Ellenzék, 1944. június (65. évfolyam, 122-145. szám)

1944-06-14 / 132. szám

Et. LENZ ék 19 4 4 junius 14. «Hl mam SPORT Bizonytalan a KAC összeállítása a vasasnapi Csepel ellent Magyar Kupa-mérkőzésre Bonyhádi visszaérkezett. Farkas játéka kétes, Berhőei és Váexi előtérben KOLOZSVÁJL Kisszámú, de annál lel­kesebb néző előtt zajlott Le kedden dél­után hat ás nyolc óra között a városi nagypályám a KAC labdarugóinak edzé­se. Csaknem 30 csapatbeh játékos moz­góit, futott, kergette a labdát a pályán és végezte el az Oipata edző által előirt gyakorlatokat. A Labdázásbian résctvett a haj,dani „nagy“ csatár, Szaniszló János, lőtt is nagyokat kapu mellé, mire a rossz­máj uak megjegyezték, hogy ő is mád' ha­marabb megtalálja sötét pincében a csa­pot, mint napvilág a kaput. A KAC-gárda feltűnő lelkesedéssel vé­gezte a gyakorlatokat, amelyeknek befe­jezése után két vegyes csapat játszott egymás ellen. Az edzés után nagy talál­gatás Indult meg a vasárnapi összeálli- tájsróíl. Opata edző egyelőre nem nyilat­kozott, de beavatottak tudni vélik, hogy a Csepel ellen ismét csatasorba áll Bony­hádi a középcsatár posztján. A Farkas— Kovács IV. jobbszárny valószínűleg ma­rad, bár Farkas betegsége miatt nem je­lent meg az edzésen, a balszárnyat pedig valószínűleg Váczi és Verbőczi fogják al­kotni. .Mindez azonban nem végleges, dönt étet csak a közeli napok hozpiak. A vasárnapi Kupa-mérkőzés megnye­rése igen nagyjelentőségű és ezért a KAC vezetősége fokozott gondot fejt ki, hiogy a csapatot megfelelően előkészítse. Ha- soló Lelkesedéssel készül azonban a Cse­pel iß1. — A KAC elleni mérkőzésünket negyed 3 órai kezdettel Csepelen tartjuk meg — mondotta Garas ügyvezető — még ak­kor is, ha anyagiakban rosszul járunk, mert áldozatot akarunk hozni szurkolóink szántává akik jóban-rosszban kitartottak mellettünk... Vasárnap Kolozsvár sem marad labda- rugónsemény nélkül. Délután 3 őr akor a városi nagypályán a Bástya a KEAC el­len játszik, öt órakor pedig az MILSz tör­pe csapata a Bástya törpe csapata,, ellen küzd. Délelőtt 11 órakor a kispályán a KMTE a KAC II. ellen játszik Mátyás Kupa-mérkőzést, előtte 9 órakor pedig a Bástya—KMÁV NB III-as mérkőzést bo­nyolítják le. Délután öt órakor a .kispá­lyán a KMTE^ a Bástya ellen ifjúsági mérkőzést játszik. Dés és Nagyvárad városok leventéi nyerték a hadtest országos lövész csapatversenyét A Kolozsvári Levente Egyesület és a kolozsvári MÁV Levente Egyesület jú­nius 19—11-én az egyetemi sportpark cél- lövőipályáján rendezte meg a hadtest baj­nokságáért. a kis p u skalövés z ve rsen yt, me­lyen a rendkívüli nehézségek dacára je­lentős számban indultak a leventék. Az versenye (összesen 60 lövés): 1. Szabadi Mihály KLE 542 pont. 2. Nagy László KLE 524 pont. 3. Nagy Béla KMÁV LE 493 pont. 4. Rajk Ernő KLE 475 porti, Megérkezett Kolozsvárra Láng József, a KAC és KEAC aj uszófedzöje élért eredmények viidéki viszonylatban kii- elégitőek ugyan, de a nagy eredmények elmaradását, legalább is kolozsvári vi­szonylatban.. kellően indokolja az, hogy a számításba jövő jó lövők zöme állan­■ dóan, minden szabadidejében a r.melta- ,v karitási munkánál segédkezik. A versenyt vitéz Kászonyi Zoltán ezre- •y etess, hadtest Leventepairancsmok, br. Cu- j min Artúir ezredes és • vitéz Borcsiczky Imre őrnagy kíséretében szemlélte meg. A verseny rendezését 'Pered; János fő­tiszt,. egyesületi titkár szakszerű iráfciyi- " dasá mélfett a levente tisztikar hibátlanul ■' - látta, el,..' .. Versenyeredmények: Csapatverseny: • ~ (fekve, állva, térdelve, összesen 30 lövé-1) II. korcsoportban 1. Dés város (Péter, j Nagy, Lap, Muzsd, Horváth) 1089 pont. 2. Marosvásárhely város> (Römischer, Karda, Ma kai, Barabás, Hócza) 930 punt. 3. Bán- ffyhunyadi járás (Fikker, .