Evangélikus egyházkerületi collegium, Eperjes, 1915

110 d) Az éremgyííjtemény rendezés alatt van. Szabó Elemér kir. tanfelügyelő úr adományából: XVIII. és XIX. századbeli magyar pénzek, 85 drb XIX. századbeli váltópénzek különböző európai államokból, 23 drb XIX. század­beli amerikai váltópénz, 4 drb III. Zsigmond lengyel király negyedtallérja (1603.) és hármas garasa (1624.), Poniatovszky Szaniszló lengyel király réz­garasa (1788.). BorsodY Károly, szertárőr. e) A rajzszertár állapota: 1. Gipszminták................................................ 75 darab 260 — kor. 2. Famodellek ................................................ 36 „ 105'50 ,, 3. Egyéb modellek.......................................... 37 „ 16'20 » 4. Könyvek és lapminták .............................. 18 „ 200 — „ Ös szesen .. ..166 darab 58170 kor. Balló Aurél, szertárőr. 3. Könyvtárak. 1. A nagykönyvtárak gyarapodása és állománya a közös iskolai intéz­mények közt van kimutatva. 2. A Magyar-Társaság könyvtára. A felsőbb osztályú tanulók hasz­nálatára. A könyvtár állapottá: a) szépirodalmi könyvtár: 914 mű 1826 kötetben, 6495 kor. 50 fill, értékben; b) tudományos könyvtár: 498 mű 645 kötetben, 3539 kor. 46 fill, értékben; c) régi becses könyvek: 440 kötet, 3500 kor. értékben; összesen 2911 kötet, 13,534 kor. 96 fill, értékben. 3. Ifjúsági könyvtár. A könyvtárt a gymnasium négy alsó osztályának növendékei használták. Vétel útján: dr. Vietorisz József: Levelek a harctérre. A könyvtár állapota: 364 mű 365 kötet, 657 kor. 30 fill, értékben. A könyvtár őre: Vöröss Sándor. 4. Házi-olvasmányok könyvtára. E könyvtár állapota 117 mű 135 kötet 756 példányban, 693 kor. értékben. A könyvtár őre: Vöröss Sándor. 5. Segítő-könyvtár. E könyvtár célja: azokat a tanulókat, kiknek nem áll módjukban az iskolakönyvek megszerzése, az iskolai év folyamán kézi­könyvekkel ellátni. A könyvtár évről-évre gyarapodik, részint egyes könyv­kiadócégek adományából, részint az intézeti segítő-egyesület pénztárából, részint az ifjúság tankönyvadományából. Vétel útján a segítő-egyesület pénztárából szereztünk ebben az iskolai évben 59 kor. 38 fillérért kézi­könyveket. Fogadják mindazok, kik e könyvtárunk gyarapodását elősegítik, e helyen is őszinte köszönetünket! Segítő-könyvvel elláttunk 75 tanulót 385 könyvvel. A könyvtár állapota az 1915/1916. iskolai év végén: 467 mű 467 kötet, 806 kor. értékben. A segítő-könyvtár őre: Klemens János. A következő tanulók kaptak kézikönyveket egyévi használatra: Adametz Lajos, Chamilla András, Gottdiener Miklós, Mika József, Riszdorfer Dénes, Wallentínyi Ernő I., Bittó Béla, Dlouhy Ferenc, Engler Lajos, Horray Károly, Krahulecz Tivadar, Kruppa András, Miklós András, Neviczky Dénes, Noszkó Tibor, Pipcsák János, SzlávikTibor II., Bartsch Dezső,Gottdiener Miklós,Gönczy Gábor, Peskó Zoltán, Rónai Tibor, Schimkó Rezső, Wallentínyi László III.

Next

/
Oldalképek
Tartalom