Ellenzék, 1944. augusztus (65. évfolyam, 172-197. szám)

1944-08-21 / 188. szám

í14í augusztus 2 lv ^•^WPfTí Ti'» iliMliilgigigifílllgiiTilHTiílili ELLENZÉK 8 Erdély példát mutat Akiket nehéz életre szánt a sors, azokat a természet egészséges ösz- tenned látja el, hogy idejében tudja­nak védekezni a veszedelmek ellen. Erdély évszázadokon át vivődő ma- gyársága csodálatos ösztönnel ren­delkezik, Minden viharban és min­den nyomorúságban meglelte az egyetlen utat, mely becsülettel jár­ható s kivezet a bajból. A helyes íté­lőképességnek ezt a csodálatos adott­ságát annak köszönheti, hogy soha sem akart egyéb lenni, mint magyar. Sem világnézeti, sem felekezeti vil­longások nem darabolták szét és nem kezdték ki magyarságát, mely mint természetes lelki iránytű szab­ta meg cselekedeteinek tervszerű és tudatos rendjét. Egységünknek és évszázados feim- mar adásunknak egyetlen titka ez. Volt erőnk és bátorságunk magyar­nak maradni akkor is, midőn ez nem csupán lelki állásfoglalást, hanem valóságos tettet jelentett: az egyén hadműveletének vitéz és helytálló cselekedetét, ellenséges pergőtűz és záró gyűrű közepén védtelenül és ki­szolgáltatottan, az önvédelem kény­szerű sündisznóállásába merevedve1. És van bátorsága némán cselekvő magyarnak maradni akkor, mikor a magyarság mellverő hangoztatása tetszetős és jövedelmező jelszó, még ngy is, ha az üres szavak még üre­sebb tetteket takarnak. Erdély magyarsága ma újra meg­érezte magyarságának titkos ösztö­nével az egyetlen lehetőséget: fegy­verrel védelmezni a földet, mely ke­nyeret ad s az otthont, mely életet jelent. S’ mindezeken keresztül a ma­gyarságot, mely földben s otthonban egyaránt benne foglaltatik. Fűnek a felismerésnek szí mb du­maképpen Erdély képviselői egyön- tetüleg jelentkeztek honvédelmi szol­gálatra. Az erdélyi honatyák, kik négy éven keresztül az Országház­ban szolgálták népük s rajta keresz­tül az egyetemes magyarság érde­keit: ma egyenruhában állanak a nemzet elé, hegy példát mutassanak s hü szolgálatukat továbbfolytassák ott, ahol ma igazán szükség van minden kemény magyarra. Bátor és szép példaadásuk ezt jelenti: ma nem a szó és nem az Írás, hanem a tett és a fegyver védelmez egyedül és biztosit munkában nyugalmas jö­vendőt további nemzedékek számá­ra. Az árvizet, mely felénk zúdul, szavakkal megállítani nenn lehet. Ember kell és fegyver, hogy fallá tö­mörülve szembe nézhessen az idővel a magyar s átmenthesse bár pőre magyarságát újabb évszázadok sza­mára. Ha még vannak öncélú törtetők, frázishajhászok, szemétdombok sí* lány kapírgálói, kik a nemzet nagy pillanataiban is csak a maguk apró fazakát ügyelik s léha önimádatuk­ban nem gondolnak arra, hogy ha a ház beomlik, minden fazék porrá tö­rik benne: piruljanak el. Tanuljanak ebből a példából, amig nem késő s bizonyítsák be, amig lehet, hogy em­berek ők is és magyarok. Mert eljött az idő, mikor a nemzet számunkén fiaitól a talentumokat, mint ahogy a nemzetektől is most kéri számon ta­lentumait a sors, mely ennek a harc­nak félelmes rostáján megpróbálja ma, hogy ki mit ér s ki érdemes ar­ra, sogy tovább is fennmaradjon. Az erdélyi képviselők példája nem lelkesítés. Figyelmeztetés, aggódó in­tés: elérkezett a huszonnegyedik órai A sors kereke csúcsponton álj s billenni készül. Rajtunk múlik, hogy merre fordul. Azon múlik, hogy mennyire tudunk magyarok