Evangélikus kerületi collegium, Eperjes, 1893

* Allamszámviteltan, hét. 2 óra. Előadó tanár: Dr. Sarudy Vilmos. Az új sommás eljárásról, bet. 2 óra. Előadó tanár : Dr. Sztehlo János. Csődtörvényünk magyarázata, hét. 2 óra. Előadó tanár : Dr. Sarudy Vilmos. Jogbölcseleti repetitórium, hét. 1 óra. Előadó tanár: Dr. Horváth Ödön. Törvényszéki elmekórtan, hét. 1 óra. Előadó tanár: Dr. Pelech E. János. A szegényügy hazai törvényeink szerint, hét. 1 óra. Előadó tanár: Dr. Sarudy Vilmos. 1. Jegyzet. A *-£31 jegyzett Speciál-collegiumok olyanok, a melyek a fennálló sza­bályok értelmében a négy évi tanfolyamon keresztül egyszer okvetetlenül hallgatandók. 2. Jegyzet. Minden joghallgató hetenként legalább 20 (húsz) órát tartozik hallgatni. A mennyiben tehát a kötelezett tantárgyak óraszáma a 20-at el nem éri, a hiány a speciál- collegiumok sorából szabadon választva pótolandó. (Szerv. szab. 24. §.) Oly joghallgatók, kik jogi tanulmányaik előtt vagy azok megszakításával egyéves önkéntesi szolgálatot teljesítettek, vagy mozgósítás folytán katonai szolgálatra behívattak és egy félévnél hosszabb ideig szolgálatban tartattak; úgyszintén oly joghallgatók, kik igazolják, hogy mint egyéves önkéntesek besoroztatván, szolgálati évöket tanfolyamuk befejezésének idejére halasztották, a mennyiben hét szabályszerű félév alatt a rendeletileg előszabott tantárgyakat hallgatták, ezen hét félévök alapján végbizonyítványt nyerhetnek s tanfolyamuk bevégzettnek tekintendő. (1889 : XXVI. t.-cz. 1. §.) A hallgatandó hét félév összes óraszámának legalább is 150 órát kell kitennie, olykép, hogy az utolsó három félévre legalább 66 óra essék. (Vall.- és közokt. ü. min. rend. 1889. 28,300. sz. 2. §.) D) Akadémiai hallgatók. Név, vallás Születés helye és ideje Adamkovich Győző, g. Alexander Béla, izr. . Alexy Gyula, ág. ev. I. f é. Álmos Zoltán, g. kath. . 5 Andrejkovich György, g. k. I. f. é Apáthy Pál, r. k., rendk halig Benka Pál, ág. ev. ... Berger Lajos, izr., rendk. halig Bielek István, ág. ev. 10 Bozóky Mátyás, r. kath. Bulyovszky Miklós, ág. ev. Damits Károly, r. kath. Dobay István, r. kath. . Dohnányi Lajos, ág. ev. 15 Dorazil Emil, r. kath. II. f. é Fischgrund S. Zakariás, izr. Gallé Dezső, ág. ev. . . . Györgyös, Sáros vm. 1875. Odorin, Szepes vm. 1873. Pohár, Nógrád vm. 1873. Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1873. Csicsvaalja, Zemplén vm. 1872. Lyubisse, Zemplén vm. 1873. Szarvas, Békés vm 1874. Eperjes, Sáros vm. 1873. Máriavölgy, Sáros vm. 1875. K .-Sz.-M árton, J ász-Kűn-N.-Szolnok vm. 1874. Draskócz, Túrócz vm. 1876. Ó-Lubló, Szepes vm. 1874. Eperjes, Sáros vm. 1875. Trencsén, Trencsén vm. 1872. A.-Kubin, Árva vm. 1873. Krivány, Sáros vm. 1873. Zombor, Bács-Bodrog vm. 1875. I. ÉVFOLYAM, kath.

Next

/
Oldalképek
Tartalom