Ellenzék, 1944. július (65. évfolyam, 146-171. szám)

1944-07-07 / 151. szám

4 ELMTNZfîK 194 4 Julia» 7. „Meleg szeretettel függj « hon nyelvén! mert hnznt nemzet és nyelv három egymástól válhntatlnn dolog; s ki ez utolsóért nem bűzön, a két elsőért áldozatokra kész lenni nehe­zen fog." (Kölcsey Ferenc.) TTTT TTTq NAPIREND 7 Péntek Julius 3-tól 16-ig Az elsö^étités kezdődik 22 órakor, véget ér 4.30 órakor. SZOLGÁLATOS GYÓGYSZERTÁRÁK : Szent György gyógyszertár, Mátyás király­tér 28. sz. Telefon: 32-32. — őrangyal gyógy­szertár, Hitler-tér 1. sz. Telefon: 31-75. — Pe- raénv gyógyszertár, Horthv-ut ószám. Tele­fon: 26-99. — Diana gyógyszertár, Jokai-utca 23. sz. Telefon 21-51. MÚZEUMOK EGYETEMI ALTALANOS NÖVÉNYTANT INTÉZET (Farkas-u. 1.. Közp. Egyt., 1. udvar felől bejárat) múzeumai: Alföldi muzeum, F.r- délvi szoba. Tanszer- és Amerikai-Alaszkal- inuzeum, nyitva minden hónap első vasárnap­ján d. e. 10—12 óráig (díjmentesen). növénytani muzeum; a Botanikai­kertben Majális-u. 42. Nyitva- 8- -13 15 — íj. Állattani muzeum: Mikó-u. 5. ‘sz. Nyit­9—12 óráig. KIÁLLÍTÁS Műcsarnok: Erdélyi képzőművészek pün­kösdi kiállítása (Nyitva d. e. 11-tői este 7-ig Rendezi a Méhkas Diákszövetkezet.) KÖNYVTARAK EGYE 1 EMI KÖNYVTÁR. Nyitva hétközna­pokon délelőtt 8—1-ig és délután 3—8 őrsig A népkönyvtár nyitva (vasárnap is) délután 2—9 óráig. IPARMUZEUM KÖNYVTARA. Nyitva hét­köznapon d. e. 9—1-ig. Kedd, csütörtök és szombat délután 5-től fél 8-ig. ERDÉLYI MUZEUM őskori, a római, nép­vándorlási, iparművészeti és müvészettárai, Renaissance kőemléktan. Bástya-utca 1. Nyit­ja 9—13 óráig. ELŐFIZETŐINKHEZ. Felkérjük igen tisztelt előfizetőinket, hogv kát- rálékos dijaikat szíveskedjenek ki­adóhivatalunkban kifizetni, a behí­vások miatt ugyanis egyidedg nem tudunk pénzbeszedőt küldeni a t. előfizetők lakására. IDEGROHAMÁBAN MEGTÁMADTA A KÖZ- SÉGI JEGYZŐT. Balázs Béla idegbeteg buda­pesti műszerész már hosszabb idő óta Csik- somlyón nyaralt. A beteg ember az utóbbi idő­ben jobban érezte magát és nem panaszkodott rossz közérzetre. Néhány nappal ezelőtt azon­ban a községházán hirtelen idegrohamot kapott és a hivatalos helyiségben megharapta a jegvző vállát és balkezét és fejéhez vágta a tintatartót A törvényszék az idegbeteg embert hatheti fogházra Ítélte, ÜGYÉSZSÉGRE KERÜLT MERT LO­POTT A ZS IDŐ VAGYONTÁRGY AK ŐSZ SZESZElDÉSÉNÉL. A rendőrség lopás rraatt őrizetbe vette Takács Ferenc, Szent­háromság-tér 11 szám alatt lakó napszá­most. Megállapító' ták, hogy a meg tévedt napszámos a zsidó vagyontárgyak össze- eredésiénél segédkezett, mint alkalmazott s e minőségben egy damaszta.br oszt és egy zakó kabátot ellopott, több mint 500 pengő értékben. Kihallgatása során be­ismerő vallomást tett. A rendőrségi vizs­gálat befejeztével Takács Ferencet átad­ták további eljárás végett az ügyészség­nek. ÖTVEN NAPI ELZÁRÁS ZSIDÓVAGYON REJTEGETÉSE MIATT. Újabb Ítéletet hozott tegnap a rendőri büntetőbíróság zsidó tulajdon rejtegetése miatt. A rendőrség