Ellenzék, 1944. április (65. évfolyam, 74-96. szám)

1944-04-21 / 89. szám

# I ő i í áprilisi!, ígőraSH«^^ ELLENZŐK 3 <9« Ötvenöt év A XX. szájad legzseniálisabb ál* lamférfia és hadvezére, a Néiueibito* dalom vezére és kancellárja, Hitler Adolf ötvenötéves, Ez a nap nem is annyira övé, ni int nemzetéé, szövet­ségeseié, az égés/ Európáé, akiket és amelyet uj igék és megvalósulások, felé vezetett. A magyarság sokszor megcsodálta hatalmas barátjának emberi és történelmi nagyságát. Hi- ' vatását azonban most van alkalma mérlegelni, amikor teljes valójában bontakozik az a veszedelem, mely el­bontással és elnyeléssel fenyegette a knlturvilágot. Ha az eszmeáramla­tok kavargó káoszában nem áll élére népének, nem mutat célt és nőm ra­gad meg minden eszközt a bolsevíz- mus és a világzsidóság legyőzésére, ha a küzdelmek nehéz és válságos pillanataiban nem áll megingatha­tatlanul a sötétség és ármánykodá­sok sodró árjával szemben férfinként, akkor Európát elnyelte volna az a férgét eg, mely most határaink köze­lében ostromolja a magyarsága'* és németséget, a kereszténységet és Eu­rópát. Eszméi és céljai koré csoportosult nemcsak a németség, hanem egy vi­lágrész ifjú nemzeteinek megújhodá­sára váró ifjúsága. Mint ahogy Ő vál­lalta a mindenkori harcot, úgy vál­lalták követei is. Ifjú szivekben él és ifjú szivek védik. A legtöbb és a legszebb7 amit vala­ki is magáénak mondhat, Isteni ajándék kiválasztottak részére ... Az ünnepléshez a magyarság is méltóan járul hozzá: nem szavakkal, hanem tettekkel osztozik a küzde­lemben, mely uj világ alapjait van hivíahva lerakni. Ebben az emberfe­letti küzdelemben a magyarság a tettek mellé még a kitartás és helyt­állás ritka erényeit nyújtja az ötven­ötödik születésnapját ünneplő Hitler Adolf felé. Mert mi is megtanultuk, hogy csak véren és tüzen keresztül juthatunk el a megigazulás útjára .., (-) S főispán fogadóórái KOLOZSVÁR, április 21. Úgy a vár­megyei, mint a főispáni, illetve közellátá­si kormánybiatosi hivatalnál az egyre nö­vekvő ügymenet szükségessé teszi annieik szabályozását, hogy magánfelek csak bi­zonyos meghatározott időben jelentkezze­nek ügyükben az előadó titkároknál, il­letve a segédhivatal tisztviselőinél. A minden időben való személyes érdek­lődéssel ügyének isii intézését senki sem vi­szi előbbre, ellenkezőleg, a mr.i körül­mények között annyira értékes munka­idejét fecsérli, a tisztviselő felesleges zak­latásával^ pedig a fél úgy a sípját, mint mások ügyének elintézését késlelteti. Amikor az érdemi elintézés alatt álló ügy megkívánja az érdekelt fél kihallgatását, erre a fél irésben kap értesítést, illetve határozott napra és órára szóló idézőt. Ezt az időpontot a főispán úgy is, mint közellátási kormánvbiztos, minden .mun­kán apnap déli fél 12 ónétól fél 2 óráig terjedő időben állapította meg. Fenti megíállis.pitás ni?<m érinti a ma­gán-feleknek hétfői és csütörtöki szemé­lyes jelentkezését a főispánnál, ami to­vábbra is változatlanul ezeken a- napokon fél 12-től fél 2-ig tart. A mpgssünteíeti lapok kiadói kötelesek beásol gát* látni papír any agukat BUDAPEST, április 21. (MTI.) A kor­mány a honvédelmi törvény felhatalma­zása alapján elrendelte, hogy az 19 t f március 18. óta megszűnt vagy szünetelő időszaki lap kiadója' köteles a íuilajdctná- ban. illetve biirtokáíhan levő p,a piroskész- letet a rendelet hatálybalépésétől számí­tott. bárom