Ellenzék, 1944. augusztus (65. évfolyam, 172-197. szám)

1944-08-28 / 194. szám

ELLENZÉK 1944 augusztus 2S. <> A TIZES SZERVEZET közleményei (líMl. augus/dti* 28., hőtfü) T1ZEDTALALK0ZÓK MA. 28-ÁN Gyariuatliv-u. 11. -w.. alatt este 7 órakor a Sibelius utcai li/Cst. Koí|miiiIí kiküldött Punguc/ Karnis kereskedő. föli/cdes. Andrar-ss ul 'ÓV N/. nlall este lel . orakui Ktjjvó*. Ko)>ias íjász . és Hu.s/ár utcai l hí»/ponti kiküldőit Berber Adóit postal'1! iigvclö. neiívedse/t ló füli/cdcsh. Bolgttr-u 16. s/ alatt d. u. li órakor a Bot sjár-. Ilonlrrus- és Luther utcai tized Központi kiküldőt Szómba Itat' i Péter nyugd négyedsv- zetö föti/edes. Kájoni János u. 19. sz. alatt d. u. ti órakor ti Kájoni Jáuos-ucai l. tized. Kó/.ponli kikiil- dótt dr. Kimer Jenő ró in. kát. plébános, ne Syedvezetü fötizedes. kájoni János-u, 19. sz. alatt este 7 órakor a Kájoni János-utcai 11. tized. Központi kiküldött dr. Elmer Jenő, rémi. katti. plébános, negyed­vezető fötizedes. N’ád.is'éri-szólö 12. sz. alatt este 7 (érakor a Nádastéii-szőlő tizede. Központi kiküldött Ko váes Róbert MÁN lakatos, aegyed vezető fö- tizedesh. Dohány-utca 2ti. sz. alatt d. u. 6 órakor a Dohány utcai tized. Központi kiküldött Kiss István, mérnök, főtizedes. I i.in utca 6. sz. alatti TVzedesotthonban es|p 7 órakor a Malom- és Bocskai-utca\ tized. Köz- P'-nti kiküldött l ázár István polgári iskolai ta­tár. tdtlzedes. 'I églás-utcai áll. népiskolában d. u. 6 (éra kor a Fáy-. 'sas- és Szamosközi-uteai tized. Központi kiküldött Simon István asztalos- me :er. negyedvezető fötizedes. Endre király-ut «7. sz. alatti Napközi Ott­honban este 7 órakor a Taksony vezér-utcai tized. Központi kiküldött Kovács Sándor mii helyve.- etö. negyedvezető fötizedesh. Márki Sándor-u. 1. sz. alatt d. u. 6 órakor a Jankó János . Kolozsvári-testvérek-, .Marliii Lajos-; Márki Sándor- és Szinvei Merse-utcai tized. Központi kiküldött Gebefiigi András mii A P> m 0> MI m. B> 1£‘TÉ SIB hL Apr6l\irdr1e$rk Ara htiktknapokon tnnnnnktnl 16 lillér. Ktombnlnn Î0 fillér, AUAstkrretAknrk Havanként 14 Iliiét, csak szombaton ÎH fillér Hárassáy, levelezés hét Lüzhapokan szavanként ?? fillér, csak szombaton szavanként .10 fillér. A. vezérszó duplán számítandó. VEGYES üzlethez, csendesuirs.it kére Nt-.’.yvertezer"' jeligére i szere-tz Tho fötizedes. rma János u. 5. sz. alatt este 7 órakor az Erkel-. Thorma János-. Vastag György- és Ziciv-utcai tized. Központi kiküldött Gebefiigi András műszerész, fötizedes. R^sSiésnilssr : HÉTFŐ. AUGUSZTUS 28 6 Ezen az otthon. 6.25 Ébresztő, torna. 6 45 Reggeli zene. 7 Hírek, közlemények. 8 Hírek német, román, szlovák, ruszin és szerb nyel­ven. 8.20 A rádi(»zenekar műsorából. 10 Hírek 10.10 Séta Operettországban. 11.10 Tlniczky László szalonzenekara. 11.40 Miklós testvér, Sv-jjc védőszentje. 12 Harangszó. Fohász. Him­nusz. Utána Lakatos Tóni és Lakatos Tibor cigányzenekara. 