lenni s mennyi erő van karunkban s szivünkben ehhez a magyarsághoz s a SOTS' kerekének küllőibe miként kapaszkodunk. Eíost dől el; van-e még jussa a magyarnak, hogy hazá­ja lenyen ezen a földön? Mert apró Ids önző emberkék, szemétturkálók és írázisbüvészek számára nincsen hely a változó ég alatt. Erdély vezetői, mint annyiszor már, ma is ott. menetelnek népükkel együtt a jövendő felé. Jövendőjük biztosítéka a fegyver, melyet kezük | markol s a tiszta hitr az elszánt aka­rat s az áldozatkészség, amit szivük* ben fáklyaként, hordoznak. Fénye mellett meglátták újra a helyes és egyetlen ösvényt, melyen haladnunk lehet, ha becsülettel és hűséggel akarjuk hordozni minden ránksza­kadó poklon keresztül is magyar ! Kínénak és Veres Ferencnénck. A kitüntetett anyák férjei közül négy gyári munkás,, hat napszámos, négy altiszt, kettő földműves, egy kőműves, egy ácssegéd, egy cukrászmes- ter, egy mészáros, egy csatornáinunkás, egy nyugdíjas, egy hadirokkant, egy háztartás­beli. A megjutalmazott sokgyermekes anyák nevében Szabó Mihály né köszönte meg a ki­tüntetést és a magyar asszonyok nevében hitet tett amellett, hogy kötelességüket a nemzet nehéz óráiban, miként az egész tör­ténelem folyamán, híven teljesítik. A meleg ünneplés befejezéseképpen a résztvevők elmondották a Hiszekegyet, majd az ,/,összhang;"- énekkar nagy * nerrel éne­kelte el a Boldogasszony Anyánk-at ér a Szózatot. Csendben ünnepelte meg ^ a főváros Szent István napját BUDAPEST, a ugatsz'its 21. (MK) Szent István napját az idén nem külső lénnyel ünnepelte meg az ország népe. A Dicső­séges Szent Jobb se vonult végig natal- mas tömegklsérelben a Vár utcán. A Ko­ronázó Főtemplomban tartott hagyomá­nyos Szén.: István-napi szentmisén íé 8 órakor V/itz Béla apostoli protonotárius, s. Szent Job'b őrének kísérel énen érkezett meg a Dicsőséges Szent Jobb-ereklye a Koronázó Főtemplomba. Ezután érkezett meg a magyar közélet ‘öibib kiválósága. Megjelent Reményi-Schneller Lajos, a miniszterelnök helyettese, Perényi Zsig­mondi báró koronaőr, a felsőház e'nöke, Tccsnády Nagy András a képviselőhöz el­nöke, Antal István, Jurcsek Béla és 3on- ezos Miklós miniszterek, Ruszkic :ay Rüdi­ger Imre, a honvédelmi miniszter állandó helyettese, Rakovszky Iván, a közigazga­tási bíróság elnöke, Ambrózy Gyula a ka­binetiroda főnöke és sok mák előkelőség. Nyolc óra előtt néhány perccel érkezett meg a szárnysegéd kíséretében vitéz Vörös János' vszérezredes a honvéidvezérktr fő, nöke, Magyarország Főméltói-Tágu Kov"- mányzó Urának képviseletéiben. Nyolc óra­kor megkoniiultek a harangok és a temp­lom főbejárata elé érkezett Serédi Jusz- tinián bíboros, Magyarország hercegprí­mása. A szentmise végeztével Hím vas Endre Csanádi püspök mondott rövd szentbeszédet. Többek között ezt mon ■ dotta: — Szent István a rend embere volt. A rend a bölcsek szerint egység a so kié e- séglben. Egy országban akkor van rend, ha lakói sokfelé szétágazó akaretá. és kü­lönböző társadalmi szervek törekvéseit egv erős központi hatalom egyirányba te • reli és a közjó érdekében gyümölcsözheti. Szent István hagyományokat tisz elő .e - ke tartózkodott a rombolástól. Szent Ist­ván munkájának első vonalába nem a po ­litikai reformot állftoí.ta, hanem a lelkek reformját. Az egyházat vádolni szokták, bagv gyengíti a nemzeti öntudatot. A va­lóság az, hogy az egyház