Ellenzék, 1944. július (65. évfolyam, 146-171. szám)

1944-07-28 / 169. szám

§44 Julia« »1 ÍLLEIZE« 5 Hinne »Ami pedig a n-emseij busooagó ka­raktert illeti, annyira bizonyos»*^ bogy a bnsongásra, hajtás és a sza­badságnak magas érzetni© nem fér­hetnek meg egymással? Basongás nemcsak a szolgaiasSágnak, de az érzés mélységének következése is lehet,“ (Kölcsey Ferenc.) g.PORT »PATA ZOLTÁN MARA» Újabb egy évre meghosszabbító ítéli a labdarugó mester szerződését líi.iöiarad. az Újpest—KAG találkozó — Szomb too bzászrégeaben Játszik a EAC — Még bárom játékossal, kő stiik egy kapussal akarnak erősíteni a piros-fehérek ~ A Komaromi AC-16I Is meghívást kapott Kolozsvár csapata Naplren Julius 28., péntek. Prof.; Ince, róm. kát.: Ince. A Nap kél 4.32, nyugszik 19.40. Jclin? 17-tól I ©lse-tétités kezdődik 30-ia ! 21.45 órak©r. véget ér J j 4.45 órakor. SZOLGÁLATOS GYÓGYSZERTÁRAK : Hunyadi Mátyás, Mátyás ' király-tér 4. Tel.: 24—80. Apostol, Wesselényi M.-u. 35. Tel.: 17—82 Megváltó, Magyar-u. 13. Telei.: 17 _05. Isteni Gondviselés, Mussolini-u 42 Telei • 10—65. BURGONYA-SZŰR ET KOLOZSVÁRON KOLOZSVÁR, július 28. A kolozsvári háziasszonyok pár napig burg ony ah ián y r ól panaszkodtak. Siránkoztak amiatt, hogy a burgonya ára alacsonyan van. rögzítve s ezenc a termelők nem hoznak burgonyát a 1 piacra, vagy ha hoznak is, ,,feketén1', kilóm­ként i.yo pengőért árusítják. A háziasszo­nyoknak ez a siránkozása azonban már á műké, ment tegnap óra valóságos burgonya- szüret van Kolozsváron. A vásárfelügyelőség 8 gantdös előrelátása letörte a fekete burgonya- | P'ás árait. Tegnap reggel 6 vagon burgonya I érkezeit Kolozsvárra s ezt kg-ként 42 fillér g rés árban hozóik forgalomba. Az árakat | most kénytéVm-kelletko követik az őstterme- | lök is s igy mírkfenki annyi burgonyát vásá- § rolbat, amennyit éppen akar. Láttunk asszo- | nyökat, akik zsákezarrvra cipelték haza a | burgonyát. Most folytatólagosan mindennap 8 nagymensnyiségü burgonya érkezik be a ko- | lozsvári piacra. A kolozsvári zöldség- és gyümölscpiacon különbben oly ami árubőség van, amilyenre az utolsó években alig volt példa. A paszulynafc 3c fillér, a kelkáposztának 50, az uborkának 70, a baracknak 2.40, a körte és almának i—2 pengő kilója. Annyi áru van a piacon, hogy nem talál már vevőjére s ezért a zöld­ség- és gytémölcsnagykiereskedők engedélyt kaptáik arra, hogy felesleges áruikat a Szé­kelyföldre szállíthassák, ahol ilyen termé­nyekben hiány van. Tegnap Kolozsvárról több vagon zöldségest ós gyümölcsöt szállítot­tak Csiikszenedára, ÚJABB ADOMÁNYOK A BOMBAKÂ- ROSUL7 A-KNAK. A kolozsvári bombceká- rcsukok felsegélyezésére az utóbbi 24 órában kiadóhivatalunkhoz az alábbi adományok érkeztek be: Az „Üzembérló“ Ipari és Ke­reskedelmi Rt. borgóprundí papírgyári üze­mének alkalmazottai 523 pengő 64 fillért gyűjtöttek össze. Csúcsán a kövérek és sová­nyaié labdarugó mérkőzést rendeztek és an­nak bevételét, 284 pengő 30 fillért Domokos Zoltán a bombakárosultaik javára küldötte el. A nemes adományokat azzal nyugtázzuk, hogy leiadóhivatalunk mindkét