Ütő,. Mihály, • Varga, Kulcsár) 621 pont. III. korcsoport: ■ 1. Nagyvárad város (Sugár, Orbán, Lé- nárt, Cseh-, vitéz Orbán) 1133 pont. 2. Gyérgyószeintmiiklós város (Pálffy, Papp, Kresztelsz, Kónya, Kastal) 928 pont. 3. Bánffyhúnyadi járás (Fejes, Rotzig, Pén­... fék, Ágoston, Bariba) 973 poni. Kolozs­vár: 1. Ref. koll. csapata (Dávid, Vájná, Albu, Jenei, Pall) 883 pont. 2. Acéláru- .. gyári csapat (Şepei, Tuzson, Horváth, Zeeiki, Papp) 812 pont. 3. a 27. sz. csapat (Kálin, Palóczi, Gáspár, Mágper, Szabady) 753 pont.,: Eoyéni verseny: II. korcsoport: 1. Pé- , . tér János Dés 227 pont. 2. Römischer Gé- I za Marosvásárhely 224 pon:. 3. Leo Isfa ván Dés 220 pont. in. korcsoport: 1. Su­gár' Sándor Nagyváradi 249 pont. 2. Or­bán Sándor Nagyvára I 249 pont. 3. Pálffy Csaba Gyergyószen tini kló?' 231 pont. Ko- Loi- vár: 1. Kilin Oszkár* (27. sz., csapat) 227 pont. 2. Sepsi Károly (Acélárugyár) •. 227-popit» 3. Dózsa János (17. sz. csapat) 222 popt. Indulók száma 24—50—30 le­vente. Lövész szövetségnél igazollak egyéni KOLOZSVÁR. Beszámoltunk arról, ho°y a kolozsvári uszósprrt vezető egye­sületei, a KEAC és> a KAC jó1! felkészül­ve .akarják megkezdeni az idényt és en­nek érdekében megbeszéléseket folytat­tak közök edző leszerződtetése végett. A tárgyalások eredménnyel végződtek ési kedden délután az egyetemi stadionban'a lubickoló uszócseme-ték nagy örömére Leiiesdorfer Ferenc, KAC us zó szakosztá­lyi ügyvezető kíséretében megjelent Láng József, a két csapat közösen leszerződhe­tett uj edzője. — Munkatervempek egy pontja yah: a fiatalok. Az idősebb korosztály ugyanis ma nem a medencében, hanem a fronton küzd és nincsen hálásabb feladat ed?g számára, mint a fiatalokkal foglalkozni. Nem rég vagyok Kolozsváron, de sok jói hallottam a városról é? megállapítottam, hogy sok olván tehetséggel rendelkezik, akik erős. akarattal, szakszerű., vezetés me' ett az ország legjobbjai közé küld­hetik fel magukat... Sokat nem. is. készü- , lődhatek. holnap már neki fogok a mun­kának... Az uj edző megérkezésével kapcsolato­san úgy a KAC, mint a KEAC vezető­sége felhívja az összes úszókat; hogy to­vábbi utasítások végett haladéktalanul jelenjenek- meg a vezetőségnél." Egyszerű keretek között ünnepli meg Kormányzó Urunk születésnap­ját Kol ozsvár levente’ársad a im a KOLOZSVÁR. Nagyszabású unüepsé- gekikel akarta megülni Kormányzó Urunk | születésnapját a Kolozsvári Levente j Egyesület. Tekintettel arra, hogy. az idő­közben történt események a yarns le­vente előlinek más munkában való ki­próbálását. kívánták, a KLE vezetősége úgy döntött, hogy elmarad a 17-éré és 18-ára tervezett váltóverseny, hóját ün­nepség, sllb. Csupán a fog'adalömtételre és Figyelem I Könyvnapról kimaradt könyvek ! D. Tóth László.: Magyar or ş z ág t őrt értelme 44 Kosocsa S. : Kis magya- irodalomtörténet 1.5 Szende Aladár: Süss föl nap I—XI. köte' 58 Nagy M da: A m \ sód k — —---------— —- 17 Bözcdi György: Repedt csupor --------­----------- 2 Szitnyai Zoltán: Furcsa világ —— — — 16 Még 2 nspig könyvnapí áron kaphatók! „Ellenzék“ könyvesboltban — P p — P .4 0 P. — 50 P Kolozsvár, Mátyás király-tér 9, szám egyszerű Szent László-ünnepségre kerül sor, amelyet a csapatok istentfeziteleien való részvétele előz meg. Miért maradt ki Fairkas a vidéki válogatottból? KOLOZSVÁR. A Zágráb ellem mérkő­zésre Vágihy Kálmán ismét válogatott és mi érezzük egy