nap alatt, az ezután megszű­nő kő-szaki lap kiadója pedig megszűnte • tésétől sziámit ott három nap alatt Írásban a sajtóügyek kormánybiztosának,. Buda • pest, I. kér. Uj-uíca 18. szám alatt beje­lenteni. A bejelentési kötelezettség alá eső pa pirkészleteket zár alá veszik és azt csak a sajtóügyek kormán;,biztosán k engedé­lyével lehet felhasználni. Hagyományos erdélyi szellemben* bátran, megalkuvás nélkül küzd mindennap a magyar nép boldogu­lásáért az Ellenzék, ü zsidók be keli szolgáltatták rádiókészülékeiket Be kei! Jelenteni íi «»idóktói vásárolt rádiőkai, BUDAPEST, április 21. A Magyar Távira ti Iroda jelenti: A Budapesti Közlöny pénteki száma közli a honvédelmi miniszter rendeletét, amely szerint a miniszter az adatszolgáltatásra kötelezeti zsidó rádióengedélye- Bek tulajdonában lévő rádiókészülékek igénybevételét elrendeli. Ugyan­csak közli a Budapesti Közlöny a kereskedelmi és közlekedésügyi mi­niszter rendeletét, amely szerint a honvédelmi miniszter rendeletével igénybe vett rádióvevő készülékeket tulajdonosaik kötelesek beszolgál­tatni. A készülékek átvétele céljából minden olyan városban, vagy köz­ségben, amelyben postahivatal van, átvevő bizottság működik. A bízott Ság a készülékeket átveszi, megállapítja üzemképességüket, értéküket megbecsüli és a becsérték megjelölésével a készülék átvételéről elismer­vény t ad. A beszolgáltatás helyének, idejének és.rendjének közzétételé­ről városokban falragaszok utján, községekben a szokásos hirdetési mó­don történik intézkedés. Ugyancsak a Budapesti Közlöny pénteki száma közli a minisztérium rendeletét, amely szerint bejelentési kötelezettség terheli mindazokat a zsidó és nemzsidó személyeket, akik az 1944 március 22. napja után zsi­dó,, vagy zsidónak tekintendő személyektől rádióvevő készülékeket bár­milyen elmen megszereztek. A bejelentési kötelezettségnek az is tartozik eleget tenni, akt a fenti időpont óta megszerzett rádióvevő készüléket rá­dióengedély nélkül csupán lepecsételt állapotban tartja birtokában, Á be­jelentést ahhoz a postahivatalhoz kell benyújtani, amelyiknél az átvevő a rá dió has znál a ti dijaka'« fizeti, Vásárhelyi László dr. Kolozsvár* uj polgármestere belügyminiszter előléptette u tiszteletbeli tunáesnokokat KOLOZSVÁR, április 21. Mint a hivatalos lap mai Száma közli, a belügyminiszter a h ti­led y Tibor dr. távozásával megüresedett pol­gármesteri lisztség betöltésére Vásárhelyi László őr., eddigi polgármesterhelyettesi ne vezíe ki, egyúttal pedig Bikfaluy István dr.. Csizmadia Andor dr.. Katona Lajos dr. és Suba Károly dr 1b. tanácsnokokat tanácsno­kokká léptette elő. Vásárhelyi László dr. polgármesterré való kinevezése előrelátható volt. Eddigi működé­séből Kolozsvár közönsége jól ismeri s nem is kell őt bemutatni. Bizonyos azonban, hogy nálánál alkalmasabb embert aligha lehetett találni erre a bizalmi tisztségre. Amióta Ko­lozsvár polgármesteri helyettesi tisztjét betöl­tötte, olyan nagy és széleskörű tudásról, a közigazgatás minden ágában való olyan nagy jártasságról tett bizonyságot, ami szinte pre desztinálta arra, hogy az eltávozott Keledy helyét nemcsak hogy betöltse, hanem arra is, hogy elődje célkitűzéseit, az általa megvalósí­tott közszellemet megerősítse és tovább ve­zesse. Az uj polgármester életrajza Vásárhelyi László dr. erdélyi ember s régi szálak fűzik Kolozsvárhoz. A küküllőmegym Désfalván született 1902-ben, református val­lási!, nős. Gimnáziumi tanulmányait a kolozs vári ref. kollégiumban végezte, jogi tanúimé nvait a kolozsvári egyetemen kezdie meg, jog­tudományi doktorrá a Pázmány Péter egye­temen avatták. Közigazgatási pályáját Buda­pesten a rendőrségnél kezdie meg, ahol egy­folytában hét évig dolgozott. Azután négy évet pénzügyi szolgálatban töltött. 