Ellenzék, 1944. augusztus (65. évfolyam, 172-197. szám)

1944-08-23 / 190. szám

í 4 ŞPCRT ulhdíZiÜ ELLENZÉK 1 9 í í uu gusztus 2 3. Kisorsoltak a XVI. körzethez tartozó Hargita- esoport és a Csiki-csoport bajnoki lordu^óit is KOljQZSVÁR, a-u-gusztiuí 23. Tt'igreap közöltük a XV. körcioifcot alkotó kolo/»s>- vámi csoport fonj noki forduló nak se tu cin-ti­jei. Au. ALI.Az kerülete rés/jétrótl Adóijain Ödön elnök, Szabó Ödön. kerületi oiv/ngtos egyesbiró é< LÁir:.ncz Sándor íötivliaair mod <■;végeztek a XVI. ’Icütraetínv. tartozó Har- oji ta-cso^X) rt és a CT ka-osopert sorsolá­sát ÍS. Az áimenietá-lcg megs Amt NB II. és NB III. régi keretei közöl.: működött egyesü­letek Körzeti Baj mVkisái^cukb' i toil ént be­osztása kéuég’.o énül a sorrendben az Uítolsó XVI. koránt érintőbe a legsúlyo­sabban, mert ezrei a Székelyföld lab da- • rugó spo. tjét nt ncsaJc hogy teljesem elszi­getellek a nagyobb alközpomohbál — így podaül Kolozsvár tói —, hinnem magát a Széheiyföhiő is kot részre osztották az agyasiiiataz közötti sporikapcsalatok vona ben. A Harg:ta-csoportban a nyolc egye­sület, Aiaros vasai hely, S. ás áré .jen. Szé­kely udv au oly és Szukolyikt”. c*z\ ur, tehát megy vávos, i lei ve varosát, a C: itki-cso- porthan pedig az öt cgycsüle-t Ckkszere- c-., Gyergy ősze a t mik! és, Kezdi vá Audi e! y és Sep.'isaent'györgy külön kis „szigetcso­portot“ .-.lkot a magyar labdarúgás ha­talmas tengerében. Ezt az elszigeteltséget az igen, súlyos háborús helyzetben kétségkívül olyan köz­lekedési nehézségek idézték elő, amelyet az MLSz központ jú.'Mk szakemberen kép­telenek voV'ak áthidalni, kiilönöen a Szé­kely föld ön. a vasúti hálózta-tOík korlátozott kiterjedése, a vonat- és autót uszjá sípok kor át ozása, nemkülönben a kis egyesüle­tek any gi lehetősségeinek hiánya miatt. A Hargita-csoporr és a Csiki-csoport egve?ü'etei azonban ne érezzék magukat he jótörő- beknek. A maguk kis szigetén további oly lat hatják az építő munkát ár­iul a felemelő tudattal ho g nehéz felté­telek mellett, nehéz körülonényeJc közc- jt végze.tr tevékenységnek eredményei a leg- értéket-.bbek. És ha — reméljük, hogy mielőbb — élűin- '< az akadályok, matas­sák meg az újra pezsdü-lő magyar labda­rugó sportéletben, hogy ezvovel, akarásnál végzett munkájuk nem volt hiábavaló és megérdemlik a -.ejts értékű támogatást. Az alábbiakban közölj ük a két csoport bajnoki fordulóinak sorrendje'.. A Hargita-csoportban: I. Szeptember 3-én: M rrosv ásirhvc-lyi Attila SE—Marosvásá: helyi SE. — Ma' •.«- vásárhelyi MÁV SE—-Székeáyuösvarhe yl Csaba SE. — Székely udvarhelyi Hargita TE—Már os vásárhelyi NMKTE. — Szász- régem Tűnd SE—Szék elykor eszi m i SE. II. Sz$ pember 10-én: Székely udvarhelyi Cfcaiha SE—-Maroevásárhelyi Áltála SE. — Marosváráh.elyi SE—Hargita TE. — Ma­rosvásárhely! MÁV —Székely ioere-szt un SE. — Szászrégeni Turui SE— Mar os vá­sárhelyi NMKTE. III. Szeptember 17-én: Marosvásárhelyt Attila SE—Marosvásárhely! NMKTE. — Szászrégeni Turul SE—Marosvásárhelyi MÁV. Székelyuáv: rheiyi Hargita TE— Szák el yud várhelyi Csaba TE. IV. Szeptember 24-én: Marosvásárhelyi Attila SE—Maros.vás-ár'Heiyi MÁiV SE. — Aferosvásárhelyi NMiKTE—M áros vásári ve- lyi SE. — Szárzrégeni Turul SEI—Székely­ük'várhelyi Csaba TE. — Székelyudvar­helyi Hargita TE—Székelyiaereszturi SS. V. Ok éber 1-én: Székelykenasztjuri SE —-M: rosvásárhelyd Attika SE. — Szójszré- gená Turul SEI—Székely ke oeezturi Hargita TE. — SziékjelyudvairihleiytL Csaba TE—<Ma- rosvásárhalyi NMKTE. — Marosvásárhe- lyi SE—Mancsvássárhelyi MÁV. VI. Október 8: Marosvásárhelyé Attila SE.—Székelykeresrt-uri Hargita TE. — Szé- kelyudvarhelyi Csaba TEL—^Székélykenesz- turi SE. — Marosvásárhelyi S-E— Szász- négerui Turul SE. — Marosvásárhelyi- MÁV —Miarosviáaáirihtelyii NíMKTE. VII. Október 15-ék; Marosvásárhely! Attila SEI—Szászrégseri Turul SE. — Ma- rcovásárhiel yi NMKTE—Székelyicer a szít úri SE. — Székelyed várhelyi Hi-rgiitia TE— Marosvásárhely! MÁV. — Marosvásárhe­ly! SEI—SzékelyudVartelyi Csaba TE. A Csvká-csoportbcm. I. Szeptember 10.: Gsáiksaere-dsai TE— Gyeingyószentmiiidósi SE. — Sepsiszertt- györgyi Textil SEI—Kézdüvásárhelyi: Gá­bor Aron SE. — A Sepsiszentgyörgyi SE szabad. II. Szeptember 17-én: Gábor Áron SEI— GySE. — S&E—CSTE. A Textil SE sza­bad. — III. Szeptember 24-én: GySE—SSE. — Textil SEI -CsTE. — A Gábor Áron SE sl abad. /b. Október 1-én: GTE—iGi'bor Áron SE.— SSE—Tex'i ’SE. — A GySE sebudi. , V. Október 8-án: Gy'SE—Textil SE. — SSE)—Gábor Áron SE. —- A CsTE szabadi Vasárnap dőlután fél 4 órakor kezdődik a KAC-1MMÁVAG bajnoki mérkó/és KOLOZSVÁR, augusztus 23|. Mint Ismeretes, az MLSz az augusztus 27 i első NB I. bajnoki ford ülői a a mér­kőzések kezdési időpontját délután fel i órában határozta meg és a rendkívüli viszonyokra való tekin­tettel korábbi kezdést nem engedé­lyez- Kivétel az Hngváj- Újvidéki AC mérkőzés, mert a délvidéid együttesnek rendkívül nagy távclsá- got kéül beutaznia es ezért még va­sárnap délután hazafelé kell indul­nia. A kél .,U‘‘ csapat találkozója d. e. fél 11 árakci kezdődik. Dé után fél i órakor, tehát az en­gedélyezett legkorábbi időpontban kezdődik a KAC—DiMÁVAG és a Szolnoki MÁV NAC bajnoki mér­kőzés. A ttibbi: DVSC -Ferencváros, Szeged AK—SaLBTC, Kisi>est—Új­pest, Csepel—SzAG és Gamma— MyiVAG méikőzés 5 órakor kezdő­dik. SPORTHÍR ADÓ MA délután játsszák le a Megyeri-utón a va-rnap délelöttról elmaradt Újpest—Gamma mérkőzést, a Szent László I orna j. helyéért. //H OK Pál, a Csepel IC edzője az uj bajnoki idényben pontrendszert vezet be és pomozXsai értékei a játékosok teljesitmé-. nyei. A legjobbak díjazásban részesednek. DE PUN BEN, az ökölvívó bajnoki verse­nyeken a nehézsúlyú német Seidler a VII. menetben