Ellenzék, 1944. május (65. évfolyam, 97-121. szám)

1944-05-26 / 118. szám

1944 május 2 6. ELLENZÉK snk SPORT ■ 'Li il.VJ.»!!gRJI BBSBB HV'rritJ Összeállították Kolozsvár katonacsapatát a németek elleni labdarugómérkőzésre KOLOZSVÁR. Jelentettük azt, hogy Püxikösd hél főjén nagyszabású bonvéd- Lpprtnap keletében német-magyar kato- nai labdarugórftiérkőzést rendez a kolozs­vári helyőrség. A sportnap előkészületei moßt már tel­jesen befejeződtek és teljesen kialakult az atlétikai számokból és a labdarugó­mérkőzésből álló műsor, amelynek legna­gyobb eseménye kétségen kívül a labda- rugómérkőzés lesz;. A két katonacsapat találkozása barátsá­gos jellegű lesz és arra a következőkép­pen állították össze Kolozsvár csapatát: Baranyai (gyalogság) — Nagy (élelmező raktár)' Bonyhádi (tüzérmérő század) — Radnai (iégv. üteg). Páll (potyázó század), Bokor (gyalogság) — Bozó (honvédkórház), Váczi (honvédkórház), Füstös (gyalog­ság), Kctmerth (Hadtest), Percnyi (élel­mező raktár). A csapat pénteken edz és lelkesen ké­szül a németek ellen, akik a jelek szerint csak gyengébb csapatot tudnak kiállítani. igen érthető okokból. Minden katona mögött hosszú harctéri szolgálat áll, kö­zös edzésről és összjátékról nem igen le­het szó, állóképességük sem megfelelő. Ilyfen körülmények között minden dicsé­ret megillethet őket. hogy mégis kiálltnak egy olyan kolozsvári csapat ellen, amely­nek tagjai legnagyobb ré-zt a Nemzeti Bajnokság második helyén álló KAC csa­patából kerültek ki. A labdarugómérkőzést fél 3 órakor helyőrségi atlétikai verseny előzi meg, szünetben pedig váltófutás lesz és a le­ventezenekar hangversenyez. KLE „B“—ELE 2:2 (1:0) Szerdán élénk érdeklődés kíséretben játszották le a két kolozsvári leven tecsa- pat rangadóját, amely változatos küzde­lem után igazságos döntetlennel végző­dött. Tóth L. vezetésével borús időben a következőképpen állott fel a két csapat: KLE A: Lévey — Csámpor, Szatmári — Csányi, Zombori, Csete — Román, Szabó, Bán, Kurkó, Kovács — KLE B: Oltyán — Nagy I., Bartha I. — Kalocsai, Fancsali, Kedves — Nagy II., Biró, Friedl, Bartha II., Átyim. Az első félidőben hatalmas irammal indult a játék és az A csapat veszélyesen támadott, az ellenfél azonban szilárdan állott a lábán. Ezután a B csapat kereke­dett felül és a 38. percben Bartha jól elő­readott labdájával Friedl átment Zombo- rin, a jó helyzetben levő Bírónak adott, aki 8 méterről a hálóba vágta a labdát (1:0). A 40. percben Bíró hatalmas kapu­fát lőtt, a visszapattanó labdát Friedl rá- lötte; de Csámpor kellő időben mentett. Szünet után az első csapat támadót1., de írjubb gólt mégis a B csapat szerzett. Atyim lövésébe Román rosszul tette be a labdát és a labda a saját kapuba pattant (2:0). A két gól után az A csapat erősen fokozta az iramot és Bán, majd a 39. percben Kurkó révén beállitotta a vég- ereidményt. A két csapat taláik:zó ja egy- formia erők küzdelmét hoz! a, többet tá­madott áz A csapat, de lelkesebben a B együttse. Jók voltak Fancsali, Bartha, Biró, Kedves, illetve Zombori, Bán és Kurkó. Tóth jól vezette a mérkőzést. (friedl.) Készülnek a leventék a helyőrségi atlétikai versenyre és az ejtőernyős bemutatóra A Pünkösd