Ellenzék, 1944. július (65. évfolyam, 146-171. szám)

1944-07-29 / 170. szám

194 4 Julias 29. ELLENZŐ' lí GPORT Mit matat az NI3 II. uj csoportfoeosziási tervezete? KOLOZSVÁR, juüüojs 29. Baircsay János, az MLSz orseágps ügyveacttő elnöke, a budapesti szates9ljtónak ássmiertette az NB II. ktátüéle csoportbeosztás! 'tervezetét, affinelymek egytike az augusztus elején megtartandó országos tanácsülés döntése alcpjátn ináinyadó lesz a jövő bajnoki idényre. Az első bemeiz-et falát csoporrtra bontja az NB II. keretét: 77 csa-pait szerepel ben­ne, arfcielyek földnajrzd adottságok figye- lembevé Tiével vannak beosztva ales.O'por- toüdbta éspedig 10-.es létszámjirnal a keleti országrész Kolorrsvár—Székialyföl'd, 14-es Tétszámm-il a nyugiati országrész, 14-es létszámmal a délnyugati, 13-assal a dél­keleti (Nagyváradot is ideertve). 12-essel az ési?iaikd és 13-as létszámmal a ‘kiözépkör- aetoek mesifielelő országrész. Az egyes cso- poirtokibT budapesti csapatokat sorroltak be. Nem vrererpel budaitesrtí csap-at a keleti, a dél -'délkel esti és az északti. országrészt nva- gáb-a focpl-al-ó 1., 4. és 5. csoportban. Ezek az országrészek tehát teljesen el vannak sárim a központot jelentő székesfőváros labdarugó sportjától. Mérnkét közelebbről e tervezet .vizsgá­latánál a 10-es létszámú 1. csoport érde­kel, amely Így alakulna: SzMÁV, MNMKTE, MSE.' KMÁV, KMTE, SSE, Bástya, Dési MÁV, H.-jrgit-a, KEAC. A leglörvenidetesebb ennél a beosztásnál, hogy a Székelyföld tcfrvolaibbi része is be­kapcsolódik: SepsisrerASgyörgy és Székely- udvarhely. Ennek a két. élő erős székely vidéknek a részvétele miag.asabb osztályú laíbdarutgó \d°idalokon, uj távlatot nyit a lógnámszerüh b magijar sportágban annak a fejlődésnek, amelynek nem lehet és nem szabad megállnia az ország egyes nagyobb körzeteinek központjainál. Egyszerre ront és javéit ez a beosztás. Egyrészt elkülöní­ti a keleti részek labdarugó sportját a fő­városétól, másrészt azonban közelebb hoz­zaj egymáshoz egyesületeit, határokat bő­vít. Érméi többe: és jobbat a mád közle­kedésé viszonyok mellett a tervezők neon tehettek. 11 kell megemlítenünk,, 'hogy ez a csoportbeosztás teljesen megfelel azoknak az adapelvehnek, amelyeket az MLSz kolozsvári kerületié részéről Ador­ján Ödön elnök és Lőrincz Sándor főtitkár az első országos tanácsülésen a központhoz felterjesztettek. A nehéz időik áldozatot követelnek. Ál­dozat lemondani arról, hogy budapesti ertapp ne látogathasson el például Szé- Icelyud'varholyre, amire mines re mód. se lehetőség. Az uj csoportbeosztás azonban más áldozatvállalás; is jelent, a beosztott erarraitoik ety ,részének. Így például a ma- o'rr.-bb os--ályba most feljutott KMTE, SSE, DMÁV és Hargita vezetőségeinek tartólókcsopat’oi kell összehozniok, amely- ■nizik részvé 'ele az NB III.-ban kötelező. A K.EAC-ot. azért nem említjük, mert az egyetemi eovüttes vezetősége, értesülé­sünk szerint, lemond az NB II-ben való játékjogáról és csak az NB Ill-ban — ahová az. előző beosztásé rendszer alapján vissza eset: — hajlandó játszani. Ily módon a KEAC helyébe a Besztercei MSE kerül­ne melyre artalékcsapat szerepeltetése unván csak. kötelező. A má-odffk tervezet amugyls számításba veszi a 'besztercei csa- p it Mjutását. Ez a tervezet 92 csapatot erenepelte1 az NB Il-iben és raar"-- vona­lakban ugyanazokon a földrajzi adottsá­gokén ailaioszdk, azzá. a különbséggel, ho'.gy míg egy-két NB IJI-as, Meg vidéki cea- patléal többet sorol be, mint például a ke­leti csopor'ban 1 Beszterce esetében. Az erx> hatos csoportbeosztásban 22 fő­városi és 54 vidéki, a- márnáik