12.40 Hirek. 12. .">0 Müvészle- mezek. 13.25 Időjelzés. 13.30 Honvédeink üzennek. 14 Hlasznv Béla együttese játszik. 14.30 Hirek. 14.45 Szórakoztató zene. 16 Ma­rót hy György' emlékezete. 16.20 A rádió ka- m-raegyüttese. 16.45 Időjelzés, hirek. 16.55 \ Yi'éz Rend Zrínyi Csoportjának műsora. I7.2Ö Weber: A bűvös vada z — nyitány. 17.30 Dolgozó inacyarok. t7.40 Magvar zeneszerzők félórája. 18.li) Az. olasz tragédia. II. rész. 18.30 Magyar nóták. 18.50 Ami már a múlté. 20 Hi­rek 20 20 Halhatatlan muzsika a német biro­dalmi rádió műsorából. 21.20 Erdélyi költők. 21.35 Balázs Gyula dr. magyar népdalokat zongorázik. 22 Hirek. 22.10 Hírek német nyel­ven. 22.20 Rendörzenckar. 23 Mesterművek. 23.45 Hirek. KEDD. AUGUSZTUS 29. 8 Őzen az, ottho-n. 6.25 Ébresztő, torna. 6.45 Reggeli zene, 7 Hirek, közlemény'ek. 8 Hirek német, román, szlovák, ruszin és szerb nyel­ven. 8.30 Szórakoztató zenekari muzsika. 10 Hirek. 10.10 Szalonötös. 10.40 Egy óra könnyű zene. 11.40 Múzeumi séták, Darnay Béla elő­adása a keszthelyi múzeumról. 12 Harangszó Fohász, Himnusz. Utána a rádiózenekar mű­sorából, 12.40 Hirek. 13.25 Időjelzés. 13.30 Honvédeink üzennek. 14- Hangszerek, hangula­tok. 14.30 Hirek. 14.45 A budapesti honvéd őrzá>szlóaij zenekara. 15.50 Gyermekdélután 16.15 Magyar zeneszerzők félórája. 16.45 Idő­jelzés. hirek. 16.55 Jánossv Margit verseket mond. 17.05 Karácsonyi Margit és Horti La­jos magyar nótákat énekel, kisér Farkas Béla cigányzenekara. 17.45 A zsidókérdés Magyar- országon. 18 Német hallgatóinknak. 18.35 Vé­ri ey Fmö láncszámokat zongorázik. 18.50 Mű­terem sarok. 19 Programzene, filmzene. 19.40 Beszélgetés Iloméros-sal. 20 TTirek. 20.20 Más­félóra könnyű zene. 21.35 Dánia. Hamlet ki­rályfi országa. 21.50 Grieg: Hódolati induló. 22 Hirek. 22 10 Hírek német nyelven. 22.20 Mü- vészlemezek. 23.20 Roósz Emil szalonzenekara. 23.45 Hirek. RENTABII IS vek. Ajánlatokat kiadóba. KÉPKERET! 7ES. üvegezés, olcsón készül Enrkasn.il, Deák 1 erenc-utca i8. Telefon: 35—48 ■ F SZOBAFESTÉST, mázolást ujdivatu minták­kal vállal: Tóth, Mikes-utca 27. — Telefon; 27—49. ADÁS - VÉTEL ANGOR ANYULAK ketreccel e’adók. Zsö.qimond '-irálv-u ca 129. 03042 ELADÓ; l'ijrdököpenv, szánok ingöltöny, an­gol antilopkabát, krémszínű női kabát és velonrsifo 1>«5I fekete diszmagyar abroszok, né- 1 pics kézimunkák, fehér zsorzsett-, kreton-, szi- I ne-s és tiillfüggönyiik. slb. S/écbenvi-tér L. I. 6. ( 03067 < I I.SőBENDl eperpalánta eladó. Mátyás ki­rály-tér 33. 1118 lvG\ kisborjtiB telién eladó, 12 ir- tér tej van itala. !lüsok-tere *21. (;U)70 KlT'.FÖI.D! Purh férfi keréktpár, ugyanott egy Kochlert B. klarinét ólaik -. Btiza'utea 17. ‘ Ottóéi. KI ADÓ négy darab pihepáma és egy dunyha. Mátyás király-('ér 1*?. Ií. 11 03078 BOMRÁZOTT házból visszamaradt gerendák és deszkák idadók. Megtekinthetők V. f var *». 34. szára alatt. Értekezni Táltos-utca 12.. Tiir- utca végén. 