Evangélikus egyházkerületi collegium, Eperjes, 1898

45 Valóban azt hiszem, az embernek, a nyilvánosság terén eszmékért küzdő embernek, nagyobb és méltóbb diadala nem lehet, mintha emlékét épen azoknak az eszméknek a nevében, azoknak az eszméknek a hevü­letében keresik fel, a melyek őt eltöltötték és a melyeket ő társainak és utódainak leikébe igyekezett önteni. A hallott három szép előadásból kitetszőleg is Greguss Ágost életének, pályájának vezérlő elve, tisztaságánál fogva és ragyogásánál fogva igazán méltó metaphorával mondható : vezércsillaga — az idealismus volt; a felemelkedés az érzésben és gondolatban. Az idealismusnak, a melyet ő épen olyan lelkesen hirdetett, valóban mint a milyen nemesen követett életében, ennek az idealismusnak a legnemesebb, legközvetlenebb, legáltalánosabb megnyilvánulása : a kegyelet; leghivatottabb, legméltóbb hirdetője, képviselője pedig a nemzet ifjúsága. A nemzet ifjúsága, önök, midőn kegyeletök által híva keresik föl Greguss Ágost emlékét: ennek az emléknek a legnagyobb és legméltóbb tisztességet nyújtanak. Az idealismus nevében a fiatalság, a kegyelettől áthatott fiatalság áldoz azon kitűnő iró és épen olyan kitűnő ember emlékének, a kinek ez az idealismus vezércsillaga volt. És mikor áldoz, akkor az ő eszméjének diadalával, diadalszózatával keresi fel azt a helyet, azt a kis szobát, a honnan pályáján elindult. ^Eljöttem önök közé, a ki épen Greguss Ágostnak utóda vagyok. (Lelkes éljenzés.) Utóda vagyok az egyetemen; és életem egyik törek­vése az volt, hogyha egyébként nagyságban, értékben utol nem is érhe­tem, de egy tekintetben mindig mellette maradok: igaz kegyeletem­mel ő iránta! Ez volt az oka, talán tisztán ez, hogy a Tudományos Akadémia és a Kisfaludy-Társaság engem tisztelt meg azzal a kedves feladattal, hogy adjam át önöknek üdvözletét és köszönetét ezért a mai ünnepélyért és fejezzem ki önök előtt azt a kívánságát, hogy önök, a kik ma: a haza reményei, Greguss vezércsillagának vezetése mellett, legyenek majdan: a haza büszkeségei. Az Isten éltesse önöket!» (Lelkes éljenzés Az ifjúság az ünnepély alkalmából a következő levelet és táviratot kapta: 365/1899. sz. Magyar Tudományos Akadémia. Az Eperjesi Joghallgatók Testületének. A Magyar Tud. Akadémia örömmel értesült arról, hogy az ifjúság Greguss Ágost szülőházának emléktáblával való megjelölése alkalmából irodalmi ünnepélyt rendez s üdvözletét küldi az Eperjesi Joghallgatók Testületének, mely irodalmunk és Akadémiánk egyik jelese iránt ily megható módon rójja le a kegyelet adóját. Kiváló tisztelettel Budapest, 1899. junius hó 2-ikán. Szily Kálmán s. k., főtitkár.

Next

/
Oldalképek
Tartalom