Evangélikus egyházkerületi collegium, Eperjes, 1898

44 4. Ünnepi beszéd. Tartja : Skallos Emil, hittanhallgató. 5. Kubányi B.: «Branyiszkó». Szavalja: Einczig Miklós, főgymn. tanuló. 6. Rákóczy-induló. Előadja: a főgymn. zenekar. Este 6 órakor a jogásztestület fáklyásmenetet rendezett, melynek tar­tama alatt Duda Árpád joghallgató a «Fekete-sas» erkélyéről elszavalta a «Talpra magyar »-t. Este 8 órakor díszelőadás a városi színházban, mely alkalommal nagy sikerrel szinrekerült Rákosi Viktor és Beöthy László «Aranylakodalom» ez. énekes színműve, melynek összes férfi-szerepeit joghallgatók adták, a női- szerepeket pedig az itt időző színtársulat tagjai. A darabban szerepelt joghallgatók: Osztermann Ernő, Mihalovies József, Hodinka Ernő, Steinmetz János, Hirschmann Aurél, Jeney István, Bartmann Simon, Fischer Gyula, Andor Sándor, Gojdics Miklós, Sikorszky Sándor, Lehóczky Arthur, Hercz Frigyes, Jankovics Ákos, Bothár Gusztáv, Hvozdovics Pál, Lihán Jenő, Tokár Emil, Hamborszky Béla, Danielisz Árpád, Weiszer Emil, Schön Jenő, Hrabéczy Béla, Bodnár János, Sztolarik Ferencz, Petrássy Antal, Herkely Lajos, Prieszter Szaniszló, Kiss Pál Ferencz, Buszek Károly, Palcsó István. 1899. április hó 23-ikán tartotta az Irodalmi Osztály első zártkörű fel­olvasó estélyét; míg az Osztály működésének fénypontját a f. évi junius 4-ikén tartott «Greguss-ünnepély» képezte, mely a testület által a Collegiumban, mint Greguss Ágost születési házában, felállított emléktábla leleplezésével kapcso­latban szépszámú előkelő közönség előtt folyt le a következő műsor mellett: 1. Elnöki megnyitó. Tartja: Istók Zoltán, az Irodalmi Osztály elnöke. 2. «Greguss Ágost emlékezete». Ez alkalomból írta: Kubányi Béla, coll. gymn. tanár. Szavalja: Osztermann Ernő, joghallgató. 3. «Visszapillantás Greguss Ágost életére és működésére». írta és fel­olvassa: Kiss Jenő, az Irodalmi Osztály titkára. 4. Beethoven: «Isten dicsőségére». Énekli: a theologiai testület ének­kara; alkalmi szövegét írta: Porkoláb Gyula, hittanhallgató. A Collegium épületének előcsarnokában befalazott díszes márvány­emléktábla arany betűivel azt hirdeti, hogy: «Itt született Greguss Ágost 1825. április 27-ik napján» s a táblát felállító ifjúság megnevezését és a tábla fel állításának évét tartalmazza. A szépen sikerült ünnepélynek, melynek alkalmából az új emléktáblát az «Eperjesi Széchenyi-kör» pálma- és babérlombokkal ékíttette fel, különös fényt kölcsönzött az a körülmény, hogy az ifjúság és az ünneplő közönség itt tisztelhette Beöthy Zsolt min. tanácsos, egyetemi tanárt, ki a Magyar Tud. Akadémia és a Kisfaludy-Társaság képviseletében vett részt az ünnepélyen, sőt az elnöki megnyitóban hozzá intézett üdvözlő szavakra, az ünnepély végén a következő s itt is legmelegebb hálával megörökített szép beszéddel válaszolt: «Mélyen tisztelt ünneplő közönség, kedves barátaim! Engedjék egypár szóval megköszönnöm önöknek ezt a mai ünne­pélyt annak a két intézetnek a nevében, a melynek Greguss Ágost elsőrendű, maradandó dísze volt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom