Ellenzék, 1944. május (65. évfolyam, 97-121. szám)

1944-05-10 / 105. szám

ELLENZÉK I HU ui ti Juh 1 0. IM Senkitse tévesszen meg oz angolszász légitámadások ideiglenes szüneteltetése A vívlak imiqT-iftro«); v^idéqnTCr«kttd kcU Í0fln<i|0 a kitclcpHeitohct és hajléktalanokat Budapestről jelentik: A légoltalmi k.i- ■-1 -': t •-<: k 'rmúnybi/tos nyilat kovát a /érint a/ angolszász légitárondások ideiglenes s íme cltetése senkit -ce tévesszenek mea&. A további támadások bármiko-r. sőt a? eddigieknél súlyosabb méJtéikben is be­következhetnek. Az átmeneti nyugalom idejét a lakosságnak „éppen arra kel lőne felhasználnia, hogy nyugodt körülmények között költözködjék el. Azok, akik már vidéken vannak, semmiesetre se jöjjenek vissza. Senkit sem tévesszen meg egy :deig-óráig tartó bombázási szünet, mert a korai visszatérésért esetleg súlyos árat kell fizetni. A kitelepítéssel — mondotta a többi között a továbbiakban a kormány- biztos — nemcsak és nem elsősorban egyéni érdekeket, hanem a nemzet egye­temes érdekeit kívánjuk szolgálni. A fel­vevő területek lakossága tehát hazafias célokat szolgál a hajléktalanok bei' igudá- sával. A vidékiek fogadják magyaros sze­retettel a hajléktalanokat. A hajléktala­nok szállítsák le igényeiket, legyenek megértöek az egyszerű falusi igényekkel szemben. A megértésnek ragyogó példája történt Gvör környékén, ahol egy jólelkü magyar c-alád egyetlen szobáját minden hatósági kényszer nélkül átadta egy haj­léktalan családnak és ma?a a konyhában húzódott meg. A kiköltözöfek viszont be­csüljék meg a vendéglátó lakosság be­rendezési tárgyait é> holmiját annál is in­kább, mert oz okozott rongálásért teljes anyagi felelősséggel * art óznak. A vidéki, lakosság felé is van a kormánybiztosnak 0 yy gyakorlati fellő vasa. A vidékre kite- 1. pi tettek élelmezése igen nagy gondot okoz a kormányn k, mert nagyobb tö­megek részére vidéken alig vannak fel­halmozott készletek. Jön u taVTtsz és a vá­rosi lakosság örömmel fogyasztana zöld- f őze lékeket. A falu-i lakosság tehát kony­háké rtj ében Os egyéb mezőgazdasági mű­velés alatt nem álló belső helyeken (par­lagon álló szérű, kertek, virágok udva­rok) vessen miméi több zöldfőzelékfélét és egyéb konyhakerti növényt, hogy a ki te­lepi tettek élelmezésében fennakadás ne álljon elő. A falusi lakosság a zöldföz*­1 ékfél ék termesztésével igen szép bevé­telhez is jut. Félreértések elkerülése cél­jából közölte a kormánybiztos végül azt is, hogy a községi elöljáróságok által igénybevétel céljából összeirt lakásokat a lakást ulajâonos mindaddig, amig az a személy, okinak számára igény be vették, azt el nem foglalja, a lakást bérbe ad­hatja, illetőleg a lakás felett szabadon rendelkezhetik. Ilyen esetben azonban nyomatékosan fel kell hívni a beköltözött figyelmét arra, h 'gy a lakás hatóságilag igénybe van véve és amennyiben a ható­ság yagy az általa kijelölt személy oda beköltözni szándékozik, a lakást 24 órán belül át kell adni. Két pengőért 3 HO grant At arany A rézkorból származó találtak a dunai kavicsol: között Budapestről jelentik: Néhány héttel ezelőtt egv fiatalember ..réz" turista fokost akart el­zálogosítani. A zálogházi becsüs jobban szem- ügyre vette az első pillantásra jelentéktelen ér­téknek tűnő fokost és megállapította, hogy az — aranyból készült. A zálogházban tartózkodó detektív igazoltatta a fiatalembert, aki a de­tektív kérdésére. hogy tionnan szerezte az aranyfokost, meglepetten válaszolta, még az édesapjától kapta gyermekkorában és azóta is állandóan használta cserkészkirándulásokon. A detektív nem adott hitelt a fiatalember sza­vainak és előállította a főkapitányságon. A nyomozás megállapította, hogy a fiatalember valóban igazat mond. Másnap a rendőrségre idéztek édesapját is, aki elmondotta, hogy a fokost körülbelül 13 évvel ezelőtt találták a munkások egy családi ház építésénél. Kihall­gatták az egykori házépítőt is, aki