Ellenzék, 1944. május (65. évfolyam, 97-121. szám)

1944-05-27 / 119. szám

194 4 május 27. ELLENZÉK SPORT KÄC—Ujvidkk NB I. mérkőzés, Kolozsvár—Némeit katona; válogatott, K. MÁV—SzAC NB II. és két NB Ill-as mérkőzés szerepei a pünkösdi labdarugó műsoron KOLOZSVÁR. Mindössze kiét forduló an hátra még a labda rugóbajihckság bé­rezéséig és & jelek szerint ez a két for- uló lesz az, amely döntő módon befolyá­sija a végső helyezés kialakulását. Egyet- «1 sportnak sincsen meg az a jellegzetes- tge, hogy csak az utoisó pillanatban yujtsom lehetőséget arra, hogy valaki az Ire ‘.öi'jön vagy lemaradjon és ezért a tbdarugás az, mely népszerűség és a fel- okozott izgalom terén behozhatatlanul, ezet. Legjobban jellemző ebben a tekintet­en a KAC helyzete, amely bár hónap.ik la biztosan vezet az .NB I. második hé­jén, mégsem mondható biztos második­ak, mert vasárnap, illetőleg a jövő va- írnap dől el a sorsa. ’ Jól tudja ezt a KAC vezetősége, de még jobban a játékosok, akik kijelentették, h.\gy ha holtan is hagyják el idehaza és Debrecenben a pályát, de mindenáron győzni fogynak. A csapat össze állításában változás lesz. Valószínűleg kimarad TVinai, helyét Ver- bőczi veszi át és a csapat a következő­képpen áll fel: Márki — Szaniszló 1L, Vass —• Radnai, Páll, Csákány — Farkas, Kzvács IV., Bonyhádi, Füstös, Verbőczi. A mérkőzést vasárnap délben 12 órai kezdettel a budapesti Deák vezetésével bonyolítják le, par jehők Gáli J. és Ja- nia Nándor lesznek. A további labdaru- gármérkőzések a' következők: Vasárnap 9 órakor a városi kispálván Sipcs vezetésé­vel KAC II—KMTE NB III. rangadó. Dél­után 15 órakor a városi kispályán KMÁV II—BMSE NB III. mérkőzés, Harasztosi vezetésével. Pünkösd hétfőjén délután fél 4 órakor a városi nagypályán Kolozsvári kát on-a váDo gpto tt—Német ka ton a vál oga­tott. NB II-Ős csapataink közül csak a KMÁV szerepel idehaza, amely az egye­temi pályán vasárnap 9 óívkor Gáli veze­tésével a SzAC ellen játszik. A KEAC Marosvásárhelyre utazik, ahol a MNMK- TE csapata lesz ellenfele, mig a Bás ya a fővárosban a Kábel SC ellen áll ki. Az NB I. vasárnapi fordulójában nehéz' és igen heves küzdelmek lesznek. Szege­den a Tisza a Szolnok ellen, Budapesten a BSzKRT a Ferencvár ys ellen, Elektro­mos a DVSC zllen. Újpest a Csepel ellen, Salgótarjánban a SalBTC a Kinizsi ellen, ..Kispesten a Kispest a NAC ellen és Diós- ''győrben a DiMAVAG a Gamma ellen ját­szik. kz eredeti eredmény mellett döntött aas LSB a Kinizsi—‘DVSC ügyben Budapestről jelentik: Ismeretes, hogy a DVSC megóvta a Kinizsi ellen botrányos körülmények közé t elvesztett mérkőzé­sét azon a címen, hogy a játékvezető it­tas volt és műhibát követett el. Az óvást az egyesbiró elutasította, az Országos Fel- ±eobviteli Bizottság elfogadta. Legfelsbob fokon a Legfelsőbb Sportfegyelmi Bizott­sághoz került az tirrv, amely megsemmisí­tette az OFB hat ár-vadát és az eredeti 3:2 arányú eredményt hagyta meg érvényben. Az indokolás kimondja, hogy a játékveze­tő ittassága ugyan bebizonyosodott, Ide té­vedései mindkét fele; sújtották és műhi­bát nem követett el. Középiskolások, is lehetnek sport­egyesületek 'apja; BUDAPEST, május 27. A vallás- és közok­tatásügyi miniszter rendeletet adott ki, arnely- nak értelmében a közép, középfokú és szakis­kolák fiú- és