összeget el­juttatta rendeltetési helyére. NAGYVÁRADON LEUGROTT A HARMADIK EMELETRŐL ' EGY PESTI i lSZTVlSELŐNŐ. Nagyváradról jelentik: Cíbella Éva budapesti tiszrovisalőnő, alti né­hány napja tartózkodott Nagyváradon, a Rákóczlv-uton lévő Apolílo-palota harmadik i emeletéről az udvari kövezetre vetette magát. Leje valósággal szédoccsant a kövezeten és a szerenesetlen Leány azonnal kiszenvedett. Az öngyiLíííys leányt néhány nappal ezelőtt a mentők szállították kórházba, mart eszmé­letlenül találták az utcán. A kórházban ar­ról panaszkodott, hogy rokonai üldözik. A kórházból való távozása után ismét találko­zott rokonaival és állítólag ez a találkozás volt rá olyan rossz hatással, hogy öngyilkos­ságot követett el. A rendőrség megindította a nyomozást az öngyilkosság okának megál­lapítására. * Az ELLENZÉK dési fiókszer kés z- tesege (Berihlen-utca 17.) keres heti pár órára pápircnöt, Jelent ke&ni déli 1—3 óra között. KOLOZSVÁR, jultius 28. Tegnap délután 6 órakor zárt ülésre ültek össze a KAC lab­darugó szakosztályának szakbizottsági tag­jai. Az értekezlet; nyugodt légkörben, a he­vesebb viták teljes kiküszöbölésével folyt len Boga Ödön elnök ismertette az elmük baj­noki idény mérlegét mond anyagi, mind er­kölcsi vonatkozásban, majd rátért a már he­tekkel ezelőtt kialakult és az utóbbi időben kissé feszültté vált edzőkérdésre. Rámutatott azokra a. főleg személyi természetű okokra- amelyek folytan nehézségek merültek fel Opata Zoltán augusztus 7-én lejáró szerző­désének megújításában. Közöké, hogy ebben a kérdésben közvetlen megbeszélések révén a személyi vonatkozása dolgokat sikerült tisztázni: és bizonyos feltételek alapján, ame­lyeket pontokba foglaltak, sikerült biztosíta­ni a jövőre nézve a csapatmunka zavartalan­ságát. Ajk njrakeKdés jegyében;. .«• Az értekezlet az einökfy bejelentést tudo­másul vette és az edző 'íjabb egy évre szóló szerződésének fel olvasása után egykét felszó­lalást követően jóváhagyta azokat a ponto­kat, amelyek megszorításiképpen kimondják.1 hogy megszegés esetén 30 napra terjedő fel­mondással az egész megállapodás hatályát veszti és anyagi követelés egyik fél részéről sem merülhet fel. Opata Zoltán, az 1943—2944. évi NB L egyik legsikeresebb edlzőie tehát marad to­vábbra is a piro's-fehérek csapatmunkájának az irányítója. Jóllehet, általánosságban bizo­nyos kételyek merülheltnefc fel, vájjon az újabb szerződésbe foglalt megkötések nem hatnak-e majd bénitólag vezető és edző kö­zös együttműködésére, a helyzetet behatób­ban ismerő sportemberek nem hagynak két­ségét afelől, hogy Opata Zoltán, a lelkileg egészen Kolozsvárhoz nőtt „öreg“ labda­rugó. az újrakezdés akarásával és a régi lel­kesedéssel fog hozzá az uj feladatok megol­dásához és a céltudatos irányítók teljes fel- készültségével újabb sikerek, tisztes eredmé­nyek: az általános megbecsülés kivivására vezeti gárdáját -— a legfelsőbb vezetés, vala­mint a zöld gyepen eddig általa elért telje­sítményeket változatlanul értékelő nagykö­zönség maradék nélküli megelégedésére. Az edzőb-érdés lezárása után. bejelentések