Ellenzék, 1944. július (65. évfolyam, 146-171. szám)

1944-07-20 / 162. szám

4 CLL Kiizei 1114 (mil«« IC «^■ii „Vezérré az ember nőin maga teszi magát a közvéleményben, hanem az7!á tété HU.“ (Kossuth Lajos.) Julius ‘.‘0. csütörtök, IVíipir0Tid im>l m<‘s- r6m k:i1 Je‘ 1 romos. A Nap kel 4.28, —————— nyugszik 19.49. Julins 17-töl 30-ig Az elsi>’iétités kezdődik 21.45 órakor, vége! ót 4.45 órakor. SZOLGÁLATOS GYÓGYSZERTÁRAK : Fortuna gyógyszertár. Mátyás király-tér 83. sz. relei on-. 21—ö2. Hygea gyógyszertár, Széchenvi-tér 32. sz. Telefon: 24—04. — Victoria gyógyszertár, Horthy Miklós-ut 47. sz. Telefon: 15—69. — Opera gyógyszertár. Hunyadi-tér 1. sz. Távbeszélő 11—96. megérkezett helsinkibe AZ UJ MAGYAR KÖVET HELSINKI, julius» 20. (MTI) A Né­met Távirata Iixxia jelenti: Marosy Fe.txptmc, Magyarország f irmon isizági Love te. aki etdldjg Horv átcxr szágban képviselte országút, StoekhoJmon keresztül szerdán Ifelsmkitbe érke­zett. A sajtó képviselői előtt megér­kezésekor kijelentette a követ többi között., hogy Magyarország etl van szánva, hogy Horthy kormányzó ve­zérlete alátt minden erejével a győ- zeleuniig hoareoJqon Németország ol­dalán a bolsevizmus ellen. Marosy Ferenc Stockholmig Németországon és Dánián át gépkocsin utazott és útja folyamán meggyőződést szer­zett. a nőmet nép sziláid és bizakodó magatartásáról a mostani döntő küzdelemben. EGY SÁTORALJAÚJHELYI SOFŐR TITOKZATOS HALALA. Sátoraljaújhely­iről jelen ék: Ftke János 2ö éves sáior- sijtaujjhelyá g epkocsa ve zető a Ki-vár da mellet i Tisza kányái: község határában eddig még ki nem derített körülmények között életét vesztette. Szabolcsban, Ti- szüikanyár határában egy úthajlatban ne­kifutott egy gaeda kát lovas szekerének, úgyhogy a szekér megrongálódott. A gép- kocsarzerencsétleneéig miatt már egyszer eLitélt sofőr egyezkedni próbál, a gazdá­val és az alku során 80 psngőtöl fokoza­tosén 2000 pengőig jutottak el. Hogy ez­után mi történt, ezt egyelőre homály fedi. Annyi/, sikerült megállapítaná, hogy Fé­ké valsmi mf.att futni kezdett, mire a gazda többe dmagúval ül elérőbe vette. Fé­ké Jánost egy erdőszéli fán kötélre fel­akasztva találták. A fején két ütést é-z- ieQ-tak. A nyomozás a halál okának kide­rítéséire erélyesen folyik ,CSAK SZÍNÉSZNŐKNEK ENGEDÉ­LYEZIK A HAJFESTÉST. Az iparügyt miniszter a közelmúltban rendeletet tudott hi, melynek célja egyrészt az ipa­rosok háborús jellegű egyszerűsítése, másrészt pedig a mai időkben felesle­gesnek ítélt iparok megszüntetése. Első­sorban a nyersaniyaacrazdálkodási, má­sodsorban áramtaharéhoFsági szempon­tok az irányadók a rendelet végrehajtá­sánál, A jelenlegi tervek szerint főleg a női fodrászipar luxuságait fogják je­lentős mértékben korlátozni. A haj fes­tés a mai sulyoo időkben teljesen feles­leges fényűzés s csak azoknál fogják en­gedélyezni, akiknél a haj színváltozás élethivatásukkal függ össze, például a színésznőknél. A tartós ondoláldst, a viz- - hullámot továbbra is engedélyezik. A textiláru m.iu&sége csak hat hó­napon belül kifogásolható. Az egyiik budapesti teyti 1 nagyikeneskedő pol­gári, pert indított egy fővárosi textil - gyár ellen azért. mert. a száillltoifit áru egyrészt másod osztályú minősé­gű, másrészt pedig