Ellenzék, 1944. május (65. évfolyam, 97-121. szám)

1944-05-06 / 102. szám

19 14 május 6. £ L L Ü N Z t ti 7 *xsa SPORT Jeftnenazhy KEAC csapatkapitány t Minden reményünk a vasárnapi mérkőzésben van és ezért teljes erővel rámegyünk... Sérülten utazott Diósgyőrbe Márki* nagy küzdelmei ígér a K.MÁV—Bástya rangadó , ' KOLOZSVÁR. Nem túlzónk, h.a azt ál­latjuk, hogy vasárnap a Nemzeti Bajnok­ság egyik legérdekesebb fordulóját bonyo­lítják le a fővárosban és vidéken a csa­patok. Nagyváradon a NAC a Szolnok ellen játszik, Debrecenben a Tisza a DVSC el­len, a fővárosban a Kinizsi a Ferencvá­ros, Csepel a BSzKRT. a Gamma az Elek­tromos ellen játszik. Újvidéken is igen érdekes találkozó lesz: iá SalBTC lesz a szívesen látott vendég, amelyet az ujvidé kiek azonban nem akarnak egy-két pont­tal megajándékozni. Diósgyőrben a KAC a DiMÁVAG ellen játszik. A csapat nem a legjobb előjelek­kel kelt útra: ugyanis csütörtökön kide­rült, hogy Márkinak ujjcsontrepedése van. Orvosi vizsgálat után kezét gipszbe akar­ták tenni, de a fiatal kapuvédő agy don­’t öt-t, hogy sérülése ellenére is vállalja a játékot és ha bekötött kézzel is, de vasár­nap védeni fog, Kolozsvár vasárnapi labdarugó prcg- •rarnjia zsúfolva van az eseményekkel. Reggel 9 órakor a városi kispályán a KMTE—Bástya II. mérkőzéssel indul a -műsor, amelyet 11 órakor a Postás— KMAV II. NB III. mérkőzés követ. Tizen­egy órakor kerül ser az első NB II-ős ta­lálkozóra, a KEAC és a SzEAC csapatai között az egyetemi pályán dr. Kuszalik vezetésével, egy órakor bonyolítják le a városi kispályán Gáli János vezetésével a KAC II—BMSE NB III-as találkozót.. Há­rom órakor két mérkőzés is lesz: a Bástya- pályán a KMÁV—Bástya rangadót já.tsz- szák Jania Nándor vezetésével, a városi kispátválj pádig a KKASE—DSE NB III. mérkőzést Harasztosi vezetésével. Az előjelek szerint a mérkőzés legna­gyobb küzdelmét a. KEAC—SzEAC mér­kőzés hozza, amelyről Jeszenszky, az egye­temiek vezetője a következőket mondotta: — Az MLSz intézkedése következtében két pontot veszte'tünk a vásárhelyi MÁV ellen le nem játszott mérkőzésünk miatt. íny most nagyon rá kell menjünk a mér­kőzésre, mert a győzelem egyetlen remény ahhoz, hogy benn,tmar adhassunk. A csapa- 1-ynat még nem állítottam össze, egyelőre csak. keretet jelöltem ki a következő já­tékosokból: Feldmüller, Sealoky, Régner I., Pünkösty, Sebestyén, Riégner II., Nagy Pál, Kovács, Tombiry, Jeszenszky, Kür­ti y. Török, Nagy B. Nagy küzdelem lesz á KMÁV—Bástya rang -dó is, amelyre a következőképpen állanak fel a csapatok: KMÁV: Máté — Matisz, Horváth — Zonorovszky, Hőgye, Oláh — Szednicsek, Hódy, Csiky, Szimcsák, Demény. BÁSTYA: Vass — Wild, Nagy — En- ghy, Nobel, Kalló — Bozóky, Megyeri, Hegjeíiüs, Pálffy, Both. A fenti mérkőzéseken kivül két nagy­jelentőségű atlétikai verseny is lesz: a városi sporttelepen a kolozsvári helyőrség futóversenye és a Hója-er dobén a leven­ték nagy mezei futóversenye. Kutik András a fővárosi edzöségról KOLOZSVÁR. Fővárosi lapok jelenté­sei alapján beszámoltunk arról, hogy Ku­tik András, a Bástya edzője & Gammához akart.szerződni. Már akkor is feltűnőnek találtuk a híradást, most pedig maga az érdekelt cáfolta meg a legerélyesebben a hirt. — Szó sincs arról, hogy a fővárosba menjek. Erre a hírre az adhatott őket, hogy játékosügyben a fővárosban voltarrţ, mire ,,beavatottak“ siettek megjegyezni, hogy minden bizonnyal edzői állásért. Ez­úton közlöm, hogy egy szó sem igaz az eaész híresztelésből. Nem akarok elmenni Kolozsvárról, nem akarok megválni ettől a minden álldozaéra kész vezetőségtől és a csapattól, amelynek én nagy jövőt jó­solok. Kolozsváron maradok, dolgozom továbbra is csapatom és a kolozsvári lab­darugósport érdekében... Megerösitelt német katonaválogatott Budapesten Május 18-án, Áldozócsütörtökön Buda­pesten német-magyar katonai labdarugó- mérkőzés lesz. A mérkőzést az LSV Mar- kerdorf tagjaiból állítják nagyjából ösz- sze, amely igen jelentős erőt képvisel. A csapatban játszik Sesta is. Tagdijhátralék miatt 2§ egyesületet töröltek a MASz-bólí A MASz legutóbbi ülésén hátralékos t'gdiiak nem fizetése miatt 29 egyesüle­tet töröltek, többek között a Debreceni EAC-ot is és a Kolozsvári MTE csapatát. A törölt egyesületek felvételüket csak­is tag-dijaik ki egyenlítése után kérhetik. Vasárnap MAFC—KEAC női kosárlabdamérkőzés A MAFC női kosárlabdacsapa'a vasár­nap Kolozsváron szerepel a KEAC együt­tese ellen. Ugyancsak vasárnap lesz a szö­vetség játékvezetői értekezlete és játék­vezetői vizsgája. Mindkét esemény vasár­nap 12 órakor kerül sorra^ az egyetemi sportpark kosárlabdapályáján. Tizennégy elmaradt NB II. mérkő­zés pontjait a pályaválaszték javára irta az egyesbiró Ko-nyor Lajos egyesbiró a napek-brn foglalkozott az elmaradt NB II-ős mérkő­zések sorsával. Döntése nem igen voll: kedvező a kolozsvári csapatok részére: tizennégy elmaradt mérkőzés pontjait__ a pályaválasztók javára irta. Így a KMAV két pontot adott le a KÁSC együttesének, a KEAC a Székelyföldi MÁV-nak, Két pontot kopott a SzAC a Bástyától, -de két pontot kapott a KMÁV a Hungáriától. A tizennégy elmaradt mérkőzés közül há­rom maradt el kolozsváriak távolléte miatt. A három mérkőzés ne dig hat iigien értékes pontot jelent .. Az álom valóra vált,.. Kevesen tudják, hogy a most vasárnap sorra kerülő forduló párjával indult ősszel az 1943—44. évi bajnokság. 1943 augusztus 22. . ■ Ezen a napon délután háromnegyed óráig egyik csapatnak sem volt még vesz ­tett pontja, egyik sem kapott még gólt. Mindegyik — tehát a BSzKRT is — u> bajnokságról álmodozhatott. „Hajrával akar rajtolni a Kolozsvári AC. hogy a végén ne legyenek gondjai“ irtuk ükkor. Öpata Tollán . ugyanis ez 1 mondta a játékosainak: — Nézzétek fiuk, nekem nagyon jól eset!, hogy a mult idény végen úgy kivág­tátok a rezet és bent maradtunk az. NB 1-ben. Van azonban egy nagy kérésem Kezdjétek el a hajrát már most a rajt kői és akkor nem. kell majd tavasszal szurkol­nunk az utolsó hetekben. Hát azért akármilyen jól is csinálták ed­dig a kolozsváriak, mégis szurkolmok kell. A második helyért. A FŐISKOLAI LABDARUGÓÉA.JNOK- SÁGOK során vasárnap a Testnevelési Főiskola csapata elődöntő mérkőzést ját­szik a Kolozsvári Mezőgazdasági Főiskola csapatával. A gazdász-ok fővárosi szerep­lése ige-n szép teljesítmény, mert nemré­giben alakultak és ma máris elődöntőt játszanak a legjobb főiskolás csapatokkal. NAGY MEGLEPETÉSSEL végződött a kosárlabda bajnokság 9 fordulójában az ed­dig veretlen két elsőosztályu férf'együttesnek: a MAFC-nak és a Beszkártnak a találkozása a Nemzeti Sportcsarnkoban. A MAFC 44U.' arányban legyőzte a tavalyi bajnok együttest és most már a MAFC az esélyese az idei ma­gyar kosárlabda bajnokságnak. ' TFSE—KOLOZSVÁRI MEZŐGAZDA SÁGI AKADÉMIA 5:t (i;i). Főiskolai lab­darugó bajnoki elődöntő mérkőzés. Góllövők, vitéz Esztergomi (3), Énekes és Balog, illetve Bérces. A MEFSOTv szombaton délután négy órai kezdettel a BEAC sporttelepén rendezi a fő­iskolások Laky-vándordijas atlétikai verse­nyét, amelyen a MAFC, a BEAC, TFSE és KEAC versenyzői indulnak. VASÁRNAP DÉLELŐTT 9 ÓRAKOR a testnevelési- főiskolán rendezik az idei főisko­lai női tornászbajnoki versenyt, a TFSE, a MAFC és a KEAC tornászainak részvételé­vel. K0ZGÂZD4SÂ3 Díszes meiferleveíef kapnak a váron vizsgázott Kik kaptak mesterlevelet a tavaszi vizsgákon KOLOZSVÁR, május 6. Talán az ország egyetlen részében sem élnek olyan élénk em­lékezetben még az ősi céhbeli szokások, mmt Északerdélyben. A „mester“' cim nálunk igen nagy tekintélyt jelent, mert ennek a titulus­nak nálunk mélyebb értelme van, mint másutt. Kolozsvár hazatérése után még gyara­podott a mesteri cim tekintélye, mert a jelöl­tek most már annyi idő után magyar meste­rek előtt vizsgáznak. Akik a vizsgát sikerrel' leteszik, tudvalevő­leg mesterlevelet kapnak, amelyet az önálló iparosok rendszerint be.rámáznak és műhe­lyükbe kifüggesztenek. A hivatalos mesterle­vél külső alakja azonban nem olyan díszes, hogy egy dolgozó ember, egy iparos nagy teljesítményének igazolását: a mestervizsgát külső formákban is méltó módon megörökítse. A kolozsvári kereskedelmi és iparkamara az iparos öntudat fokozása és; a mesteri cím méltó kifejezése céljából elhatározta, hegy díszes mesterlevelet terveztet. A tervezéssel Keresztes Kálmán jónevü iparművészt b;zta meg, aki a mesterlevél keretét magyaros mo­tívumokból állította össze. A remekbekészült mesterlevelek sokszorosítása már megtörtént és a mestervizsgázók külön íj pengős díj le­fizetése ellenében ilyen díszes mesterlevél ki­adását kérhetik. Azok, akik már a magyar mestervizsgázta­tás óta a kolozsvári kamara kerületében bár­hol mestervizsgát tettek, fenti dij lefizetése ellenében szintén kérhetnek díszmesterlevelet, kérésükben azonban közölni kell, hogy hol és mikor tettek mestervizsgát és a hivatalos mes­terlevelüket milyen törzskönyvi szám alatt adták ki. A díszes mesterleveleket akár a kolozsvári kereskedelmi és iparkamaránál, vagy bármely ipartestületnél meg lehet tekinteni. A kolozsvári kamarakerületben megtartott 1944. első évnegyedi mestervizsgákon, nagy­számban jelentkeztek vizsgázók és a mester vizsgák már az egész kamarakerületben le­folytak,. Kolozsváron a mestervizsgákat március 27. és április 14. között tartották meg. A 2Ci jelentkező közül 55 nem jelent meg a vizsgán, míg öt mesterjelölt visszalépett. A vizsgákat a kamara részéről Sinkó Ferenc dr. fogalma­zó vezette, le. A következő vizsgázók nyer­tek mesterlevelet; Asztalosiparból: Dóczy János, Jánossy Je­nő, Kovács István, Barto.s János, Demetei András, Papp Károly, Nemere István, Málos János Topái István. Műszerészi-párból; Székely Tibor, Winkel- mayer Ottó, Szabó László, Bende István. Nöiszabó iparból: Székely Julianna, Becs- kerekv Pálné, Szilágyi Róza, Barabás Gizella, Kapusán Ilona, Grucza Istvánná, Szkiba Irén, Benedek Gyula. Férfiszabó iparból: Kovács Ferenc, Szűcs Dezső. Toróczkay István. Czédula György, Péntek Károly, Piroska Gyula, Mezei Gyula, Kiss József, Kálmán Simon, Fóris- Ernő, Sal- lai Gyula. Kovács iparból: Bállá László, Morár Za­kariás, Balázs Gábor, Fülöp István, Gábor Márton, Krecsun Traján. Kerékgyártó iparból: Báthory László, Vaj­da Endre, Szász Jenő, Rácz József. Lakatos iparból: Fábián József, Bak Imre, Szabó Jenő, Bartha József, Fejér József. Mészáros iparból: Tóth Lajos. Zsoldos Já nos, Horváth Jenő, Végső Lajos, Szabó Sa­lamon, Kaizer Ernő, Borbély Ferenc, Kapi­tány József. Gépihurkoló iparból: Páll Ignác Sütő A1'* pád. Gépiszövő iparból: Horváth László. Fényképész iparból: Dőri Endre, Kiss Bé­la, Török Vilma. Hentes iparból: Horváth Jenő, Petrik Já­nos, Szabó Salamon István, Borbély Ferenc, Kapitány József, Kaiser Ernő, Tárnpé János, özv. Szabó Albertné. Csizmadia iparból: Botba József, Sipos Ferenc, Konti Dezső, Kovács Miklós, Enyedi György, Budáker János. Cipész iparból: Mátyás B. Márton, Kiss János, Simó Lőrinc, Tóth Ferenc, Adorján Gyula. Kalapos iparból; Varga Kálmán. Gépkocsijavit'ó és szerelő iparból: Daly Gyula, Csehi László. Tímár iparból: Vass Árpád, Pethő Albert, Páll Gyula. Szíjgyártó iparból; Lumniczky Ernő. Sütő iparból: Érsek Miklós, Scholtész Gusztáv, Ujj Gábor, Bognár Lajos. Vizvezetékszerelő iparból: Popa Ivláviusz, Szegedi József, Páska Vilmos. Vasöntő iparból; Szabó J. Dénes, Veress Imre. Szobafestő iparból: Muresán János. Villanyszerelő iparból: György Sándor, Hágó Kálmán, Páska Vilmos, Vincze László. Cserépkályhakészitő iparból; Farkas János, Buzogány Dénes, Csiámpor Dezső. Gáil Ig­nác Balázs. Fodrász iparból: Boscha István, Papp Lász­ló, Román László, Nits Árpád. Bódor József, Rácz Jenő, Zoltay Gyula, Kristó Anna. Ezenkívül még a következők vizsgáztak sikeresen: Pázsint Albert aranyozó, Rápolti László kefekötő, Füssy Andor nyomdász, We­ber Ernő órás, Schwartz, József ékszerész, M. Reke János épületburkoló, Török Sándor fémnyomó, Megyeri István paplankészitő, BÉLYEGÜZLET' Világvárosi választ«!». Szolid áralt. Altumok bélyegkellékeli raktáron, HBRCZEG HR NŐN fi bé­lyegkereskedő, Oávirt Ferenc-u. 12. Vétel) El­adás! Csere. lel.: 10-09 F.csedi Lajos könyvkötő, Mátyás József szüc3 és Csüdöm István szűcs iparból Az 1944 március rí-én. lefolytatott rzz- lágySomlyói mestervizsgára 2i-en jelentkez­tek. Ebből bukott 3, sikeresen vizsgázott pS. Mesterlevelet nyertek a következők; Pápai Z'igmond kovács, Kürrhy B. Miklós kováé,, Nagy Sándor mészáros cs hentes, Pozman István mészáros és hentes, Nagy Zsigmond kádár, Ruff Mátyás cipész, Kerezsj Géza ci­pész, Szálkái János csizmadia, Emil János cmzmadia, Dimény G. Béni csizmadia, D - meny András csizmadia, Sándor Imre kerék J gyártó, Argyelán János cipész, Horváth Al­ben kádár, Tóth Miklós kovács, Kosa Zsig­mondi csizmadia, Tóth Ferenc cipész, Asztalán Károly kovács.