leánytanulói, jóváhagyott alap­szabályok szerint működő sportegyesületekbe beléphetnek az iskola igazgatóságának engedé­lyével, mint ifjúsági vagy levente tagok. Spoit- egyesületbe való belépésre csak az a tanuló kaphat engedélyt, aki 14. életévét beltöUötte, a megelőző iskolai évet sikerrel elvégezte, log alább általános elégséges tanulmányi előme­netelt érdemelt ki és viselkedése leg alább jó érdemjegyet kapott, rendszeres spor­tolásra orvosi szempontból alkalmas és ráter­mettsége megokolná teszi, hög\ valamely sport­ágban egyesület kötelékében rendszeresen ver­senyezhessék. Különös testi rátermettség esetén a korhatár alól a miniszter felmentést adhat. A belépésre csak abban az esetben lehet enge­délyt adni, ha az egyesület működése a tanuló fejlődését, erkölcsi, egészségi és Jfportszcmponl- ból biztosítja. Az egyesületbe belépett tanulók az egyesület tevékenységében csak az edzéseken és a versenyekben vehetnek részt. Amennyiben viselkedése ellen kifogás támadna, arról az is­kola igazgatóját azonnal értesíteni kell. A ren­delet május 26-án lépett hatályba. A kétnapos tinuap sportműsora nem marad el az igaz zsu- f >.lt és változatos labdarugómiisor mel­lett. Ezek között első helyen áll az or­szágos Szent László tőr- és kandiüivő- emlékversemv amelyet. a IX bajnokságával kapcsoltak össze és ame­lyet Erdély legjobb vívóinak közremű­ködésével a KAC Unió-utca 21. szám alatti helyiségében, kedvező idő esetén a szabadban rendeznek meg. Országos jelentőségű és jellegű lesz a KMÁV bir­kózóbajnoksága a MÁV „összhang“-ter­mében a kerületi válogatott keret és Nagyvárad, Nagybánya és Marosvásár­hely legjobb versenyzőinek részvételé­vel. Nem hivatalos jellegű labdarugómér­kőzés lesz szombaton egyrészt az edzők és játékvezetők, másrészt a kolozsvári - tüzértiszttek, színészek, repülőtisztek és | klinikai orvosok között. Május 29-én, . hétfőn az előző mérkőzések vesztesei I és győztesei játszanak az egyetemi sport j parkban. A; összes mérkőzések jövedel- i mét a bombakárosultak javára ajánlót- . tóik fel a rendezők. ■ Nagyszámát?’' ünnepségek keretében ! junius 18-án lesz a leventék foyadalomtétele KOLOZSVÁR. Junius 18-án, a Kor­mányzó Ur születésnapján rendezik nagy­szabású ünnepségek keretében a leventék fogadalom-tételét. A ké napis ünnepségek programja szombaton 18 és 19 óira között kezdődik térzenével, amelyet felvonulás követ a Mátyás-térre. A főtéren Szent László-ünnep?ég "tesz, majd váll. ófutás a Horthy vándordíjért, ddszmenet és a csa­patok elvonulása. Junius 18-án, vasárnap 8 órakor csapatszemle a Hójában, majd ezt követő-leg tábori istentisztelet, foga- dalomté el, kat.nai bemutató, juniális né­pi játékokkal, tréfákkal, a közönség be­vonásával és tábori színpad. Az ünnepségek előkészítése végett má­jus 25-én, csütörtökön megbeszélést tar­tottak a vezetők. MAGYARORSZÁG 1944. ÉVI TENISZ- BAJNOKSÁGÁT a BSE rendezd meg éi az pünkösdvasárnap kezdődik. A bajnok­ságra meghívták a legtehetségesebb vi­déki teniszezőket is, i'gy Puncsecet, Bau­test (Kassa), Nagy Ernőt (Marosvásár­hely), Orosz Sándort (Szeged), Paulám Károlyt (Kolozsvár), Liszka Margl ot (Nagyvárad) és dr. Oláh Ferencnél; (Sze­ged). JUNIUS 11-ÉN Szent László atlétikai viadalt rendednek Nagyváraim, amely az idény legnagyobb atlétikai küzdelme 'tesz. A versenyre az ösizes nagyobb egyesüle­tek benevezik versenyzőiket. MEGRENDEZIK • A SZENT ISTVÁN KUPAMÉRKŐZÉSEKET! Ismeretes, hogy az Elektromos és a Gázgyár csapatainak feloszlatásáról és uj egyesületbe való be­olvasztásáról'1 gondolkodik. Bár a két csa­pat megszűnése befejezett tény, az u.gusz^ tusi Szent István Kupa-mérkőzéseket rendbeszedett és füvesített pályán to­vábbra is megrendezik. KÖ2GÄ2DA3ÄQ Kolozsvár gazdasági életében is megkezdődött a nagy őrségváltás Sorra töröltetik a részvénytársaságok zsidó vezetőit KOLOZSVÁR, május 27. A zsidók, ér: ét- miségi munkakörben való foglalkoztatásá­ról szóló rendelet előírásai értelmében áp­rilis 25-én megszűnt a részvénytársaságok, szövetkezetek, korlátban felelősségi társa­ságok igazgatósági tagjainak, cégjegyzési jogosul Sággal felruházott fötLztv.sejői- nek és ügyvezetőinek cégjegyzési jogosult­sága. Az érdekelt vállalatok kötelesek voltak ezt' a körülményt beje lenteni a cégbírósághoz, hegy a törlést kereszt ül vi- hesse. Kolozsváron alig volt nagyobb kereske­delmi vagy ipari vállalat, hogy ne lettek vclna zsidók benne, ennek ellenére is aránylag a kolozsvári törvényszék cégbí­róságához még igen kevés ilyen termé­szetű törlési kérés érkezett be. Eddig a következő cégek és részvénytársaságok kérték zsidó vezetőik törlését: Erdélyi Leszámítoló és Pénzvál ó Bank Rt. Riták Lajos cégjegyző törlését. Ady harisnyagyár rí. László Jenő igaz­gató törlését. Ravag Fémipari Rt. Vigyázó László és Vadász Jenő cégjegyző, ihletve ügyvezető- igazgptó őrlését. Bumtex Rí. Kaufmann Adolf és Brandt Vilm s igazgatósági tagok törlését. Hansa Rt. Mandula Jenő igazgatósági tag törlését. „E na“ Bőrönd és Bőráru Rt. Steixiber- ger Béla cégvezető törlését. Erdélyi Fémipari Rt. V/einmann Miklós, Boskoiúos Vilmos é? Meister Manó igaz­gatósági tagok törlését. Szaviosvölgyi Ipari és Kereskede'mi Rt. Róbert Ervin volt igazgatósági ag törlé- . sét. I Porzs 1t Oszkár Rt. dr. Rácz Miklós igazgatósági tag törlését. Erdélyi Bank Rt. dr. Chorin Ferenc és Hargitay Bertalan igazgatósági tagok tör­lését. Automobillá Rt. Mélchner Miklós, Melch ner Hermann és Friedmann Izsák törlését A cértbejiegyzés törlése iránti kérések most. már gyorsabb ütemben érkeznek a céghivjrtal ikta ójába. A törlések keresz- t ül vezetése nagy munkát ad a cé.ghi.vatal vezetőjének. Tusa Jenő dr. törvényszék! tanácselnöknek és a céghivatal öe-zes többi tisztviselőinek is. I A ZSIDÓ VAGYONOK DÖNTŐBI­ZOTTSÁGÁNAK HATÁROZATA. Hírül- udtuk már, h ->gy a zárolt zsidó pénzva- gyonból a rendeletben előirt célokra váló ioénylések elbírálására döntőbizottság ula- kult. A döntőbizoHság albizottságai az el­múlt hétey konkrét ügyekkel foylalk >ztak. Többek közt nem járult hozzá a bizottság ahhoz, hogy zsidó szemé'y vállalati rész­vényét keresztény feleségére ruházza á1. minthooy a v unatkozó rendelet a zridóva- gyon elidegenítését semmiféle formában nem engedi meg. A GYÓGYSZERTÁRAK ARIZÂL. SA ! UTÁN UJ ÁRUELOSZTÁSI RENDSZER LÉIP ÉLETBE. Az összes magyarms2ági gyógyszer:arak keresztény kézbe juttaiá- j s-a után az Ipari Anyaghivatal gyógysze- 1 részét! és gyógyszervegyészeti osztálya uj AMERIKA A VILÁG RENDŐRE? A/. Egyesült Államok iinpcrialisztikus politi khij: 1 yz utóbbi hónapokban mindinkább kezd tisztán kibontakozni. Mig Kelet- ős Közép Európára a Szovjetunió feni a fogát és egy előre legalább diplomáciai utón óhajtja ezt a területet az angol érdekektől és befolyástól tisztázni, addig az -északamerikai Egyesült Ál lnmok a tengereken N’agybritannia uralmát ve s/.élyeztetik. Ismeretes, hogy milyen fontos tá­maszpontokat kapott már évekkel ezelőtt az angoloktól 50 régi kimustrált amerikai cirkáló átengedése fejében. Különösen érdekes azon ban, hogy ők nem is próbálják angol szövetsé gesük előtt czirányu törekvéseiket eltitkolni, mint ahogyan ezt például egy néhány nappai ezelőtt Newyorkban mondott politikai beszéd is mutatja. James Forrestal, az USA tengerészetügy ál­lamtitkára, megint a háború utáni világról be­szélt és egy biztonsági szervezet felállításának szükségességét hangoztatta. Szerinte olyan nem zetközi rendnek kell a háború utáni világban bekövetkeznie, amely kiküszöbölné a nemze közi viszályokból származó és azokat megoldani igyekvő háborút. Ezt természetesen elsősorban általános leszereléssel lehetne elérni, azonban az államtitkár a maga személyében élesen szem- beáll minden olyan gondolattal, hogy a békére irányuló nemzetközi szervezet felállításának ér­dekében maguk az Egyesült Államok-is szerel­jenek le. Forrestal ezután igy folytatja: „A nemzetközi rend müvének felépítésénél az eh" és a legfontosabb pont az Egyesült Államok tengerészete tengeri és légi erejének fenntartása kell hogy legyen.” Mit jelent ez más szóval > Semmi mást, mint azt, hogy természetesen egyedül az Egyesült Államok nem szerelnének le és katonai hatalmaknál fogva a világrendül szerepét játszanál;. Nagybritannia, amelynek a háború kitörése előtt- a világ leghatalmasabb flottája volt ' és amely kezdettől fogva mégis némileg kivette részét a szövetségesek harci erőfeszítéseiből, Forrestal szerint tehát -épugv Amerika rendőri felügyelete alá fog tartozni, mint a többi volt szövetséges, semleges, vagy ellenfél. Noha ezek csak jóslások vagy jóbban- mondva csak vágyálmok, az a tény, hogy ve­zető amerikai államférfiak szájából ilyen szó lamok nyíltan elhangozhatnak, minden angol áUamférfiu megnyilatkozásánál, de még az an­gol propaganda minden kétségbeesett erőfeszí­tésénél is jobban bizonyítja, hogy Anglia a három nagy szövetséges között ma valóban az utolsó helyen szerepel. Két szövetségese már 3 háború alatt is folyton csak azon töri a fejét hogyan fogja majd az angol világbirodalmat világhatalmi pozíciójában meggyengiteni is a széteső impérium hatalmát magának biztosi tani. Badoglio kormánya a brit hírszolgálat sze rint nyilatkozatot tett, amelyben néhány sem mitinondó, a fasiszta Olaszországot becsmérlő frázis után a lényeg röviden az, hogy Ba­doglio Olaszországa kész közreműködni az uj nemzetközi törvények megteremtésében, amelyek minden népnek az Atlanti Charta szellemében szabadságot és jólétet Ígérnek. Egészen cite leintve átlói, hogy a szövetségesek mennyire hajlandók ezt az úgynevezett együttműködést, amelynek labilitásáról a világ már néhányszor meggyőződhetett, elfogadni, az • áruló olasz ál­lamférfiak nyilván figyelmen kívül hagyták azt a tényt, hogy maga Roosevelt es Churchill már hónapokkal ezelőtt is ,,egvelöfr időszerűt­lennek” minősítették ezt az okmányt, amely minden emberi számítás' szerint soha többé nem is lesz megint aktuális. Ez a hivatkozás