hétfőjén a városi sporttele­pen rendezendő helyőrségi atlétikai ver­senyen a kolozsvári leventeifjak is indul­nak. A versenyt 100, 400, 1500, 3000 m. távon, 4x100 m. váltófutás, sulylökés, disz- k:$zvetés, magas- és távolugrás számok­kal rendeaik és arra a levente jelvénnyel kiálló versenyzőket Thorday Levente test­nevelő tanár készáti elő. Május 31-én a városi sporttelepen levente atlétikai ver­seny és ejtőernyős bemuj.ató le'-z a MÁV és a Mátyás Levente csapatok közremű­ködésével. A verseny folyamán a helyőr­ségi versenyen feborolt számokban lesz küzdelem külön-külön díjazással a II—III. korcsoport és az iskolánfcivüliek, vala­mint a KISOK és MASz igazolt verseny­zők részére. Felhívás a KAC-lafodaxugokhoz Opa' a edző kéri Márki, Szaniszló, Vass, Radnai, Páll, Csákány, Farkas, Kovács, B myhádi, Füstős, Verbőezi és Bokor já­tékosokat, hogy az Újvidék elleni mérkő­zésre vasárnap reggel 9 órakor az Unió- étteremben gyülekezzenek. A második csapatból értesíti Illés, Szilágyi, Farmathi, Kiss Ferenc, Szalóky, Demeter, Szász Bé­la, Bozó, Váczi, K.tvács Pál, Tolnai, Kere­kes játékosokat, hogy vasárnap reggel ne­gyed 9 órakor a KMTE elleni mérkőzésre a városi sporttelepen jelenjenek meg. Pünkösdi labdarugó körmérkőzés a Horthy MikJós-p^rkban Kolozsvár labdarugó sportjának lesz kedves csemegéje az a körmérkőzés, amelyet a bom­bakárosultak javára rendeznek a Sportsta­dion labdarúgópályáján. A négy csapat ősz szecsapás hallatlanul izgalmas játékra ad! alkalmat. Május ig-én, szombaton délután $ órai kezdettel a kolozsvári tüzértisztek és a színészek csapata mérkőzik, délután fél y órakor a repülőtisztek és a klinikai orvosok B-csapata játszik. Május zp-cn, hétfőn dél­előtt io órakor az előmérkőzések vesztesei játszanak, fél i z-kor pedig az .előmérkőzések nyertesei játszanak az első helyért. Tckintet- tel a nemes cél érdekében, a belépődíj tetszés szerinti, melyet a pénztárnál lehet befizetni. A mérkőzés játékosai szeretettel várnak min­den sportszerető embert küzdelmük megte­kintésére. A mérkőzések közben a színészek és a ka­tonazenekar szórakoztatja a közönséget. DÖNTÖTT AZ MLSZ A KINIZSI— DVSC ÜGYÉBEN. Budapestről jelentik: A legfelsőbb sportfegyelmi bizottság csütörtö­kön délután vitéz Moldoványi István elnök­lésével tárgyalta a Kinizsi—DVSC ügyében az MLSz országos fellliebbviteli bizottságának határozata ellen beadott Kinizsi-panaszt. Az LSB heyet adott, a Kinizsi panaszának, az OFB határozatát megsemmisítette, így tehát a Kinizsi—DVSC mérkőzésnek a pályán el­ért eredménye (3:2 a Kinizsi javára) maradt érvényben. Nem engedélyezték a bajnoki mérkőzések elhalasztását és ezért Elmarad a négy bőrgyár pünkösdi labdarugó tornája KOLOZSVÁR. Hosszú, köb séges és sok időt igénybevevő előkészület után tegnap a déli órákban bombaként érte a pünkösdi labdarugót1: rn a megszervezésével foglal­kozó Báiítya SE vezetőségét az a hír, hogy a négyes labdarugótornát el kell halaszta niok. Az elhalasztásra az adott okot, hegy a nem kolozsvári résztvevő egyesületek lemond itták a mérkőzést. A hir futótűz­ként terjedt el Kolozsváron, mindenki nagy sajnálattal vet e azt tudomásul. Lő­rinci Sándor, MLSz kerületi