50 százaléka napközis. A Madách Gim­náziumban az idei oktatási évet 532 tanuló kezdi meg, az osztályok átlaglétszáma 34 fős. A Molnár Antal Zene­iskolában közel 700-an, az Elő-Tér Művészeti Iskolában a három tanszakon 400-nál többen tanulnak. Ahogy Hevér László elmond­ta, a kerület általános iskolái­nak mindegyike olyan arcula­tot alakított ki, amely az adott intézményre jellemző. A korábbi ének-zenetagozatú osztályok túlsúlya megszűnt, helyette az idegennyelvű, a számítástechnikai, az emelt szintű matematikai oktatás került előtérbe. Az oktatási törvénnyel összhangban az iskola profiljának átalakítá­sa legelőkészítettebb az Alsóerdősori általános is­kolában. Itt a 12 évfolyamon komprehenzív jellegű iskolává történő átalakításhoz ter­mészetesen a főváros hoz­zájárulása is szükséges. A Kertész utca 30. szám alatt lévő általános iskola és gyors­gépíró szakiskola szerkezet- átalakítási kérése - szak- középiskolává - is napirend­en szerepel, ebben azonban először Erzsébetváros kép­viselő-testületének kell dön­tést hoznia. Az oktatási törvény módosított változata szeptember 1-jétől él, s ez egy sor intézkedés hatálybalépé­sét jelenti. Ehhez azonban - ahogy az oktatási iroda vezető­je elmondta - több esetben az önkormányzat képviselő- testületének döntése is szük­séges. így például a tanárok kötelező óraszámának 18-ról 20-ra emeléséhez, vagy az óvodai csoport és iskolai osztálylétszám meghatáro­zásához. Az önkormányzat oktatási bizottsága pedig augusztus 27-én úgy döntött - mivel a hivatalos közlöny nyáron jelent meg - hogy a most megkezdődött tanév­ben nem történhet olyan intézkedés, amely a nevelési­oktatási intézmények műkö­désében zavart okozhatna. A bizottság szükségesnek tart­ja, hogy a törvényből faka­dó intézkedések vélemé­nyeztetésére, előkészítésére kellő idő álljon rendelkezés­re. Az augusztus végi in­tézményvezetői értekezleteken ismertté váltak azok a javasla­tok, amelyeket az oktatási iroda készített a törvény­ből fakadó teendőkre. Az intézmények működésében nem a látványos felújítások elmaradása - a tavalyi 200 mil­lió helyett az idén 100 milliót kaptak, ebből az óvodák a '95- ös felújítási költség kétsze­resét, közel 30 milliót - okoz gondot, hanem sokkal in­kább az, hogy a nagyértékű eszközök beszerzésére nincs jóváhagyott keret. (varga) Tudnivalók az új oktatási évről Az oktatás 1996. szeptember 2- án kezdődött és 1997. június 13- án ér véget (Az első félév 1997. január 31-én zárul.) A téli szünet 1996. december 21. és 1997. január 3., a tavaszi pedig 1997. március 27. és április 4. között lesz. (Az iskolák igazgatói tíz tanítás nélküli munkanapot engedé­lyezhetnek, amelyek gyermek- programokra és egyéb pedagó­giai célú rendezvényekre hasz­nálhatók fel.) A tanköteleseket az általános iskola első osztályába 1997. már­cius 1-től április 30-ig kell beirat- ni. Az érettségi-képesítő vizsgák ideje: 1997. május 12.-június 27. A.közös írásbeli-felvételi vizs- ™ gákat 1997. május 20-án, 21-én és 22-én tartják meg. Bolhapiac az Almássy téren Volt, aki úgy értelmezte, a gyerek kinőtt lakkcipője, fehér blúzocskája éppúgy hozzátartozik a tanévkezdéshez, mint a könyvek, munkafüzetek garmadája. Ezért aztán augusztus 30-án, 31-én az Almássy téri Szabadidőközpontban megren­dezett tankönyvbörzén ruhaneműk is felsorakoztak a bol­hapiac kínálatában. Ami nem hagyományok nélküli, hiszen hasonlókra, évek, évtizedek távlatában is emlékezhetünk. Vannak isko­lák, vidéki városok kultúrházai ahol, különösen az utóbbi időben, rendszeressé váltak a használt tankönyv csereberék és filléres piacok. Az Almássy téri bolhapiac hírére sokan érkeztek, gyere­kek, felnőttek, idősek, többen családostul. Minden korosz­tályból került ki érdeklődő éppúgy, mint portéka-árus. Volt aki szatyrokban, zsákokban cipelte a könyvcsomagot he­tedhét kerületből, volt aki gép­kocsival jött. A leghamarabb az ingyenes áruk standja telt meg és alighanem a leggyorsabban is ez a placc ürült ki. Az alkalmi adok-ve székben a kínált könyvek árát nem csak a kereslet szabályozta. Az el­használtság mértékétől a le­endő vásárló anyagi helyze­tének megítéléséig több min­dentől függött a kért ellenérték. Vámos Viktor és Moósz Dávid a szomszédos kerületek iskolá­sai a saját feleslegessé vált tankönyveiket hozták a piacra, 10 százalék a vételár és a ter­vük az, hogy a bevételből hoz­zájárulnak saját iskolakezdési költségeikhez. Ceruzát, füzetet vesznek majd az összegyűlt pénzből. Szántó Gábor, Váradi István, Lázók Zoltán VII. kerületi ta­nulók olcsóbban adták az árut, ha egy vásárló többet vitt. Az általános iskolai tankönyveik mellett elhozták az idősebb testvér szakmunkásképzős cso­magját is. Bevallásuk szerint száz darabos készlettel indul­tak, aminek fele már az első órákban elkelt. Az alku gyors és határozott. Tóth Tibomé erzsébetvárosi lakos az álta­lános iskolai földrajz atlaszt nézegette, - saját célra venné meg, hiszen mint mondja rejtvényfejtéshez, a napi poli- tikai események követéséhez jó lenne. A lapozgatás során azonban kiderül, minden oldal megvan, csak éppen a borí­tólapok hiányoznak. Sebaj, így csak 15 forint az ára. Haraszti Lilla, Laczkó Anett és Nóra egyenesen a Ró­zsadombról cipelték idáig feleslegessé vált tanköny­veiket. Fejenként 5-5 kilónyi jutott a teherből, de megérte, hiszen alig egy óra alatt 300 forint bevételre tettek szert úgy, hogy a legdrágábban adott könyveket 30 forintért vitték el a vevők. A börze nyitását követő első 1- 2 órában a rendezők mintegy kétszáz érdeklődőt - eladót, vásárlót - fogadtak. A tervek szerint lesz folytatás. (g-1.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom