Ellenzék, 1944. július (65. évfolyam, 146-171. szám)

1944-07-24 / 165. szám

C L L E N 2 fi ft i 'Hí lullbü í i Á/to/ az ellenség győzelméért imádkoznak Beszélgetés szovjet foglyokkal ÉjsVWka hlídoiií ('Sőt V lg;i 'Sof t l CsipŐS «aed. ltovgolrc süni nőhöz. ködöt korgot le a Krarpákxk felöl. Mintha el .nkiaiiKi vele Uatoairm a múltút, ih.(borút, mindon . Ké­sőbb a miegiélönkiilö svx-«l és a felkelő iV’ip üi ött vádiként hwjrtjta tovább az alacso­nyom szállQó köcífelíkMloet. Fúl ú a rmulva «neg imád- a j<uaiusi nap suguirad bontóba t- y.Jk az érjscaaloa miegtcioime-dt vu ragok sair- maíé. A dornfcxhajtltat oldalán, a hanytaszerü házcsoport sarkési fletl-áillátott ár a nap­lón y ben fürdő havas hegye-'ücsékiban gyö­nyörködik , de köeben h-áiixxmszor is utána kap a nap melegétől magáihoz tért lepké­nek, amely csapongva röp-dos a ház körül. Az őrs-?ole:áf.rittál r.em sok dolga akad. élés soha senki, nem kísérelt meg szökési ewfcbőd az aircv-onaü mögött f.'lállitott la- bárokból, ahol az elfogott és átszökött szovlet ka.onáiknt gyűjtik össze ideiglene­sen. A szovjet propaganda határa rlatt az. első óráikban még ijedten mozognak, de am ikor 1-á/t paz .emberségés bánásmódot, hamar mes'bará*kozmsk c helyzettel és eszük ágiéiban se jut vis'zaszökrm. Feltűnnek a filmhíradóból jól ismert arcok Bont. a valamikor lakásul szolgáló 4a- X) yaiház két szöbáijáiban öt gyengélkedő fekszik a leteritett friss szalmán. A töb­bi, şajâtmszormt huszonhét utat javát a kö­zelben. Béü felé jár az idő, amnkox fel­tűnnek a csuszáé, frissen tnpooott gyalog- ösvényen. Szürke daróc köpenyük válluk- ra terítve. Lomhán, nehézkesen ingatják 6eiső testüket, nagy iveket Írnak le ke­zűikkel. Te ován. kíváncsian néznek ránk é- a filcmhir adóikból már' jód ismert fo­goly arcok. Nehéz lenne rrvegmagyará:m-i. m.i htiány- zák ezekből a tekintetekből. Az értelem. 'SK ör.taizalonri.. az egyéniség, a lé-ek. a hit, vagy a szeretet? Vagy falán valamennyi? Ki tudná megmondani i.gy eteő lá'fás-ra, má teszi annyira üressé ezeket a -ágranvi- tott, nagy, kék szemeket. Jcoéihámv fogoly lábán pirosas - árga vadon alul bakancs díszeleg Sarkuk, or­ruk erősen megvasalva, az orr-vasalás mév a talp szélét is védi a koná-ted. Ezek. már az angolszászok küldem.énvéből va­lók. Szemre határozottan mü.atósak ezek az ..amerikai nagybácsitól“ jött nijámdék- láibbelik, de azért néni nagy örömet sze­reztek a szovjet testvéreknek. Bőrűik mér a reggéH hiărmatcd is á> nedtee^echk. ha meg eső esik, a talp és r?_ bőr egyaránt ujjnyi va-stag'a dagad. Atkrnek jutott be­lőlük, az nem igen fo-g tolong,artf háború utóin az angolszász cipőt áruéi tó boltok élőt.. Határozottan ros^z propagandát osd- nálnak az angolszász iparnak. Naponta háromszor meleg étel Liba sorban állanak fel a foglyok a gő­zölgő üst előtt. Nagyokat nyelnek a bu­za dar ás zöldségleves és a vagdalt hús va­lóban inycsíkiaodozó illatára. Először a levest tüntetik eL szemük rögtön a fasi- rozoftat keresi. Ezt máir lassan, tempósan eszék. Külön élveznek minden falia tot. Jó nézni, ahagy harapják hozzá a kenyeret. Reggel és este is meleg