a nemzeti érzést, mint Isién akaratát ápolta és felhasz- ná’ta európai szervező munkájában is. És amikor Szent István a kereszténységgel népének uj lelket és erős hitet adott. Európa lelkében uj bástyát épített, smely valóban viharállónak bizonyult az elkö­vetkezett századokban az európai kultú­rát keletről ostromló pogányság és más veszedelmekkel szemben. Szent István önök állaimrendje szervesen ‘ ovábbfejlő- • dött •alkotmányunkban. Szent István szel­leme virrasszon közöttünk és óvja a ma­gyart a rendek és tekintélyek örökségé­vel. A délelőtti szentbeszédnek utó’só sza­vainál hangzóid el a légi veszélyt jelentő - sziréna jelzés. Ezután a közönség fegyel­mezetten kivonult a Koronázó Főtemnlom-U ból. István király napja Kolozsváron István királynak, a. magyarok nagy ki­rályának ünnepe alkalmából ünnepi díszt öltött Erdély fővárosa. Az első király em­lékét a háborús viszonyok következtében csak a templomokban ünnepet ék meg. A főtéri Szánt Mihály templomiban Sándor Imire püspöki helynek mondott beszédet, a Farkas-utcai ref. templomiban pedig László Dezső lelkész, aki beszédében a magyar sorskérdés problémáival foglal­kozott. Úgy a Farkas-utcai ref. templom­ban, mint a fő' éri Szent Mihály temp óm­ban és a többi felekezstek templomaiban tartott istentiszteleteken a katonai és po- glári hatóságok képviselői is jelen volt aki WASS ALBERT. Megélénkült a harci tevékenység a Dnyeszter és Szereik közti szakaszon lllliiiilellék a sokgyermekes kolozsvári anyákat «Jövőnk a magtár bölcsőkkel áll vagy bukik” — mondata Vargha Lajos dr. főispán KOLOZSVÁR, augusztus 21. (Az Ellenzék munkatársától.) Szent István napján rendezte meg Kolozsvár város társadalmi munkakö­zössége a magyar anyák nemzeti ünnepét. Az ünnepség keretében, amely délben fél 12 órakor kezdődött a Mátyás Király Diákhjz nagytermében, a város főispánja a Főméltó - ságu Asszony nevében jutalmat nyújtott át a sokgyermekes anyáknak. Az anyák ünne­pén megjelent Vargha Lajos dr. főispán, Vásár­helyi László dr. polgármester, Kiilley János dr. helyettes polgármester, a honvéd tiszti­kar, valamint a kolozsvári nőegyletek kép­viselői 'és sok érdeklődő. A MÁV „összhang“ dalárda Rezik Ká­roly vezényletével a Himnuszt énekelte, majd Vargha Lajos dr., kolozsvár főispánja lepett a feldíszített emelvényre. — Magyar Testvérek! Országalapitó ki­rályunk ünnepén a magyar anyák ünneplésé - re gyűltünk össze, — mondotta. — A legelső magyar király szellemi végrendeletében ha za;at Isten Anyjának, Szűz Máriának oltal­mába ajánlotta és azóta a jó magyar anyák aldozatvallalasa élteti az országot. Egy nép ccak addig el, amíg a fajfenntartási ösztöne elég ^ erős ahhoz, hogy a környező népek fel- sz vo hátasának életerejével ellent tudjon allani. ]óvónk a magyar bölcsőkkel áll vagy bukik■ A magyarság regi nagysága csak ak­kor szerezhető vissza, ha megtelnek a ma­gyar bölcsők magyar gyermekessel. A tör- ténéJmünkben. dicső szerepet játszó hős ma­gyar nők példája leJkesntsen mmden magyar anyait. A nemzet a magyar nőtől ma azt követek meg, bogy minél több gyermeket ad­jon a házán,al„ A. kötelességüket híven telje­sítő magyar anyáknak nyújtom át most az felismerést á Főméltóságu Asszony nevében. A főispán ezután megemlékezett a legelső magyar asszony hősi áldozatáról, majd azok­ból a névtelen magyar anyákról akik leg­drágább kincsüket