Ellenzék, 1944. június (65. évfolyam, 122-145. szám)

1944-06-07 / 127. szám

1944 jttîiins 7, ELLENÉK SPORT Jama Nándor vezetésével csütörtökön délelőtt fél 12 órakor bonyolítják le a KAC—Dorogi , AC Magyar Kupa mérkőzést Felforgatott csatársorral veszi fel a dorogiak elless a KAC a karcot KOLOZSVÁR. Az országra zuţdult ese­mények következtéiben úgy a fővárosi, mint' a vidéki lapok, a szokottnál' kisebb bolyén foglalkoznak az NB I. végső áfá­sával. Megállapítják, hogy a NAC meg­érdemeltén nyerte „uXcahoaszal“ a baj­nokságot, a KAC visztnt a sors iróniája folytán lett csak harmadik, mert közel egész idényen keresztül a második helyen ál lőtt és csak az utolsó fordulóban rabi .It­ta el tőle a Ferencváros jobb gólarányá­val a második helyet. Minden szenzáció azonban három napig tart és ennek egvénes következménye az, hogy ma már inkább a Magyar Kupa kö­vetkező fordulója került az érdeklődés előterébe. Az elöld öntőre kisorsolták a já­tékvezetőket is, akik .a következők: Ko­lozsvár—Dorog, Jania. Csepel—Újvidék, K. Nagy Pál. DiMÁV AG—Ferencváros, Kiss M. Ernő. Gamma—Újpest, Dankó. A KAC kedden délután, komoly edzés­sel készült a csütörtöki mérkőzésre. Az edzésen megjelent az egész csapat és an­nak folyamán csak technikai edzéls volt, két kapus játék nem. Edzés, után beszalr getést folytattunk Opata edzővel, aki a következőket mondotta: — .Az.NB I.-ben való harmadik helye­zés után a Magyar Kupában sem szabad a KAC-nak alárendelt szerepet játszania és ezért minden igyekezetünkkel azon le­szünk, hogy -minél jobban szerepelhes­sünk. A csütörtöki mérkőzésre változta­tott csapattal állunk Jel: Riódnál előkerül a csatársorba, Bonyhádi kimarad, helyet kap azonban V\erbőezi és Bokor. A véde­lem változatlan marad. A mérkőzést csütörtökön délelőtt fél 12 órakor rendezi -meg a KAC vezetősége, amely a jegyeket elővétel végett a szo­kott helyekre kiadta,, ezenkívül a pálya- pénzt, ár a mérkőzés' napi án 9 órától a kö­zönség rendelkezésére áT'l. Az áldozócsütör'íöiki műsoron NB JII-as mérkőzések is szerepelnek. Ezek közül Legjelentősebb a KAC II—DMÁV rang­adó lesz, amelyet, a városi nagypályán játszanak délután 5 órakor Welser veze­tékével. Reggé! 9 órakor a városi kispá­lyán a KiMTE a Korvin együttesével mér­kőzik Sándor Elemér vezetésével, 15 óra­kor pedig ugyancsak a kispályán a KKA- SE a Bástya ellen- Jászai vezetésével. Mikor játsszák az elmaradt Szolnok ►^—Salgótarján mérkőzést? Iipolyvöligyi Ferenc, az MLSz főtitkára' nyiilatkozott az elmaradt Szolnok—Sal- BTC mérkőzés megrendezéséről, — A mérkőzést nyolc nap alatt meg kell rendezni — mondotta. — Ha a szol­noki pályát megfelelő módon rendbehoz­zák, akkor a-zt c?üt Őrlőkön Szolnokon bo- nyüitják le, ha nem, akkr vasárnap Szol­nokon. Az is lehet, hogy a mérkőzést nem Szolnokon, hanem más városban, Buda­pesten vagy Cegléden játsszák le. Ebben az ügyben ma dönt véglegesen a szövet­ség. Via done nyerte Kolozsvár asztali - teniszbajnokságát KOLOZSVÁR. Az EKE rendezésében szépszámú közönség előtt • bonyolították lé. Kolozsvár asztali teniszbajnokságait, amelynek eredményei a következőik: Férfi egyes: 1, Vfadone KAC 7 gy. 2. Brendú­sa KAC 5 gy. 3. Bálint 5 gy. Női egyes: I. Kolozsvári Postás. 2. Tamásné EKE. 3. Polgáráé EKE. Férfipáxos: 1. Via done— Magyar KAC EKE. 2. Bálint I.