ételt kapnák, je­lenti a tizedes, aki féltő gonddal ügyel rá, hogy mindegyik mjcgkapja a mágiáét. Ebéd után kíváncsian szóűitjuk meg a legtfiai.alabbat ás a legidősebbet. Vájjon mi a véleményük a világ folyáséról? A legfiiafoilaöbal sajnos, nem sokipa me­gyünk. Májusban mult tizenétéves. Ala­csony, kereékképü gyerek, sokkal fiata- ltabbnak néz ki. Bakov Mii halin ak hívják, valahol Moszkvától délre, Rjazsoa vidéké­ről való. Tavaly februárban vonult be katonának. Tehát akkor még tiae’nihiatéves sem volt! Othon lovak melle-t dolgozott, írni, olvasni nem tud, mert osalk. egy ele­mit járt. Az első vonalban harcolt. — Amikor a magyarok megrohamiták az ál­lást, felugrott, feltár tolta a kezét és meg­adna miagát. — Féltem, hogy megölnek — mondja mosolyogva — mindég azt mondták, ha fogyásba kerüliánk, levágják kezünket, lábunkat. Szeretném, ha vége Lenne a tá­bor un--dk . Akkor á tkon sokat mesélnék. Inkább a cár, mint Sztálin A legöregebbel már értelmesebben elbeszél- settünk. Piboi Flipnek hívják. Kamenyec— Podolsz.kba való, negyveníkilencéves ukrán. Elmondja, hogy a bevonuló bolsevisták azon­nal elrendelték az általános mozgósítást. Mindenkit besoroztak, aki elbírta a puskát. Három nap múlva már az első vonalban harcoltak. Naponta csal kétszer kaptak me­leg é.elt, valami levasfé'-ét, amiben hús nem volt. Ebedre az ehetetlen zabkenyeret kap­uik néha-néha egy szárított halat. Akik az elő vonalba indultak, azok kaptak a ma gulyásunkhoz hasonló apróhús levest, Az ük­éin okai mm dig .17 iAsö vonalba osztották l*c. Régi, .ki múl1 i áit fegfv vérekkel s/erelíék fel ők«., fejenként ţo töltényt kaptak, de kézi granáitot mar jv.-m, Rendszerint este ktksértók ki ókor az első vonalba. Az oroszok a má­sodik és harmadik vonalat s/..íl!ták meg és támadáskor fegyverrel kény szer it ették az ukránokat az előremozgvxa. Akiről látták, hogv megadja magát, azi igyekeztek legép. pukáy.nn. A múlt háborúra terelődik a szó. Az öreg ukrán már akkor is szolgált, de magában a háborúban nem vett részt. A torradaJom Niikolajevbcn érte. Nem volt forradalmi lé lek. mert a forradalmat igen sok társával együtt. sz.öKésre hasznílta tel és haz.amonit gazdálkodni. A mostani háborúhoz nem tud, v wy nem «tk.tf hozzászólni. A.I«>ri y ir tu.bi l elájul, hogy szeretni, a németek nyernék meg, mert akkor vége lcnine a bolsevista remls7.emjck. I lát miért nem tetszik a bolsevista rendszer? teas'/.ük, fid naivul a kérdést. Nem lehet kibimi a folytonos zaklatást, és a rengeteg bcsz-olgiUatast - mondja. Még annyit som hagynak meg a földműve­lőknek, hogy a fok etx* kenyérből jóllakhatná­nak,. Ruhára meg semmi se jut. Gvak azt a ruhát hordjuk, amit magunk készítünk. Még Ka a cári rendszer visszajönne, az is jobb lenne. Ma a németek győznek. akkor meg majd sisak jobb napok virradnak ránk Is — mamája meggyőződéssel. I urcsa érzéssel búcsúzunk cl a gvüjtőiá- bortó! ahol a foglyok —s talán ez a jelen* U gi háború egyik legérdekesebb jelensége — a/ ellenség fegyvereinek, győzelméért imád­koznak. Kiss János hdgy., haditudósító. APEOIilttOETESEK Apróhirdetései óm héthő: napokon