újabb súlyos vereség elő­szelét... Károlyi, Vécséy, Mészáros, Önő- dy, Perényi, Juhász, Dernény, Lóránt, Bo- dola, Tóth III. éis1 Sárvári, valamint Csu- j berda és Tihanyi szerepelnek a keretben, amelyből Farkas azért maradt ki, mert vasárnap — a mérkőzés napján —' a KAC-lbian a Csepel ellen Kupa-mérkőzést játszik. A. vidéki válogatott középese tára Tihainyi, jobbszélsője Pálffy lesi/.. ITT a le\gfő<bb ideje, hogy kissé szétnyissuk szemünket Kolozsvár sportjának szem­léletében éis megállapítsuk, hogy a* lab­darúgáson kívül Kolozsvárnak niás sportágakban is k.moly tehetségei van­nak. A csöndben, sokszor közönség nélkül és hősies akarással dolgozó kerékpár- sportra gondolunk, amely már hosszú hónapok óta egyik szép eredményt a másik után éri el, anélkül, hogy azok­ról bárki napokiigbeszélne, mini pl. egy labdarugóeseményről. Egyetlen gólt, egyetlen kihagyott helyzetet többet . tárgyalnak. és vitatnak elferdült sport­életünkben ma, mint csapatok, fiatalok j sokórás, óriási teljesítményét, amelyet hosszú munka és előkészítés előzött meg. Pedig a kerékpározás minden figyel­met és gondosságot megérdemel. Hon­védelmi jelentősége közvetlenül a cél­lövés után következik, fontossága ma­gasan túlszárnyal sok olyan más sport­ágat, amely tízezer főnyi rajongó tö­meggel háta mögött foglalkoztatja a közvéleményt. A kolozsvári kerékpáros sport rohu> m s fejlődésében jelentős állomás volt a Kolozsvári MÁV kitűnő versenyzőjé­nek, Mohiárnak győzelme, 10.000 főnyi közönség előtt Szegeden, az első ház­tömbkörüli versenyben. Országos vi­Mít utoljára a vidám és szellemes k É K A L A R € a CORVINBAN szonylatban is jó eredményi fuţpf< a fiatal kolozsvári vasutas''versenyző, aki­nek kitűnő teljesítményére a főváros­ban is felfigyeltek. Vegyük tehát észre, hogy Kolozsvár nemcsak labdarugói révén lett ismert az országban, hanem vivői, cél lövői, dt- létái és kerékpározói révén is. A sport­nak szentelt szabadidőnkből áldozzunk néha-néha egy-egy percet a kerékpáros sportnak is, figyeljük egyre javuló eredményeiket, erőfeszítéseiket, súlyos róhamaikat kilométer számra hőségben és porfelhőben. Ismerjük el, hogy nemi- csak gólt' lőni teljesítmény, hanem ne­héz műhelymunka után órákat kerék­páron edzeni, százkilo^rveiereket utazni, vadidegen városban és terepen, közel negyvenkilométeres óraátlaggal győzniI Ezt cselekedte a KMÁV kitűnő ver­senyzője és ezt óhajtják cselekedni tár­sai. 'Fizetségük nem sok: figyelem, elis­merés, amellyel nem kell és nem szabad fiücarkodnunk még- akkor sem, ha á-dáz hívei vagyunk a labdarúgásnak, mikor meglátjuk a meg görbülten suhanó „por­felhőlova gokat“... A KAC SZURKOLÓK, ÉS A JÁTÉK­VEZETŐK mérkőznek meg szombaton délután 5 órákor a városi sporttelepen a. bo mbak áro sül bak javára. ' A rendezőség kiéri a közönségnek minél nagyobb szám­ban való megjelenését.-a mérkőzésén, amelyen. Kolozsvár labdarúgásának haj­dani. nagyjai Öltöznek ismét mezbe. VASÁRNAP a KAC rendezi az idény első uszióversenyét. A verseny egyesület- közi jellegű lesz és annak, részleteire még visszatérünk. . •, kqzgazdasAq Értékesítik a gsidé ősietek kevésbé romlandó éruit Is BUDAPEST, junius 14. (MTI.) A zsidó .! kereskedők üzletéhez tartozó árukészle­tek és üzleti berendezések zár alá véte­léről szóló rendelet ki adásával egyidejű­leg intézkedtél? történt, hogy ha olyan üz- lei ben, amelyhez vállalati vezetőit nem i rendeltek ki, gyors romlásnak kitett áru j is van, gondoskodni kell arról, hogy ezt j az árut elsősorban a helybeli magánké- j reskedelémnek, másodsorban a Hangya j vagy más fogyasztási szövetkezetnek j készpénzfizetés ellenéiben átadják. Van- i nak azonban olyan áruk is, amelyeket a j rendelet leadásakor nem lehe-etf gyors j romlásnak kitett árunak minősíteni, ame- ' lyek azonban időközben. szintén romlam- éiónak bizonyultak. (Például konzerv, vagy aluminium doboz,baza . -cukorka, keksz, mandula, mogyoró -é;? . dióból, .-ve- gyesiz, cukprnélküili gyümölcslé, tészta, mustár, légyfogó papír, valamint az úgy­nevezett ’ 'dísznövények, pálmák, .örökzöl­dek és egyéb cikkek.) Ezeket az árukész­leteket most készpénzfizetés ellenében ebősorban a helybeli keresz.tény szakke­reskedők. másodsorban a Hangya vágy más fogyasztási szövetkezeteknek kell át­adni. A befolyt vételárat a zsidó, ke^és1- kedő zárolt számlájára .kell befizetni.. ■ JUt ÜMCIE vezetősége tíz ziepen át tanulmányozta a Székelyföld ffSEciasecp helyzetét KOLOZSVÁR, junius 14. Beszámol­tunk már arról, hogy az EMGE vezérka­ra gróf Teleki Béla elnökkel az élén lá­togatást tett a székelyföldi vármegyék­ben, hogy a helyszínen tanulmányozza az erdélyi faluk gazdasági helyzetét és meg­ismerje az időszerű kérdéseket. A szé­kelyföldi látogatás — mint közöltük — az EMGE székelyföldi ki rendeltség veze­tőinek Csíkszeredái értekezletéivel kezdő­dött. A kirendel ségvezetők részletesen beszámoltak az EMGE vezérkarának a vármegyék gazdasága helyzetéről. Az idő­szerű kérdések közül ismertették a hus-, i a gyapjú- és tejbeszolgáltatással kapcso- j latos óhajokat, melyeket a mai fennálló j rendszer jelen' éktelen módodtá.sával ; könnyen meg lehetne oldani. Megbeszél- ■ fék a mezőgazdasági termelőmunka za- | ■curtalan folytatásának kérdését, ■-szóba J került az ö.szi vet-örnagkiosztá.?. a vaséi- ! •osatá? ügye és megiviitat ák a miezög;azjla- ! sáai gépbeszerzés Lehetőségeit is. Az EMGE vezetősége é? a gazdasági ; szakértők lát: gptást. tettek az EMGE | gazdaaiseonyi szak ősz; álcának gyergyó- j szentmíkl-ósi tanfolyamán. Innen tovább utaztak Csikszeredára. Csíkban 13 közsé­get látogattak meg, köztük C.siktusnádot is. ahol szintén szükebbkörü megbeszélés volt. A kiküldöttek Udvarbelymegyében 15, Marostordában 16 községet látogattak I ■ meg. Örömmel ■ álLapitották meg min- j denütt, hogy a gazdák a-z idén is hűsége- J sen teljesítették kötelességüket, bizako­dással tekintenek n jövő elé, minídenütt teljes a rend. és a nyugalom és a termés jó eredménnyel biztat. A Székelyföldről visszatérve Sz, lnok-Doboka vármegye községeit Iá ugatták meg; ahol szántén tájékozódtak a gazdák óhajairól és a me­zőgazdaság helyzetéről. Az EMGE vezetősége, tiznapos .'Székely­föld! körútjáról visszatérve. . megállapí­totta' hogy vidéki -hálózata példásan mű­ködik. a vármegyei kirendeltségek, n gaz­dakörök legnagyobb lelkiismeretességgel és szeretettel karolják fel a gazdák üsveit. •* ' FELHÍVÁS A BELVÁROSI EGYHÁZ- RÉSZ TERÜLETÉRE - MENEKÜLT RE­FORMÁTUS BOMBAKÁROSULTAK­HOZ. A belvárosi ref; rhiátuk egy ház­rész tanácsa felajánlja támogatását--‘ é? segítségét azoknak ä hv-éknék, akik . a bomba, ámad ás után a belváros területé­re menekültek. E célból minden délelőtt 10 és 12 óra között ügyeletes szolgálatot létesített a Fyrkar-utca 2J. szám alatti lelkész! hivatalban. Ebben. az: ádöben az egyházi'esz vezetői szívesen-állanak a - hí­vek rendelkezésére. Folyó hó 14-én.‘ 'saér- dán délután 5 órakorra Fárkas-útcá 'Ti. szám alatti tanácsteremben. megbeszélés1 lesz azok részére akik az egyház támo­gatását igénylik. Áz illetők figyelmét ez­úton hívja fel az .egyház erre az’öiss te jö­vetelre,. .v ..... , . . ..... .

Next

/
Oldalképek
Tartalom