ugyancsak jól emlékezett a fokosra s elmondotta, hogy azi a Dunáról hordott kavicsok között találták a munkások s annakidején még össze is vesz­tek, hogy kié legyen a talált jószág. Végül ab­ban egyeztek meg, hogy eladják a „rézfokost”. Az értéktelennek látszó fokost a házat építő detbktivfelügyelő felesége vásárolta meg 2 pen­gőért. Így került az a család legifjabb cser­késztagjához. A fiit a fokost megtisztította, uj nyelet készilletett neki. sőt újabb díszítést is alkalmaztatott reá. Az. ötvös, aki átalakította a fokost, szintén nem vette észre, milyen Iratai más értékű tárgy került kezébe. 4 fökapitány­ságon megmérték a fokos súlyát, s kiderült, hogy az 3ti0 grammot nyom. tehát mint arany érték is jelentős. A leletet megvizsgálta Gallus Sándor dr, a kitűnő régész, és megállapította, hogy a dunai kavicsokban talált fokos ősMtri le­let. a rézkorból való és a K e. III. évezred elejéről származik. Ebben az időben fedezték fel a rezet, majd az aranyat. A régész beadványt intézelt a főka­pitánysághoz, hogy az értékes leletet bocsássák az Országos Magyar Történelmi Muzeum ren­delkezésére. mivel a törvény értelmében a tu­lajdonjog a múzeumot illeti. A fokos megtalálói nem hagyják azonban ennyiben a dolgot s keresetet indítanak a tu­lajdonjogért. A budapesti régészvilág és a jo­gászkörök érdeklődéssel tekintenek az esetleges per elé, amely eldönti majd, hogy kit illet az egyedülálló rézkori aranylelet. LEVÉL A SZERKESZTŐHÖZ Alig mult el pár hete, hogy a Gábor Áron Collégiumban a Főszerkesztő Ur és a diákság egy népes csoportja elbeszélgetett a magyar sorsról, az angolszász terrorbombázásokról, ár­tatlan magyar életek kioltásáról s ime, a sors: máris át kellett cinem, amire a beszélgetés után szorongva gondoltam. Szünidőre haza — Békésre — utaztam. Ott­hon voltam már, amikor bezárták az egyete­met és tőlem telhetőén igyekeztem behozni azt, amit elmulasztottam Kolozsváron. Békés ta­nyavilága felett is a végtelen nyugalom honolt amikor egyik este jegyzetem fölé hajolva, a paragrafusok lényegének mélyére igyekeztem hatolni. A csendet hatalmas dörrenés remeg- tette meg. Házunk fala — mint földrengéskor —, mozdult ki nyugalmi állapotából, önkény- telenül ugrottam el az ablaktól. A következő pillanatban újabb becsapódás következett. Az első pillanatok zavarodottságából hirtelenül ki­józanodtam s kirohantam a szabad ég a Ni, hogy ott segítsek, ahol'szükség van. Sajnos, segítségemre már nem volt szükség .. Egyik tanyát telibe találta a terrortámadók bombája. A kis alföldi házikó helyén három méter mélységben szakadt fel a föld s körü­lötte széles körben égette ki és tépte szét a szépen zsendülő buzavetést a gyilkos fegyver Belenta István szerény hajlékát seperte el az indokolatlan gyűlölet. Az öreg Belenta néni dél­előtt fehérkenyeret sütött s az est csendjében csomagot készített Budapesten dolgozó fiának. A belső házban a fővárosból menekült vendé­geik — akiknek otthonát ugyancsak a bombák dúlták szét — szándékoltak nyugovóra térni. Az alföldi tanyán ötön várták az éj nyugo­dalmát . . . Most olt fekszenek a vendéglátók és vendé­gek véres csontjai a romokon. A veszély el­múltával meg is találtuk Belenta István gazda összeroncsolt fejét-törzsét; az ősz háziasszony felismerhetetlenságig összeroncsolt holttestét; a vendég kisleány és kisfiú ruhadarabjait. Az édesanyát sehol sem sikerült fellelni. Az esti szél félig elégett tábori lapokat gör­getett a romok és a holttestek felett. Orosz földről jött, Belenta bácsi nagyobbik fia irta i BÉKÉS, 1944. MÄ.IUS valahonnan. Oroszországból. Belenta István bibliáját is megtaláltuk, szin­tén félig elégve. Talán éppen lefekvés előtt olvasgatta gyengült szemeivel Isten igéjét. Jóh könyvének XXIV. részének 12. versére van ki­nyitva: ,,A városból fohászkodnak a szegények és a megsebesítetteknek lelkűk kiált, hogy az Isten ilyen méltatlanságot ne tegyen állan­dóvá.” A biblia többi lapjait átlyukasztgatták a re- peszdarabok. Itt vannak a környező tanyák lakói is, kézről-kézre jár a biblia s mindenki könnyes szemmel, ökölbeszorított kézzel néz fel az égre, ahol a távolból ismét egy repülőgép bugása hallatszik. * Elszánt keménység és mély részvét ül az egyszerű földműves nép arcán. A kis gazdaság állatai is elpusztultak. A gazda egyetlen lovának kiszakított gyomra, az apró jószágok darabjai borítják a fekete föl­det. A kis libákat egy csomóban, fészkükben fojtotta meg a légnyomás. A tanya hűséges őrzője: a puli, most is ott fekszik őrhelyén, a kiskapu küszöbén. Még él, de mozdulni nem tud. Békés tanyavilágát újra ellepte a csend . . . Valahol messze, talán már jelentik a terror- bombázók feletteseiknek, hogy fontos hadicél­pontot találtak telibe. Büszkék haditettükre s vidáman kortyolgatják sikeres bevetés után a szódavizes wiskyt. Ma reggel már a környező tanyákon javít­ják a tetőzetet, a távolibb földeken vetik a kukoricát: a munka megindult mindenütt. A magyar föld népe a méhek szorgalmával dol­gozik tovább, csak én nem tudok jegyzeteim fölé hajolni. Ebben a nyugtalanságban ültem az asztalhoz és írtam le ennek a rémes éjnek szomorú történetét. Talán érdekelte a Főszerkesztő Urat; talán érdeklődéssel olvasták mások is, mire képesek azok, akik az emberiesség és a szabadság ne­vében harcolnak az uj Európa ellen/ DB. DÓMJÁN MIHÁLY jogszigorló, Békés. Egyetem Mozgóban má 16 1 o g y n a /; y :;ikei ü na a g y a i f i • m: 6 hét boldogság —MkiifOMi o——mii in i * o——ihm Főszereplők: Kiss lerenr. tolnai és Szilussv. Zene: lénye» Szuboles. Vasárnap délelőtt 11 órakor matiné. Márciusban 2356 családot gyámolított a Népjóléti hivatal KOLOZSVÁR, május 10. A háborúi ne- 1 héz&éffok fokozol: U-ljesitmőny elé állí­tották a váiro népjóléti hivatalát- Ez a : szép intézmény Csizmád); a Andor dr. vá- I roşi tanácsnok vez tése alatt március hó- < napban az alábbi munkát végezte: A gondozói irodáikban 2003 személy for­dult meg A szociális gondozók 123 kör­nyezet t anulmányt, 682 családta átogatárst és 247 had isegótlyki vizsgál ást végeztek. Belső szolgálatuk aC -ti 518 ügydarabot in óztok el. A küBő szolgálatuk alatt k - szállással 57 gondozási eljárást végeztek. A népjóléti ügyosztály által nyilvántar­tott én támogatott családok száma 2356, 9360 lélek-zámmal. Ez.k közül felekeze i .gondozásban részesült a Magyar Norma terhére 419 család 665 lélekszámma). A városi szeretetotthonban 88, egyházak ál­tal fenntartott szeretetotthonokban pedig 26 személy ré-zesüit gond zásban. A« ügyosztály szegényeknek 496 pengőt osz­tott ki gvorss gélvképpen. Kiosz ott az ügyosztály ezenkívül 106 mázsa fát és 20 má/sa szenet. A Központi Gyermekkony- han március hónapb n 955 iskolás és óvó­dás gyermek réczére főztek ebédet. A Magyar Norma Alap márciushavi bevétele 13 966.80 pengő, kiadása 17.586 pengő volt. Március hó végéig összesén 16 kérelmező között 15.800 pengő házassági kölcsönt utalt ki, fejenként átlag 987 pengőt. A menekültotthonba 362 menekült ér­keze.!, kik az elmúlt hónapban szállást és élelmezést kaptak. A menekültek közül 232 személy ingyenutazásra jogosító utal­ványt kapott, 21 orvo-i, 9 pedig kórházi k-zelésb^n részesült. A hadbavonultak hozzá-ar’ózó: és n' d - * árvái segélyezésének gondozási a’ pj - | r.ak bevétele március hónapban 3961 Iftl pengő volt. Az alap kiadása 354603 p n- . gő. A harctéren szolgálatot teljesítő hn-jj védek hozzátartozói részére az állam ált 1 j megállapító} segélyeken felül 114 lsc’.-I ben 3319 pengő pótsegélyt utalt k: azl ügyosztály. 41 esetben 1436.30 pencől gyorssegélyt folyósított. A hadi árvák veire é.i költségeire 370 pengőt l .rdito \ A harctér'n küzdő honvédek hozzátar­tozói részére kiosztottak 63 öl tűzifát rész­let fizetés ellenében, 10 mázsát pedig gyen. A városi Közjóléti Szőve kezet a sok- gyermekes magyar cstládok rézére 34 pár cipőt. 