Ellenzék, 1944. június (65. évfolyam, 122-145. szám)

1944-06-09 / 128. szám

19 4 4 június Á, Alacsony színvonalú játék után îs biztosan győzött Dorog ellen a KAC és mint a legtovább fennálló amatőr csapat, nyertese lett a Korintbián-dijnak KACmmDorogi AC 4:3 (2:0) Géllövök % Farkas, Farkas, Farkas (11-ből), Túrái, Torai, Boáé, Píluger (íl-foöl) A Magyar Kupa elődöntőjében vereséget szenvedett az UAC, a D1MÁVAG és a Gamma, továbbjutott a Csepel, Ferencváros és az Újpest Az idény utolsó NE I*-e& mérkőzésén győzőit Szolnok ellen a SalBTC Igen gyér közönség előtt zajlott le teg­nap délelőtt a KAC és a Dorogi AC ta­lálkozója. A mérkőzést alacsonyszinvona- lu, helyenként kimondottan rossz játék után a KAC nyerte, amely kissé fölényes- kedve is, de biztosan győzött a lelkes és gyors dorogiak ellen és győzelmével megnyerte a Korinthián-dijat, amely Magyar Kupában legtovább fennálló amatőr csapat jutalma. A jutalom meg­nyerésében elősegítette a kolozsvári pi- *■'£ fehéreket az, hogy a Magyar Kupa elődöntőjének küzdelmei sorái vereségei szenvedett az Újvidék, a DiMÄVAG es a Gamma. 'Ilyenmódon a Csepel, Ferencváros, Új­pest és a KACT fO’Q a Magyar Kupa röui­12 órakor ig|en csekély érdek!’ödiék kisé- j rétében, alig 1000 néző előtt került kel- i lemes1, meleg időben sor a Magyar Kupa ! elődöntői során a KAC és a Dorogi AC j mérkőzésére. Jania játékvezető sípjelére kölcsönös zászlócsere után. á következőképpen ál- j lóit fel: a két csapot: KAC: Márki — Szaniszló II., Vasts — j Radnai, Páll, Csákány — Farkas, Kovács j IV., Füstöss Verbőczi, Bozó, Dorogi AC: Drosits — Dunai, Csermák — Farkas, Pfluger, Sebők — Meszes, Vá- zsonyi I., Túrái, Takdcs, Vázsonyi II. KAC-iám'sdásokkn! indult a játék és az első percekben Kovács IV. két lövése ke- 1 rülte el a kaput. Az 5. percben Farkas jó beadását Bozó kapu fölé emelte, majid a 10. percben Meszes lesen akadt el. Már ekkor kitűnt kitűnő, gyoirs és Lelkes já- : tékával Farkas, aki sorozatos lövéseivel ostromolta a vendégcsapat kapuját. A 15. percben Radnai beadását Verbőczi a ka­pus kezébe lőtte, 'a 16. percben Farkas1 kétszer egymásután védette el a labdát. A KAC szakadatlan támadásai ellen a Dorogi AC védekezésre rendezkedett be és igen eredményesen harcolt. A 22. percben Túrái megugrott, nagy lövését Márki jól helyezkedve védte. A 25. perc­ben kapu előtt 3 méterrel Farkas bizony­talankodott, mig a kapus rávetődé-sel tisztázott. A 29. percben az erősen fogott Farkas beadását Drosite védte, a 31. percben Füstök magasan kapu fölé bom­desen lebonyolításra kerülő döntőjében küzdeni és nincsen kizárva az sem, hogy a KAC a Kupában is eredményesen fogja heiyet megállani. Tegnap bonyolították le az Újpest pá­lyáján a vasárnapról elma/adt Szolnok - SalBTC mérkőzést is, amelyet a salgó­tarjáni együttes nyert meg 4:2 (2:0) arányban. Az NB III. kolozsvári csoportjának küz­delmei során a KMTE ujat b két értékes pontot szerzett, a KAC győzött á DMÁV ellen és igy két kolozsvári csapat áll a cs port élén, amelyek közül a munkás­csapat fog továbbjutni. Az urnapi sportesemények részletei a következők: zömség tapsai között vonultak le a pályá­ról. A kupamérkőzés váratlanul gyenge já­tékot hozott. Ebben nagy része v ít á fö­lényeskedő és lélek nélkül harcoló KAC- mk, amely könnyen ki is kaphatott volna. A dor:giak végig lelkesen küzdöttek és naryrészben balszerencséjüknek köszönhe tik, hogy nem tudták döntetlenné tenni a mérkőzést. A győztes csapa‘bél egyedül á remek formába levő Farkas tűnt ki. Kár, hogy idény vége van, mert sok gólhoz juttat­hatta volna csapat .