—-Bálint H KAC. 3. Nagy—B ren dusa EKE KAC. II. o. férfiegyes: 1. Nagy EKE. 2. Ku-tor EKE. 3. Kolozsvári Sári Postás. Pénteken, kezd ódnak a kerületi teniszbaj nők ságok KOLOZSVÁR. Az erdélyi kerület te­niszbajnokságai pénteken reggel loezdődr ne-k meg a KEAC egyetemi pályáin. A sorsolás csütörtökön Lesz, nevezni lehet szerda estig. Csak pénteken állítja össz* Vácthy Kálmán a Budapest Vidék váilo'- gátéit mérkőzésen szereplő csapatokat Buda,pestről jelentik: Vághy Kálmán csak keretet jelöl ki a vasárnap lejátszás­ra kerülő Budapest—Vidék válogatott mérkőzésre. A vidéki keret, érdekessége az, hogy abból ismér kimaradtak a ko­lozsvári játékosok, akiket a szövetségi ka­pitány még.mostani jó szereplésük és for­májuk után sem talál méTtónak arra, hogy Budapest ellen kiállítsa. A keret a következő: Vécsey, Károlyi, Mészáros, Felföldi, Tihanyi, Perényi, Demény, Ju­hász, Szűcs, Suhai, Csuberdja. Sárvári Bodola, Tóth III. Tehát nyolc váradá, há­rom diósgyőri, egy-egy szegedi, szolnoki és salgótarjáni játékos. Fúrása, furcsa... Felhívás a KAG-játékosokhoz! Opata edző felhívja Márki, Szaniszló II., Vass, Radnai, Páll. Csákány, Farkas, Füstös, Veröőczd, Rosó, Bokor játékoso­kat hogy a Dorogi AC elleni mérkőzésre való megbeszélés végeit csütörtökön reg­gel 9 órakor az egyesületi helyiségben (Unió-utca 21.) jelenjenek meg. A máso­dik csapat játékosai Il'lés, Szilágyi, Far- mat.i, Kiss, Szalóká, Bálint, Kovács V., Váczi, Kovács Pál, Bokor, Tolnai, Thio- rean és Kerekes, délután 3 órakor a vá­rosi nagypályán megjelenni kötelesek. ^lARKl dicséretét zengi a fővárosi sajtóban Debrecen sportközvéleménye. A mér­kőzés hőse Márki Jzapus volt! — Írja tudósítója tollából egyik fővárosi sport­láp — aki ragyogóan védett, a lövések özönét tette ártalmatlanná és majdnem kiejtette a DVSC-t az NB 1.-ből! A lap ezután ismerteti röviden Márki pályafutását a volt NyTVE együttesétől az NB I. harmadik helyezettjéig, - aki Debrecenben megmutatta, hogy komoly kapus. Azt az Púban nem irta meg a tu­dósitó— mert talán nem is tudott ró­la —, hogy Márki sérülten állott ki a mérkőzésre. A pénteki bonibatámadás •az állomás egyik legexponál'ább helyén, a MÁV csuzdában, fával és gránitkö­vekkel megrakott teherk <csik között érte, a.melyelc égbe röpültek rakomá­nyukkal együtt a bombák nyomán. Az első hulláim a hivatali helységben, kis fabódéban érte a KAC kapusát és egyik kollégáját. Az első bomba lezüham<ása után Márki azonnal Jcirohant és lehasalt a földre. A legjobb időben, mert a kö­vetkező,, pillanatban hat lépésre a bódé­tól újabb bomba csapott be és temette maga alá a benntmaradt kollégát, Már­kira pedig a becsapódástól szinte izzó salakot b:ritott, amely két kezefejét, nyakát, fülét és fejét komolyan össze­égette, ezenkívül oldalán egy repesz- daralbtól 5—6 cm. hosszú nyitott seb támadt. Bekötözött kézzel, a légnyo­mástól beszakadt dobhártyákkal, olda­lán nyitott sebbel állott ki a fiattal, de kemény fából faragott labdarugó játé­kos a kapuba. Tettével és ragyogó vé­désével bebizonyította, h gy életerős, kemény és edzett sportolókkal rendel­kezik Erdély és nagy hivatást tölt be az ország nemzetvédelmében az a sport­ág, amely sémámtól sem. rettenő, és kp- m:iy sérülésekkel kiálló, szívós sport­embereidet nevel. A KMTE vezetősége felhívja â labda­rugó] áitékoS'ok figyelmét arra hogy a csü­törtöki mérkőzésre reggel 8 órakor a vá­ros: kispályán jelenjenek, meg. A. KORVIN vezetősége felhívja a játé­kosok figyelmét arra, hogy iá csütörtöki mérkőzésre a városi kispályán délelőtt 8 órakor jelenjenek meg. SZŐKE II., a Kolozsvárról kiküldött partjelző vezette vasárnap Debrecenben a DVSC—KAC mérkőzést. Játékvezeté­sével úgy á kolozsváriak,- mint a debre­ceniek a Tegnogycbb mértékben meg vol­tak elégedve, ami értékes elismerés, az igen tehetséges kolozsvári játékvezetőnek. SEPSISZENTGYÖRGY LABDARUGÓ-, CSAPATA JÖVŐRE A NB II.-BEN JÁT-1 SZIK. Sepsiszentgyörgyrő! jelentik: A Sepsiszentgyörgyi SportegyeRüIet selejte­ző labdarugófmérkőeépt játszott a székely- udvarhelyi Hargitával, omiely 2:2 eiRon- tefien eredménnyel végződött. A sepsi­szentgyörgyi csapat ezáltal bekerült a Nemze-i Bajnokság II. osztályába, mert első mérkőzésük (4:2) arányban dőlt el. KÖZGA2DÄS.4Q A gyáripari munkások fizetéses szabadságának rendezése KOLOZSVÁR, junius 7. Az iparügyi m)i- niiszíEer nemrégiben módosította, illetőleg ki­egészítette a gyáripari alkalmazottak fizeté­ses szabadságára vonatkozó eddigi rendelkezé­seket. Az uj rendelet intézkedéseket tartal­maz arra nézve is, hogy miként kell eljárni annak az alkalmazottnak fizetéses szabadsá­gával kapcsolatban, akit honvédelmi munká­ra vettek igénybe.' A rendelettel kapcsolatban a GyOSz a Magyar Munkaadók Központjával egyetértés, ben arra hívta fel a gyáripari vállalatok fi­gyelmét.. hogy célszerű volna a fizetéses sza­badságok pontos megállapítása érdekében, ha minden munkaadó a tőle távozó munkavál­laló részére külön igazolást adna. amelyből kitűnjék: 1. Mely nappal kezdődött a munkavállaló­nak egy évi folytonos szolgálata, amelynek alapján az uj munkaadó is köteles lesz majd fizetéses szabadságot adni. - ­2. ' Hogy a folyó'szolgálatot a munkavál­laló milyen okból szakította meg. végül hogy 3. a folyó szolgálati évet megelőzőleg, hány évi fizetéses szabadsághoz jogot adó szolgá­lati éve volt az alkalmazottnak. A TEXTILSZAKMÂBAN MEGKEZ­DŐDÖTT A ZSIDÓ ÜZLETEK RAKTÁ­RAINAK FELÜLVIZSGÁLÁSA. A ^ text.il- kenerkedelem miniszteri biztosa felállította azokat a bizottságokat, amelyek az átállítás során a bezárt zsidó üzletek raktárait felül­vizsgálják. A bizottságok országszerte meg­kezdték működésükéit,. Minden bezárt zsidó üzletbe bizottság 'szállt ki. A vizsgálat níap iára az üzlettulajdonos megbízottját berende­lik az üzletekbe, hogy ott az ellenőrző mun­kánál alkalmazottaival együtt a bizottság nendelkezésére álljon. MEGSZIGORÍTOTTÁK AZ IPARI MO­SÓSZÓDA ELADÁSÁT. A fokozott takaré­kosságra való teki.ótettel az ipari anyaghiva­tal a mosószóda forgalombahozatalát meg­szigorította. Eddig a szódá.t az anyaghivatal engedélye alapján a ■ nagykereskedő közvetle­nül a gyártól vásárolta. Most a nagykereske­dőnek igazolnia kell azt, hogy az árut az ér­dekelt iparágak és kiskereskedők között hogy osztotta szét. A kiskereskedő, vagy a nagy­fogyasztó a nagykereskedőtől csak úgy kap szódát, ha azt az anyaghiivatalnál igényli és azt a tételt az anyaghivamal fel is szabadítja. AZ ERDÉLYI FATERMELŐ SZÖVET­SÉGEK EREDMÉNYES .MŰKÖDÉSE. Az erdélyi fatermelők és füresziparosok érdek- képviseleti szerve, az Erdély részi Fatermelők Szövetsége a kormány kinevezése után felke­reste azokat 3, kosaiiűsásaáiaksí, akik % fa­termelés és fűrészipar kérdésével foglalkozni hivatottak és tájékoztatták őket az erdélyi fa-termelés és fűrészipar., helyzetéről és azok­ról a kívánságokról, amelyeket a faitermelők és füresziparosok főként az élelmezési kérdé­sekben. általában a központi ellátás megoldá­sában s a faanyagárnak a többi ipari árakkal való összhangban történő megállapítása, az igénybevételek rendszerbefoglpáása és egy- kézbe való helyezése tekr.ntegében régebbi idő óta elhangzanak. Az illetékes hatóságok meg-- i"érték, hogy az erdélyi fatermelő és fűrész- iparosok jogos óhajait készséggel teljeskik. A KERESKEDŐI ÁRURAKTÁRAK SZÉTTELEPITÉSE. A kereskedői áruraktá­rak széqtelepitése ügyében a Középeurópai Gazdasági Bizottság értekezletet tartott, ame­lyen a budapesti kereskedelmi és iparkamara ügyvezető titkára az eddigi bombázásokkal kapcsolatban szerzett sajnálatos tapasztalatok alapján arról beszélt, hogy bombatámadások esetén a megsérült ügynöki raktárak őrzéséről és pótlásáról azonnal gondoskodni kell, a ki­telepítés terén, pedig gyors intézkedésiekre van szükség. A kérdéshez többen szólotitak hozzá. Javasolták központi kárbejdlentő bizottság felállítását és azt, hogy az áttelepítéssel járó költségeket átháríthassák, mert a kereskede­lem ezeket a költségeket nem viselheti. Több más javaslat is hangzott el, amelyeket emlék-, iratba foglalva juttatnak el az illetékes kor­mánytényezőkhöz. ÁLLAMI TÁMOGATASSÁL ELLEN­ŐRZÖTT TUHTENYÉSZTŐ MINTA- KÖZSÉGEKET SZERVEZ A FÖLDMŰVE­LÉSÜGYI MINISZTER. Jurcsak Béla föld­művelésügyi miniszter a juhtenyésztés széles­körű. gyorsabb fejlesztése és a gyapjuterme- lés lényeges emelése érdekében a vármegyei állattenyésztő egyesületek irányítása mellett ,,állami támogatással ellenőrzött juhtenyésztő községi-ék szervezését rendelte el. Az állat- tenyésztő egyesület által kijelölt községekben a 100 kát. holdnál kisebb saját ingatlanon, vagy 300 kát. hol ónál kisebb bérleten gazdál­kodó juhtenyésztő gazdák állománya rend­szeres ellenőrzés alá kerül. A tenyésztői kedv fokozására a földművelésügyi minisztérium az ellenőrzéssel kapcsolatosan 1 elmerülő költsé­gekhez, valamint a közös pásztor fizetéséhez államsegéllyel hozzájárul Az állami támo­gatással ellenőrzött juhteniyésztő községek tag­jai az egyesület szakközegei részéről a té­ti vesztés, tak a. i n ny o z ú. g v ap; u 1 ö n; tálás, tenyészanyagbe-/-u/es, értékesítés, stb :ck n- íe.'ben szaktanácsokat kapnak. A kedvezmé­nyes állami te.i/es. uhk osztási akcióban el­sősorban az ilyen ellenőrzött községek része sé.-ccL Tündérmese ti nagy viharban Ukrán és kozák menekültek állnak Dés egyik mellékutcájában szekerekkel, lo­vaikkal, tehenekkel... Egyik szekér előtt apró fekete ló. Fia­tal, szőke ukrán asszony magyar gyere­kektől kapott' zsemlyével eteti.,. . Valaki megkérdi, a tömegből, miért nem eszi ő a zsemlyét, megtettek vagy 1500 kilométert, elég éhes lehet. A nő mosolyog és németül mesélni kezd: — Nagy vándorcirkuszunk, volt. A kis ló onnan maradt. A háború miatt felosz­lott a cirkusz s mi az urammgl s kis gyer­mekemmel m[?neJcültünk. . Egyik éjszaka ukrajnai faluban háltunk még, a gyere­ket, aki akk ír egyéves volt, lefektettük a családnál, ahol megszálltunk s elmentünk férjemmel élelem után. A lovacska jött velünk... — Hirtelen oroszok kezdték lőni a fa­lut, betörtek az utcákba is.. .Nem mehet­tünk vissza. Hajunkat *éptük, mi lesz a gyerekkel? Akkor az uram odaszólt a ló­nak: — H zd ide Bobói... — A lov&cska a cirkuszban elhozta a nézők kalapját, cipőjét, —- Bobot, a kis­fiút is ismerte. Az uram kétségbeesve, utolsó mentségül hívja segítségül a lovat... A lovacska elnyargalt — a falu mgr égett — bokrok mögé húzódjunk, amikor ne­gyedóra múlva robogott a ponni — szá­jában a gyerekkel... Két lövés, érte a gyereket, a karjából ki volt tépve egy darab s a ponni nyakából iş ömlött a vér. De i£t viták és mi nekivágtunk az er- dőnek... A szekérderékbam szőke, szlávosarcu, nevető szemű kis fiú ül fel s tekint ki az idegen világba. — Jóska! Jóska! — kiált a lupgcska felé —, az megfordul, hegyezi fülét és felnye- r.it... A Bob és Jóska történetét'az odasereg- lő. ukrán menekültek is megerősítik... íme, egy apró tündérmese a nagy vi­harból... (—a.) EGÉSZ NAP VÁSÁROLHATÓK MENETJEGYEK AZ IBUSZtiNÁL, Az IBUSz-tól nyert értesülés szerint a továbbiakig, mig az állomási pénz­tárak működése megkezdődhet, a kolozsvári üzlet vezetőség óhajára az XEUiSz Máv. Hív. Menetjegyiroda, Kolozsvár, Mátyás király-tér 9. sz. irodájában 8.30—17.30 óráig folyta­tólagosan tart hivatalos órákat (va­sárnap kivételével), ahol áz átmeneti időben a MÁV állomási pénztára ka- tenaiegyeket is szolgáltat kií Felhiv-: juk a nagyérdemű utazó közönséget, hegy jegyét a vonaton való jegyki­adás torlódás elkerülése érdekében idejében fenti irodában megváltani igyekezzék! ESKÜVŐ. Dr. Szaavay Ferenc városi al­jegyző, polgármesteri titkár a napokban tar1 tóttá esküvőjét Budapestei Ravasz Évával, Ravasz László rej. püspök legkisebb leányá­val. Az esküvőt a Kálvin-.téri templomban tartották meg. Az ssketési szertartást Sza­bolcsba László végezte, a . házasságkötésnél Soltész Elemér tábori pü: tök. és dr. Szacsv ay István egyetemi tanár voltak a tanuk. A REFORMÁTUS NŐSZÖVETSÉG FELHÍVÁSA TAGJAIHOZ. Szeretet'el kérjük úgy a kerületi, mint a kolozsvári Református Nöszövetcég tagjait, hogy minél többen tegyenek eleget'a rádióban I is elhangzott felhívásinak és jelentkezze­nek Farkas'i-utca 6. számi alatt délelőtt 9—12-ig, hogy testvéri szeretettel sies­sünk a bombakárosulftak segítségére. — Vásárhelyi Jánosáé, br. Bornevi'Jşâ Ete* mérné. * HALÁLOZÁS, lm Namen Ihrer schwer ge­troffene nen Eltern und Geschwister gehe ich bekannt, das meine liebste Freundin Frl. Tom- sey Maria von den heimtückischen Bomben unserer Feinde tätlich getroffen wurde. Klau­senburg, Jun. 6. 19áí. Es trauern alle Deine Freunde die Diech liebten und in tiefster trauet Schwester Angela. ZSIDÓ VAGY ON REJTEGETÉSÉRT ELJÁRÁS INDULT EGY KÁNYÁD KÖZSÉGI SZÉKELY ASSZONY ELLEN. Sepsiszientgyöirgyről jelentik: Az udvritr- helyin.eg,yiei Kányád község csendőrsége á zsidóvá gyónók elrejtése utáni nyomozá­sának meglepő ereménye volt. A falu egyik gazdájának feleséglénél. Forró Já­nosaiénál megtarálták Nemes Mánkéin szé- kelyu^ivarhelyi zsidó orvos elrejtett va­gyonárnak és értékének egy részét. A fel­derített értékek között 750 gr. t?zinara- nyat \s tiailá&aít. Éprró Jámosmé = élie :i ’ zsi - dévagyomrejtegetés irmtA eljárás imduibL

Next

/
Oldalképek
Tartalom