nyolcai cso­port-be osztásban pedig 23 fővárosi és 67 vidéki együtteo szerepei1,. A hatcsoportos beosztás esetén az 1—2, a 3—4 és az 5—6 csoportok győz‘esen. se­lejtezőt várnának egymással és így há­rom csapat jutna fel az NB I-be három kieső helyéibe. A nyoloosoportos beosztás alkalrn,aeásia esetén azonban ugyanolyan felújítási fettételek meilett négy lennie a , jhel ycserések “ száma. Az eig\r?5üiet-ek véleménynyil vámá'tása urán f)7. augusztus 5-d elnöki tanácsülés dönt, hegy melyik beosztást valósátj ák meg1. I5fa délután ünnepélyesen megnyiUk «e edzőtábor KOLOZSVÁR július 29, Ma délután 5 órakor a Horthy Miklós egyetemi sportpark- ban ünnepélyesen megnyílik az ifjúsági edző­tábor, amelyen, a 20. életévüket be nem töl tött, egyesületekben igazolt játékosak részvé­tele kötelező. Ima után árbocra röppen a magyar lobogó, majd Adorján Ödön. az MLSz kolozsvári kerületének elnöke üdvözli az ifjúsági tábort. Utána Dohay Isitván ke- miatti edző a táborozás életr ebi vásáról és cél­járól szól, majd elhangzók a táborparancs L rcsdliat'eseni frsn^eirtetik gi labdarúgás minden elemét felölelő műsort. Julius 31“én. hotfon délután 5 órakor kez­dődik a gyakoi lati edzes. Bemelegítés, cél- itotna, a labdarúgás a-b-c-)e, elméletti okta­tás, bemutató öss/.gyakorlat, labda,el rúgás, át­vétel, vezetés, fejelés szerepel a műsorom. A rákövetkező napokon, ugyancsak délután 5 órai kezdettel Dobay István labdarugó mes­ter a labdarúgás minden fortélyát és techni­káját bemutatja, és gyakorlatilag végrehaj­tatja az edzőtábor ifjúságával. A táborozás egy héten át tant és augusztus 5-én ér véget ünnepélyes záróbeszéddel és zászlóbevonással. Az MLSz kolozsvári kerülete iker! az ér­dekek egyesületeket, hogy egy-egy labdát bo­csássanak az edzőtáboron szereplő Ifjúságiak rend el.k ezésére. Paulini (KEACi) az 1944. évi főiskolai teniszbajnok Tegnap délelőtt bonyolították le a főísknlni teniszbajnokság egyes döntőjét, amelyben Pauli ni—Laczkó, a két eggtet társ, került egy­mással szembe. Pautini 6:3, 7:5 arányban nagy küzdelem után legyőzte ellenfelét. Ezzel a győ­zelmével Paulini a kerületi bajnokság ülőn megszerezte az 1944. évi országos főiskolai bajnok büszke címet is. Szilágyság! portyára Indul a líásíya újjászervezett csapata KOLOZSVÁR, julius 29. Az MLSz kolozsvári kerületének kezdeményezésére a Bástya S. E. augusztus 12-én többnapos portyára indul a Szilágyságba újjászervezett csapatával. A bőr­gyári csapat vezetősége örömmel vállalta en­nek a hírverő jellegű mérkőzéssorozatnak a le­bonyolítását. A Bástya, amelyben már szere­pelni fognak az uj szerzemények közül Deme­ter, Füstös, Kiss és Kerekes is. augusztus 13-án Margittán, 15-én Szilágysomlyón, 17-én Zilahon és 20-án Zsibón játszik. Közgazdaság Az iparhatóság a gazdátlan üzletek nagy részét a harctérrel hazatérők részére tartja fezm KOLOZSVÁR, julius .9. A kolozsvári iparhatóság /többhpti munkával számbavettte és osztályozta a Kolozsváron gazdátlanull maradt üzleteket. A munka nagy körültess.':in­tést és megfontolást igényelt, mert külön cso­portba keMetrt, sorozni azokat az üzleteket, amelyeket a fennálló rendelkezésiek élteimé ben nem szabad kinyitni; azokat, amely eltet a bombakárosult,ák között kellett kiosztani és azokat, amelyelkiot a harctérről hazatérő iparosok és kereskedők részére kell fenntar­tani. Bár a bambakárosuk iparosok és keres- ke dák üzlethelyiséghez juttatása is fontos nemzeti és városi érdek, sakkál fontosabb azonban az, hogy azok a testvéreink, akik most az orosz aradiaknak eüentállnak, haza­térésük után létalapot, tudjanak maguknak