az előirt mieínnyi- ségnél 4üt) méterbei kevesebb volt. A textilgyáir azzal védekezett, hogy gyártás után az áru bizonyos mér­tékben zsugorodik, ennek azonton minős jelentősége, mert a. kikészítés folyamán visszanyeri ered,éti mérté­két. A törvénysziélk szakértők kihall­gatása után megáll api tolt a, hogy a textilnagyk erógk e dő k er esete alap os volt, a kár tértit ési ös-scaeget anionban rém Ítélte meg azzal az indokolás­sal, hogy kártérítési igényét a .kifo­gásolt áru leszállításától ,számított h at h r-napán - belül k el 1 ett vol na ér- vénye sits a Puszta kécccel megfojtotta « far­kast. Mállóiról jW'etnUik: .lakwucs Zwárkó miuukaiSzoJigláliaitowi, aki vala hol Erdélyben tolj es it szolgálatot, S'/alxad id'ejáiben kél ismerőse társa, ságábam a./, erdőbe ment «ótállini. \ iiss^atéröben már erősen he es tele­déit a siéltáTók ra. s a aíiiruJIjtől hirtolrinj jól m (‘gl ('•miéit, fiaink as hun multa meg a ik iis cs(0q:H>rtot. Mig a két, isimért)« elán emvk ült, .lak«les felvette a. har­cot a farkassal és hosszabb v iaistko* dás után sikerült neki megfojtania a farkast., amelyet diadallal vilit el századpara.n*osniotkálí oz, A szá-zadpa- mnestnok 14 napi szabadsággal ju­ta lm a,éta a bátor fellépést. ZSIDÓ VAGYON-REJTEGETÉSMIATT elítélt kolozsvári lakosok, a reiudórség .kolozsvári Lapátúnysága, mint el­sői okú rendőri bünitetőbiróság, újabb ítélete­ket hozoca 7.sidó rulaidont képező’ vagyon­tárgyak őrizel ben tartása és tv nem jelen­tése miatt. A legutóbb tartort tárgyaláson az alábbi kolozsvári lakosokat büntették meg: Erdős Janosné 8o napi elzárás vagv 8oo pengő pcínz bűn térés. Gulyás Istvánná 6o napi elzárás vagy 6oo pengő pénzbüntetés, Feke­te Kilmânţ, Kovács János, Királ v Pilné, bartha Sándorné 50 napi elzárás vagv > :c pengő pénzbüntetés, Jankó Anna, Balogh Juliánná, Lőrnezt Sándorné, Kacsó Lástzió 4c napi elzárás vagy 400 pengő pénzbünte­tés, özvcgyr Kacsó Tivadamé, Cseke Albert 3c napi elzárás vagy 300 pengő pénzbünte­tésre. Ti már Péter 20 napi elzárásra átvál­toztatható 200 pengő pénzbüntetésre és Dri- la Affimia kolozsvári Lakost 30 napi elzárás­ra ítélte a rendőrség, mint elsőfokú büntető- biróság, zs’.idó vagyon rejtegetése miatt. A megbüntetetteknél talált zsidó vagyontárgya­kat a rendőrség elkobozta. FELSŐOSZTALYOS WIAíKLANYO- KAT kerekünk néhány napig tartó irodai munkára napitlij mellett. lentkezzenek ma délután u Tizes Szervezet Király -utca 3. szám alatti Irodájában. A VILÁG UGGYO'RSABB ÁLLATAI. A világ egye s migy tüdősen jarad.sagcis muri- káixtJ megái la pi torták, hogy mely álltatokat számíthatjuk a világ leggyorsabb cd lat au bé­vé. A megállapítás szerint a leggyorsabb a gazella. Utána az antilop következik, — ezt pedig a zebra követi. Aztán az afrikai strucc, a kaffer-bivaly és a zsiráf következik. Csak jóval ezek után említhető az oroszlán, az elefánt és az orrszarvú. A madarak kö­zül a dunarcce a leggyorsabb. Utána a fácár« következik, majd a vadkacsa, füri, galamb, fogoly, véreb, varjú és a sólyom sorakozik. FELMENTETTÉK BÁRDOS-FÉLTO- RONYI ZOL/TÁNT. Budapestről jelentik: Annakidején közlemény jelent meg a la­pokban arról, hogy Bánd 00 - Fél toron y i Zoltán, a Gránit poroellán és kőecényáru- gyár ügyvezető