főtitkár azonnal felhivta távbeszélőn a szövetsé­get és hosszabb beszélgetést folyta ott Ipoly völgyi főtitkárral. — Azt akartam megtudni — mondotta Lőrincz főtitkár —, mi az oka annak, hogy a többi csapatok lemond Itták a mérkőzést. Kiderült, hogy a pünkösdi ünnepek alkal­mával a bajnokságban szereplő gyári csa­patoknak NB II. vagy NB III. mérkőzés'- hehett volna, játszaniok, amelynek elha­lasztását kérték. Az elhalasztást azznban az OSK nem engedélyezte, igy a gyári csapatok kénytelenek voltak lemondani a kupamérkőzéseket és le kell játsszák a bajnoki mérkőzéseket. így a Bástya a Ká­bel SC ellen mérkőzik meg, amelyet már táviratilag is ért esi teltek a mérkőzés megtartásáról. A torna elmaradása komoly vesztesége a kolozsvári labdarugósportnak, de remél­hető, hogy azt minél hamarabb ismét mű­sorra tűzik. KÖZGAZDASÁG 150 Millió értékű ruházati anyaga! kap­nak a mezőgazdák és ipari munkásak KOLOZSVÁR, május 26. A mult év őszén a kormány már gondoskodott a hadiüzemekben dolgozó munkások legfon­tosabb ruházati anyaggal való ellátásáról. Újabban Szász Lajos ipprügyi miniszter intézkedett, ho:gy a hadiüzemi munkás­ság ruházati anyaggal való ellátáséit is­mét biztosítsák. A miniszter intézkedé~é- re most 50 millió pengő értékű anyagot juttatnak az üzemiek munkásainak és munkásnőinek. Az; elosztás! az Áruelosz­tó Iroda végzi, melynek személyzetét a hatalmas munkáira való tekintettel, kibő­vítették. A törekvés moa1: is az, hogy az egyes üzemek munkásai arányosan jus­sanak textilanyagokhoz. A hadiüzemek má.r megkapták az igénylési iveket. Az egyes vállalatoknál bizottságok írják öszr sze a munkások szükségletét, ügyivé ar­ra, hogy egy-egy váll a Iái11 megrendelésé­nek összege nehogy meghaladja a tervbé- vett mértéket. Minthogy az áru mér ren­del kezesre áll a gyárak raktáraiban, arra számítanak, hogy a kiosztást egy hónap alatt lebonyolít jak. A gyár1 ásban 250 tex­tilipari vállalat vesz részt. Rövidesen megkezdődik a 100 miLlió pengős mezőgazdasági textilakció előké­szítése iy A termelők a termén ybeszol- gáiltatás, illetőleg a többletbeszolgáltatás arányában kaphatnak maguk és munká­saik részére ruhaanyagot. Az, hogy a me­zőgazdaság részére gyártott anyagokat milyen kereskedelmi szervek fogják szét­osztani, még nincs eldöntve és e tárgy­ban a textilipari érdekeltségek és a kor­mány köpött tanácskozások folynak. A textilipari érdekeltségsk szeretnék, hogy ha az akció lebonyolításához megfelelő kölcsönt kapnának. NAGYVÁRADON KORLÁTOZTÁK A CUKRÁSZDÁI FOGYASZTÁST. A Ke- ' let-Magyarországi Hadműveleti Terület Kormánybiztosának körrendeleté alaoján Nagyvárad vá.rof polgármestere rendele­tét adett ki a cukrászdái fogyasztás kor­látozása érdekében. A rendele+ szierint egv-egv fogyasztó réfzére legfeljebb két sütemény, vagy egy kávét egy sü.emény- ny?l. vagy egy teát két süteménnyel, vagy pedig egy közepes adag fagylaltot, legfel­jebb két ostyával szolgálhatnak ki. Azt a 1 cukrászt, aki a rendelkezéseket nem, tart­ja be, a közel látásból kizárják és eljárást is indítanak ellene. NEM LEHET LEÉPÍTENI A „KÖNY­VES VEVŐT“. Újabban egyes fűszer- és vegyeskereskedők megszüntették fogyasz­tóik áruhitelét, az úgynevezett, kömyves- rendj'zert s csak készpénzfizetés ellenében adnak ki árut. Ez a gyakorlat pedig ellen­tétben áll a közellátásüdyi minisztérium­nak azzal a rendeletével^ mely a fizetési feltételek megvált ezt a ás át tiltja. Ez a rendelet tudvalevőleg úgy intézkedik, hogy az 1939. év augusztus havában ér­vényben volt fizetési feltételeket sem le- heg egyoldalúan megváltoztatni. Az igaz­ság érdekében azonban megállapítjuk, hogy a kiskereskedők azért változtattak e fizetési rendszeren, mert a nagykeres­kedőktől ők is csak készpénzfizetés elle­nében tudják fedezni szükségleteiket. A ZÁRÓRA MÓDOSÍTÁSÁT KÉRIK A KOLOZSVÁRI KERESKEDELMI AL­KALMAZOTTAK. Az erdélyi magántiszt­viselők és kereskedelmi alkalmazottak egyesülete beadványban arra kérte az I. fokú iparhatóságot, hogy a jelenlegi zár­órát változtassák meg olyan módon, hogy reggel 8 órától délután 1-ig és délutáai 3 órától fél ha ig legyen nyitás, a közbe­eső időben pedi^ déli szünet. Az iparha­tóság vezetője megígérte, hogy a kérést a' léhetőség határain belül teljesíti. Itt Ír­juk meg, hogy a kereskedelmi alkalma­zóiak a zsidó üzletek igénylésével kap­csolatban emlékiratban kérték a kor­mányt, hogy az üzletek kiutalásánál első­sorban is csak a szakképzettséget vegyék tekintetbe s őröljék el azt a pontot, mely tőkéhez köti a zsidó üzletek igénylését. RÖGZÍTETTEK A KARIKAGYŰRŰ SÚLYÁT IS. A pénzügyminisztérium kö­zölte a főfémjelző hivatallal, hogy a tel­jesen kész jegygyűrűk súlya nem lehet több 3 grammnál. A hi élesítésre bemu­tatott csiszolatlan jegygyűrű súlya 10 százalékkal, a csiszolt jegy,gyűrű 5 szá­zalékkal leh.et több a megengedett há­rom grammnál. Ha pedig eladásra kéfz állapotban mutatják be, akkor súlytöbb­let nem engedélyezhető. Arany karika­gyűrű természetesen csak a kihirdetési végzée bemutatása után vásárolható. Rendelet a gazdasági élet megkönnyítésére A Magyar Távirati Iroda jelenti: A hi­vatalos lap csütörtöki száma közli a kor­mány rendele ét a házhelyek csereingat­lanok utján való megszerzésének előmoz­dításáról, a földművelésügyi miniszter rendeletét a mező- és erdőgazdasági in­gatlanok forgalmának korlátozása ügyé­ben kibocsátott kormányrendelet végre­hajtásáról, a honvédelmi miniszter rende­letét a légitámadásokkal okozott kár be­jelentésének szabályozásáról, a kereske­delem- és közlekedésügyi miniszter rende­letét a zsidó kereskedők üzletébe tartozó árukészletek és üzleti berendezés zár alá vételéről szóló rendelkezés olyan módosí­tásáról, hogy Ung, Bereg és Máramaros törvén ^hatóságainak, valamin.* a kárpát­aljai közigazgatási kirendeltségek terüle­tén a vállalat vezetését a kárpátaljai kor­mányzói biztos, illetve e terület hadmű­veleti kormánybiztosa rendeli el. —— 5 Rendelet a zsidó műtárgyakról A Magyar Távirati Iroda jelenti: A kor­mány & ho-nvédelmi törvényben foglalt felhatalmazás alapján rendelkezést adott ki a zsidók zár alá v?tt műtárgyainak számbavételéről és megőrzéséről. Tüzete­sen részletezi a rendelet, hogy mit kell mű­tárgynak tekinteni a szép-, a nép-, az iparművészek a régészet. a történelmi műemlékek, a természettudományi emlé­kek, végiül a levéltári és könyvtári gyűj­temény körében. Szabályozza a rendelet megszegését sújtó büm-etéseket is. Két- hónapi, háborúban hathónapi p-lzáráson kívül pénzbüníetés is kiszabható és a vagyontárgy, amelyre nézve a kihágást elkövették, elkobaandó. A rendelet május 25-én lépett életbe. A külpolitika hírei AZ ANGOL légügyi minisztérium közölte, hogy szerdán éjszaka Aachen és Berlin ellen intézett támadások során 28 angol repülőgép el­veszett. CSOMAKOV, Bulgária uj tokiói követe szer­dán Szibérián keresztül megérkezett a japán fő­városba. Tokiói kinevezése előtt Bulgária buka­resti követe volt. STETTINTUS, északamerikai államtitkár iga­zolta azokat a híreket, amelyek arról tudtak, hogy az Egyesült Államok és Anglia megszün­tette a kölcsön- és bérbeadási szerződésben vállalt szállításait Törökországba. Nyilatkozata szerint a szállításokat már régebben megszün­tették. BADOGLIO képviselője a szovjet kormánynál, megérkezett Moszkvába. DE GAl’LE fogadta Duff-Coopert, a brit nagy­követét, aki tolmácsolta neki a brit kormány­nak Londonba szóló meghívását. A későbbi időpontban sorra kerülő látogatás célja a Fran­ciaország, Anglia és az Egyesült Államok, kö­zött fennálló vitás kérdések megbeszélése. De Gaulle elvben elfogadta a meghívást. A MARASZKA vezetése alatt álló úgynevezett lengyel nemzeti tanács meghatalmazottját, Sztálin kihallgatáson fogadta. A lengyel nem­zeti tanács a legnagyobb ellentétben áll a lon­doni lengyel menekült kormánnyal. A kihall­gatáson megjelent Molotov és Wanda Vaszi- levszka, a „szovjetunióbeír lengyel hazafiak szövetsége” elnöke is. ÉKSZERBUJTATASÉRT ÍTÉLTEK EL SZEGEDEN KERESZTÉNYEKET. Sze^ ről jelentik; A szegedi rendőrség büntető bi­rd ja Bloch Mór kereskedőt és feleségét, va­lamint Bloch Zsigmondot, akik keresztény alkalmazotitaiknál nagymennyiségű arany- és ezüst ékszert, ruhaneműt, perzsabundát, sző­nyeget rejtettek el. fejenként kéthavi elzárás» ra Ítélte. Az ügyben szereplő Pataki Sándor- r.ét egyhavi, Győrfi Istvánt hatheti elzárásra ítélte, egy másik keresztényt pedig 200 pen» gő pénzbüntetéssel sújtott. Az ítélet jogerős. A JÖVŐBEN IS FOLYÓSÍTJÁK AZ ÁL­LAMERDÉSZETI TISZTVISELŐK GYER­MEKSEGÉLYÉT. Budapestről jelentik; Az államerdészeti tisztviselők gyermekeinek ne­velését segélyező alap a jövő tanévben is se­gélyben részesíti az államerdészeti tisztvise­lők és nyugdíjasok gyermekeit, illetve árváit, ha azok iskolai tanulmányaikat megfelelő eredménnyel végezték és ha a szülők vagyoni viszonyai a segélyezést indokolttá teszik. A részletes feltételeket a Földművelésügyi Érte­sítő közli, vagy azok válaszbélyeg beküldése esetén megtudhatók az Alap intézőbizottságá­tól, vagy az erdőfelügyclőségektől, illetve az erdőigazgatóságoktól. (MTI) LEZUHANT A PADLÁSRÓL — KAR­JÁT TÖRTE. A Kapás-utca 7. szám alatti házhoz hívták ki csütörtökön délután a men­tőket. Biró Sándomc, nyugalmazott csendőr 57 éves felesége a padlásról le jövőt pillanatra elveszítette egyensúlyát, s olyan szerencsétle­nül zuhant le a lépcsőkön, hogy karját torta, s arcán és lábán is kisrbb-nagvobb zuzódáso- kat szenvedett. A helyszínre kihívott mentők részesítették elsősegély beug majd Ivszáll'itot- ták a sebészeti kiírná k^ra.

Next

/
Oldalképek
Tartalom