Hangzottak el. Tárgyalások folynak egy ka­pussal és két másik játékossal. A vasárnapra tervezett marosvásárhelvi Újpest—KAC ta­lálkozó, sajnos, elmarad. Á piros-fehérek gárdája: Márki, Váss, Szaniszló II., Radnai, Páll, Csákány, Farkas, Kovács IV,, Bony­hádi. Sütő. Szerémy és Babolcsai játékosok Opata Zoltán és Szaniszló János intéző ve­zetésével ma délután indulnak, a portyára. Szombaton Szászrégenben mutatkoznak be, va­sárnap pedig az MSE újjászervezett csapa­tával mérkőznek meg. 'A Komáromi AC meghívást küldött barátságos mérkőzésre. En­nek időpontjáról még nem. döntött a vezető­ség. Aszerint fog alakulni, hogy az augusztus 6-i Elektromos—KAC találkozón kikap-e a csapati, vagy tovább megy a Szent László Kupáért. Ha kikap, altkor az említett meg­hívásra és székelyföldi (Sepsis-zentgyörgy és Székelyudvarhely) portyára megy tovább. Az értekzlet ezután egyhangúlag újból Mátray Béla dr.-nak, az ismert kitűnő 'sport- újságírónak adott megbízást a szakosztályi titkári tisztségre. KÖZGAZDASÁG KoiossTári siker a tenisasviadílott A KEAC csapata az 1944. évi főiskolai csapatbajnok Panlini-Laekó a férfi egyes döntőjében KOLOZSVÁR. Mire e so-ro-k megjelen­nek, a legnagyobb spo-rtbeli sikerrel zá­rulnak a főiskolai bajnoki teniszverse­nyek. Tegnap esek a férfi egyes döntőjét nem tudták lejátszani, amelyben Raubni —Laczjkó, a -két kitűnő KEAC egylettárs kerülnek szembe egymással. Ez az egyéni bajnokság is (ma délelőtt játszották le) Kolozsváron marad: a csapatbajmoksággal együtt. Pompás. játszmák zajlót1 iák le a Horhy Miklós spomtparkban a négy egye­temi együttes versenyzői között.. A nap legnagyobb küzdelmét hozta a KEAC—BEAC csapatverseny, amelyben Kolozsvár fiai győztek 3:1 arányban. A részéredmién^tek igy alakultak: Paulina KÉAC—Jäger 6:1, 6:2. Biztos győzelem. La-czkó KEAC—'Reinhardt 3:6, 6:3, 6:2. Reinhardt megbízható, finom technikája versenyzőnek bizonyult ez al­kalomra:;! is, de a döntő játszmában el­lenfele -roppant szívós és erőteljes játék-* modora jobban érvényesült. V. Máilnássy KEAC—Huzella 6:3, 1:6, 6:2. Fjapzzódi- kus mérkőzés. Málnássy megérdemel'en győzött. Egyetleni pontot a párosban ért el a BEAC. Ez igy alakult • Reinhardt dr. BEAC, J ager—La cakó, íá’uMnd 7:9, 6:4, 6:4. Óriási küzdelem. Nagy rés, zt kiegyen­súlyozott erők és egyenlő képességek ver­senye volt, de kétségtelen, hogy Reinhardt megbízható játéka mondható a legfeltű­nőbbnek ebben az eredményiben. Az 1944. évi főiskolai csapatbajnok hált -a KEAC csapata lett. A bajnoki táblázat igy alákult: 1. KEAC 4 6:2 14:6 2. BEAC 1 3:5 9:11 3. DEAC 1 3:5 6:12 Főiskolai női bajnok: Michna BEAC. 2 Benedek KEAC, 3 Mohos KEAC, 4 Kiss KEAC. Döntő: 6:1, 6:0. A férfi páros bajnoka: dr. Reinhardt, Jäger BEA.C. 2 Paulám!, Laczkó, 3 Haas, v. Miáinássy KEAC, 4 Barabás—Kisfaludy DEAC. Döntő: 5:7, 8:6, 9:7. Ebben, az egyéni versenyben megismétlődtek a csa­patba jn okiban látott izgalmaik. Reinhardt dr. ismét* kitűnő volt. A férfi egyes elődöntőjében: Laczkó KEAC—Barabás DEAC 7:5, 2:6. 6:4. Ne­héz győzelem. A Paulimi—Máilnássy játé­kot utóbbi lemondta és igy Laczlkó és Pauláni került a mai döntőbe. A fenti versenyekkel párhuzamosan bo­nyolították le a Kolozsvár bajnokságáért vívott vri ad álról elmaradt ÍJ. osztályú dön­tő számokat. Eredmények: II. osztályú férfi egyesben -bajnok: Wilier KEAC, 2 Hdes KEAC. Döntő: 6:3, 6:4. II. osztályú vegyespár-esfe-án bajnok: Barabás. Gom­bosáé DEAC, 2 Kisfaludy DEAC. Háasné KEAC. Döntő: 6:1, 3:6, 6:2. A pomfpás. vsre-iü érmeket és. művészi kivitelű dijakat ma délelőtt oszította ki a bajnokok és helyezettek között Varga Je­nő testnevelési tanár az OSK kerületi fel­ügyelője, mint á KEAC temszszakosztá- lyámalk elnöke. Perényi János dr.-í küldte kf a Szövetség a kerületi bajnoki nszéversenvek és a -vízilabda bajnoki mérkőzések levezetésére KOLOZSVÁR, julius 28. A szombaton dél­után 5 órakor, vasárnap délelőtt fél 11 és dél­után 5 órakor kezdődő és nagy érdeklődéssel várt kerületi bajnoki uszóversenyekre, vala­mint az ennek keretében rendezendő négy ke­rületi bajnoki vizilabda-mérkőzés levezetésére a MUSz budapesti központja Percnyi János dr.-t küldte ki, úgyhogy a versen vek pontos és szakszerű felülbírálása biztosítva van. A KEAC ifjú úszói igen lelkesen készülnek és több szám­ban akarnak bajnokságot nyerni. A KAC-ból Sarkadi, Váradi és Csizmás, a szeniorok tör­nek bajnokságra. A vízilabdázók táborában nagy a készülődés, mert kettős kolozsvári győ­zelmet szeretnének kiharcolni a Nagyváradi S. E. és a Nagybányai S. E. ellen. Kibővítik a keresztény kereskedői hitelkeretet A keresztény kereskedelem megerősí­tése és fejlesztése érdekéiben évekkel ez­előtt 20 millió pengős hitelkerettel elindí­tott kereskedői hí tel akció eredményei is­meretesek. A hitel keretén bedül az uj kereskedői egzisztenciáik század -alakultak meg, de az újabb jelentések következté­ben a hitelkeretet 40 millió pengőre kel­lett felemelni. Most azonban ez sem elég s ezért értesülésünk szerint a kereskedel­mi és iparkamarák az illetékes kormány­zati tényezőkkel tanácskozásokat folytat­nak egyréstzt a 40 millió pengős hitelke­retnek felemeléséről, másrészt kereskedői telepítések kérdésének megoldásáról. A kormányzat naigy megértéssel kezeli ezt az ügyet és ezért rövidesen kedvező dön­téseket fognak hozni. rögzítették a borravalót a VENDÉGLÁTÓ IPARBAN. A 3630—1943. M. E. számú rendelete bérrögzitő rendel­kezésének magyarázató, szerint fogadók- bán szállodáikban. penziókban az 1943. évi juniu# hó 30-átn érvényben levő mag­állapodás mértékét és folyósítási arányát kell rögzítettnek tekinteni. Tehát mint a vendég által fizetett kiszolgálási dij mér­tékét, mint pedig a kiszolgálási díjnak az alkalmazottak közötti felosztási arányát csak előzetes engedély alapján szabad me,gvák-o zhatni. KAMARAKÖZI ÉRTEKEZLET A ZSI­DÓ ÜZLETEK ÁRUINAK ÉRTÉKESÍTÉ­SE ÉRDEKÉBEN. A budapesti kereske­delmi és iparkamara hétfőre értekezletre hívta össze az ország Ö6szes kereskedelmi és iparkamaráit, hogy a zsidó üzletek árura kitárainak értéktesitésd módját meg­beszéljék. AZ UJ TERMÉSŰ KENYÉRGABONA KAROLÁSA ÉS FINANSZÍROZÁSA, A közellátási miniszter rendeletét adott ki a g-abomaterméikek forgalmának szabályo­zása tárgyában. A gabonatermények meg­vásárlása és felhasználásának iránytása, forgalmának ellenőrzése a rendelet sze­rint továbbra is a Gia bona forgalmi Köz­pont ügykörébe tartozik. A beszolgálta­tása kötelesség teljesítésére szánt termé­keket a kijelölt kereskedőknek kell átad-« ni. Amennyiben a gazdálkodó beszolgál- tatáéi kötelessége együttesem az 500 má­zsát meghaladja és raktározásra megfe­lelő helyisége van;, köteles a beszolgálta­tandó kenyérgabona“ és zabot a jövő év május 31-iig a kereskedők tulajdonaként megőrizni é; szakszerűen kezelni. AZ ERDÉLYI IMI HATÁSKÖRÉT KI­TERJESZTIK KÁRPÁTALJÁRA IS. Á kormányzat részéről mozgalom indult meg a kárpátaljai ipari egzisztenciáik: fel- segélyezése érdekében. Ez az akció nem­esek kisipari önállósulásiakra, hanem a közápfi.par megteremtésére is kiterjed, A kövét™pari vállalatok letelepülésére és üzemi, illetőleg forgó‘őke szükségleti el­látására az Erdélyben kitünően bevált Er­délyi Ipari Munkaszervező Intézet műkö­dését. akarják Kárpátaljára kiterjeszteni hogv közcélú hitelműveleteikkel elősegít­se Kíáwpáitéljárn' megfelelő közéjoipari vál­lalatok létesítését. A kormánynak ez a gondoskodása rövidesen konkrét formá­ban fo'g meigielenni. Számítanak arra, bogy Kárpátalján is épo olv eredménnyel fog járni az itsari településre irányuló kormánvzrfi akció, mint amilyen sikert hozott Erdélyben. DR. BORBÉLY DEZSŐT NEVEZTE KI NAGYVÁRADI POLGÁRMESTERHELYETTES SÉ A BELÜGYMINISZTER. A Budapesti Köz löny szerdai száma közli, hogy a m. kir. bel ügyminiszter Nagyvárad thj. városhoz dr. Bor bély Dezső főjegyzőt, nagyváradi lakost pol gármesterhelvettessé, dr. Dalló Gyula tanácsúo kot nagyváradi lakost főjegyzővé, dr. Kazó Ká­roly, első osztályú aljegyzői, nagyváradi la­kost, tanácsnokká kinevezte. (MTI.) NEM KERT KEGYELMET EGY HALÁLRA ÍTÉLT. Budapestről jelentik: A biintetőtör- vényszék rögtönitélő tanácsa csütörtöki iárgi/a- lásán Mólos Sándor napszámost elsötétítés ideje alalt elkövetett kétrendbeli lopás bűntettéért halálra ítélte. Az elnök kérdésére, hogy kér-e kegyelmet, Mátos határozott nemmel válaszolt Védője kegyelemért folyamodott. NYIGT-TER Ezen rovat alatt közlőitekért nem vállal fék*» lősségel a szekesztőség. Különvált féhségemért semmiféle anyagi, sem erkölcsi felelősséget nem vállalok. Kolozsvár, Csermalom-utca 7. 02574 Janovics Lajos. ARZOL.T IVOTT MÉRGÉBEN. A deb­receni klinikára beszállították súlyos állapot­ban Pocsaj községből Balázs Róza pocsaji lakost, aki a gyümölcsfák permetezésére használt arzénból ivott. A leányt sikerült megmenteni az életnek. Kihallgatása során elmondotta, hogy veszekedés után annyira in­dulatos lett, hogy mérgében arzolos folyadé­kot ivott. A leányt, mivel megígérte, hogy nem kísérel még meg ön gyilkosa got, gvógv- kezelés után elengedték a 'klinikáról. ! ..girare» Pompás vígjáték. Főszereplők: Sziíassy, Pelsőczy, Latabár Kálmán és Turay Ida« Ha jól akar szórakozni, jöjjön éli 2 órás kacagó vihar, — Legújabb világhiraiók!í i

Next

/
Oldalképek
Tartalom