Evangélikus kerületi collegium, Eperjes, 1894

102 tanulót; a két utóbbi helyébe későbben, a körből való elmaradásuk után, Ostermann Ernő VII. oszt. és Csányi Kálmán VI. oszálybeli tanuló lépett. Mindjárt az alakuló gyűlés után 9 rendes taggal szaporodott meg a kör, de évközben egynehányan el is maradtak. Az elmaradottak közül hatan, név- szerint: Balkányi Aurél VIII. oszt., Bozóky Gyula és Richtmann Adolf VIII. oszt., Veress József VI. oszt., Kovaliczky Mihály és Kroepfl Emil V-dik osztálybeli tanulók kiléptek a körből, míg Zábráczky József VII. oszt. tanuló helytelen magaviseleté folytán kizáratott belőle. így maradt összesen 33' ren­des tagja a körnek. A kör szükségleteinek fedezésére fizettek a rendes tagok évi 1 frtot, a pártolók 50 krt. E tagsági díjak a tavalyi 22 frt 75 krnyi pénztári maradvány­nyal és a befolyt büntetésekkel teljesen fedezték a kiadásokat s így a kör a tanári kar szokásos nemesszívű pártolására rá sem szorult. A kör, mint minden évben, úgy ezidén is tanúságát adta sikeres műkö­désének ; 8 alkalomkor lépett föl, hol egy, hol két darabbal, u. m.: Ludmann Ottó főgymn. igazgató, Hörk József collegiumi igazgató és Simkó Endre ké- pezdei tanár és a kör elnökének névnapján, a Magyar Társaság márczius hó 15. és 20-iki ünnepélyén, azután ugyanezen társaság zárógyűlésén és az évzáró iskolai ünnepélyen. A siker minden egyes alkalommal teljesen megfelelő volt és különösen ama nagy buzgóságnak köszönhető, melyet a kör elnöke, Simkó Endre tanár az egész év alatt kifejtett. A körnek a jövő iskolaévben való újraszervezésével a kör az utolsó gyű­lésen Király Gy. VII., Hörk István és Dianiska Albert VI. és Hamborszky Béla V. osztálybeli tanulókat bízta meg. VII. A collég, főgymnasiumi Zenekör. A collég, főgymnasiumi Zenekör, mely eddig a főgymnasiumi Dalkörrel együtt egy kört alkotott, 1894. évi október hó 2-án tartott ülésén külön álló körré alakult. Ezen ülésen a főgymn. igazgató jelenlétében a kör tisztviselőit is megválasztotta Elnök lett Kubányi Béla főgymnasiumi tanár, zenekari fel­ügyelő Bartus Sándor VIII. oszt. t., jegyző Zsák Dezső VII. oszt. t., pénztáros Hamborszky Jenő VIII. o. t. Zenetanítóul a kör Nedved Vilmost szerződtette, a ki fáradhatatlan buzgalommal működött s a tagok tehetségéhez képest igen szép eredményt mutatott fel. A kör a tanár-kartól jóváhagyott alapszabályokat pontosan megtartotta. Heti 2 órában gyakorolta be az önmaga által választott darabokat. Nyilvános­ság elé négy ízben lépett az év folyamán : november hó 17-dikén a főgymn. igazgató névnapjának előestéjén, a márczius 15 én rendezett ünnepélyen, már­czius 18-án a collég, igazgató névnapjának előestélyén és végre junius 8-án a Magyar Társaság testvérkörrel szövetkezve ennek ünnepélyes évzáró ülésén. A kör rendes tagja 11 tanuló volt, a pártoló tagok száma pedig 15. A tagok mindvégig teljes odaadással s lelkiismeretes buzgósággal teljesí­tették kötelességüket. Összesen 7 darabot tanult be. A kör győlésein a pártoló tagok is résztvehettek, de ezeknek csak in­dítványozói joguk volt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom