Evangélikus kerületi collegium, Eperjes, 1890

92 Az egylet ;i múlt tanévben 3 közgyűlést és 5 választmányi gyűlést tartott. Segélyezésre 173 frt fordíttatott. Segélyben részesültek az I-ső félévben: Roxer István 17 frt, Csabinyák Mihály és Seregby Béla 15—15 frt, Steinmetz Lajos, Várhidy Lajos és Török János 6—6 frt, Tnrkinyák Aladár és Janka Kálmán 5—5 frt; a II. félévben: Roxer István 20 frt, Seregby Béla 16 frt, Csabinyák Mihály 14 frt, Sánek András 14 frt, Várhidy Lajos, Steinmetz Lajos, Szarvas Lajos 10—10 frt, Török János 4 frt összegig. Jogakadémiai ifjúsági könyvtár. A joghallgatók testületének közgyűlése által választott könyvtáros kezelése alatt álló ifjúsági könyvtár 693 könyvet tartalmazott. A tanév folyama alatt a könyvtár 46 művel szaporodott. Vétel útján szereztetett 7 mű; ajándék útján 39. Ajándékoztak: dr. Horváth Ödön, jogakad. dékán 10 kötet, dr. Mosánszky Győző, ügyvéd 9 köt., dr. Bozóky Alajos, jógák, igazgató 1 köt., dr. Bartha Béla jógák, tanár 1 köt., a nm. vallás- és közokt. ü. m. kir. minisztérium 3 köt., ág. ev. tiszai egyházkerület 3 köt., ág. ev. egyházegyetem 1 köt., VI. sz. kir. vár. esperesség 3 köt., kolozs­vári tud. egyetem 4 köt., nemzeti zenede 1 köt., kecskeméti, kassai és egri jogakadémiák összesen 3 köt. Megjegyeztetik, hogy a jogakad. ifjú­ságnak a collegiumi nagy könyvtár is rendelkezésére állott. Az eperjesi akadémiai egyesület. A jog- és theologiai akadémiák ifjúsága által közös lelkesedéssel az 1889. év november havában létesített „Eperjesi Akadémiai Egyesület“ a jelen 1890—91. tanév kezdetén is megalakult s annak vezetésére a tes­tületi. elnökök által az alapszabályok értelmében egybehívott alakuló közgyűlés egyakarattal ismét dr. Horváth Ödön jogkari dékán urat kérte föl. Rövid két évi múlt fekszik az egyesület mögött, mely alatt alig volt ideje megizmosodnia; mégis e rövid két esztendő is már tanúságot tesz a mellett, hogy a két akadémia ifjúsága jobb szelleme intésének engedett akkor, midőn közös czélra kölcsönösen kezet nyújtott. E működés bizony­ságot tesz arról, hogy az ifjúság ereje nem alszik s a mennyi ébrentar­tására az egyesület írtján eddig történt, az oly eredmény, melyre nyu­godtan lehet visszatekinteni. Nem tagadható ugyan, hogy az ifjúság fogékonysága az egyesüléssel és közművelődéssel járó erőkifejtés iránt még némely tekintetben szunnyad. Tapasztalni lehetett ezt különösen az egyesület kebelében fennálló dal- és zenekörök működésénél, melyeknek kellő színvonalra emelkedését fölötte megnehezítő a nagy többség közö­nye ; s ha az mégis eléretett, ez kizárólag a kevés száméi működő tagok; főleg pedig a karvezetők buzgalmának köszönhető. Örvendetes haladás észlelhető azonban a szellemi munkálkodás, terén, melynek legjobb mér­téke az, hogy míg a múlt évben kitűzött pályakérdésekre alig 3, ez idén 5 dolgozat érkezett be, a mi mindenesetre jelentékeny eredménynek mondható. Ezen körülmény egyszersmind arra is utal, hogy a közel jövő­ben már komolyan lehet gondolni az alapszabályokban körvonalozott többi

Next

/
Oldalképek
Tartalom