1932-ben Kispesten városi fogalmazónak választották meg, 1935-ben ugyanitt árvaszéki jegyző s eb­ben a minőségében 1939-ben a belügyminiszter megbízásából újjászervezte a cseh megszállás alól felszabadult Lngvár és Ungmegve árva­székeit. 1940-ben a belügyminisztériumban se gédtilkárrá nevezlek ki: Innen került mint ta­nácsnok és polgármesterhelyettes Kolozsvárra s azóta mint Keledy polgármester állandó helyettese és leghívebb munkatársa, Kolozsvár polgárainak érdekei! szolgálja. Az uj tanácsnokok A tanácsnokokká előléptetett Bikfalvv 1st ván. Csizmadia Andor, Katona Lajos és Suba Károly tb. tanácsnokok már régen rászolgáltak erre az előléptetésre. Hazatérésünk után a ka­tonai közigazgatás megszűnése óta lankadat­lan szorgalommal szolgálják Kolozsvár város ügyét. Bikfalyy Istvánnak, a város élelmezés- vezetőjének nagy érdeme van abban, hogy Kolozsvár közélelmezése országos viszonylat­ban is a legjobb, ugvannyira, hogy Kolozsvár fedezi Nagyvárad és Marosvásárhely zsirsziik- ségletét is. Csizmadia .Andor dr.. a nép jóléli osztály vezetője egyike az ország legismertebb szociológusainak s csak nemrég avatták egye­temi magántanárrá. A kolozsvári népművelési hivatal például szolgálhat az ország minden városának. Katona Lajos dr., a kulturális ügy­osztály vezetője s neki köszönhető, bogy a háborús nehézségek ellenére is Kolozsvár az ország képzőművészetének is egyik gócpontja lett. Suba Károly dr.. az iparügyi osztály je­lenlegi vezetője, eddigi működése alatt igen sok barátot szerzett és sokoldalú tudásról tett tanúbizonyságot. Bevált az árvaszéknél, a pénzügyi osztály élén s most mint az 1 fokú iparhatóság vezetője, közmegelégedéssel tölti be nehéz tisztjét és páratlanul, minden bü- •rokratikus sallangtól mentesen intézi a város iparügyeit. ^ Az uj polgármester és az elölépletett tanács­nokok előreláthatólag szombaton lesznek es­küt a főispán elölt fs az eskütétel ulán az uj polgármester ismertetni fogja programját is 5S4 halottja és 1132 sebesültjo van a Győr elleni terror-támadásnak Ä beliig Ysnmtsg lei* meglátó gáti s « bembázás által sajtóit városrészeket A Magyar Távirali Iroda jelenti: Vitéz Jn- ross Andor belügyminiszter csütörtökön dél­előtt Győrben megtekintette a bombázás által sújtott. városrészeket. A belügyminiszterrel együtt utazott Győrbe vitéz Vörös Géza ve­zérőrnagy, országos légoltalmi kiürítési kor­mánybiztos, aki főként a hajléktalanná vált lakosság elhelyezésének és a szükséges anya­gokkal való ellátásának folyamatát vizsgába felül. Koller Jenő polgármester jelentésében részletes áttekintést adóit a belügyminiszter­nek a légilámadás áldozatairól. Az eddigi adatok szerint Győrben a halottak száma 561, a sebesülteké pedig 1132. A polgármesteri je­lentés megállapítja, hogy a hajléktalanná váll családokat a hatóságoknak gyors intézkedés­sel már sikerüli teljés mértékben elhelyez- niök. Az elhelyezésükkel egyidejűleg pénzse­gélyben részesüllek a nélkülözők és ahol szükség mutatkozott, ételekkel. ruhaneműik­kel és egyéb használati cikkek vásárlására jogosiló utalványokkal látták el a kibombá- zottakat. A beszámolók meghallgatása után vitéz Jaross Andor belügyminiszter kíséretével együtt gépkocsiba száll!. hogy a bombázás sújtotta városrészek megtekintésére menjen. A miniszter nagy részvéttel'szemlélte meg a polgári lakosságol legjobban érinlö pnszlilás helyeit, a rombadőlt kis családi házakat és egy élet keserves munkájával összegyűjtött la­kások megsemmisítését. Bizlátó és megnyug­tató szavakat intézett a kártszenvedeltekhez és behatóan érdeklődött a károk mértékéről Végigjárta azokat a helyeket is, ahol n pusz-, litás a legnagyobb méreteket öböllé és a ! tósági vezetőkön keresztül informállalta mi­gát a már folyamaiba telt helyreállítási mun­kálatokról. Szemleűtja során kibajtalott a várost kör­nyező falvakba és tanyákra, hogy személye­sen győződjék meg a kibombázottak és kiürí­tettek elhelyezéséről, itt főként vitéz Vörös Géza vezérőrnagy, országos légoltalmi kiürí­tési kormánybiztos adott irányelveket a hozott rendeletek gyakorlati végrehajtására vonat­kozóan. A szemléül végeztével a belügymi­niszter és kísérete a polgármesteri hivatalban értekezletre ii!t össze. A leglényegesebb do­log mondotta vitéz Jaross Andor belügy­miniszter —, hogy a meglett inlézkedések a megfelelő formában ellenörizlessenek is. — Szükséges — folytaiba —, hogy az. elhelyezet­lek megfelelő helyen legyenek, hogy felhasz­nálható munkaerejüket újból foglalkoztatni le­hessen. A szükségben az. elet törvényei alap­ján kell meghozni mindazokat az intézkedése­ket, amelyeket a helyzet megkövetel. Az ér­tekezlet végén a belügyminiszter újbóli elis­meréséi nyilvánította a lakosság példaszerű magalartasa felett, amellyel elkerülhető volt* hogy a pusztítás és rombolás nagyobb méretű legyen. Vitéz Jaross Andor belügyminiszter és k:- sérete a délutáni órákban téri vissza a fő­városba. Őrködik a magyar légvédelem a magyar életek ós javak felett BUDAPEST,*április 21. (fiTl.) Az an­golszász légierő április 3. óta sűrű egy- másít'ónban köi'etkező nappal és éjszaka 1 errcrtámmdósokat hajtott végre Magyar- ország ellen, több budapesti és győri ipar­telepet, támadva. A bombázások közül a- legerősebb az április 13-án o déli órákban* lezajlott nagy támadás volt. Ennek a. tá­madásnak a során a magyar és o vadászi)édelem, valamint a magyar és a német; légvédelem 27 ellenséges repülőgé­péig legnagyobbrészt négymotoros bombá­zót semmisített meg. Az elhárítás oroszlánrésze n légvédelmi tüzéreket illeti. Ugyanis a 27 gép túlnyo­mó részét, a légvédelmi tüzérség lőttje le. Ez u szám ismét, azt bizonyítja, hogy a. magyar életekre, vagyonokra és javakra, őri ödő magyar légvédelmi tüzérsé\g a lég- t édelmi vadászrepülő hajtás-sakkal egye­dimben híven teljesítette kötelességét. A. légvédelmi tüzérség a jövőben is minden, körülmények között helyt fog állam és jegyv&reivel a legkeményebben visszaül­ve védi Magyarországot az ellene támadó 1 priorrepülők kegyetlenségeitől. A légvé­delmi tüzérek eredményes munkája a nyugalom és a biztonság záloga és bizto­sítéka annak, hogy az elhárítás e névte­len hősei a legvadabb bombazáporban /* keményen állnak a vártán, a légvédelmi ütegek mellett harcolva Magyarország és Európa végső győzelméért. Zsidókat ítélt el a rend- őrbiróság, mert nem viselték a sárga csillagot KOLOZSVÁR, április 21 Csütörtökön hangzottak el az első ítéletek