Evangélikus egyházkerületi collegium, Eperjes, 1898

58 5. Physikai földrajz. A szilárd, cseppfolyós és légnemű testekről. Hő­tünemények. Fénytünemények. Dörzsölési elektromosság. Mágnességi tüne­mények. Áramló elektromosság. Mathematikai és physikai földrajz. Heten­ként 2 óra. Kézikönyv: Bozóky Endre: Physika és physikai földrajz. Perényi Vilmos. 6. Történelem. Magyarország története a rómaiak korától az 1867-iki kiegyezésig. Magyarország politikai földrajza, alkotmánya. A közös ügyek. Kézikönyv: Baróti-Csánki: Magyarország története. II. kiadás. Hetenként 4 óra. Gömöry János. 7. Számtan. Összetett viszonyok. Összetett hármas-szabály. Kamatszámolás. Kamatos kamatszámítás. Arányos osztás. Társaság-szabály. Vegyítési számo­lások. Kézikönyv: Beke Manó: Számtan. Hetenként 3 óra. Perényi Vilmos. 8. Rajzoló geometria. Tankönyv: Hornischek Henrik. III.. Tananyag: Constructiv planimetria. Távolságok és szögek alapműveletei. Távolságok viszonya. Merőleges és párhuzamos egyenesek szerkesztése. A háromszög-, négyszög- és sokszögre vonatkozó szerkesztések adott alkotórészek alapján. Idomok átalakítása. Területek osztása. Idomok hasonlósága és symmetriája. A középarányos; Pythagoras-féle tantétel. A földmérés elemei. Stylizált levelek rajzolása Várday fali mintái nyomán. A. 1—20. Hetenként 2 óra. Balló Aurél. 9. Torna. Egyesítve a IV. osztálylyal. Ugyanaz, mint az I. és II. osztályban, de nagyobb terjedelemben és nagyobb pontossággal. Azonkívül szergyakor­latok a lovon hosszában és szélességben. Hetenként 2 órában. Durst Győző. IV. OSZTÁLY. Osztályfőnök: Kubányi Béla. 1. Vallástan. Hittan és erkölcstan. Az ev. prot. egyház főbb hit- és erkölcstani elvei, tekintettel más egyházak főbb tanaira. Válogatott szentirási szakaszok olvastatása, magyarázása és emlékeltetése; egyházi énekek ismétlő gyakorlása; négy ének emlékeltetése. Kézikönyvek : Mayer Endre: Evangélikus vallástan; Poszvék Sándor: Egyházi énekek és imádságok ev. középiskolai ifjúság számára és a Szentirás. Heti 2 óra. Frenyó Lajos. 2. Magyar nyelv. A nyelvhasználat törvényei, különösen a magyaros szó­kötés, a styl általános és különös tulajdonságai, az író kellékei, tulajdonságai és felfogása. Verstan, a próza és a vers, gondolatrythmus, hangrythmus, rím, nemzeti és idegen versformák részletesen, az utóbbi Berzsenyi költeményei alapján. Nagyobb olvasmány: Arany Toldi-ja; ez szolgált például a styl egyes szépségeinek tanulmányozására s a tanulók példatárt készítettek belőle; kívülről tanultak négy éneket. Egyéb olvasmányok a tanult anyag minden fontosabb részéhez. A kívülről tanult versek száma Toldin kívül: 10. — Kézikönyv: Négyesy László: Stilisztika, és Lehr Albert: Arany Toldi-ja. írásbeli dolgo­zatok havonként kétszer. Heti 4 óra. Kubányi Béla. 3. Latin nyelv. Kézikönyvek: Dávid István Kisebb latin nyelvtana, gya­korló könyve és olvasókönyve. Módok, idők, összetett mondatok szerkesz­tése, acc. cum infinitivo, participium, gerundium s supinum a megfelelő

Next

/
Oldalképek
Tartalom