szavanként 16 /i!lér. s zombaton 20 fillér, állástkeresöknek szavanként IS fillér, csuk szombaton 18 fillér H ázassáy, levelezés hétköznapokon szavanként 22 fillér, csők szombaton szavanként 30 fillér 4 vezérszó duplán számítandó. VEGYES ÉRTESÍTJÜK T. VEVŐINKET hogy goiub- áru, vÍ7vezelékarnialura. szerelési cikkek, va­lamint mindennemű miigynntsiánik gyártásával foglalkozó üzemünk lo'ábbslolgozik és nb. megrendelőink rendelkezésére áll. Kolozsvár, Varga utca 14. Telefon: 35.38. F. El.VESZETT katonnknnvv. szentéi vilap, ke- rékpárigazolvánv Dióstól- Kolozsvárig. Szel.Ifi ut 9. 024S8 KÉPKERETEZÉS, üvegezés, olcsón készül Farkasnál, Deák Eerenc-utca iS. Telefon: 3 5—^8. F VEGYI- és lápszerüzem igazolványomhoz tár­sat keresek. Kolozsvár, p I. 112. 02 W-S SZOBAFESTÉST, mázolást, njdivatu minták­kal vállal: Tóth, Mikes-ulca 27. — Telefon. 27—49. NEMI nulhat. OKTATÁS TÉL. franciául gvorsan és jól megla­Szécbenyi tér 39.. JI. 9. ADÁS - VÉTEL 02152 ZABOT, kukoricát lovaimna> ve­szek. Rlatky főmérnök, Árpád-u. 10. Tel. 35-47 02498 SZERSZÁM szekrényeket veszek. Hl atky főmérnök , Árpád- utca 10. sz. Tel, 35-47 02498 eladó KERESEK 15 darab Leghorn tojást, vagv kendermagost. Barabás, Horthv-ut 97. 021(15 ELADÓ fi darab fenyőgerenda. 7—8 méteres. Hősök-tere 21. 02479 RÉGI bútorokat, híu-zn Ut ruhákat fehér­neműt vesock. Benedek, Tímár utca 14. F. DIÓBÉL és héjas dió kapható minden meny­it viségben. 50 kilón felüli vételnél nagylíeisz'- kedői ár. Kaposvári Tojás és Baromfi Értéke­sítő Szövetkezét, Kaposvár, 44 es Ezred-utca 11. szám. Gy. 162.4 ELADÓ hangfelvevő ..Lougavox” készülék erősítővel, Siemens dinamikus mikrofonnal. Deák és Deák. Mátyás-tér lő. 02498 NŐI kerékpár, külföldi, eladó. Hunyadi-tér 17. sz. Házfelügyelőnél. 024497 KERÉKPÁR engedéllyel rendelkező Puch se­gédmotor eladó. Kazinczy-u. 64. 02494 JOKARBAN lévő férfikerékpár eladó. Pász- tor-u. 29 02488 FÜSZERÜZLET költözés miatt mindennel át­adó, vagy eladó. Nagy Lajos-u. 139. 02498 TELJESEN jókarban levő barna bőr. 37-es számú parafa szandál eladó. Ugyanott 5 éves kislánynak való barna bőr, bőrtalpú cipő is el­adó. Cím a kiadóban. 292 Kádár-u. 6. sz. 943 megvételre doboz- 02491 RÖKAMIÉR olcsón Szilasi. EXCENTER prést keres üzem. Pap-u. 68. ALKALMAZÁS kő fizetéssel kerékpár )> fér bakéit alkalma­zunk. Nemzeti Hírlapíródt. Mátyás kiráfy-té" 70-, udvar. . E. BLONDEL-keret készítésben jártas női vagy férfi munkaerőt azonnalra keres állandó mun­kára Pázsint. Kolozsvár, Kossuth-utca 10. 02476 JÓLFŐZÖ. 40—50 éves. egyedülálló özvegy­asszonyt. esetleg nyugdíjast keresek augusztus I-re Ajánlatok bizonyítványokkal, fizetési felté­telekkel Ellenzékhez ..SzobaJeány van” jeligére”, 02475 KISZOLGÁLÓT vagy kiszolgálónőf. csaposl. kifutót felveszek. Bartha Miklós u. 3, vendéglő. 