Kglozsváron a zsidó megkülönböztető jelzés, a kötelező sár­ga csillag nemviselése miatt A kolozsvári rendőrkapitányság, mint elsőfokú büm^tő- birócág a csütörtökön megtartott nyilvános tárgyaláson a zsidó megkülönböztető jelzés, a Dávid csillag nemviselése miatt az aláb.n ítéleteket hozta: Friedmann Ignácné. kereskedő nejét 2000 pengő pénzbüntetésre. Bcrkovív, Sándorné, kereskedő nejét 1200 pengő, Jakab Jenő cim- festőt 2000 pengő, Berkovics Sándor keres­kedőt 3000 pengő, Király Sámuel bőröndös- segédet 500 pengő, Nussbecher Farkas rak- tárnokot 1200 pengő, Salamon Izsák cipész- 'mestert 800 pengő, Byksz László szobafestő- segédet ’400 pengő, Weimann Miksa üvegke*» reskedőt 2000 pengő, Kieselstein Márton bá­dogosmestert 2000 pengő, Schwartz Márton-1 ne, köszörűs nejét Soo pengő. Kupfernem Er- nőné, volt kereskedő nejét 500 pengő pénz* büntetésre ítélte a rendőrbiróság. Ezenkívül Einhorn Henrik szabósegéd husznapi elzárást kapott, özv Blatt Miksáné, volt kereskedő neje 30 napi, Vogel Béla ke~ reskedősegéd 30 napi. Fried Dezső mükö- szörüssegéd ugyancsak 30 napi és Tried ibo­lya 20 napi elzárást kapott A megkülönböztető jelzésnek nem az elő-* irt módon történt felerősítése miatt VTeif P,ezsőné, kereskedősegéd nejét háromszáz pen­gő, Salamon Dezsőné kiszolgálónőt 200 pen­gő, Izsák Mihály vaskereskedősegédet 30c pengő, Salamon Sámuel kereskedőt 1200 pengő, Te szí er Blanka tisztviselőnőt 430 pengő és Blau Dezsőmé, könyvkötősegéd ne­jét 300 pengő pénzbüntetésre ítélte a rendőr-' bíróság. Az összes ítélet jogerős Hirsch Mór cipészsegédet 1000 pengő, Hajtan Miksa iparost 15 napi elzárásra ítélte a rendőrbiróság. Ezen utóbbi ítéletek nem jogerősek. Ugyancsak a megkülönböztető sárga esi!" lag kihágást képező nemviselése miatt .négy fiatalkorú ellen is eljárást indítottak a rend­őri büntetőbíróságnál, melynek során a fiatal­korúakat is súlyosan, részint elzárásra, ré­szint pénzbüntetésre ítélte a rendőrbiróság. Végül négy egyén ellen a kihágási eljárás le­folytatása után az internálást eljárást is fo­lyamatba tették. A pécsi rendőrbiróság ítéletei PÉCS. április 2t. (MTI) A pécsi rendőr- biró a megkülönböztető jelvény nemviselést miatt két’hónapi elzárásra átváltoztatható négyezer pengő pénzbüntetésre ítélte Fodor I có 54 éves klinikai főorvost, aki rendelőjé­ben nem viselte a sárga csillagot. 60 naoi el­zárásra átváltoztatható ezer-ezer pengőre F.óth Elemér és Róih Aladár kereskedőket, akik anyjuk üzletében nem viselték a jel­vényt. Egy fiatalkorút, aki engedély nélkül Sásdra utazott, kétnónapi elzárásra és 10 napi elzárásra átváltoztatható száz pengő pénzbüntetésre Fein György szabótanoncor, aki a vonaton levette a zsidó jelvényt. Ezen­kívül rendőrparanccsa! 200—200 pengő pénzbüntetésre Ítéltek öt vádlottat, akik a sárga csillagot nem megfelelő helyen viseltek, eltakarták, vagy a sárga csillaggal megjelölt kabátjukra csillagnélküli felöltőt vettek. Meghosszabbították Roosevelt felhatalmazását Amszterdamból jelenti a Német. Táv­irati Iroda: A brit hírszolgálat washing­toni elentése szerint a képviselőház 334 szavazattal 21 ellenében meghossziabbi’ 01- la Roosevelt elnöknek ez év junius 30-án lejáró azt a felhatalmazását, hogy a köl­csön és bérleti szerződés keretében szer­ződéseket kössön. Az errölszól ó törvény hatályát egy évvel hosszisbhi tolták meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom