Evangélikus egyházkerületi collegium, Eperjes, 1896

74 főjegyző pedig átadta az ünnepeknek szánt emléktárgyakat, valamint a szép emlékalbumot, mely Janovich Miklós jh. által készített s minden joghallgató aláírásával ellátott üdvözlő búcsúiratot foglalta magában. A testület tisztviselői voltak: I. félévben: Elnök: Farkas Imre, alelnök Adámkovich Győző, főjegyző Bozóky Mátyás, aljegyző Szeberényi Gyula, pénztáros Menesdorfer Berti, ellenőr Andor Sándor, könyvtáros Jeszenszky Elek, választmányi tagok : R. Papp Pál, Lavotha Ödön, Wagner Vilmos, Sziráczky Kálmán, Sörösi Gyula és Kakas Ferencz. II. félévben: Elnök Bielek István, alelnök Adámkovich Győző, majd Szentiványi Ferencz, főjegyző Kakas Ferencz, aljegyző Osztermann Ernő, pénztárnok Menesdorfer Berti, ellenőr Andor Sándor, könyvtáros Jeszenszky Elek, választm. tagok: Bányász László, R. Papp Pál, Wagner Károly, Sziráczky Kálmán, Flórián Károly és Mosánszky István ; laptárosok Mocsár Andor, Fengya Igor, R. Papp Miklós és Szabó József. Az irodalmi szakválasztmány elnöke volt Raisz Antal; választmányi tagjai: R. Papp Pál, Schlott Vilmos, Popper Sándor és Ferbstein Károly, a II. félévben Popper S. helyett Bányász László. A zenekor elnöke volt Stanczel Géza. A becsületbíróság tisztviselői voltak: Elnök : Sárkány Ernő, majd R. Papp Pál, alelnök Zámborszky László, titkárok Flórián K. és Osztermann E. Rendes bírák: Schlott Vilmos, Menesdorfer Berti; pótbírák: Pankovics Aladár, Joób Imre. '2. Joghallgatók segély egylete. Megalakult 1869-ben. Czélja: a jogakademia szűkölködő nyilvános rendes hallgatóit, kiket tanulmányi törekvésük s magaviseletük segélyezésre méltókká tesz, segélyezni. Alaptőkéje a tanév kezdetén 4805 frt 9 krt tett ki; ez évben hozzá- csatoltatott: mélt. Szinyei Merse István főispán úr ajándékából 25 frt, Uhlarik Mátyás államvizsg.-biz. kültag úr ajándékából 8 frt, múlt évi maradványból 15 frt 15 kr., egy utólagos colloquium díjából 2 frt, összesen 50 frt 15 kr., s így az egyleti tőke: 4855 frt 24 kr. Az egylet tagjainak száma 52. Tisztviselői: Elnök Dessewffy István II. é. jh., alelnök Flórián Károly II. é. jh., titkár Csonka György II. é. jh., pénztáros Mosánszky István II. é. jh., ellenőr Krayzell Béla II. é. jh.; választmányi tagok: Farkas Imre III. éves jh., Sigerus János II. é. jh, Rásonyi Papp Miklós I. é. jh. és Urbán Béla I. é. jh., kinek távoztával helyére Bielek István III. é. jh. választatott. Az egylet e tanévben 4 közgyűlést (3 rendes, 1 rendkívüli és 4 választ­mányi gyűlést — 3 r., 1 rk.) tartott. Az egylet ez évi munkásságának kiváló eredményét az új alapszabályok képezik, melyeknek kidolgozása Flórián Károly egyleti alelnök szakavatott munkája volt. Tagjainak segélyezésére az egylet 206 frtot fordított. Segélyben részesültek az I-ső félévben : Adámkovics Győző III. é. jh. 14 frt, Danykó Tivadar III. é. jh. 15 frt, Dvortsák József II. é. jh. 12 frt, Gasperik János I. é. jh. 5 frt, Gallq István I. é. jh. 8 frt, Joób Imre II. é. jh. 12 frt,

Next

/
Oldalképek
Tartalom