kiütötte Quentemeyer holland baj­nokot. KITŰNŐEN usztutk a dóm hölgyek. Nat­han on kisasszony ideje too m-es gyor. úszás­ban i:c8.y mp% 400 méteres gyorsuszárban 5t33-7 mP- Harup kisasszony 100 méteres hatuszásban i;i6.8 nip. alatt végzett. A férfi versenyzők ideje rendkívül gyenge. Játékvezetők egymás között*. / KOLOZSVÁR, augusztus 23. A játékveze­tők együtt a e, miután a sportbarátok körei­ből alakult valamennyi ellenfeléi, sőt az ed­zők csapatát is legyőzte a már hónapokkal ezelőtt rendszeresített hétvégi rri&rkőzései so­rán. elhatározta, hogy A) és B) csapatra oszolva, végre ,.megvereti“ magát. Csütörtö­kön délután fél 6 órai kezdettel mérkőzik egymással a huszonkét játékvezető. A tV-Agy tet‘\ helyesebben tétel, amelyért a küzdelem lezajlik Czaga játékvezető tiszteletdija — egy hordó sör. A két csapat kerete, melyből a legjobb 22 kikerül, a következő: A) csapat: Soós, Jószay, Schmidt, Adorján, Schultz, Bihdász, ]annt, Dobay, Czaga, Incze dr., Welser, Gábor. B) csapat; Pclareczky Ha- rasztosí, Szerémy, Gáli, Szőke, Raduch End re fi, Szathmáry, G, Nagy, Kuszáiik dr., T óth G. Paizs, Hajdú, Sípos, Szabó Ödön, Szabó B., Petrán Sándor. Rövidesen kiosztásra kerülnek a Szent László-dijak Az MLSz feiccrjeszröse alapján az Orszá­gos Sport Központ rövidesen eljuttatja a Szent László-dfijra jogosult egyedüloteknek a szépmivü veretteket és érmeket. A tavaszi bajnokságok során legsikeresebben szerepelt egyesültetek közül az NB I -bői a NAC ré­szesül az eslső díjban (aranyozott veret és 14 aranyozott érem), a Ferencváros ezüstözöot és a KAC bronz veretét és érmeket kap. Az NB II-ős egyesületek közül a Marosvá-ár helyi NMKTE és az NB III ások sorából a Nagyváradi Törekvés NMKSE, a KAC II. és a Székiéi yud var helyi Hargita bronzve­retre és 14—14 bronzéremre jogosultak. Vüdmtőto Kfl APHélilIIPETESElíí I3 CSÜTÖRTÖK. AUGUSZTUS 24. fi üzen az otlhon. 6.2ö Ébresztő, torna. fi. lő Reggeli zene, 7 Hírek, közlemények. 8 Hírek német, román, szlovák, ruszin és szerb nyel­vien. 8.30 Séta Operetior.-'Zágban. 10 Hírek. 10.10 Délelőtti muzsika. 11.40 Múzeumi séták, j2 Harang.szó. Fohász, Himnusz. Utána Ilniczky László szalonzenekara. 12.40 Hirek. 12.50 Hor­váth Dudás József és cigányzenekara. 13.25 Idő- ;e.zés. 13.30 Honvédetek üzennek. 14 A rádióze- ixekax műsorából. 14.30 Hirek. 14.45 A rádió diákhirei. 15.40 Mohács emlékezete. 16 Postás­zenekar. 15.45 Időjelzés! hirek. 16.55 Magyar zeneszerzők félórája. 17.25 Tábori István ver­seiből ad elő Ujlaky László. 17.40 Magyar mű­dalok. 18 Német hallgatóinknak. 18.35 Táncoló billentyűk. 18.5Q Hirek. 19 Az olasz . tragédia. 19.20 A rádiózenekar. 20.10 Pygmalion. Víg­játék. 21.40 Hirek. 22,40 Hirek néniét nyelven. 22.20 Kinek a nótája — kinek a prímása. 23 Mesterművek — mesterekkel. 23.45 Hirek VEGYES KÉIIÉM azt a vasúti munkást, aki n szom­bati légiriadó alatt <-gy I langyas/nvclkr/rti szekéren egyetlen zakómat (kiskabátmniit) meg ftrz.iv re átvette, tegyen szives azt Dézjmia nt-.« 44. szám alá eljuttatni. 1101 ELVEiSZEirrr amany karkötő c Biró gyé(gyfc-/tu^áirtóil a Hittlcir-tórig. Bocs-íilcte-s rruetgtffii álót klórom adjta bo mmigas yi i talom ellenéiben aej Elltetnzétk kiiaxilóhivta/ttfiáiba. 02977 KI. VÉSZ LIT vasárnap délután a Fürdő-u. és \ ármcgycliáza közüli egy uranykarkötős DOXA óra. Megtaláló 300 pengő jutalmat kap Novak Kinő egyetemi tanártól, Ady-u. 11. sz. 02980 FÜRDŐ-UTCÁBAN elveszznit foxi kutya. Mcgjtialílója so pengő jutalomban részesül. MI ÍNY ASSZONYOK figyelméből Menyasszonyi ruhát kölcsönzők. Deák Éerenc-u. 32. I. em. 02937 ILONA utca 1. szám kertjéből eltűnt tek- n<"> tvéka megtalálóját juhilmazoia KL VESZ KIT nagy fekete bőr buksza Kxss Sándor névre szóló igazolványokkal. Becsületes megtalálót kérem, hogy a-z ott lévr) bejelentő­lapon feltüntetett címre szíveskedjék vissza­jut tál ni, a tárcát megtarthatja. 03007 ^TÁS - VÉTEL 41 ES lérfibakkancs eladó. Szcndélek-utca 21.. délután 4—6-ig. Gr. 303 BOSGH kerékpárlény szóró használatlan, új állapotban eladó. Felt eg vári-ut 10. 0294» CSÉPLŐGÉPHEZ, favágógéphez gépszij he- lvettesitésére alkalmas tömlő eladó. Fellegváii- nt in 02ÍM5 EGY jo'ketrhan levő férfi kerékpár el­adó. Meg* akmthető 1—3, esle 6—8. SEeot- cgyrház-utca 35. szám. 02973 ELADÓ gyönyörű, szép gyerskkocüik, szép kivitelű, zoin/uicozot,t konyhabercndezcsek, diófurniros kombinált szekrények, rekarraék, hl lók. fotelek, asztalok, székek, egy hasznák dió ebédlőkredenc és asztal. Olc-ó árak. Tö­rök István asztalosnál, Teleki Pál-utca 3. 8z. Óvár). F. MOTORKERÉKPÁRT. 200—350 köbcen- t’Wg és univerzális rádiót, supert, veszek. Cjm: Kolozsvár, Magy'a.-utxx! 44. Házi-u- lajodnosmál. 02991 OLCSÓN eladók hálók, felháló, ágyak, szekrények, sodronyok, tükrök, összecsukható ágynk, ebüclőa&ztai kárpitozott székekkel, fetekk, rokoko wzalongariátura. fürdókádaL, gyerekszek. bettgasztaJ. kép>ek, konyrhakre­d.zic asztalok, patefonleiuezek. szőnyegek, párnák, fcriiökönyök, nagy kabátok, női ru­hák. Használt ruhákat, fehérneműt veszek, eladok. Muresán. Flitler-tér 8. 03006 EGY pár tiszti csizma, 41. sz. eladó. Szon- dv-utca 25. 0298> ELADÓ egy kézi lyukasztó prés ép egy ke rékpár. Külrnonostori-u. 40. 02988 ELADÓ ,^tajadard‘‘ rádió, j lámpás és 2 drb. 30 literes, zománcozott fazék. Cseroörő- utca ii., füszerüzletben. 02983 ELADÓ fehér, mély D. A. C. gyermek­koe-i. Majkith püspök-u. 4. sz. 1100 JÓ HÁZJKOSZT kapható, ugyanott vi­déki gyerekek ellátását vállalom. Majális u. 4. s?ám 02996 EY drb. 2 teres fözökemence e>ladó. 200 P. Fellegvári-ut 28. 1103 ZONORÁT bérelnék. Érdeklődni Gyulai Pál- utca 3. sz. d. u. 6 óra után. 1099 IKER fehér gyermekkocsit vennék. Ajánla­tot „A gyerekkocsi” -jeligére. 