igazgatója ellen vádat emeltek árdrágítás? visszaélés és árurej- teyetés cimén. A m. kár. budapesta hon­véd törvényszék, mini rögtöni élő bíró­ság rroosit tárgyalta az ügyet és Bárdos- Fé!toronyi Zoltánt az ellene emelt vériek alól bűncselekmény hiányában jogerőben fid mente‘te. BICSKÁVAL FELHASITOTTA A HÁ- T \ r. Szabadkáról jelenítik; Véres verekedés •történlt Alsó-KeLbiám. Bipasevics AnitaJ 21 éves szabadkai napszámos arató munkát s egzett Abókelebián. \rakumt esek él ységen összeveszett munkúarársávaL A szóváltásból verekedés leírt s a társaság egyik tagja bícs kával támadta meg. A támadó zsebkésével több helyen felhasitofta Pipásevics hátát. A súlyosan megsebesült legényhez kihivták a mentőket s azok bevfifiték a kórházba Szivén szúrta felesége , az asszonyt megsebesítette RUTXAPEST, juhus 20. A Thaly Kál- mián-utca 43. számú házban, lakik albér­letben ■ Vastagh István asztalos feleségé­vel. Szerdán reggel Vastngh elment ha- zuli.ól légó-'reolgálátba, de váratlanul visszatér: és a feleségénél találta a szobá­ban Kerner Sándor 25 évre péksegédet. Vastagh erre kés vett elő, rárohnnt Klei­nere és szisvenszurta, majd a feleségét szurkáltzi össze súlyosan. Az asszonynak volt még annyi ereje, hogy kiszaladjon a Inkából és rendőrért kiállítson, de erre már nem vök: szükség, mert Vastagh ön­ként keresett egy rendőrt, közölte tettét és bement vele a főkapitányságra, ahol megkezdték kihallgatását. Kleiner azonnal meghalt, míg az asszonyt súlyos sebesülé­sekkel szálkitották kórházba. Azok az iparosok, akik a közösség munkájában nem vesznek részt, nem kapnak anyagkiutalást. A Kofwj'Vár és- 4’iddke Ipart est,ű/let kcKölte a szakossá Ívok elnökeivel, hogy az iparkamara, illetve az jpa.rhatósá,g hozzájárulásával az ipartestül et elöl* járósága úgy határozott, hogy minu- azok az iparosok, akik a közösség munkájáhain nem vesznek részi, uem részesülhetnek a közössé? (mun­kájának ered mélyéből, ügyeik elin­tézéseit nem várhatják, sem az ipar- testülettől, sem az iparkamaráitól, sem az iparhatós,ágtól, sőt amiyag- u tál vány t sem kaphatnak. HOGY LEHET UTAZNI KEDVEZMÉ­NYES VASÚTI JEGGYEL FIZETÉSES SZABADSÁG ESETÉN. A MÁV a keres­kedelmi és közlekedésügyi miniszter fel- hakalmiazás'a alapján ez érvben is julius 9- től december 15-ig 50 százalékos menet­eli j kedvezményt ad a szabad vágókra uta­zó munkásoknak. A kedvezmény csak a 8 napi fízetéses szabadságra jogosult mun- kavaJIalo, valamiLnit a vele égyüút utazó feleség? és 1*4 évnél nem idősebb gyer­meke kapé-rtja meg gymrs, vagy személy­vonatra egyaránt. Ä menetdij-kedvez- miény igénybevételéhez ..Utalvány“ és ,.Arcképes igazolvány“ szüíkséiges, mely­nek darabja 10 fillérért s®erezhető be. Az uibaván.yt é-1 az arrdképes iieiazolvá/nyt a miunkaadó áill.itJia ki. bélyegizőrjével. és alá- irágával láda el. Az utalvány a rajta ki­tüntetett állomástól a rendeltetési állo­máshoz és vissza a legrövidebb vonalon egyszeri kedvezményes jegyváftár-ra jo­gosít. Az utazás mienie-t, vagy jövet egy­szer megszakít fiható. A mönetpegyet az urtmegsziakitásináik valamint az érkezés idején be kell mutatni. HALÁLRA ÖKLELTE A MEGVA­DULT BIKA. Debrecenből jelentik: Papp Pád- 34 éves karcagi csordást egy m.egva­dult bika támadta me-g a legelőn,. Négy méter magasra dob'a szarvával, majd új­ra rárO'hant és ismét a magasba dobta. A szerencsétlen ember súlyos belső roncso­lódásokat szén ved,ett 9 több helyen eltört keze, Iáiba. A sok sérülés annyira meg- ronsáili a -zervézé+é . hogy nem lehetett megmenteni az életnek; SZABÁLYOZTÁK A JÖVÖÉVI TÉGLA ÉS CSERÉPELOSZTÁST. Az Ipari Anyag hivatal Építészeti Szakosztálya szabá­lyozta a jövőévá tégla é_ cserépíermelés kiszolgáltatásának rendjé ■. Eozernit az I. fcfeu építésügyi hatóság igazolása alapján csupán ja\dtási célokra legfeljebb 5000 dar’b tégla és 5000 darab cserép szolgál­tatható ki egy építési idényben egy-egy igénylő részére. A kamarák részére javí­tási célokra á jövő éviben igyekszik az Anyághivátal bizonyos mennyiséget biz­tosítani. Ez oz ellát áh azonban nem lesz rendszeres és előreláthatólag esetenként csak kevés mennyiséget tud biztosítani. A. Székelyfödön files a házalás és ügynökösküdés. Vitéz Ricsóy LThla- rik Bélra^ a had-müvédeti területek konnánybiztosa, a Székelyföldön a házalást és a keres-kedelmi üigyriő- köknsek üzdeten kívüli tevékenysiéo .g'éd megtiltotta. SILÁNY ÁRUT KAPNAK A VIDÉKI KERESKEDŐK. Az utóbbi időben mind­jobban lábra,kapott az a szokás, .hogy c, gyárak, nagykereskedők és vállalatok előre kérik a megrendelt árukért a pénzt. A Ba­ross Szövetség központjához érkezett jehnté- -cek szerint az előre kifizetett és megren­delt áruk silányabb és- gyengébb minőségűek, s igy úgynevezett ,.zsákba macska''1 árut kapnak. Panaszolják továbbá, hogy az utánr véttel küldött áruknál is ez a helyzet, mert a kiváiltsánál azt tapasztaljak, hogy olyan árut kaptak, amelynek értéke meg sem kö­zéleti az utánvétellel kifizetett összegeiket. Éppen ezért a Baross Szövetség rendlkezésben kéri kimondani, hogy az áru minőségéért az előállító felelő; és nem az a kiskereskedő, aki az árut csak forgalomba hozza, de nem ké­szíti. Nagyváradon vasárnap zárva tar­tanak a fodrászüzletek. Nagyvárad váró 8 ipar hat óyag'-a a fexkrüszip-aro­so'k és a munkások kéréséire- elren­delte a fodrászü z-letek vasárnapi zárvatartásá-t. ' ELŐFIZETŐINKHEZ. Felkérjük igen tisztelt előfizetőinket,hogy hát­ralékos dijaikat szíveskedjenek ki­adóhivatalunkban kifizetni, a behí­vások miatt ugyanis egyidaig nem tudunk pánzbeszedőt küldeni a t. előfizetők lakására. A TIZES SZERVEZET közleményei (tti)á /iiliu* ‘ZO., előtörtük.) A ZSIDÓ LAKÁSOK JLLJ Ni.BGI II1-XVZ1 l’ÉItöL szóló je-hmtrtek közül u luk {uJnycü 1 süg csak azokat ludja fclhnszJiólni arrrelyck !i-i> fcftaßlVb holnaj), péntek ivgyyWg :i T. Sz. író dájfihrf lH5Órkf-zn<Á. Az i-UiíAí-síj.' kóri lebkt azo­kat a lizedfiKcrk« I, :tluk ezt a jeícnlést tnég n<-in adták b<% de lioüiap rcţ>(.>elig még he tudják adni, hogy feltétlenül hozzák h*‘. A'.i valaki nem tudott az. egész utcájával elkészülni, az elkészített anyagot hozza be. így is többre- jutunk, mintha semmi anyagot sem kaptunk. Azok helyett a helyzetjelentések helyett, ame­lyeket holnap reggelig nem kapunk meg, a június közepén felvelt fehér összeíró iveket fogjuk felhasználni. A T1ZEDTALÁLKOZOK rendezését a jrt ö héten megkezdjük. Ezeken a találkozókon a tized közönsége megismerkedne a tizedességgü és a Tizes Szervezettel. A szükséges nyomtat ványok elkészülőben vannak. A negyedvezen", kel kéri az elnökség, hogy keddre dolgozz": ki ezeknek a találkozóknak az időrendi b osztását. Tehát kimutatást adjanak be, feltün­tetve ezen a tized területét, a találkozó idő­pontját és annak helyét. A hely lehet akár iskola vagy egyesületi helyiség, akár magánház, udvar, kert, stb. Szabadkán vásárlási könyvre adják a cigarettát Nőket nem szolgálnak ki SZABADKA, julius 20. A dohány- árusok ölért rendeztek, amelyen a város részére érkező dohányáru igazságos elosztása ügyében t árgyal- Fak. Érdekes határozatot fogadtak el, amely részben nagy megdöbbe­nést- keltett, részben jogi vitákra szolgáltatott okot, mert jogiig: őrök­ben máris felmerült az a kérdés, hogy jogukban áll-e a dohányáru­soknak a hatóságok szentesítés« nélkül olyan intézkedést tenni, amely csakis hatósági rendeletié történhetik ? A dohányárusok ugvanis elhatá“ rozták, hogy a jövőben minden férfi részére csak fiz cigarettái, vagy en­nek megfelelő mennyiségű dohányt, szivart szolgáltatnak ki naponta s a k i szó 1 gál t atott mennyis-get bei rj á k a vásárlási könyvbe az esetleges visszaél esek megakadályozására- El­határozták azt is, hogy nőknek egy­általán nem szolgáltatnak ki sem­miféle dohányt. Ezt az intézkedést azzal okolják meg, hogy jóval keve­sebb dohányárut kapnak, mint a múltban és a meglevő •készletet ilyen módön akarják szétosztani igazságosan. Természetesen a fogyaszt óh köré­ben nagy megdöbbenést keltett a dohányáru so lónak ez a határozata, amely jogászok véleménye szerint törvényellenes és büntetendő' cselek­mény. mert a határozat a hatóságok jóváhagyása nélkül történt. Az a vélemény is kialakult, hogy a dohányárunak 'vásárlási könyvre való ki szol gá Itatása újabb teret, ad a fekete piacnak, mert a jövőben, azok is kiveszik a napi cigarettafej- adagot, akik nem dohányoznak és az árut zugban fogják értéíkesiteni. Olyan feljelentések is töKé/ntek, hogy egyes dohánvárusok csakis vajért, zsírért és egyéb fontos köz­szükségleti cikkért szolgáltatták ki az árut tanyaiaknak. Ezek ellen, el­járás indult. A dohányzók moist at­tól tartanak, hogy rövidesen csakis zugban lehet cigarettát kapni. E HÓ VÉGÉN MEGSZŰNIK KÉT KO­LOZSVÁRI MÜTSÍKÁSKÖZVETÍTÖ MÜ- • KÖDÉSE. Az iparügyi miniszter julius 31-i.ki hatállyal megszüntette több munkásszervezeti munkaközvetítő iroda működését. Igv Ko­ron az Élelmezési Munkások és a Vas- és Fémmunkások Központja kolozsvári csoport­jának munkaközvetítő irodáját. A rendelke­zés értelmében julius 31-ike után ezek a mun- kásközvetitő irodák nem folytathatják tevé­kenységüket. KIESETT A ROBOGÓ VONATBÓL. Pécsről jiekemtik: Tegnapelőtt e-te Barcs és Nagykanizsa közöt,1 a sebes vonat egyik kíocsijáiból e ridig meg nem állapított kö­rülmények közűt kiesett egy fiatalember és eszméletlenül, véresen terült ©1 a sí­nek mentén. Megállítcrták a vonatot, fel­rakták a sebesültet égi Nagykanizsára szál­lították. Az állnimásról a mentők a késő éjjjjedi órákban a kórházba vitték. Többíz­ben próibájtbák Mbailgiatm, de-mindezidáig nem sikerűik’. Miár harmadnapja, hogy7 teljesen eszméletlen. Koponya-törést és súlyos belső zuzódásokat szenvedett 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom