Ellenzék, 1944. június (65. évfolyam, 122-145. szám)

1944-06-01 / 122. szám

jgpp A H f OSŰYÖBTÖK, 1944 Junius 1. XtXV, évfolyam, 122. szám. ÁRA 16 FI SöRÄmSh’dffiSliw«—.'üótiA&LcSZ/&*t'.ÜpÍl‘ Vr .'•> Lll-. ISÍfíJvSS SffS* Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kolozsvár. Jókai-u. 16-, I. Telefon: 11—09. Nyomda: Egye. tem-u„ 8• Telefon: 29—23. Csekkszámla: 72056 —WHMWHaMgMBMMB8MCHgWBä8MHBai Ä1J9 P 8 T £8 T T a; BII RIHfi M1KLÉS Kiadótulajdonos: .,PALL AS SAJT OV aLLAL AT Rt. Kolozsvár. Előfizetési árak: I hóra 4,30 P. negyedévre 12.40, félévre 24.80, 1 évre 49.60 P Jassy térségében áttörték a a állásokat MAGYAR CSAPATOK ÚJABB SIKEREKET ÉRTEK EL A KELETI ARCVONALON Churchill kiváltságai Tőrokorsságtél: I. Kiviteli smirnei Németországba^ 2* Támaszpontok átengedése9 3* A háborúban való részvétel AZ OLASZORSZÁGI ARCVONALON a harci helyzet kedden a nyugati szárnyon a nagy elhárító csata változatlan hevesscgü folytatódása ellenére sem változott különö­sebben. Az angolszászok haditerve az voit, hogy a déli arcvonalon megindított támadás­sal a németeket tartalékaiknak ide való összpontosítására kényszerítsék, 'majd pedig a nettunói hídfőből kiindulva, a németek há­tába kerüljenek és a Via Appián haladva, a német erőket katlanba szorítsák. Az elszaka­dási hadműveletek taktikájával és a nettunói hídfő, valamint a déli frontot elválasztó par, îi szakasz átengedésével Kesselring tábornagy ezt a célkitűzést meghiúsította. A déli sza­kasz e részérói a német csapatokat sikerült visszavonni és ma már biztosnak látszik, hogy az aprilia—velletri arcvonalszakasz fedezete mellett az egész déli arcvonal el tud­ja kerülni a bekerítés veszélyét. Az ellenfél harci repülőkkel és páncélosok­kal támogatott nagyméretű támadásai Aprilia • - • ■ Téri xuzveiiénui ,< nemet vonalak előtt súlyos ember- és hadianyag- veszteséggel roppantak össze. A német tez>é- kenység Lanuviótól délnyugatra az előző nap bekövetkezett betörés bezárásához vezetett. A y8, elhárító tüzérségi tűzzel és páncélos va­daszok áltál közelharcban megsemmisített páncélos mutatja a harc keménységét. A Val- montonetől keletre csatlakozó vonal szakaszárt, azonban átmenetileg nehézség állt be azáltal, hogy egy marokkói hadtest részei a hegysé­gen áX a legelső német vonalak hátába ke­rültek, A német vezetés a helyzetet idejében felismerte. A legelső vonalban álló csapatok azt a parancsot kapták. hogy rövid időn be­lül állást változtassanak és erős hátvédek hátrahagyásával támadják meg a felbukkanó ellenséget. Ezzel egy időben támadó tartalékok biztosították a közvetlenül veszélyeztetett utánpótlási vonalakat és visszavetették a marokkóiak újabb előretörését a hátsó vona­lakba. Az arcvonalváltoztatás gyors elhatáro zásával megtörték a támadó erőket és sike­rült a német védőknek az eddigi széles arc­vonalról az előirányzott megrövidített vona­lakat elfoglalniok. A műveletek keretében a német csapatok Frosjione helységtől északra magaslati pontokat foglaltak el. A. KELET ARCVONAL déli szárnyán több napig tartó, majdnem teljes harci szü­net után a tegnapi nap folyamán Jassy északi térségében újabb harcokra került sor. Itt ked­den a kora reggeli órákban tarackütegek és varéi repülő érőié támogatásával a német páncélos erők és a kisérő. gyalogság helyi jel­legű támadásokba kezdtek. A német vezető­ségnek ezzel az volt a célja, hogy ebben a térségben az oroszok által megszállt egyes magaslati erődítéseket visszafoglaljon. A né met támadó csapatok nagy lendületben elér­ték kitűzött céljukat. Az újonnan elfoglalt területekről, amelyeket rögtön védelmi vonal- Iá' építettek ki, több szovjet ellentámadást véresen visszavertek. ' A bolsevisták aital az arcvonalszakasz balszárnyán egyik szívósan védett községért a harcok kedden éjjel még