Evangélikus kerületi collegium, Eperjes, 1894

65 Bozóky Mátyás, aljegyző Kovács Lajos, pénztáros Propper Elek, ellenőr Sár­kány Ernő, könyvtáros Sztrilich Béla ; választmányi tagok: Szontágh Sándor, Balogh Miklós, Kresz Jenő, Bielek István, Lichtig Gyula, Oravetz Endre, Sörösi Gyula, Skultéty János. A tanév folyamán szervezett titkári állást az I-ső fél­évben Szontágh Sándor és Sörösi Gyula, a Il-ik félévben pedig Szontágh Sán­dor töltötte be. Az irodalmi osztály tisztviselői voltak: elnök Meliórisz Béla, majd az ő leköszönése után Balogh Miklós, titkár Propper Elek, jegyző Fischgrund Soma Z.; választmányi tagok : Bielek István és Raisz Antal. A Il-ik félévben ugyanez a tisztviselői kar lett az irodalmi osztály teendőinek ellátására megválasztva. A becsületbíróság, mely intézmény a jogakadémiai ifjúsági testületnek ki­egészítő részét képezi, e tanévben különös figyelemmel eszközölte alapszabá­lyainak átdolgozását. Az I-ső félévben eljárást nem kellett indítania; a Il-ik félévben egy becsületbírósági ügyben hozott rendes és szabályos ítéletet. Tiszt­viselői voltak: az I-ső félévben: elnök Bereznay János, alelnök Bella Ede, titkár Schlott Vilmos; bírák: Oravetz Endre, Dojcsák Béla, Kresz Jenő, Szon­tágh Győző; a Il-ik félévben pedig : elnök Skultéty János, alelnök Rontsinszky Miklós; titkárok: Schlott Vilmos és Vrchovszky Ottó; bírák: Kresz Jenő, Lichtig Gyula, Oravetz Endre és Propper Elek. 2. Joghallgatók segély egylete. Megalakult 1869-ben. Az egylet czélja: A jogakadémia szűkölködő nyil­vános rendes hallgatóit, kiket tanulmányi törekvésük s magaviseletük segélye­zésre méltókká tesz, segélyezni. (Alapszab. 1. §.) Alaptőkéje a tanév kezdetén : 4338 frt 98 krt tett ki; ez évben hozzá­csatoltatok : múlt évi pénztári maradvány és tagsági díjak 51 frt; befolyt tartozásokból: 202 frt 61 kr., egyéb czímen 8 frt; összesen tőkésítve lett e tanév folyamán 261 frt 59 kr., s így az egyleti tőke: 4600 frt 59 kr. Tagjainak száma 62. Tisztviselői : elnök Bielek István II. éves jh., alelnök Meliórisz Béla II. éves jh., titkár Balogh Miklós I. éves jh., pénztáros Irányi János I. éves jh., választmányi tagok: Kéler Béla II. éves jh., Propper Elek II. éves jh., Fisch- grund Samu II. éves jh., Zubriczky Dénes II. éves jh. és Viszloczky Elek II. éves jh. Az egylet e tanévben két közgyűlést és négy választmányi gyűlést tar­tott, segélyezésre pedig 235 frtot fordított. Segélyben részesültek az első félévben: Gallé Tamás 7 frt, Vojtkó Miksa 8 frt, Bajdik György 6 frt, Bella Ede 9 frt, Kresz Jenő 9 frt, Szlabeyczius Samu 7 frt, Hucskó Mihály 7 frt, Kovács Lajos 6 frt, Leuchtmann Samu 6 frt, Liszka Nándor 9 frt, Micsátek Lajos 9 frt, Tomcsik Márton 6 frt, Ziegler Jakab 9 frt; a második félévben: Bajdik György 10 frt, Bella Ede 12 frt, Hucskó Mihály 13 frt, Kresz Jenő 12 frt, Szlabeyczius Samu 10 frt, Kovács Lajos 12 frt, Leuchtmann Samu 7 frt, Liszka Nándor 10 frt, Micsátek Lajos 13 frt, Tausz Fülöp 12 frt, Tomcsik Márton 12 frt, Ziegler Jakab 13 frt. Coll. Ért. 9

Next

/
Oldalképek
Tartalom