teremteni és megfelelő üzlethelyiséghez jus­sanak. Az iparhatóságot ez a két szempont irányítottra és ezért, munkája nem volt köny- myü. Ám a nehézségeket és érdekellentéteket sikerült áthidalni s most már az iparhatóság elkészítette a kolozsvári üzletek tökéletes kataszterét. A jövő hét elején az igénylők között 7 3 gazdátlan üzletet osztanak ki, s 2-t pedig fenntartanak a harctérről haza­térő kereskedőknek és iparosoknak, Uj igény­léseket az iparhatóság ezután senkitől, semmi indok alatt nem fogad el. Figyelmezteti azo­kat, akiknek részére üz 1 ethsíiységet utak ki, hogy amennyiben augusztus i-ig nem veszik át a kijelölt helyiségeket, a kiutalásokat hi­vatalból semmisitik mg. Minthogy ötször annyian jelentkeztek üz­lethelyiségért. ront ahány üzlettel az iparha­tóság rendelkezett, a kérések legnagyobb ré­szét visszaút ásították. A visszautasításra vo­natkozó határozat hangsúlyozza, hogv a zsi­dó üzletek és műhelyek kiutalása során meg­hallgatott szakmai érdekvédelmi szervek megállapitooták, hogy a folyamodónak jelen­legi helyisége az iparűzés céljaira megfelel. Csak azoknak az igénylőknek a kérését tel­jesítették akik igazolták, hegy már megszer­zett ipar jogosítván vük alapján szakmájukat azért nem gyakorolhatták, mert erre nehéz körülményeik, másrészt a kereskedelemben és iparban a zsidók irányitó szerepe miatt nem tudtak helyiséget szerezni. A mostani hábo­rús körülmények között elsőrendű nemzeti érdek az, hogy a harctéren küzdő katonáink részére megfelelő • számú jó helyen lévő he­lyiséget tartalékoljanak. Ipartestületi íiirek A KOLOZSVÁR ÉS VIDÉKE IPARTESTÜ­LET FODRÁSZIPARI SZAKOSZTÁLYA a kö­zeljövőben tagjait egyenként maga elé idézve kívánja a segitőközösségről felvilágositani, hogy saját érdekükben a badbavonultak és bombakárosultak segélyezési munkájából úgy mint eddig, a jövőben is kivegyék részüket. Aki ez alól a közösségi munka alól kivonja magát, az nem várhatja sem az ipaxtestülettől, sem az iparkamarától, sem pedig az iparhatóságtól, hogy anyagkiutalásban részesüljön. A szakosz­tály legutóbb megtartott gyűlésének határo­zata alapján felkéri a vezető ség a szakosztály tagjait, hogy az egyéni veszélyközösség cimén megállapított havi járulékokat a szakosztály pénztárába feltétlenül fizessék be. — A szak­osztály elnöksége. AZ IPARTESTÜLET VENDÉGIPARI SZAK­OSZTÁLYA KÖZLI tagjaival, hogy az 1941. julius elseje előtt kibocsátott narancssárga, vagy kék szinü váltó jegyek érvénye auguszlus hó 1-én megszűnik. Ez időtől kezdve vendég­látó üzletekben csak a julitts 1-én kibocsátott uj mintájú acélszürke szinü kenyérváltó jegyek válthatók be. Ez a rendelkezés nem vonatko­zik az állami tészta- és kenyérjegy napi szel­vényeire. A junius 1-e előtt kibocsátott régi mintájú finomliszt váltó jegyek érvényben ma­radnak az ugyancsak ezen a napon kibocsátott finomliszt váltójegyekkel együtt. A közellátási miniszter a honvédség és a német véderő egyes tagjai részére úgynevezett katonai napi élelmiszerjegyet rendszeresített, amelv kenyér- zsir-, tészta- és husjegy szelvényekből áll. A szelvény a honvédség részére fehér, a némel véderő tagjai részére barna színben kerül ki­bocsátásra. Ezeket az élelmiszer jegyeket min­den vendéglátó ipari üzemben be kell váltani. Felhivja továbbá tagjainak figyelmét arra, hogy fokozottabb figyelmet fordítsanak az italmérés­nél az árkormánybiztos által megállapitotl árakra. — Elnökség. A ZSIDÓ VÁLLALATOK ÉLÉRE VEZETŐ­KET CSAK A KÜLKERESKEDELMI HIVA­TAL RENDELHET KI. Magyar Távirati Iroda jelentése szerint a kereskedelmi és közlekedés- ügyi miniszter a zsidó kereskedelmi vállalatok élére vállalati vezetők kirendelését rendelte el. A rendeled szerint vállalati vezetőt csak a kül­kereskedelmi hivatal rendelhet ki. A külkeres­kedelmi hivatal a vállalati vezetők kirendelé­se tárgyában vidéken az illetékes kereskedelmi és iparkamara meghallgatása után határoz. Feldarabolt holttestekre találtak Zágráb t#fcb utcáján- Zágrábból je­lenitek: K-edldien a korra hajnali órák­ban Záswáb beüvárasában tltokiflatos hnlilaliöíietftkre akadtak az első járó kiölök. Különböző helyeken szétdara- ballt emberi b.ud]arés®ökxe találtak. Egy ftevjméllk üli bellit test a. város kö'ae»- pÁn hevert, miig a baztzátartozó fejet néhány Ultrával odébb találták meg. Egy (másik beötyen bat boititesiiet ta­láltak. Egysekéire m'élg nem sikerült meg’áMapi'tarid, irog-y kóz-önséges bün- -osetek'miénty tűnt ént-e vagy padiig po- Kötükai gyilkosság. A TIZES SZERVEZET közleményei (1944. julius 29.. szombat.) AZ UJ LAKÁSBA KÖLTÖZŐIT tizedesek közül felhívjuk azokat, akiknek a lakásigény­lési kérése elintézést nyert, hogy állapodja­nak meg az illetékes főtízedessel tizedük te­rületére vonatkozólag. Ennek megtörténte után pedig ismerkedjenek meg tizedük közönségével Amennyiben kibombázott tizedeseink olyan la­kásba kerültek, amelyekben való meghagyásuk nem való szinü. igyekezzenek sürgősen elhe­lyezkedni. hogy tizedesi tevékenységüket vég­leges lakhelyükön megkezdhessék. , NÉHÁNY SOKGYERMEKES (6—7) olyan családanya címére van szükségünk; akiket tize­deseink mint példás, kifogástalan anyákat is­mernek. A címeket, sürgősen kérjük a T. Sz. irodájába. Hanyományos erdélyi szellemben, fe ábrán, megalkuvás nélkül küzd irdndemiap a magyar nép boldaga» lásáért az Ellenzék. Ä m üj^máai munkák m KVnyTktftégek m szép kivitelben és gyorsan az ELLENZEK C&aoiiiélyegzök könyvesbolt papirosztályábam Ka* io%*wár, Mátyás hir.-iér 9* TeL IU99 Váratlanul meghalt Szentkereszthy öéla SEP SÍ SZENTGYÖRGY, julius 29. Mez­’ P*7­rendült szívvel emlékezünk báró Szcntkcrerz- tby Bélára, aki pénteken hajnalban belső vérzés következtében váratlanul meghalt. A kisebbségi idé'ik hősi harcai jutnak eszünkbe, amikor gondolatban elzarándokolunk az ár- kosi kastélyban felállított ravatalhoz, ahon­nan Szent kereszt by Bél(i báró hétfőn dél­előtt utolsó útjára indul. Szentkereszthy Béla eredetileg diplomáciai pályára készült. A bé­keévekben a berlini és londoni osztrák-m4' gyár követségeken teljesített szolgálatot. A világháború kitörése után visszatért hazájába és az első világégést, mint a Vöröskereszt megbízottja küzdötte végig. A trianoni öszr szeomlás után úgy érezte, hogy kötelessége itthon maradni. Szerepet vállalt az erdélyi politikában és a háromszéki. magyarság ve­zetője lett. Elnöke volt a Magyar Párt hó*- romszékmegyeí tagozatának és éveken ke­resztül képviselte a román parlamentben a székely érdekeket. Főleg iskolaügyekben har­colt rendíthetetlen bátorsággal és komoly érö­veinek hatása alatt nagyon sokszor a román iskolapolitika is meghátrált, úgyhogy nagyon sok székelyföldé iskolánk megmentése az o erélyének köszönhető, Később a magyar népközösség elnöke lett. majd a felszabadulás után az Erdélyi Párt háromszékmegyei tago­zatának elnökségét vállalta és mint az Erdé­lyi Párt képviselője vett rés-zt a parlament munkájában. 