kolozsvári kapi­tánysága, mint I. fokú rendőri büntetőbíróság, özv. Szász Jánosnét a birtokában levő zsidó tulajdont kepező vagyontárgyak be nem je­lentése miatt ötven napi elzárásra átváltoztat­ható 1000 pengő pénzbüntetésre ítélte el. Ugyanakkor elrendelték a vagyontárgyak el­kobzását is. A MATEOSz KOLOZSVÁRI CSOPORT­JA 4000 PENGŐT JUTTATOTT A BOM- BAKÁROSULT AKNAK. A MATEOSz kolozsvári csoportjának vezetősége teg­nap délelőtt megjelent Suba Károly dr. tanácsnoknál és a bombaikároroiltak javá­ra 4000 pengőit fizetett be. Minthogy a MATEOSz tagjai mind ki semlbe rék, ezzel az adománnyal nagy áldoza'készségükről tettek tanúságot. .ADOMÁNY A BOMBAKÁROSULTAK­NAK. Az EMKE központi irodája és tiszt­viselői kara 1365 pengőt adományozott a bomíbakárosnűitak javára­NYUGTÁZÁS. Az utóbbi 24 órában az alábbi adományok érkeztek szerkesztősé­günkhöz a bombakárosultak szármára: B. Jolán, öz>v. Orbán Endrémé és özv. Zaka­riás Bélgné, Kolozsvárról személyenként 10—10 pengőt adományoztak a b mbdká- romlkaknak. Réz Margit Budapestről 100 1 pengőt, N. N. Kolozsvárról 20 pengőt és az ö. R. A. alap Ü zletveze tőség Kolozsvár­ról 9 pengőt adományoz tt a bombakáro- sult oknak. A beérkezett összegeket kiadó- hivataliunk rendeltetési helyére juttatta. A LÉGOLTALMI LIGA FELHÍVÁSA. A Légoltalmi Liga kolozsvári csoportel- r.öksége felszólítja mindazohrt, akik a bomjbak árosul tak javára rendezett gyüj- j t.és gyüj tői veit átvetek és bármi oknál i fogva ezt eddig nem szolgáltatták viasza, 1 hala dokit alemul jelentkezzenek a csoport- 1 elnökségnél, Sznnkegyf'.iázHU. 25. sz. alatt. Aki folyó hó 15-éig az elszámolási köte- lezet.tsó?iének nem tesz eleget, az ellen a csoport elnökség kénytelen a bűnvádi el­járást megindítani. NÉMET CSILLAGÁSZOK ÚJA HU 11 KIS BOLYGOT FEDEZTEK FEL. Mint Berlinből jelentik, u «sillugAazokiuik latinét 14 kis bolygót sikerült felfedezni. Ideiglenes elnevezésük 1944 Be, 1944 DA és 1944 DN. Felfedezésükben töh bek között K. Reinmuth, a heidelbergi egyetemi csillagvizsgáló professzor, továbbá két ismert finn professzor részesek. Ezen bolygók fénye azonban rendkívül bálvány, Csupán egyetlen egy 13.6 nagyságú bolygó tartozik a 14 ik osz­tály alá, a többi ennél jóval kisebb. TALÁLGATÁSOK ROOSEVELT UTA­ZÁSA KÖRÜL. Amszterdamiból jelentik: Mint a brit híriroda közli, a Fehér Ház titkára árokkal a híresztelésekkel szem­ben, am. lyck szerint Roosevelt íengeren- tuűra, még pedig a közeljövőben Angliába utaznék, kijelentette, hogy amennyire tudja, ez tisztán találgatás. 38 EZER A FINN HADIÁRVÁK SZAMA. Helsinki,bői jelen ik: A Manunerlheim szö­vetség 38.000 finn hadiárvát tart nyilván. Ebben a számban nincsenek benne a je­lenlegi nugy tá/madás nyomán árvaságra 1 jutott gyermekek. Kiért riasztanak a haUrmen’i városokban azelőtt, mielölt a rádió veszélyt jelezne BUDAPEST, julinis 7. A honvédeí- I m.i minisztérium légoltalmi csioipart- fönöksége az alábbiakra hívja fel a közönség fig-yiedírtét: Különösein a határmemiti körzetek­ben