Szladits Károly (szerk.): Magyar Jogászegyleti értekezések 38. kötet (292-296. füzet) - Magyar Jogászegyleti értekezések 38. (Budapest, 1909)

Szilágyi Artur Károly: A házasságon kívül született gyermek tartási igénye [292., 1909]

A Magyar Jogászegylet igazgató választmányának tagjai: tagjai: bt Ф Elnök: Dr. Vavrik Béla curiai tanácselnök; X alelnökök: Dr. Beck Hugo curiai tanácselnök; 'SS űr. Vécsey Tamás egyetemi tanár : Q Dr. Környey Ede ügyvéd : nj űr. Nagy Dezső ügyvéd, orsz. képviselő ; ц Dr. Székely Ferencz koronaügyész : S3 titkárok: Dr. Szladits Károly kir. törvényszéki bíró, egyetemi magántanár; Dr. Illés József kir. törvényszéki bíró, egyetemi magántanár; {j űr. Baumgarten Nándor ügyvéd, egyetemi magántanár: g Dr. Lengyel Aurél kir. törvényszéki jegyző ; ügyész : űr. Kenedi Géza ügyvéd : pénztárnok : űr. Vámossy Károly ügyvéd: . könyvtárnok: űr. Meszlény Artur kir. járásbiró, egyetemi magántanár. ^ fl A magánjogi bizottság elnöke : Dr. Vécsey Tamás. 5c A büntetőjogi bizottság elnöke : Zsilvay Leó. 3 N A könyvkiadó bizottság elnöke: űr. Naqy Ferencz. s «0 © Budapesti választmányi tagok. íj 'Jj' űr. Almási Antal kir. tszékibiró; Dr. Magyary Géza egyetemi tanár : > ос űr. Balás Elemér kir. ügyész; űr Márkus Dezső curiai kisegítő biró: x űr. Balog Arnold ügyvéd ; űr. Nagy Ferencz egyetemi tanár; g £4 Űr. Balogh Jenő egyetemi tanár; Nagy Ödön ny. kercsk. és váltó-törvényszéki " . Dr. Barna Ignácz kir. táblai biró; elnök; X ^ Dr. Baumgarlen Izidor koronaügyész- űr. Pap József a budapesti ügyvédi kamara 3 Ф helyettes ; titkára, egyetemi rk. tanár ; Ф űr. Chorin Ferencz főrendiházi tag; űr. Plósz Sándor v. b. t. t., egyetemi tanár: X Я Dr Concha Győző egyetemi tanár; Dr. Polner Odón min. oszt. tanácsos, egyetemi 3 5 űr. Dárday Sándor az állami számvevőszék rk. tanár: N alelnöke: űr. Beichard Zsigmond kir. táblai biró:-Ф ® Décsey Zsigmond curiai tanácselnök; Bickl Gyula min. tanácsos ; űr. Doleschalt Alfréd egyetemi tanár; űr. Schwarz Gusztáv egyetemi tanár: g C- űr. Fodor Ármin kir. táblai biró; Dr. Szivük Imre a budapesti ügyvédi kamara Я _ űr. Friedmann Bernül ügyvéd; elnöke; .5 3 űr. Gaár Vilmos kir. táblai biró; űr. Tárnái János curiai biró: 8 Jjj űr. Grosschmid Béni egyetemi tanár; Dr. Tőry Gusztáv államtitkár ; IS Dr. Heil Fauszlin közigazgatási biró; Vargha Ferencz koronaügyész-helyeltes: ■< 2 Dr. Horváth Ferencz a budapesti kir. tör- űr. Vámbéry Busztem kir. ügyész, egyet. £ 3 vényszék elnöke: magántanár; § „ Dr. Edvi Illés Károly ügyvéd, nyugalm. kir. Dr. Wlassics Gyula v. b. t. t., a kir. köz­ig» -3 ügyész; igazgatási bíróság elnöke; Ф — űr. Imling Konrád államtitkár; űr. Wolf Vilmos ügyvéd ; X űr. Katona Mór egyetemi tanár; Zsilvay Leó a budapesti büntető-törvényszék ^ X Dr. Kováts Gyula egyetemi tanar; elnöke. ^ Й Dr. Lévy Béla ügyvéd; •PH 43 X Vidéki választmányi tagok. •5 űr. Angyal Pál pécsi jogtanár; Űr. Nagy Ernő kolozsvári egyet, tanár: *■3 Dr. Finkey Ferencz sárospataki jogtanár; űr. Nyulászi János kassai ügyvéd: ЭД űr. Jancsó György kolozsvári egyet, tanár; űr. Rózsa Izsó a szegedi ügyvédi kamara 2 űr. Jászi Viktor debreczeni jogtanár; elnöke; Halmágyi Sándor nyug. kir. táblai biró ; űr. Révész Ernő szabadkai ügyvéd : Horváth Jenő győri kir. táblai elnök : űr. Stipl Károly a kecskeméti törvényszék Ф Kendeffy Domokos a beszterczei törvényszék elnöke : Й elnöke: űr. Várady Zsigmond nagyváradi ügyvéd: X űr. Kolosváry Bálint kolozsvári egyetemi űr. Vutkovich Sándor pozsonyi jogtanár. ® tanár; ье -----­® Az igazgató választmány által választott jegyzők; * űr. Lányi Márton törvényszéki jegyző; ^ űr. Proszwimer Béla ügyvéd.

Next

/
Oldalképek
Tartalom