39 éves korában bekövetkezett halála országszerte mély részvétet keltett. Temetése hétfőn délelőtt 11 órakor lesz az árkosi kastélyból. A temetésen az Erdélyi Tárt parlamenti csoportja küldöttségdeg r észtvesz. A szentmisét és temetési szertartást Sán• dór Imre püspöki helytartó fogja vétgezi^'-. A temetés napján, hétjön délelőtt 8 órakor a kolozsvári egyetemi templomban vitéz Boga Alajos prelátus mond gyászmisét a megbol­dogult lelkiüdvéért. RAB LÓTÁMADÁS az egyik külvárosi utcában KOLOZSVÁR, julius 29. A rendőrség bűn­ügyi naplójában az utóbbi 24 óra eseményei között az alábbi érdekesebb adatokat találjuk. Balázs Ferenc, Kálvin-u. 31. szám alatti la* kos betörés ügyében tett feljelentést a bűnügyi osztályon. Jelentésében előadta, hogy ismeret-; len egyén távollétében betört a lakásába és onnan ellopott két darab 14 méter hosszú, 1200 pengő értékű futószőnyeget. A rendőrség meg­állapította, hogy a tettes álkulcs segítségével hatolt be a lakásba. özv. Veres Endréné, Wesselényi-u. 19. szám alatti lakos lopás ügyében tett feljelentést aí rendőrségen. Elpanaszolta, hogy ismeretlen tettes mintegy 650—700 pengő értékű két férfi­öltönyt ellopott távollétében a lakásából. Boér Ida a Beihlenkert-utca 19. szám alatt lévő üzlet tulajdonosnője ugyancsak lopás ügy.é-; ben tett feljelentést. Ismeretlen tettes az ii/lé­téből több. mint 300 pengő értékű cukrot túrót és sajtot lopott el- A rendőrség bűnügyi osz­tálya az összes bejelentett újabb lopások és bűnügyek ügyében széleskörű erélyes nvomos zást folytat a tettesek kézrekeritésére. Pénteken több feljelentés alayján őrizetbe vette a rendőrség Gänger Zoltán. Farkas-utcá- ben lakó 21 éves munkást, aki ellen Székéig Kálmán voh lakótársa sikkasztás büntette miatt tett feljelentést. Ezenkívül a megtévedt fiatal munkást kétrendbeli lopással is gyanú­sítják. A rendőrség Gúnya Zoltánt kihallgatása után gyorsított eljárással már át is adta az ügyészségnek. Végül égj7 rejtélyes utcai rablótámadás ügyé-; ben is nyomozást folytat a rendőrség. Ismeret-; len tettesek az éjszaka folyamán az egyik kül­városi utcában megtámadták Szarka György 28 éves kolozsvári lakost és zsebkéssel hátán, vállán és karján súlyosan megsebesítették, ma jd kiakarták rabolni, de munkájukban néhány arra járó egyén megzavarta, mire a tettesek el­menekültek. A súlyosan megsebesült Szarka Györgyöt a helyszínre kihívott mentők része­sítették első segélyben, majd beszállították ál sebészeti klinikára. Állapota súlyos, de nem életveszélyes, A rendőrség bűnügyi osztálya erélyes nyomozást folytat a tettesek kézre* kerítésére. * KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. A „Kolping” Hi­telszövetkezet, mint a .,Szövetség’' központ tagja, 1944. augusztus 13-án délelőtt 9 órakor a szövetkezet helyiségében, Farkas-u. 7. sz. alatt évi rendes közgyűlést tart. Határozatkép­telenség esetén az alapszabályok 38-ik szaka­szának rendelkezése szerint a 2-ik közgyűlést ugyanazon a napon és helyen kettő órával ké­sőbb. azaz 11 órakor tartjuk meg. A közgyű­lés tárgysorozata: 1. az 1943. évi iizletered- méuyről szóló jelentés tárgyalása, az évi zá*» számadások felülvizsgálása és a felmentvén^ megadása. 2. Az 1943. évi mérleg megállapítása. 3. Tiszta jövedelemről szóló rendelkezés. 4. Igazgatósági tagok választása. 5. Felügyelőbl- zottsági tagok választása. 6. Kölcsön és betét- kamatláb megállapítása. 7. 1944. évi költség- vetés megállapitása. 8. Esetleges indítványok. Kolozsvár, 1914. julius 27. — Leitersdorfc* Sándor, elnök. * FIATALSÁG — BOLONDSÁG — hangzik a szólás-mondás. De ez ma már idejét múlta, mert a ma fiatalembere jól tudja, hogy korán kell hozzákezdenie jövője megalapozásához. H A ÉLETBIZTOSÍTÁST KÖT, jól cselekszik! Az 1857-ben alapitolt Első Magyar Általános Biz­tosító Társaság helybeli. Egyetem-utca 1. szám alatli főügynöksége készséggel útbaigazítja V r A

Next

/
Oldalképek
Tartalom