0303.5 ELADÓ egy 5 lámpás ..Lumophon” rádió, külön hangszóróval, rádióállváímval és egv használt kredenc. Apor-ulca 19. 03073 BEKEBELI anyagból elegáns fekete férfi ruha kifogástalan állapotban sürgősen eladó. Unióház. Szabó, szabómester. 02994 ALKALMAZÁS KÖNNYŰ és állandó munkára ió fize­téssel ügye-.kezű rmunk ásnők fed vétetnek. Apor-utca 27. 03005 MEGBÍZHATÓ, tisztességes szobaleányt keresek. Jelenlkezni Erzsébet-ut 18. Reg­gel 10 óráig este 7 után. szombat és va- sátmap délután. 03046 MUNKÁSNŐKET felveszünk. Papirleinezgvár. Nábob-utca 1. 6321 FŐZÉSHEZ értő. ióravaló háztartásbein alkalmazottat felvernék szept. i-re. Finzler, M'kes-utca u. 03054 VASALÓNŐKET és vrTráshoz vagy va­saláshoz é*tő murrkásnöket felveszek. Miikeó-utoa 11. Finz1er. 03055 G AZD ASSZONYN AK alkalmazok önállóan főzni tudó megbízható, rendszerető nőt. Szoba- leány van. Ajánlat eddigi működés, családi állapot leírásával, fizetési igény megjelölésével, chimul, a kiadóba kérek ..Jó helv" jeligére. 03058 MUNKÁS- és tűzönöket felvess Szaniszló József bőrönd és bördisz- müüz-eim. Ba,p-utea -49. sz,. 1101 CUKRÁSZDÁBA ki^as-szonyd lehe­tőleg g-yakorlattal, ff!veszünk. Bán- h eg vési cn kJ aszd a, Egviefeem-u. 3. 03070 01, ASZ nyelvtan árnőt kere sek. Cim a kiadóban. 0308.3 KrSZOtTvGÁ.T.ŐLEÁXY és bejárónő felvétetik. Barth a Miklós^ irtic-a 3. vendéglő. 03077 MUNKÁSLÁNYT felvesz könnyű rmin.kára fémipari üzem. Wesselé­nyi-utca 22. 03070 CjSAI’OSI és egy szolgál (felveszek Bartlid Miklós-n. 3. vcndráglu. 0CV077 ÁLLÁST KERES (SZAKÁCSNŐ ajánlko/.ik esiiXlég niindenesiieik is. ,,Cyernwd<>'/»e.rotö“ jeligére kiadóba. (13080 TextUkereskeriösepéd, matriat, ii*'*- TTH‘1 nyelvet beszélő, .(II;V—-» ker-'s. M cy k(‘re-t*^ok«d ,.Te\'l i I h creisk edő“ jeligéire kér. 03079 KEZDŐ tisztviselőnő irodai munkát vállalna bármilyen szerény fizetésért. Magyar, kiadóban. szerény •Ivet t>ir. Cim a német 03031 INGATLAN-LAKÁS KÍ'LÖN’BEJÁBATI' bútorozott szobát vagy eg\ szoba, konyhát keresek sürgősen. Esetleg cserélek 2 szoba, konyhát kisebb lakással Cim Szerbenyi-tér 29., cukrászinühelyben. 03050 ELUTAZÁS miatt surfő,en eladó i szoba. konyha, looo négyzetméter kernel. 30 ezer pengőért és egy házhely legazbb viHamegyed- ben, csatorna, víz, villany, 27 ezerért. In- gatlaniközvetítő. Mátyás kir.-cér 19. F. BÚTOROZOTT szoba kiadó. Telefea: 20 62 112.3 SÜRGŐSEN el?dók: Kertes ház 16.000 pengi.ért. Kerekdomb felé kertes lakóház, 1 szoba, konyha, mellékhelyisétgjekkel, át­vehető adóssággal 25.000f-ért; Cca 4000 nei’yvetméteres gyümölcsös, parcel ázh a ó sa rokházas tel dk 70.000-ért; 3 holdas par- cellázlható házaslelek 85.00Ó-érl; bombá­zott utűf-serbau, teljesen jókan-ban-levő 3 szoba, komfortos házastelek 65.000-ért (vol: 120.000 pengő). Házhelyek egol- csóbbtól, legértékesebbig. ROMA iroda, Bocsánczá, Unió-utca 10. F. MODERN egyszobás parkettes. összkomfor tos lakást elcserélnék 2 vagy 3 szobás össz­komfortos lakással. Leveleket ,,Szeptember’ jeligére a kiadóba kérek. 