03001 NÉGYKEREKŰ kéziszekeret megvételre ke­resek -Kiss dobozüzem, Vágóhid-tér 10. 0390 ELADÓ egy jó karban lévő D. K. W. négy hengeres autó, kis tehernek is használható. Ér- deklődni Papp-utca 26., ajtó 1. 03903 KERÉKPÁR olcsón eladó. Hunyadi-tér 17. sz. házfelügyelőnél. 03009 KEREKPÁR, jó állapotban, sürgősen eladó. Szentpéleri-u. 2. 02995 ALKALMAZÁS KEFEÜZEíM felvesz bedHJZóiTŐket (kettőt) és e<gy szőrniim kásn ő t, vagy ft'trfiţ azo.nnialira. VAradi Henrik kefé­ké tő B észt erős, Fürdő-u. fi. Gy. 1680 A PALOCSAY virágüzlet azonnaka keres klfutófiut. Csak kerékpározni tudók jelent­kezzenek. oz97t BEJÁRÓNŐT keresek. Jelentkezni aug. 26-tól d. u. 5—-7. között. Kölcsey-». 21. I. em. 1088 BŐRÖXDÖS, bőraiszmüves segédeket és bőr­díszmű szakmában jártas leányokat felvesz az „ETNA” bőrönd- és diszinüárugyár, Fejedelem­utca 25. CIPÉSZSEGÉDET, tanulófiut és leányt felveszek. Jókai-ú. 27. 02976 KOZMETIKUS segédmöt kereső Úla kozmetika, ugyanott tamüvánvki^ képzés. Matyás-tér 27. Gy. 1672 UUL'MANN virágü-zlet Kossuth La­jos-utca 5. kiszolgáló kisasszonyt és köíőnőt felvesz. _ Ö2í)68 EGY, könyvelésben jártas tisztviselőt, vagy tisztviselőnőt és egy irodai gyakorlattal biró gép.rónőt felveszünk. Személyes jelenit- kezást kérünk délelőtt 9—2 óra között. Er­délyi Gazdák Mágér.tákeskő Szövetkezete Ko­lozsvár, Majális-utca 10. sz. I. emeltet. F. TAKAP.ITÓNÖ felvétetik Deák Ferenc- utca 9. sz gyógyszertárban. 1097 BETÁP^NÖT felvesz EAák F.-u. 32. Cuk­rászda. 02989 A HELYŐRSÉGI KÓRHÁZ gazdaság» luvatilla lurres azonnali belépérivdl jól főző szakácviiőt. 02981 1 ELVES/.EK a/ónnal ka egy mindenest, vagy egy bejárónőt. Wcvxdényj-utca 22. 1 — 3 óra. Kercsó. 02994 CIPÉSZSEGflDEKET és kifutófiut vagy lányt felvesz Kercsó cipŐü'zem, Wévseicnyi- utca 37. 02994 MUNKÁSLEÁNYOK felvétetned. „Zck ra" vegyiüzem, Timár-utca 36. 02^82 NAGYMUNKA'ST és kézimunkást álían- ció munkára felveszek. Moldován urát z.abb- ság. Deák Ferencutca 18. 02984 KISZOLGÁLÓNÖ textil és rövidáru üz­letbe jó fizetéssel felvétetik Gm a kiadó­ban. 02986 ÖNÁLLÓAN dolgozó varrólányt és tanuló- lányt felveszek. Va>váryné, Wesselényi-u. Ifi. sz Ugyanott egy bejárónőt is keresek. 1107 MUNKÁS- és tűzönöket felvesz Szaniszló Jó­zsef Wrönd- és bőrdíszmű-üzem, Pap-utca 49. sz. 1101 JÓ bánásmód, középkorú bejárónőt sürgő­sen keresek. 1'eiussi-u.t 119. ÜGYNÖKÖT inőt) jó kereseti lehetőséggel al­kalmazok, fűszeresek és vendéglősök látogatá­sára. Kocsis, Vár-utca 12. 973 KERESEK jó fizetéssel úri fodrászsegédet Wesselényi-u. 9. Steinhardt. 1098 MUNKÁSOKAT és inunkásnöket felvesz Kiss- dobozüzem, Vágóhid-tér 10. sz. 03902 BEJÁRÓNŐT felveszek, reggel 8—12-ig. Mikó- utca 48. 03004 KÖNNYŰ és állandó munkára jó fizetéssel ügyeskezü munkásunk felvétetnek. Apor-u. 27. 