át. Márkinak kevés ! dóig* volt, Szanbzló és Vass jól teljesí­tették feladatukat, a fedezetek közül az állandóan mozgó és a támadásokat fárad­hatatlanul elindító Radnai volt igen jó. A csatársor legrosszabb embere Füstös volt, Kovács IV. fölöslegesen cselezed de lö­vései dicséretét érdemelnek. Verbőczi hasznosan dolgozott, Bozót nem lett vol­na' szabad a csapatba beállítaná. A vendégcsapatból Drosirtban igen jól mozgó és ruga’nms karnist ismertünk mieg ä hátvédek közül Csermák volt a ioibbik. A fedezetek közül Pfluger tűnt ki, a csatársor legjobb embere Túrái volt. Jania jól vezelte a mérkőzést. KMTE—Korvin 3:0 (2:9) Városi kispálya», vezette Sándor. A munkáscsaípar állandó, kemény, sok he­lyütt düirva játékával szinte kivereked­te â győzelmet. Az első gólt az első fél­idő 18. percéiben Adorján lőtte, majd Tő­kés öngólt vétett (2:0). Szünet után a 15. percben Jószai. volt eredményes, aki be­állította a végeredményt. Jók voltak: Adorján, Sepirényi, Tóthi Pál, illetve Prentz és Gyarmaóhy. A Magyar Kupa elődönítójéneik eredményei a következők * Csepel—Újvidék 3:2 (3:2). Ferencvár j?—DiMÁVAG 1:0 (0:0). 1 Újpest—Gamma 3:2 (0:2). Bástya—KKASE 5:0 (3:0) I Városi kispélva, vezette Jószai L. A. i minden tekintetben jobb bőrgyári csapat I fölényesen nyerte Binder, P.c ai, Ba­logh, Gáspár és Binder góljaival a mér­kőzést. Jók voltak: Bategh, Pócsi-t, Nagy, illetve Soós, Farkas. A játékvezető a II. félidő 25. percében lefújta a mérkőzést, mert a labda kiszakadt és újat nem tud­tak helyette keríteni. KAC II—D isi MÁV 2:ü (1:9) Városi nagypálya, vezette Weber. —■ Egyenlő erők küzdelme volt a mérkőzés, amelyet hataimas erőfeszítés után a KAC második csapata nvert meg gól képesebb csatársorával. Az első gólt. az első félidő 34. percében Szász, a másodikat a máso­dik félidő 30. percében Kovács Pál lőtte. Jók vokak: Illés, Farmati, Kerekes, Bo­kor illetve Szűcs, Magyar és DomMtz. A KEAC—K. MÁV rangadó és a Bástya—Himnária találkozó n vasár­napi labdarguómüsor íöeseménye KOLOZSVÁR. Az MLSz kolozsvári ke­rülete a következőképpen állította össze Kolozsvár vasárnapi labdarugőmüsorát: Városi nag'ypálya délelőtt 11 órakor Bás­tya—Hungária NB II. találkozó, vezeti Gáb rr Ferenc, határjelzők dr. Incze Béla és Czaga Lajos. Egyetemi pd’yá 15 óra­kor KEAC—KMÁV NB II-ős mérkőzés, vezeti Molnár Attila, határjelzők Harasz- tQsi Jenő és Sándor Elemér. A két NiB II-ős mérkőzésen kívül a Bástya a KAC ifjúságával játszik bajnoki mérkőzést. Gyenge játék, sok gél, KAC győzelem a kupa-mérkőzésen KOLOZSVÁR. Csütörtökön délelőtt fél ! egyenlíteni nem tudtak és’ végül is1 a kö­Morva lel® fim- is gépipari szakkfinyvek: «. Az összes gőzgépek. Vezérmüvek. b ázott. A 36. percben megtört a jég: Verbőczi —Kovács—Farkas ossz játék után utób­bi védhetetlen lövést küldött a Dorogi AC kapujába (1:0). A gól megzavarta a vendégeket, iakik leállzttak és a követ­kező percben Verbőczi—Füstös—Farkas ossz,játék után ismét utóbbi volt ered­ményes (2:0). A II. félidő 2. percében Túrái nagy szabadrúgása kapu mellé ment, hasonló sors érte Szaniszló szabadrúgását is. A 15. percben Bozó jó beadását Füstös ka*- pu szájából elvétette. A 20. percben Far­kas megugrott, a 16-oson belül a kifutó Drcisits kézzel földre rántotta. Tizen­egyes! Farkas d'ilatt neki a lövésnek, Dro­sits hiába vetődött (3:0). A KAC megelé­gelte a háromgólos vezetest, a játékosok könnyelmüskedni kezdtek ás a 22. perc­ben Túrni máris javított (3:1). Alig pár perc telt el és az üresen hcagytt Túrái a tétlen Márki mellett újabb gólt lőtt (3:2). A közönség hevesen kezdett tüntetni a „lazsáló“ KAC és főképpen a teljesen formán kívül levő Füstös ellen, a doro­giak ezzel szemben igen nagy lelkesedés­sel folytatták a harcot, hogy az egyenlí­tést és a továbbjutást kivívják. A 33. percben Csermák 16-oson belül kézért. A tizenegyest Radnai lőtte, a kapus lövését azonban könnyen fogta. A 35. percben a kitörő Bozó elől Drosits kifutva próbál}: ! menteni, de hiába, mert Bozó kicselezte ; és a. labdát az üres kapuba helyezte (4:2). A 38. percben, ismét javított a Dorogi AC. PóM teljesen feleslegesen felvágta 16-oson belül Túráit. Jania habozás nélkül 11-est ítélt, amelyet Pfluger értékesített (4:3). A dorogiaknak ekkor már elfogyott puskaporuk. Fgy-két veszélyes támadást vezettek félidő végéig, de javíttató és süritők (kondenzátorok), gőzturbi­nák kérdés és feleletben 121 ábrával P 9.— Az összes gőzkazánok. Nélkülözhe­tetlen tankönyv bármilyen kazánfű­tői vizsgára készülőnek. Kérdés és feleletben, 109 ábrával P. 12.—­Lokomobil gőzkazánok és gőzgé­pek- Magánjárók, uthengerlők, gőz­ekék stb., 92 ábrával P 8.— Villamos motorok szerkezete, mű­ködése, kapcsolása és kezelése, 36 áb­rával P 7.40 Akkumulátorok — frajiszfüzmátcri ink készítése, szerelése, kezelése, ja­vítása. Villanyvezetékek, azok szere­lése és szigetelése, 22 ábrával P 3.70 Hinamók szerkezete, szerelése, ke­zelése és javítása. Magasfeszültségű áramok ismertetése. Utm-utató a kis- dinamók készítéséhez P Amit a fémekről tudni kell. Az összes fémek ismertetése adataik­kal P 2.— Az összes fémek színezése áram. nélkül (savakkal). Fémek tisztítása, rozsdától való megóvása, rézkarc P 2.50 Csavarmenet-táblázat az összes rendszerekben P 2—­Kaphatók az „ELLENIEK" könyvesboltban Kolozsvár, Mátyás király-tér 9. Vid éki megrendeléseket utánváttei is azonnal elintézünk. l\y©mda! munkál* jkönyvfe ütések G&utnibélyegzük szép kivitélben és gyorsan az ELLENZEK könyvesbolt pmpírosstályáhmib Ko» ioxsvár} Mátyás kir.^tér% TeL 11-99 A HÁLA úgy látszik, ismeretlen fogálcm a. ko­lozsvári szurkolók egyrészének köré- -ben. Legalább erre Játszik mutatni az a tény, hogy a közönség csütörtökön heves tüntetést rendezett az ellen a KAC ellen, amely harmadik helyen véazett a bajnokságban és csütörtökön váratlanul játszott. Józanul gondolkozó ember számára nem. lehetett meglepetés az, hogy a KAC az idény végén, a nehéz és* fáradságos harcok után kissé megtorpant. Harminc nehéz bajnoki mérkőzés után nem a régi lel­kesedéssel űzték a labdát, immel-ám- mai mozogtak és bizony, sokszor alul maradtak a kemény és lelkes dorogiak­kal vivőit csatában. Ennyi elég volt ahhoz, hogy a közön­ség soraiból egyesek először hevesen pfujjni kezdjenek, majd még heveseb­ben tüntessenek a KAC ellen és a, Do­rogi AC melled, állandó támadásra ser­kentvén az utóbbit. Erre a bajnokság folyamán nem volt példa. Egyemberként állott a közönség a KAC mellett, vívta vele együtt a ne­héz harcokat és örüHt a harmadik he­lyezésnek. De éppen a bajnokság végén, amikor a hálának és megelégedésnek minden jelével kellett volna eláraszta­ni a csapatot, inogtak meg egyesek és a józan szurkoló szinte megborzong ott akkor, amikor az elégedetlenség ilyen féktelen megnyilatkozásait hallotta. Mi egy pillanatig sem állítjuk, hr\gy a mérkőzésen a KAC jó volt. Ellenke­zőleg. De tüntetnie ellene saját közön­ségének még sem lett volna szabad. Nem pedig azért, mert ezzel ékes bi­zonyítékát adta sportbeli éretlenségé­nek és annak, hogy bár a KAC elérte az országbeli legjobb csapat dk színvo­nalát. közönségének nagyrésze nem tud­ta követni őt ezen az utján és továbbra is szeszélyes, vidékig sok tekintetben bizony nagyon elhamarkod tttan, felüle­tesen és elmaradottan gondolkozó kö­zönség maradt. A VASÁRNAPRÓL ELMARADT Szol­nok—SalBTC mérkőzést Újpesten bonyo­lították le. A mérkőzést nagy küzdelem után 4:2 (2:0) arányban a salgótarjáni csa.nat nyerte. JUNIUS ELSEJÉTŐL KEZDVE A 3 PENGŐ­NÉL KEVESEBB ILLETÉK ALÁ ESŐ SZÁM­LAILLETÉKET IS AZ UJ SZÁMLAILLETÉK­KEL KELL LERÓNI. Az iparkamara figyel­mezteti az érdekeltségeket arra, hogy 1944. évi junius hó 4. napjától kezdve a 3 pengőnél ke­vesebb illeték alá eső számlailletéket is az uj számlabélyeggel kell leróni. A 2 pengőt meg nem haladó illetéket úgy kell letoni, hogy a bélye­get az iratra fel kell ragasztani és a számla egyik tételével, vagy a számla keltével átirni, vagy a keltet is feltüntető cégbélyegzővel felül kell bélyegezni. A két pengőt meghaladó ille- . téket úgy kell leróni, hogy a bélyeg felső részét az iratnak megőrzendő példányára, másolatára, alsó részén pedig az üzletfele részére szóló első példányra kell felragasztani. A 100 pengőt meg­haladó illetéket közvetlen fizetéssel Is le lehet róni. BUDAPESTEN 300.000 ZSIDÓ ÉL. Bu­dapestről jel.ent:k: A zsidó lakosokat ktor- máinyír end elet 'értelmében összeírták. Az összeírás t'zerint Budapesten a legutóbbi n válván tar tás szerint 184.435 zsidó él, kiknek háromnegyed részük az V., VI., VII. és VIII. kerületben lakott. Az utóbbi évben ä zsidók száma tetemesen megsza­porodott. Tömegesen vriváregtak be Len­gyelországiból. Szlovákiából, Romániából és Németországból. A beszivárgott zsi- I dóik számát 50.000-re teszik.- Hozzáértők j 300.000-re becsülik a Budapesten élők számát, ebben a -zámbun azonban, nin­csenek î'enne a pestkörnyéki és közelvi- déki zsidók. 6 hónap al^ti & kiadási Eddig 39 0ÖQ példányban fogyott elí Mit kössek ~ hogy kössek A következők kötésére ad útmuta­tást: lamberjackek, pulloverek, mel­lények, blúzok, kosztümök, ruhák, kabátok, szoknyák, kesztyűk, turbán sálsapka, harisnya-zokni, kendő-ap­róságok, fehérnemű. Útmutatást ad a fonalmaradékok felhasználására isi Ára 8 pengő. Kaphatók az „Ellenzék“ könyvesboltban Kolozsvár, Mátyás király-tér 9. VI* dékre utánvéttel is azonnal megküldjük,

Next

/
Oldalképek
Tartalom