02492 MUNKÁS NŐKET, kifutófiukat és takarító­nőt állandó alkalmazásra felvesz dobozüzem. Pap-u. &&, 02491 VIDÉKRE megbízható kovácsmestert vagy segédet keresek azonnalra, ki helyettem dol­gozna katonai bevonulásom miatf. Megkeresé­seket Sándor Aurél, Csákigorbú, Szilágymegye. Ugyanezen cimre esetleg telefonmeghivást ké­rek megbeszélés végett. Gy. 1626 KIFUTÓFIUT felvesz Szániszló-cég, Wesse­lényi Miklós-utca 9. szám. 936 20 ÉVEN felüli, kezdő irodai munkaerőt : fé’ jit. not) azonnal alkalmazunk Ajánlató- *t rr ,.Komoly meghízható1" lebgé'e a Nemzeti Hiilapiroda Mátyás király-tér ;c. lovákhit. F. MI NKÂSLÂNYOKAT felveszek. Zattler ve- gyiüzem, Mussolini-ut 58. 02480 MEGBÍZHATÓ takarítónőt keres Szieszta- szálloda. Hegedűs Sándor-u. 6. 02468 KERESKEDELMI agilis ügvnököi keresek iparigazolványomhoz társnak. Kolozsvár, p. f. 112, 02498 KIFUTÓFIUT felvesz a Nagv-nyomda, Buza- utca 3. INGATLAN - LAKÁ.S ELCSERÉLNÉM központban levő. két szoba öss/komfortos bútorozott lakásomat hasonlóval, mellékutcában is. földszinten vagy I. emeleten Értekezhetni Unió-utca 10.. ill emelet, ajtó 10. Délelőtt 12—2 óráig. 02459 I.AKÓTáRSNÓT keres tiszta, egészséges szo­bába magános uriasszonv. Kökert-utca 80. sz. G. 291 KERESEK azonnalra különbé járatú butoro zott szobát. E.rdeklődni az Ellenzék kiadóhi­vatalában. Jókai-u. 16. G. 293 ELCSERÉLEM központi 2 szobás irodahelyi­ségem központi egyszobával. Telefon: 19—86. 02493 Rak túrvú^ányokal, kitérőket veszek. Hlatky főmérnök, Astoria. 02493 MOZIMŰSOR ÁRPÁD: ANYÁMASSZONY KATONÁJA CORVIN: A HOZOMÁNYVADÁSZ . , EGYETEM. EAD El SZERELEM. ERDÉLY: GRÓF MONTE CHRISTO IJ RÉSZ- „A BOSSZÚ." M Á TY ÁS ÖRS ÉG VÁLTÁS. RÁKÓCZI: AZ ÉJSZAKA LÁNYA. RÁDIÓMŰSOR HÉTFŐ, július 24. ti Üzen az otthon. 6.25 Ébresztő, torna. 6 tő Reggeli zene. Közben: 7 Hírek, közlemények. 4 Hírek német, román, szlovák, ruszin és szerb nyelven. 8.30 Országos Postászenekar. 9.40 Ke­leti hangulatok. 10 Hirek. 10.10 Délelőtti mu­zsika. 11.40 Székelyvárak legendái. 12 Harang­szó, fohász, Himnusz. Utána szórakoztató hanglemezek. 12.40 Ilirek. 13.25 Időjelzés. 1330 Honvédeink üzennek. 14 Sovinszky László sza­lonzenekara. 14.30 Hírek. 14.45 Egy óra köny- nyü zene. 15.45 Vén kópé. 16.45 Mária Terézia 1. honvédgyalogezred fuvószenekara. 17.35 Or vos az orvoshoz. 17.45 Részletek Lehár: Pacsirta cimü operettjéből. 18.50 Hirek. 19 Régi magyar zenei emlékek. 19.20 Dolgozó magyarok. 19.30 Horváth Dudás József cigányzenekara muzsi­kál. 20 Balatoni emlék. 20.15 Népszerű ope- rettrészletek. 21 40 Hirek. 22.10 Hírek német nyelven. 22.20 Magyar nóták. 22.50 Halhatatlan zene mesterei. 23.45 Hírek. KEDD. JULIUS 25. 6 Üzen az otthon. 6.25 Ébresztő, torna. 6.tő Reggeli zene. 7 Hirek. közlemények. 8 Hirek német, román, szlovák, ruszin és szerb nyel­ven. 8.30 A budapesti honvéd őrzászlúalj zene­kara. 9.40 Zenekari müvek. 10 Hirek. 10.10 A rádiózenekar műsorából. 11.10 Ilniczky László szalonzenekara. 11.40 Múzeumi séták. 12 H:i- rangszó. Fohász, Himnusz. Utána a Folyam­erők fuvószenekaxa. 12.40 Hírek. 12.50 Sár­közi Gvula cigányzenekara. 13.25 Időjelzés. 13.30: Honvédeink üzennek. 14 Müvészlemezek. 14.30 Hirek. 14.45 Séta operettországhan. 15.45 Gyermekdélután. 16.15 Magyar zeneszer­zők félórája. 16.45 Időjelzés, hirek. 16.55 Rész­letek Johann Strauss operettjeiből. 17.45 Né­met hallgatóinknak 18.20 Népdalkincsünk gyöngyszemei. 18.50 Hirek. 19 Külföldi művé­szek a rádió hangversen vdobogóján. 