­Az 1944. március 13-án. Zilahon lefolyta­tott mestervizsgán nem jelent meg egy es sikeresen vizsgázott 4. Mesterlevele: nvertek a következők: Sós János férfiszabó. Du-". János férfiszabó, Illés Ferenc férfiszabó, To­tós György férfiszabó. Az 1944. március 16-áo Szctmosujváron megtartott mestervizsgára 7-en jelentkeztek Ebből i hiányzott. 2 bukott és 4 sikeresen vizsgázott. Mesterlevelet nyertek a követke­zők: Kerekes József kerékgyártó, Kecskés Lajos kerékgyártó, Rotár László csizmadia j Demeter Ferenc kerékgyártó­Az 1944. március 17-én Désen lefolytatott mestervizsgákra 20-an jelentkeztek. Ezek kö­zül hiányzott 4, bukott 7, sikeresen vizsgá­zott 9. Mesterlevelet nyertek a következők; Frátai Gergely lakatos, Asztalos Dániel la katos, Szilágyi Sándor hentes és mészáros. Kerekes Jenő férfiszabó, Papp István férfi- szabó, Papp Mihály asztalos, Jakab Andris cipész, Maier János csizmadia, Muresán György csizmadia. Szilágysomlyón és Zilahon a kamarát Ta- tay Sándor ny. titkár, Szamosujváron, vala­mint Désen pedig dr. Sinkó Ferenc fogalma­zó képviselte. A KOLOZSVÁRI MUNKA?TAC HELY­ZETE. A Kolozsvári Áltatni Munkaközvetí tő Hivatal május 3-1 jelentése szerint Kolozsvá­ron i ács, 3 cipész, i cukrász, 32 gvárimun- kás, 2 hentes, 1 kovács, 1 lakatos. 2 műsze­rész, 2 napszámos, 1 sütő, 4 férfiszabó, r szállodai munkás, 4 vas- és femesztergályos, i villanyszerelő, 4 magántisztviselő, 4 ma­gánalkalmazott, 2 gazdásági alkalmazott. 2 kifutó, 38 bejárónő, 37 házicseléd, 2 iparos- tanenc és 3 takarítónő kaphat munkát. Mun­kát keres: 1 asztalos, r géplakatos. 2 kőmű­ves* 2 magántisztviselő, 1 üzleti alkalmazott i kifutó. LEVENTE-ÉLET Folytatják az egyetemi levente- kiképzést Felhívom a leventeköteles egyetemi, főis­kolai és teológiai hallgatókat, hogy a honvé­delmi miniszter 141.657—ein. 40. k. 1944. számú rendelete értelmében a IX. honvéd hadtest lev. parancsnok folyó évi április hó 25-én kelt 1631—kt. 1944. számú rendelete alapján az egyetemi lev. kiképzést junius hó 20-ig újból folytatnom kell. Felhívom ezért a Kolozsváron lakó és a jelenleg Kolozsváron tartózkodó levenreköte- les egyetemi, főiskolai és teológia' hallgató­kat, hogy a heti leventekiképzésen megjelenni tartoznak. Egyben közlöm, hogy a Kolozsvárról el­távozott egyet, és főisk. hallgatóknak a Lakó­helyük szerint területileg illetékes leventepa­rancsnokságok által a junius hó 20-ia tartó kiképzésre való bevonására intézkedés tör­tént. A Kolozsváron lakó (tartózkodó) összes egyetemi és főiskolai leventekötelesek, tekin­tet nélkül, hogy milyen karnak hallgatói és mi volt. eddigi beosztásuk, a heti leventekl- kepzésen és foglalkozáson együttesen tartoz­nak résztvenni. A kiképzés ideje: minden héten csütörtö­kön 14-től 18 óráig (dlután 2—6-ig). A kiképzés helye; Egyetemi (Horthy M.) Sportpark. Azok ellen a leventekötelcs egyetemi és főiskolai hallgatók ellen, akik jelen felhívá­somnak nem tesznek eleget (illetve a kikép­zésről való esetleges távolmaradásukat előze­tesen és alapos okkal ki nem mentik), a fenti rendeletek alapján a Végrehajtási Lteasitás ér­telmében a rendőri büntető eljárást aze-nnri folyamatba teszem. Egyetemi és főiskolai, kiképzi-: vezető tiszt. PAPIBBAN, írószerben, irodai fel- szerelési tárgyakban teljes raktárt alál az „Ellenzék'* könyvesboltban*

Next

/
Oldalképek
Tartalom