tehát, amelynek rejtett értelme minden bizony­nyal az uj szövetségestől nyilván elhanyagolt olasz igények diszkrét bejelentése volt. mind a két irányban eltévesztette célját. DÉSI KIS HIRADÓ_ Egy ismert dési asztalos ellen eljárás indult zsidó vagyon rejtegetése miatt. * Felsőbb sporthatóságok támogatást ígértek egy, a dési sportpályán építendő fedett nézőtér felépítéséhez, mely a mai viszonyok melleit voltaképpen csak egy eső ellen védő, egyszerű fedélrészből állana. A dési sportközönség ezt a hirt is örömmel 'fogadta, miután évtizedekig ázott ezijeig, ha esett az eső. * Dés város illetékes hatóságai mégegyszer fel­hívták azokat, akinél zsidó vagyon van, a be­szolgáltatásra, mert a kegyelmi idő elmúltával, a Szigorú rendelkezések lépnek életbe. ♦ Bodor László dési építészmérnököt jogtalan rnotalkóvásárlásért elitélte a dési törvényszék. áruéi látási rendszert léptet életbe, — A gyógyszertárak jelenleg Üt ellátási c$o- por ba vannak osztva, ez a megosztás azonban nem fejezi ki azt a különbséget, amely az egy?s gyógyszertárak közt a telephely és a forgalom tekintetében fennálk Ez a körülmény okozza, hogy mig egy?s kisebíbforgalmu gyógyszertárak túl­zott mértékben jutottak áruhoz, a nagy- forgalmu gyógyszertárak nehézségekkel küzdöttek. A tiz csoportos sorsolás megte­remti majd az egyensúlyt a tényleges gyógyszertári forgalom és az áruéi ősz As mértéke között. • MEGSZŰNTEK A BÚTORPIACON AZ . ÁRKILENGÉSEK, A bútoriparban a- há­ború kitörés? óta az ellenséges légitáma­dások megkezdéséig állandó konjunktúra volt. Min hogy a bútor nem tartozott a zárolt áruk közé, nemcsak a jobban ke­reső keresztény rétegek vásárolt-k bútor­berendezéseket, hanem a heverő és más vállalkozásokból kiszorult zsidó tok? is but rvásárlásban keresett spekulációs le­hetősége . A nagy belföldi kereslet, vala­mint a butorkivitel virágzó vi-zonyokatt teremtett a bútoriparban és kereskede­lemben. A bútorpiac konjunktúrája- azon­ban a gazdasági életben őrt ént gyökeres változások következtében szinte egyik napról a másikra megszűnt. A közönség — leintette a légi veszély, re — nem szi­veden fektette oénzé drága bútorba, a zsidó kereskedelem leállítása pedig véget vetett ia- spekulációnak. A bútoripar je­lenleg raktári nyersanyagát dolgozza fel. Szakmai információk szerint a vezető üzr le ek forgalma a két hónap előttinek egy- harmadára esett vissza. A bútorpiac el- íanyhulása következtében nem mutatko- zik érdeklődés a bútoripari nyersanyagok után sem. NEM VÁLTOZNAK A KERESKEDEL- MI ÉS IPARKAMARÁK MINISZTERI •BIZTQSAI. Elfogadott szokás, hogy mi- niszterváltozás ese én a kereskedelmi és iparkamarák miniszteri hátasai a tárca vezetőjének felaiánlják lemondó: ukat. Amikor a kereskedelemügyi minisztérium vezetését Kunder Antal vette á„. a kama­rai miniszteri biyitosok testületileg aján­lották fel tisr, ?érüket. A miniszter újra a kamarák eddigi miniszteri biztosait bíz­ta meg a kamarai ügyek irányi tájával, későbbi időpontban az nban a miniszteri biztosi karban személyi változások lehet­ségesek. Hagyományos erdélyi szellembe bátran, megáll, nvás nélkül küld mindennap a magyar nép boldogít» lásáért az Ellenzék. Dioptriás napszemüvegek, Zeiss-Umbral és IVeo^han PAPP Kolozsvár, Deák Ferenc Iá utón 13, tszerósznél Telefon: 14-29.

Next

/
Oldalképek
Tartalom