Evangélikus kerületi collegium, Eperjes, 1891

T 38 A joghallgatók testületé ő Felsége, a király koronázásának 25 éves jubileuma alkalmával az országos ifjúsági szövetkezet ügyében Budapesten megtartott érte­kezletre két tagból álló bizottságot küldött és május hó 28-án a czeméthei fürdő­ben tavaszi tánczmulatságot rendezett. Egyébként a testület működése össze­esett a hittanhallgatókkal közös «Akadémiai egyesület» működésével s ezen működés az «Akadémiai egyesül ct»-ről szóló részben olvasható. II. Becsületbírósági tisztviselők voltak az első félévben : elnök : Csépes Béla ; alelnök : Irányi Géza; titkár: Raisz Béla ; másodtitkár : Gombos József. A második félévben : elnök : Csépes Béla ; alelnök : Várhidy Lajos ; titkár : Sánek András; másodtitkár : Horovitz Gyula. 2. Joghallgatók segélycgylete. Alapítva lett 1869-ben. Alaptőkéje a múlt évben volt 4054 frt 79 kr. E félévben hozzácsatoltatott a múlt évi majális pénztári maradványa 5 frt 50 kr.; Weichhardt Károly úr adománya 4 frt; Kovács Gusztáv úr adománya 4 frt; múlt évi pénztári maradvány 32 frt 52 kr.; ez idei tagsági díjakból 14 frt. Összesen tőkésítve lett e tanév folyamán 60 frt 2 kr., s így az egyleti tőke 4114 frt 81 krt tesz ki. Tagjainak száma 40. Tisztviselői: elnök: Holénia Lajos II. éves jh.; alelnök: Kolosy Miklós II. éves jh.; titkár: Joób Árpád I. éves jh.; pénztáros: Irányi Géza I. éves jh.; választmányi tagok : Gaál Manó II. éves jh., Polgár István IV. éves jh., Hajts Pál III. éves jh., Szobonya Lajos I. éves jogh., Gotthilf Mihály II. éves jh. Az egylet a múlt tanévben 3 közgyűlést és 7 választmányi gyűlést tar­tott. Segélyezésre 185 frt fordíttatott. Segélyben részesültek az első félévben: Roxer István 18 frt, Sánek András 13 frt, Várhidy Lajos 13 frt, Liska Mihály 13 frt, Sereghy Béla 9 frt, Goritz Vilmos 7 frt, Vojtko Miksa 6 frt, Skultéty János 5 fit, Török János 5 frt; a második félévben: Roxer István 15 frt, Sánek András 15 frt, Goritz Vilmos 12 frt, Liska Mihály 12 frt, Schöpp János 9 frt, Vojtko Miksa 9 frt, Szarvas Lajos 8 frt, Bereznay János 8 fi t, Skultéty János 8 frt. Jogakadémiai ifjúsági könyvtár. A joghallgatók testületének közgyűlése által választott könyvtáros kezelése alatt álló ifjúsági könyvtárban a bejegyzett könyvek száma 722 volt, melyből, miután a könyvtár rendezve lett, mint használhatatlan kitéve lett 25 s így ma­radt 697 kötet. A tanév alatt a könyvtár 42 kötettel szaporodott, és pedig: vétel útján szereztetett 7 köt., ajándék útján 35 köt. Ajándékoztak: dr. Horváth Ödön úr 11 köt., dr. Bartha Béla úr 1 köt., Horovitz Gyula 1 köt., dr. Bozóky Alajos úr 1 köt., dr. Gerlóczy Gyula úr 1 köt., budapesti egyetem 2 köt., kolozsvári egyetem 4 köt., műegyetem 1 köt.,'m. kir. vallás- és közokt. minist. 3 köt , főiskolai ifjúság 3 köt., kecskeméti jogakad. 2 köt., egri jogakad. 1 köt., nagyváradi jogakad. 1 köt., ág. hitv. ev. egyházkerület 3 kötet, s így jelenleg a könyvtár 739 kötetet tartalmaz. Megjegyeztetik, hogy a jogakadémiai ifjúság­nak a collegiumi nagy könyvtár is rendelkezésére állott.

Next

/
Oldalképek
Tartalom