030"0 Bl'TOROZOTT szobát, abszolút diszkrét be­járattal keresek azonnalra. Leveleket „Azon- ual" jeligére a kiadóba kérek. 03070 KERESEK különbejár'aUi bútoro­zott szobát két szigorló orvoe 1 «énosérf Cim a kiadóban. LAKÁST koresek külterületen Donát-ut 21. Szatiokváne úrnő. K ereskedő figyelni éhe! ami kevtlel. Cim 0308Ü Üzletak részére a napi pénztár- lap-tömo kapható a z Ellenzék könyvkereskedésben Kolozsvár, Mátyás király-tér 9. szám. Hagyományos erdélyi szellemben, bátran, megalkuvás nélkül küzd mindennap a magyar nép boldogu­lásáért az Ellenzék. îlfeva féle fém* és gépipar! szaklionpsií: moziműsor \RPÁD: REJTÉLY. CORVIN: A SAS VISSZATÉR. LGYETEM: EGY GÉP NEM TÉRT VISSZA. ERDÉLY: EGY BOLOND 100 AT CSINÁL. MÁTYÁS: SZEPTEMBER VÉGÉN. RÁKÓCZI: FÉNY ÉS ÁRNYÉK. Az összes gőzgépek. Vezérmüvek. süritők (kondenzátorok), gőzturbi­nák kérdés és feleletben 121 ábrával P 9— Az összes gőzkazánok. Nélkülözhe­tetlen tankönyv bármilyen kazánfű­tői Vizsgára készülőnek. Kérdé« és feleletben, 109 ábrával P. 12.— Lokomcbil gőzkazánok és gőzgé­pek- Magánjárók, uthengerlők, gőz­ekék síb., 92 ábrával P 8.— Villamos motorok szerkezete, mű­ködése, kapcsolása é» kezelése, 36 áb­rával P 7.40 tok készítése, szerelése, kezelése, ja­vítása. Villanyvezetékek, azok szere­lése és szigetelése. 22 ábrával P 3.70 Tyinamók szerkezete, szerelése, ke­zelése és javítása. Magasfeszültségű áramok ismertetése. Útmutató a kis- dinamók ké&zitéséhez P 7.— Amit a fémekről tudni kell. Az összes fémek ismertetése adataik­kal P 2.— Az összes fémek színezése áram nélkül (savakkal). Férnek tisztítása, rozsdától való megóvása, rézkarc P ±JÖ Csavarmenet-táblázat az összes rendszerekben Akkumulátorok — transzíormáto­Kaphatók az „ELLEH2ÉE" könyvesboltban Kolozsvár. Mátyás király-tér 9. VU éki megrendeléseket azonnal élir* ézunk P &— után vaud. iá Az ILL S'yi\ //: h tábori jutnia j a GERGELY SáiuUrr w:<ihaxsvezríő <* C. 034. iMxxri po-rltuMáirrvről v. >vi ideírtok Ika .:á1arí'r>. i>,rui3<i lujt/y jól van, tvj íé-’-i, (I leypibóM)t lapot megkapta, érte va aggódjanak. UrmloaLeuUwre Fari, üzeni : í:u>Jcvruek, yifüúcrabban crjárnák. SzereíeW'l csókolják Kzule-ijket én a rokonságot. SALA Árpád t. tizeden a D. 21G. ‘ábori pozilaszómról üzen-i feleségének, éde <íu•?/- jána':, testvéreinek és roéoonainak, Kati­nak és Gyurinak, hogjj jól van, egész é- yevi és várja u pdlanaíol, hogy viszontlás­sák egymást. KISS János t. honvéd az F. 7.90. tábori postást:ómról üzeni Dédafelieőre feleségé­nek, édesanyjárúak Mezőfelébe, rokonainak év barátainak, jól vant egészséges, minél többet írjanak, sok szeretettel küld csókot. A 670. tálbori postaszámról Gál Domo­kos tiztldes, KOVÁCS Fenenvc őrvezető, DÓZSA Károly, DÉS1 Istvánt, KISS János, KIJJBUS Miklós tizedes. KUN Kálmán\ KŐSZEGI Fen-enc, SÁNDOR János, IMRE I ja