tartottak. Nagyszámú löveg és gyalogsági fegyver került német kézre. A légierő a csata- és harcirepülők teljes be­vetésével 34 ellenséges üteget és két páncélost megsemmisített. Azonkívül a harci térség fe­lett 69 szovjet gépet lőtt le. amelyek a német légitámadásokat zavarni kísérelték meg. A német veszteség három repülőgép. A Kárpá­tok előterében a magyar csapatok a nap fo­lyamán a kora reggeli órákban előállt szovjet betörést megtisztították, ahol foglyokat hoz■- tak be. Német páneciw-gránátosok eredőién nyesen folytatták a rohamosztagvállalkozást, számos hadifoglyot hozva saját vonalaikba. TENGERI TERÜLETEKEN német ten­geralattjárók elsüllyesztettek hét hajót. 29.300 tonnatartalommal. A hajók közül kettőt a Fekete-tengeren semmisítettek meg. Május hó­nap elsüllyesztési eredménye ezzel 12 el­süllyesztett hajó 39.300 tonnatartalommal, ami kereken 10.000 tonnával kevesebb az előző hónapban elsüllyesztett hajók űrt art al- ' mánál. Annak ellenére, hogy a megsemmisí­tett tonnatartalom valamivel kevesebb, az el­I süllyesztett hajók száma csak egy gőzössel kevesebb. A JAPÁN császári főhadiszállás szerdán I délután, közölte, hogy a Somén csoporthoz ; tartozó Viak-szigeten ellenséges partraszállá- I sok történtek. Tokiói körök szerint ebből lát- i ható,, hogy az ellenség a súlypontot Ujguinea I vidékére helyezte át. Az Eitapemál■ és Hol­landiánál történt korábbi partraszállás után az ellenség újabb ugrást tett nyugat felé. Most az Ujguineától 220 km. távolságban lé ■vő szigeten igyekszik megvetni a lábát, itt azonban igen elkeseredett ellenállásra talált. A japánok kilenc hajót, süllyesztettek el, hat másikat pedig súlyosan megrongáltak. Tokiói körökben hangsúlyozzak, hogy az ellenség­nek sikerült ugyan Eitapenál és Hollandiá­nál, most pedig Viak-szigetén partr asz állnia, a szakadatlan japán ellentámadások azonban meghiúsították azt a tervét, hogy Ujguinea nyugati részét meghódítsa és az aránylag kis hídfőből nem tudja megvetni lábát a sziget belsején. A legújabb eseményekről alább számo­lunk be; Elkeseredett harcok folynak as hegyek déli lejtőin Jassy térségében áttörték a szovjet állásrendszerehet BERLIN, junius 1. (MTI) A Füh- reir fcihádiszál 1 ásá.ró 1 jeleníti a védi ■ qíá f"; • a 7u • I; .' A/. ..V'.b'.ve; !. ­gyek déli és délkeleti lábánál ked­den is elkesienadetit harcokban meg­hiúsult az ellenségnek valamennyi erős gyalogsági és páncélos kötelé­kekkel végrehajtott áttörési kísérle­te. Ezek során Lanuvio térségében a 200 támadó ellenséges páncélos kö­zül 78-at megsemmisítettünk, legna­gyobbrészt közelharcokban. A Llep in i hegyekben marokkói hegyi csapatok hetörtek biztosító vonalainkba és ke­mény harc után elölték Garpinetóé. A Frasin ónétól mindkét oldalon el­terülő szakaszon Sorától délkeletre, valamint AI f ed e.na mellett és ettől délnyugatra utóvéd csapataink tar­tós, elszánt harcokban feltartóztat­ták a fölényben lévő ellen,séges erők előrenyomulását. Harci és éjszakai csatarepülőgépek Cisterna térségé­ben jó eredménnyel támadtak cél­pontokat, valamint Aprilia térségé­ben ütegállásokat és ellenséges osz­lopokat. Egy német torpedóvető repülőgép- kötelék a május 31-re virradó éjsza­ka, a Földközi-tengeren egy ellensé­ges * hajó karavánból elsüllyesztett •egy száll! tóhajót és három teher ha­jót 23.€00 bruttó regisztertonna tár­tál ómmal. Egy további síz ál bitóiba jót, öt teherhajó!, valamint egy tartály- hajód,., összesen 44.000 bruttó reigisz- tertonna tartalommal megrongál­tunk. Keleten jassytól északra gyalog­ság és páncélos kötelékek erős né­met és reman harci és csatéi-epü- logépektcl kiválóan támogatva át­törtek egy erősen kiépített és mé­lyen tagozott ellenséges ál lás rend­szeri és. a szovjet csapatokat ke" mény harcokban visszavetették a mögötte lévő folyóvölgybe. Az elfoglalt területet a bolsevisták ismételt . erős ellen támadásaival szemben megtartottuk. A vadász- és csatarepülők ezen a vidéken 69 el­lenséges repülőgépet semmisített tök meg. Erős némtet, harrirepüilőlköteté- ikek a május 31-1 • L 4,*~.rpga -e&'edmépyesen be ,.»V >; .'n és i Fas'tov vasúti csomópontokat, j ü'U tar épül őgépek a Filriu-ölxx! ben. j uMhTúyT,«v.tv.O(...:ek hal óin szovjet biz to- 'j siló jármüvet, egy továbbit megron­gáltak. Észak amerikai bombázó repülőgé­pek napközben a birodalmi terül et fölé hatoltak és robbantó- és- gyiujtó- bombáikkal egyes helységekben ka* rókát és csekély embarv esz ties éget okoztak. Légvédelmi erőink 42 ellen­séges repülőgépeit pusztítottak 'ed. Az elmúlt éjjel néhány brit repülőgép bombákat dobott rajria-vvustfaiiái helységekre. , Tengeraíathjárcink elsüllyesztettek két hajót 23.508 bruttó regiszter- tonna tartalommal, valamint 8 rombolót és kísérő jármüvet, ezen' kívül lelőttek % ellenséges repülő* gépei. A fekete tengeri erők, ai kereskecM- mi hajók és a haditengerészet, légvé­delmi tüzérsége május hónapban 200 ellenséges repülőgépet pusziitól- tiaík el. ' Meg Un esettek egy a ngo I pilótát Németországban BERLIN, június 1. Közóp-NémeS- országban szerdán népikéi etet hajtot­tak végre. Egy amerikai terrorboon- báizót, aki ejtőernyő ved kiurott lelőtt gépéből, meglincseltek, még mielőtt a csendőrök megmenthették volna a felháborodott tömeg kezéből. Zavaré jelleggel repülték át Erdély légiterét am ellenséges gépek BUDAPEST, junius 1 (MTI) Több ellenséges repülőgép május 30-án az esti órákban részben: keleti irányból Erdély en keresztül délnyugat íelé, részben dél­keletről észak felé átrepülte az ország 1 égiterét. V-alószinüleg ugyanazok a gépek május 31-én a hajnali órákban a herepü lés útvonalán visszatértek. Tüzérségünk és légvédelmünk hatásosan működött. Ed dig egy g|ép lelövését jelentették. Az át- nep.ülós erősen zavaró jellegű volt. Géppuskákkal támadnak am angolszászt repülők a békés lakosságra BERLIN, junius 1. (MTI) Mint a Nem­zetközi Tájékoztató Iroda értesül, észak- amerikai bombázó kötelékek, amelyek kedlden délelőtt erős távolsági vadászki- sérettel Németország északnyugati határ­vidéke fölé repültek, Gén ke kis helység­ben több rombolóbombái dobtak az ár­vaházra. 40 árva a romok alá került. Több rombolóbomba találta el a kis hely­ség liceumáit is. Az épület egy része ösz- szeomlcdt. A bomhaledobások fél 12-kor jó látási viszonyok mellett történtek. A kedden Becs .ellen intézett légitáma­dással kapcsolatban a szerdai lapck közük, hogy sok ellenséges repülőgépet lőttek le és csupán csekély anyagi károk kelet­keztek. Holland terület felett a haditengeré­szet. egységei által május hónapban lelőtt ellenséges repülőgépek száma 1-98-ra emelkedett. Németország legkül önbözőbb részeiből érkezett újabb jelentések szerint az észak- amerikai. repülők ismét gyermekeket, jáícáfclAkel iégiitán^dásaik alatt. Pünkösd hétfőjén Eichenwalde vá­ros néhány lakóját támadták meg . gép- puskatüzzei éppen: akkor, amikor a piac­téren haladtak. Hassfurt környékén a mezőn dolgozó parasztokat támadták meg. Schweinitz környékén hasonló jelensé­geket észlelitek. A támadók alacsonyan szálltak le és gépoiisfcatüszel árasztották el a falusi lakosságot. Sliebenben a kór­házat is megtámadták. Mit kíván Churchill Törökországtól ? ANKARA, junius 1. (MTI—DNB) Sor­téi a legújabb angol sajtóhangokkal kap­csolatban a „Tan“ cimü lapban felteszi a kérdést, mit akar most tulajdonképpen Anglia Törökország.ó!. Churchill nyilván kívánja a Németor­szágba irányuló török kvüiel teljes be­szüntetését és ezenkívül elvárja még, hogy Törökország támaszpontot en fed­jen ált és lépjen be a. háborúba (QíkkdAkk folytatása az utolsó oídalwk)

Next

/
Oldalképek
Tartalom