Evangélikus kerületi collegium, Eperjes, 1892

103 bizottságot bízott meg, úgymint: Propper Elek, Bielek István, Fischgrund Samu, Kresz Jenő, Meliorisz Béla és Kósch Elemér rendes tagokat, a kik az elnök vezetése alatt feladatukat meg is valósították. 1892. október 3-án az elnök és Szigethy Lajos tanár úr vezetése alatt a «Felvidéki Múzeum» értékes műkincseinek, a kassai dóm építésének s Kassa város nevezetességeinek megtekintésére tanulságos kirándulást rendezett a tár­saság. Ez alkalommal nsgos Myskovszky Viktor a M. Tud. Akadémia tagja, és Kaplarcsik Mihály múzeum-igazgató urak kalauzolták a 30 tagú társaságot, szives készséggel magyarázva meg a múzeum értékes tárgyait. E helyütt fogad­ják érette a társaság hálás köszönetét. A tagok munkakedvét azzal is fokozni kívánta a társaság, hogy emlék­albumot létesített, melybe a működő tagok — egyéniségüket megörökítő — gondolataikat jegyzik be. Hazafias szellemét bizonyította be a kör akkor is, midőn Irányi Dániel­nek síremlékére 5 frtot szavazott meg. Meliorisz Béla alelnök a kör könyv­tárának restaurálására 10 frtot adott, oly czélból, hogy többi tagtársait is példája követésére serkentse, hogy idővel a kör tagjai rendelkezésére még díszesebb könyvtár állhasson, melyben különösen az újabb irodalomnak főbb termékei is bőven lesznek képviselve. Ugyancsak az ő kezdeményezésére kül­dött a társaság néhány tagja 2 frt 63 krt a honvédemlék koszorújára. I A «Magyar Társaság» könyvtárának állapota. 1. Szépirodalmi főkönyvtár. (Könyvtáros: Menesdorfer Berti VIII. o. t.) Gyarapodott: a) vétel útján: Csiky: Elbeszélések 1 kötetben. Orosz beszélyek 3 kötetben. Német beszélyek I kötetben. Amerikai humoristák 2 kötetben. b) Szigethy Lajos tanár ajándékával: a Luther-társulat 2 kiadványával, és Meliorisz Béla ajándékával: «Kincses sziget» czímű művel. A tagok olvastak 320 művet, 442 kötetben. A könyvek száma 266, 397 kötetben. 2. Szépirodalmi alkönyvtár. (Kósch Elemér VII. o. t. kezelése alatt.) Szapo­rodott: a) vétel útján: Sophokles Tragoediái, ford. Csiky, «Legújabb lantosok» és b) az elnök ajándékából: A Széchenyi-kör Évkönyvével. Van 368 mű s a tagok olvastak 278 művet, 295 kötetben. 3. Tudományos főkönyvtár. (Könyvtáros: Sörösi Gyula Vili. o. t.) Gyara­podott vétel útján a következő művekkel: Bozóky: Szépirodalom a római csá­szárság korában. Brehm: Az északi sarktól az egyenlítőig. Heller: Physika története. Akadémiai emlékkönyv. Agyagipar. Jean Paul: Politika és Morál. A könyvek száma: 326 mű, 361 kötetben. A tagok olvastak 285 művet, 360 kötetben. 4. Tudományos alkönyvtár. (Könyvtáros: Grósz Dezső VII. o. t.) 273 műben, 314 kötetben. Gyarapodás nincsen. 5. A laptárban a kiselejtezés után, mivel 32 kötet az új számozásnál teljesen hasznavehetetlennek bizonyult, a múlt évben a jegyzékbe bevezetett 130 kötetből csak 98 maradt. A tagok olvastak 320 művet, ugyanannyi kötetben. 6. Olvasóköri laptár. (Propper Elek VIII. o. t. kezelése alatt.) A kör járatta a következő lapokat: Magyar Hírlap, Borsszem Jankó és az elnök aján­dékából: Sárosmegyei Közlöny, b) A következő folyóiratokat: Hét, Képes

Next

/
Oldalképek
Tartalom