jós, S U LI ÁN Károly, LÁSZLÓ Dezső tizedes, BERNACZK1 Lajos, TOROCZKÖl György honvédek Kolozsvárra, SZOLTOS István tizedes, DEÁK Márton honvéd Vidékre üzenik, hogy jól vannak, üdvözl a-niádjukat, szüleiket, rokonaikat és >s- rnerőseilcet és sok levelet várnak. VERESS István honvéd a D. 626 tábori postaszámról üzeni Maró-vásárhelyre menyasseofnryánnk és Szellemek, hogy jól van, egészséges, sok üdvözletét küld és kéri menyasszonyát, hogy minél többet írjon. VEGH István tizdes, SIMON Kálmán szakaszvezető. MONOSTORI Lá'-vJó tize­des, Nacjy Gábor őrvetető, TAS NÁDI György őrvezető és CSEREPES András szaikaszvezetö, a K. 910. tábori postaszám­ról üzenik hozzátartozóiknak és ismerőse- ihnék, hogy jól vatawk. üdvözletüké*kül­dik sokat gofIdolnak a kolozsvári leá­nyokra. BOÉR Tibor zászlós a C. 688. tábori pottaszámról üzeni, hogy szívesen IdEer lezme székely ki'éányokrcal. ELTES Lajos honvéd a C. 688 tábori postaszámról levelezni szeretne fiatal lá­nyokkal. NÉMET Sándor honvéd és VARGA Gxrorgy honvéd a C. 688. tábori postás, ám- ."ól üzenj szüleinek é- ismerőseinek, hogy jó] van. egészséges, szü'eit sokszor csákó ­ja, ismerőseit üdvözli. SAÁR Domokos őrvezető a P. 790. tá­bori postaszámról üzeni szüleinek és isme­rőseinek, hgty jól van, égés:sécys. szüleit sokszor csókolja, ismerőseit üdvözli. KAFKA Dezső honvéd o C. 918. tábori posta iamról kéri a magilor lányo­kat, hogy ir jajnak neki ism&’&ttf nül is, mert nincsen senkije. SZÁSZ Sándor End'e tart. honvéd, ar F. jc,o tábori po faszámróI\ üzeni feleségének, rokonainak, ismerőseinek é- barátainak. hogy a rcda elterjesztett f ebe süléi ^ hír teljesen alaptalan és valótlan. Jól van, egészségen és mindenkit üdvözöl. PÉTER Sándor honvéd a Z. 557 tábori postaszámról üzem Kolozsvárra feleségének, gyerekeinek. édesanyjának és rokonainak, hogy jól van, egészséges. mindnyájukat csó­kolja és sok levelet vár. NAGY Zoltán tart. honvéd az F. 790 tábori postaszámról üzeni feleségének és szü­leinek. hogy lói van, egészséges, sokszor tsó- kolja mindnyájukat és sok levelet vár. ÉRSEK Ferenc honvéd az F. 790 tábori postaszámról üzeni édesanyjának. testvérei­nek és rokonainak, bogy jól van, mindnyá­jukat szeretettel csókolja. KOCSIS Árpád honvéd a Z. -84 tábort postaszámról üzeni család jan-ak Szent matér a. hogy jól van, egészséges. SIMON Jenó honvéd a Z. 784 tábori pos- taszúmról üzeni Kolozsvárra családjának és hozzátartozóinak, hogy jól van, egészséges. BADI Ferenc honvéd a Z. 784 tábori pos­taszámról üzeni családjának, hogy jól van, egészséges. SZÖLLÖSI Gábor a Z. 784 tábori posta­számról üzeni Kolozsvárra családjának, hogy jól van, egészséges. HA már megunta a sok próbálkozást, még egy u‘oh?ó kísérletet!! Rend­szeres arckezeiésak. Otthona foly­tatására is megtanítja már az el­ső kezelésnél. .ILLA“ KOZMETIKA Mátyás király-tér 27. szám. I emele-. Telefon szám: 33-26.

Next

/
Oldalképek
Tartalom