03005 NÉMETÜL beszélő bejáró kisasszonyt ke­resek 3 és féléves kisleánvhoz. Erzsébet-ut 7 029S8 EGY retusömőt, 1 laboránst és tanuló fiút vagy leányt keresek: Koválszkv Fotószalon, Ko­lozsvár, Mátyás király-tér 13. 02998 KÖNNYŰ munkára munkásnőket felveszünk. „Mascotte” üzem, Mátyás király-tér 3. 03007 KÖRKÖTÖ nőket és egy kézi spulnizónöt fel­veszek állandó munkára. Kötődé. Csertörő-u 59. sz. 02995 ÁLLÁST KERES IRODAI gyakorlattal. OTI és bérelszá­molásban jártas tisztviselőnő délutánra állást keres. Ajánlatokat ..Komoly“ jeligére a ki­adóba kérek. Gr. TISZTVISELŐNŐ állást keres. „Szeptem­ber 1.“ jeligére. 02978 KERESKEDELMIT végzett lány, irodai gyakorlattal állást keres. „Szorgalmas, ko­moly” jeligére. 02978 KIMONDOTT elsőrendű forirászsegéd munkált vállal helyben vagy vidékre. C^m: Soós Pál. Jckai-utca 5. 02966 TEXTILKERESKEDOSEGÉD, ^ magyar, német, román nyelveket beszélő, állást ke- res\. Megkeresést „Textiikeretkedő“ jeligére a kiadóba kér. 02932 SZOB ASSZONYNAK mennék. Címeket a ki­adóba. „Óvadék 500” jeligére. 1105 INGATLAN garanciával rendelkező nv jegyző irodai raktárnoki. pénztámoki alkalma- zá'9 keree. Cim a kiadóban. KERESKEDELMI főtisztviselő bank és keres­kedelmi szakmában nagy gyakorlattal, mérleg­képes könyvelő, jogi jártassággal, Könyvek fel­fektetését, órakönyveléct, könyvelés rendbeho­zatalát vállalja. Levelezést saját gépén vállal. Fel- ilágositás 25—39. telefonon 16—18 óra között. 1106 TEXTIL és nőidivat kereskedősegéd bármi lven délutáni elfoglaltságot vállal. ..Megbizható” jeligére. ‘ 029í)y INGATLAN -LAKAS SÜRGŐSEN keresünk belvárosban pincelielviséget 100—150 hl. bor gadóképességpit. Ingatlanközveíitő. Mátvás király-tér 19. F EGY SZOBA konyhás, vap két szoba konyhás lakást keresek, lehetőleg külön tel­ken, slzivesen fizetek lHépefet is. Közvetítők külön díjazva. ,,Jól fizetek“ jelig re. 02972 SÜRGŐSEN keresünk 15.000 pengőig kis ker­tes házat külvárosban. Megbízva RÓMA iroda. Bocsánczi, Unió-u. 10. KERESEK egy csinosan bútorozott garzo­niért az on na Ír a a Főtéré® vagy közelében. Jelen, Mátyás király-tér 20. BÚTOROZOTT szoba fürdőszoba használat­tal kiadó. Férfiruha középtermetre eladó. Cse- rei-u 16. 1102 KERES házimunka ellenében szerény igényű nő lakást kaphat. Kőmálalja-m 13. 1104 KERESEK különbejáratu bútorozott szobát, fürdőszoba használattal, úriember részére. „Jól fizető” jeligére, a kiadóba. 03000 KÜLÖNBEJÁRATU bútorozott szoba kiadó. Cim a kiadóban. 0299/: MEGKEZDŐDTEK A BÉRLETVÁLTÁ­SOK A KOLOZSVÁRI NEMZETI SZÍN­HÁZBAN. A kolozsvári Nemzeti Színház titkársága közli, hogy az 1944—45-ös színi évadra bérleteket mkidennap délelőtt 11 és 1 óra között lehet váltani az elővételi jegy­pénztárnál. A bérletek, megváltása szeptem bér 2-án ér véget. MOZIMŰSOR ÁRPÁD: REJTÉLY. CORVIN: ELTITKOLT SZERELEM. EGYETEM: EGY GÉP NEM TÉRT VISSZA. ERDÉLY: „TAKARÍTÁSI SZÜNET.” MÁTYÁS: SZERELEM TÉVEDÉSBŐL. RÁKÓCZI: HÁZASSÁG ADAGOLVA. ' /

Next

/
Oldalképek
Tartalom