áldozzak fel a hayán^y Vargha Lajos dr. főispán nagy tetszéssel fogadott- beszédie után, pénzadományt nyúj­tott át 24 sokgyermekes kolozsvári anyának, a nyolcgyermekes Gecse Tivadaménak és Győri Ferencnének, a hétgyermekes Ferenczi Lajosnénakr Kilin Sándornénak, Köpeci Ár- pádnénak, László Jánosnénak, Szabó Sándor­nénak és Szováti Petemének, a hatgyermekes Bahnt Bélánénak, Bogdán Istvánnénakv Ked­ves Györgynének, Kertész Mihálynénak, Magyart Máté Eleknének, özv. Máté István- nénak, Molnár Petemének, Pásztor Ferenc nének, Pap Jánosnénak, Szabó Mihálynénak és Szilágyi Györgynének, valamint az ötgyer­mekes özv. Fábián Ferencnének, llyés Mar­taiménak, Lukács Istvánnénak, Székely Bé­B EREIN, augusztus 21. (MTI) A Führer főhadiszállásáról jeleaţi a véderő főparancsnoksága: Norm ah diában hadosztályaihít az Argentantól északra léve térségben kemény ellenállással szemben, állanr dó ellenséges oldaltámadások elhá­rítása közben továbbküzdöiték ma­gukat vissza kelet felé. A Chartres- től északra és keletre lévő térségben záró köt el ékeink harcban állnak elő­renyomuló ellenséges köteflékekkel, amelyek délnyugat felől erősítéseket kapnak. Béi-Franciaországban az ellenség most már erős páncéloskötelékek bevetésével kétoldalt és észak felé igyekszik hídfőjét kiszélesíteni. Fő­leg a Toulontól északra lévő völgyek­ben vannak heves harcok. Légvédel­mi erőink francia terület felett 48 ellenséges repülőgépet lőttek le. El­lenséges könnyű tengeri erőkkel ví­vott harcban a haditengerészet biz­PAPÍRBAN írószerben irodai fel­szerelés i t ár gy ab­ban teljes raktárt talál az ELLENIEK Telefon 11-99 Köloa s vár, KÖNYVES­BOLTBAN Mátyás király-tér 9 tositó jármüvei Le Haviétól északra megrongáltak egy rombolót, két gyorsnaszádot pedig tüzelésükkel felgyújtottak. Egy jármüvünk elve­szett. London külső területeivel együtt továbbra is a V-l. súlyos tüze alkáli. Olaszországban ujrakezdte az el­lenség áttörő kísérleteit az adriai tengerpart szakaszán. Egész nap sú­lyos harcok voltak, az ellenség azon­ban nagy vérveszteségek árán csak csekély területnyereséget ért el. A keleti arcvonal déli részén az el­lenség erős tüzérségi előkészítés után a Dnyeszter és a Szereth között sok hiábavaló támadást indított. A Visz­tula hídfőjénél Baranovtól nyugatra hadosztályaink egész nap súlyos el- háritóharcokat vívtak és lendületes e 1 le n támadások kai tehermentest tét - ték magukat. A Varkatól délkeletre lévő hídfőnél kemény harcokban el­hárítottuk a páncélosokkal és csata- repülőkkel támogatott heves tárna-* dásokat. Varsótól északkeletre szom­baton is csak csekély tért nyertek a bolsevisták, jóllehet újonnan felvo­nultatott erőket vetettek harcba. A heves harcok még tartanak. Vilko- viskentől kétoldalt, Salkentől délre meghiúsultak a szovjet erők újabb áttörési kísérletei. Néhány betörést elreteszeltünk. A lett arcvonalon Modohktól nyugatra erős harcok folynak a betört szovjet harccsopor- tukkal. Észtországban szombaton folytatódott az erős szovjet nyomás a Pszkov-tótól nyugatra anélkül, hogy az ellenségnek sikerült volna nagyobb terepnyexeségre szert ten­nie. Fenn északon hegyivadászaink egyik harccsoportja rohammal el­foglalt eresen kiépített szovjet ma­gaslati állást. Eny gyengébb északamerikai bom­bázókötelék támadta Plojest vidéket. Négy ellenséges repülőgépet lelőttek

Next

/
Oldalképek
Tartalom