előfordulhat, hogy a lég-rdudák. illetve a hatásági riasztó eszközok előbb szólalnak meg, mintha rádió­ban történnek a riasztás. Elírnék oka abban rejlik, hogy a hafármentii városok légoltalmi parancsnokai a kerületi légoltalmi központoktól elcfcb megkapják a riasztást, mielőtt. az országos légoltalmi köz­pontúik eiTe módja Lenne és meg- szür/tethet nié a rádióban folyó mű­sort Ezért tehát abban az eset .ben is, ha a rádió még műsort sugároz, a lakosság ezekben a városokban igazodjék a gyorsabb helyi intéz­kedésekhez, mert késedelme éppen a határ kö­zelsége miatt súlyosabb kov-etkez;- miényekkel járhat, mint az 'ország 1 belsejében Ugyanígy előfordulhat, j hogy a rádióban a „Lógóitalont, pi- | henj!" szavakkal feloldják a, riasz- J tást, elleniben a légidudák még nem ; szólalnak meg. Ennek oka vagy ab­ban található, hogy a város Légoltal- ! mi parancsnokának előbb korul kell határolnia a legsúlyosabban* érintett , helyeket, vagy pedig a város légei- j talmi parancsnoka közvetlenül a ke- j ml éti légoltalmi központtól újabb ; u’a.ó'.áü kapott. Be.ln ha'atlain kö- : vetkezni ©nyekkel járna, ha a lakosi- j sag fegyelmezetlenül elözoníené az | utcákat, illetve elhagyná óvóhelyét, j LEVENTÉKET KEPEZNEK KI A VAS- ÉS FÉMIPARBAN. A Levente Hírközpont jelenti: A vas- és fémiparban a szakmai utánpótlás biz­tosítására a honvédelmi miniszter — a kuitusz- és iparügyi miniszterekkel egyetértve — ki­képez egyelőre 1600 leventeifjut. A levente- ifjúságot felszólították, hogy jelentkezzék a ki­képzésre. A jelentkezőket kiképezik választott szakmájul, .-a és még más hasznos tudnivalókra is: mini a gépkocsivezetés, traktor- és cséplőgép kezelés, stb. Ezenkívül jelentős kedvezményeket is biztosítanak számukra. Külön levente-ta- noncotthonokban helyezik el őket, teljes ellátást és zsebpénzt kapnak s állandó orvosi felügyelet alatt állanak. Első felszerelést, ruházatot ma­gukkal visznek hazulról, de később bekapcsolják őket a kedvezményes ruhaakcióba. így a je­lentkező leventeifjak a sokoldalú kiképzésen kívül különlegesen előnyös helyzetbe kerülnek. A kiképzésre 14 éves, legalább 6 elemit végzett testileg és szellemileg ép, magyar állampolgár ifjak jelentkezhetnek. Nem jelentkezhetnek a Budapesten, a főváros környékén, nagyobb vidéki ipari gócpontokban, vagy azok 40 kilo­méteres körzetén belül lakó ifjak; a hadiár­vákat előnyben részesítik és ők ezekről a he­lyekről is jelentkezhetnek. A jelentkezés ön­kéntes, de jelentkezés után visszalépni, csak külön engedéllyel lehet. Két-három évig tart a kiképzés Budapesten, Győrön, ózdon és Diós­győrött. A kiképzendőket a hadiüzemek alkal­mazzák; az oda belépőket a honvédelmi munka­kötelezettség alapján igénybe veszik és szolgá­lati- vagy munkaviszonyukban megmaradásra I kötelezik. A vas- fémipar körébe tartozó szak- ! mákra kiképzendők a gyárakba tanszerződéssel lépnek be és a kiképzés befe jeztével segéd- vizsgát tesznek. JELENTKEZZÉK EGY ELHAGYOTT KIS FÁSSZEKÉR TULAJDONOSA! j Meg juruus 