19.50 Balaklawai kaland. 20 Wagner: Faust nyitánv. 20.10 Zsidókérdés Magyarországon. 20.25 Vár­lak én . . . Közreműködik Héjjas Ilona. kisér íol ymossv Lajos együttese. 20 50 A csodálatos virág. 21.25 Hallgassák meg kérem uj műso­romat. L7dvardv Tibor énekel. 21.40 Hirek. 22.10 Hírek német nyelven. 22.20 Zenei illem­képek. 23 Azúrkék égbolt alatt. 23.45 Hirek. LELŐTTE FELESÉGÉT ÉS A VENDÉGLÁTÓ GAZDÁT, MAJD ÖNGYILKOS LETT. Vesz­prémből jelentik: Balatovilágos községből meg­döbbentő szerelmi tragédia történt. Jobolovski József budapesti tisztviselő feleségével együtt lement Balatonvilágosra, abol Tamás József vendégei voltak. Az asszony és Tamás között csakhamar jóbarátság fejlődött ki, amiért a férj gyakran tett szemrehányást feleségének Pénteken este a tisztviselő felesége bement a vendéglátó házigazdához beszélgetni. A férj nemsokára az asszony után ment és rövid szó­váltás után revolvert rántott elő. Először fejbe­lőtte Tamás Józsefet, azután a fegyvert fele­ségére fogta. Az asszony rémültében férje elé ugrott, úgyhogy a golyó az asszony gyomrába fúródott. Jobolovski ekkor önmaga ellen for­dította a fegyvert és fejbelőtte magát Mire a szomszédok odaérkeztek, Tamás és Jobolovski már meghalt. Az asszonyt beszállították a veszprémi kórházba. Sérülése súlyos, de re­mény van arra, hogy felgyógyuL HA már megunta a sok próbálkozást, m&g egy u ofoó kísérletet!! Rend­szeres arckezelésok. Otthoni foly­tatására is megtanítja már az el­ső kezelésnél. .ILLA“ KOZMETIKA Mátyás király-tér 27. I. eme le;. Telefon sáám: szám. 33-26. MEGVADULTAK A LOVAK A GÉPKOCSI FÉNYSZÓRÓJÁTÓL. Nagyváradról jelentik. Súlyos baleset történt a Gilánvi-uton. Pollman János váradszőlősi lakos, aki szekerével Nagy­váradról hazafelé igyekezett, a Gillányi-ulon szembetalálkozott egy. a fürdőből Nagyvá­radra tartó gépkocsivaL A gépkocsi reflektorá­nak fényétől megvadultak a lovak, Pollman az úttestre zuhant és súlyos sérülést szenvedett. Morva féle fém* és gépipari szakkönyvek Az összes gőzgépek. Vezérmüvek, süritők (kondenzátorok), gőzturbi­nák kérdés és feleletben 121 ábrával P 9— Â2 összes gőzkazánok. Nélkülözhe­tetlen tankönyv bármilyen kazánfű­tői vizsgára, készülőnek. Kérdés és feleletben, 109 ábrával. P. 12.— Lokomobil gőzkazánok és gőzgé­pek* Magán járók, uthengerlők, gőz- ekék stb., 92 ábrával P 8.— ViHamos motorok szerkezete, mű­ködése, kapcsolása és kezelése, 36 áb­rával P 7.40 Akkumulátorok •— transzformáto­rok készítése, szerelése, kezelése, ja­vítása. Villanyvezetékek, azok szere­lése és szigetelése, 22 ábrával P 3.70 Dinamók szerkezete, szerelése, ke­zelése és javiíása. Magasfeszültségű áramok ismertetése. Útmutató a kis- dinamók készítéséhez P 7*— Amit a fémekről tudni kell. Az összes fémek ismertetése adataik­kal P 2.— Az össztss fémek színezése á$am nélkül (savakkal). Fémek tiszíitása.- rozsdátói való megóvása, rézkarc P Ibii Csavarra eüei=iáöíázat az rendszerekben összes P 7>__ Kaphatók az ..ELLEMZEK" könyvesboltban Kolozsvár, Mátyás király-tér 9. Vidéki megrendeléseket utad vau el a azemnai' eün. ézüük.

Next

/
Oldalképek
Tartalom