39 darab fehérneműt, 5 damol szvett?rt, 22 szövetruhát ju'tato4' Az asz- I 'a! •« műhelyben foglalkoztatót' munká­sok március hónap folyamán 1017 penro mun kit dijat kaptak. A cipészmühelvben í'oglalkozta'Qtt munkáok száma 3, havi munkabérük 726 pengő. A kőbányában dolgozó 25—30 munkás részébe pedig 6420 pengő munkabért fizetett ki. Az el­árusító boltból befolyt összeg 2975.20 pengő vök. Az egyházak által fenntartott napközi otthonokban gondozott 400 gyermek után 8400 pengő hozzájárulást folyósított. A Tizes Szervezet Családvédelmi pénz­tárába bevé‘el 6265.70 pengő, kiadá-'i 9118.17 pengő volt. A Nemzeti Szánház- ban rendezett előadások bevétele 4658 20 pengő, kiadása 4220 pengő volt. Május 13 ig be leéli jelenteni a közfogyasztásra szolgáló sertéseket és zsiradékkészleteket J üresek Béla, a közellátási miniszteri teen­dők ellátásával meghízott földművelésügyi mi­niszter a Budapesti Közlöny vasárnapi számá­ban megjelent kél rendeletével kötelezővé tette a közfogyasztásra szolgáló sertések és zsira­dékkészletek bejelentését. Az a vármegyei és városi törvényhatóság, megyei város és község, amelynek tulajdoná­ban. illetőleg birtokában sertészsír, háj, zsir- szatonna vagy sózott, illetőleg füstölt szalonna van, továbbá az a vállalat és üzem, úgyszintén hadiüzem, amely jóváhagyott bérhiztalási szer­ződés alapján 1942 január 1-től kezdve sertést hizlaltatott. valamint a felsorolt hatóságok és üzemek részére zsiradékot tároló üzem vagy vállalat a tulajdonában vagy birtokában levő zsiradékkészleteket a május 7-i állapotnak megfelelően köteles bejelenteni,4i tárolás helye szerint illetékes közellátási felügyelőségnek május 13-ig ajánlott levélben. Hasonlóképpen köteles a lakossága, illetőleg alkalmazottai vagv családtagjai ellátására jóváhagyott bérhizlalás! szerződés alapján sertést hizlaltafó vármegyei és városi törvényhatóság, megyei város és köz­ség, valamint hadiüzem, egyéb vállalat vagy üzem ugyaneddig az időpontig bejelenteni a tulajdonában vagy birtokában levő sertéseket A bejelentés kötelessége a honvédségre és az Állatforgalmi Központra nem vonatkozik. Háború idején hat hónapig terjedhető elzá­rással büntetendő az a vállalati vagy üzemi felelős vezető, aki a zsiradékkészleteket és ser­téseket nem vagy nem a valóságnak megfe Ielően jelenti be". Az. ilyen készleteket el lehet kobozni. A közellátásügyi miniszter az elkob­zott készlet értékének egyötöd részéig terjed­hető jutalomban részesíti azt. aki a kihágás fel­derítése körül különös érdemeket szerzett. A rendőrség* éberségén Hajótörést szenvedet! Portugáliában a kommunista párt általános sztrájkmozgalma LISSZABON, május 10. (MTI) Az Interinf. jelenti: A portugáliai törvényellenes kommu­nista párt szombaton este általános sztrájkra hivta fel a munkásokat és a felhívást az or­szág valamennyi ipari központjában terjesztet­ték. A kommunisták arra számítottak, hogy miután az angolok és az amerikaiak korlátoz­ták az életfontosságú termékek behozatalát, most már megért a talaj és a sztrájk Portugá­liát engedelmességre kényszeríti, minthogy az angol-amerikai sajtóhadjárat és diplomáciai nyomás nem vezetett eredményre. A terv azon­ban teljes mértékben kudarcot vallott, mert a portugál rendőrség idejében értesült a készülő eseményekről és intézkedéseket tett, hogy a sztrájk keresztülvitelét megakadályozza. A kommunisták minden igyekezete ellenére sem került sor sem Lisszabonban, sem más ipari városokban nagyobb sztrájkra. Néhány vidéki ipartelepen vérontás nélkül csirájában elfoj­tották azokat a kísérleteket, amelyekkel teljes mértékben befolyásolni akarták a munkástö- megeket. így máris meg lehet állapítani, hogy a kommunisták nagy akciója teljesen hajótö­rést szenvedett. Nyomdai muakák Köayvk »tése x. <brtamiöéíyeízöit I szép kivitelben és gyorsan az ELLENIEK könyvesbolt papír osztály áh an Ko­lozsvár, Mátyás kir.-tér 9. Tel. 11-99

Next

/
Oldalképek
Tartalom