2-án, a szomorú elmékezetü kolozsvári légitámadás napján történt, hogy egy 13—14 év körüli fiúcska a lé­giriadó után, amikor az ellenséges re­pülők már bombázták Kolozsvárt, egy fával megrakott kis szekérrel bemene- kiilt a Berru-utca 14 szám alat:i házba. A légiveszély elmúltával a fiúcska el- ! ment s valószínűleg ijedtében ott hagy- , ta kis szekerét, amely még ma is a Bem- j utca 14. szám alatH ház udvarán áll, ; egy ott lakó török cuk nkáis őrizetében, j Igazolt jogos tulajdonosa a kis szekeret bármikor átveheti. BELEFULLADT A HORDÓBA EGY KIS- \ GYERMEK. Sátoraljaújhelyről jelenti tudósi­tónk: Murza Józsefné tállyai lakós egyedül hagyta odahaza hároméves kisgyermekét. A j kisgyermek az udvaron egy kis szék segítségével j felkapaszkodott a vizeshordóra s amikor bele akart nézni, fejjel belezuhant a szinültig telt hordóba és belefulladt. TIZENÖT VITÉZT AVATNAK DÉSEN. Désről jelentik: A Szolnok-Doboka me­gyei vitézi szék közelebbiről újabb 15 vi­téz jelöltet avat. 'akik számára a vitézi szék Déren most tmfolyamot tártéit, me­lyem vitéz BáméLy Kálmán főhadnagy, vi­tézi elnök és Endrőídi Béla vitézi scékka- pdtány ismertették a vkézek nemzetvédel­mi feladatait, teendőit, jogait és köteles­ségeit. Dr, JÄ NCSÚ ELEMÉR szerkesztésében megjelenő Erdélyi ritkaságok uj seresata állandóan kaphatói Wesselényi Miklós: Szózat I—II. — — — — Pengő 16. Benkő József: Udvarhely megye leírása — — — Pengő 10. Kazinczy Ferenc: Erdélyi levelek I—íí. — — —- Pengő 22. Bölöni Farkas Sándor; Az uj Erdély hajnalán — Pengő 3. Kapható as Ellenzék könyvesboltban Kolozsvár*, Mátyás Mrály=tér 9° asmnt UJ kenyérváltójfgyek KERÜLNEK FORGALOMBA lilJDAPIÍST, Julius 7. <MTJ) l;o- lyx* évi jirjitua hó 1-től ki.-//Hodő'-n Budapestem és a közellát ási lag Nagy BucLajpeslihez tartózó hely -> •yekb n ujiifyodrici.saj. és színe/; u kenyér és tészta vált ójegyiek vaunak forgtalom- l>an. A közellátási mi/niszUvr ugyan­csak jülius hó 1-től vidéken is uj kenyér- -és tÁ^ztaváltójeyyeket rend­szeresített. A régj vidéki kvny-ír- és tésztáváltfjyegyeik. azoiLljan, a Buda­pestiekhez hasonlóan, további intéz­kedésig szintén érvényesek és igy azokat a vendéglátó üz/eanek, pékek, fűszeresek stb. továbbra is kötelesek beváJ tás ra e 1/fogadrii. TANULMÁNY AZ UJ NÉMET REPÜ- LÓBOMBÁRÓL. Megjelent a Magyar Szárnyak, a magyar repülés népszerű fo­lyóba ának legújabb szdma. Jánosy Ist­ván kitűnő lapja ‘rbben a számában, a tit­kos német fegyverr? vonatkozólag közöl érdekes fejtegetéseket az újszerű repülő- fegyverek köréből. Megtudjuk ebből a sikló bombák, rakéta robot repülőgépek szerkezeti réseié eit, bevetési lehetőségeit, a legújabb műszaki megoldásokat. A hi­res Puma jelvényes magyar vadászoknál tett látogatásról számol be színes riport keretében László István és Stirling György. Két érdekes riper ot kapunk a magyar repülők életéből és a magyar— német repülő bajtársiasságról. Vitéz Já- romy Árpád százados kitűnő rádióelőadá­sát is közli a lap, amelyben a keleti arc­vonalon kücdő magyar repülők egy ki­emelkedő hőstettét eleveniá fel. Érdekes műszaki anyag is van a lapban a legkor­szerűbb gépek szerkezeti részleteivel, fényképeivel, a bombázó gépek személy­zetének elhelyezéséről. CziLley Géza ér­dekes r-pül öregén yéít is folytatja a lap lerujabb czsáma. A M-gvar Szárnyak uj számának ára 1 pengő. Mutatványszámot a kiadóhivatal (Budapest. VII. Király-u. 93. II. 21) készséggel küld. A TATTERSALLBAN ELÁRVEREZIK A ZSI­DÓK üGETÖLOVAIT. Budapestről jelentik: A lóversenypályákon teljesen megszüntetik a zsidó futlatók tevékenj’ségét. A Magyar ügetőver- senv Egyesület a földművelésügyi és a pénz­ügyminiszter együttes felhatalmazása alapján julius 8-án, szombaton délelőtt 11 órakor a Taitersallban nyilvános árverésre bocsájtja a volt zsidó tulajdonban lévő ügetőlovakat, össze­sen huszonhét versenyló kerül kalapács alá. Az árverésen csak keresztény vásárolni szándé­kozók vehetnek részt Az ELLEXZEK táboripostája Botos Ferenc honvéd a K. 617 tábori postaszámról üzeni menyasszonyának, Lo­vas Iluskának Kolozsvárra, hogy jól van, egészséges, ne aggódj n érte, sokat gon­dol rá és kéri, írjon minél gyakrabban. Szerető üdvözleté: küldi. Kiss Tivadar honvéd a D. 458. tábori posstaszámról ismeretlenül kér egy kolozs­vári magyar leányt, hogy Írjon neki cí­mére időnként eay-egy lapot, mert nincs senlcije, akivel levelezhetne. Az M. 746. tábori postaszámhoz tartozó kolozsvári fiuk üzenik, hogy mindannyian jól vannak és jó egészséget kívánnak fe­leségüknek, gyermekeiknek, szüleiknek és ismerőseiknek. Kérik mindnyájukat, hogy minél gyakrabban írjanak. A kolozsváriak nevében Szőcs Ferenc honvéd írja, hogy a harctéren is rendszeresen olvassák az Ellenzéket és igen nagy örömet okoz ne­kik minden kolozsvári és erdélyi hír, ami eljut hozzájuk.' ORVOSI HÍR. Dr. Cseke Péter belklini­kái orvos rendelőjét Mátyás király-tér 14. sz, alatt megnyitotta. Rendel délután j—g-ig. gji PARASZTRUHÁBAN AKART ROMÁ­NIÁBA SZÖKNI EGY VÁRADI ZSIDÓ­ASSZONY. Nagyváradról jelentik: A rendőrség nyomára jött, hogy Rosenberg Sándorné Lerchneí Irén 33 éves gettóból megszökött zsidóasszony három férfitár­sával együtt a Várady Zsigmond-utca 22. számú ház padlására menekült az elszáU liláé elől. Rejtélyes módon élelmiszereket szereztek a városból és a padláson főző­konyhát rendeztek be. Rosenbergnéék mevnesz-flték, hogy a rendőrség keresi őket és elszöktek a padlásról. A hárons férfit a rendőrség hamar elfogta, de Ro­se Tiber gné az ócska piacon panasz'ruháit és fejikendőt vásárolt és igy húzódott meg abban â házban, ahol a gettóbaszállítás előtt lakott, azzal a szándékkal, hogy Ro= mániába szökjék. Ehhez hamis okmányo­kat akar! -zerezni egy nagyváradi hamis obmámykészitőnél egy cipészsegéd segít- sédével. Ebben azonban vasárnap a légi­riadó meggátolta őket, majd hétfőn reg­gel a detektívek ä gyümölcspiacon elfog­ták. Rosen.bergné ellen a rendőrség sz­el jár ást megindította. ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom