Evangélikus kerületi collegium, Eperjes, 1894

64 díjat állapítván meg, a mely összeg gyarapításához a jogtanán kar a maga ré­széről 60 koronával volt szives hozzájárulni. A megállapított pályakérdések a következők voltak : I. Fejtessenek ki azok a főokok, melyek a római köztársaság megbuká- sát és a principatus keletkezését okozták és tüntettessék fel kapcsolatosan a principatusnak -— különösen Augustustól kezdve Diocletiánig — üdvös és kár­tékony hatása a társadalomra, a politikai élet, a közerkölcs és a jogalkotás tekintetében. II. A váltói kifogások természetéről. III. Nem lenne-e kívánatos, hogy a törvénytelen gyermekek gyámsága ne az anyákra legyen bízva, hanem azok kivétel nélkül egy-egy gyámhatósá- gilag kinevezendő gyámnak oltalma alá helyeztessenek ? IV. Bíráltassék meg az 1867-iki kiegyezés és pedig a nemzetnek meg­állapított souverenitása, e kiegyezésnek, mint beczikkelyezett törvénynek és végre annak, mint egyezménynek szempontjából. Az I. sz. kérdésre pályázó nem találkozott; ellenben a többi három kér­dés mindenikére egy-egy pályamunka lett a szabályszerű időben benyújtva. A munkák tnegbírálására felkért szaktanárok a II. sz. kérdésre beérkezett pályamunkát nem tartották a megjutalmazásra méltónak, ellenben a III. és IV. sz. kérdésre beérkezett munkálatokat igen. A III. sz. kérdésre beérkezett pá­lyamű jutalmazott szerzője Gefferth Elek joghallgató; a IV. sz. kérdésre be­érkezett pályamű jutalmazott szerzője pedig Bozóky Mátyás joghallgató. Meg kell emlékeznünk röviden arról is, hogy a jogakadémia ifjúsága a folyó tanév alatt szintén részt vett az «Országos magyar diákszövetség» ügyé­ben megindított mozgalmakban. Ennek a diákszövetségnek eperjesi szakosz­tálya ez évben is megalakult s elnökévé Országh-Guthy Jenő jogász-testületi elnököt választotta, a ki Bielek István, Meliórisz Béla és Szontágh Sándor diák­szövetségi tagokkal együtt testületünket a Debreczenben tartott diák-congres- suson is képviselte. Megemlítendő, hogy akadémiai ifjúságunk e congressuson nemcsak, hogy az elsők között foglalt helyet, hanem úgy az egyetemek, mint a hazai összes jogakadémiák között az egyedüli volt, a mely ott mint testület jelent meg s hogy ezért az összes résztvett ifjúság elé követendő példa gya­nánt lett oda állítva. A jogakadémia ifjúsági testületének minden egyes, szabályszerűen beirat­kozott joghallgató tagja, kiknek mindenike e tanév alatt a közgyűlésen meg­állapított félévi 2 frt 50 krnyi tagsági díjat fizette, mely összeg a testületi ki­adásoknak a fedezésére lett fordítva. A testületi ügyek intézése a közgyűlésre, a választmányra és a testület tisztviselőire van bízva. A testület tisztviselői voltak az I-ső félévben: elnök Irányi Géza, a ki csakhamar leköszönvén, helyébe Országh-Guthy Jenő lett megválasztva, alelnök Zubriczky Dénes, jegyző Vrchovszky Ottó, aljegyző Legeza János, pénztáros Viszloczky Elek, ellenőr Sárkány Ernő, könyvtáros Sörösi Gyula; választmá­nyi tagok: Kresz Jenő, Szontágh Sándor, Balogh Miklós, Meliórisz Béla, Re- jovszky János, Bella Ede, Stanczel Géza, Joób Árpád, laptáros Stefcsek Sándor. A Il-ik félévben: elnök Országh-Guthy Jenő, alelnök Bella Ede, jegyző

Next

/
Oldalképek
Tartalom