Ellenzék, 1944. április (65. évfolyam, 74-96. szám)

1944-04-19 / 87. szám

# í/ ! 9 4 4 április 10. C L L E N 2 fi tf wm HÁTRALÉKOS ELŐFIZETŐINK­HEZ! Nyomatékosan felhívjuk hát­ralékos előfizetőinket, hogy tartozá­saikat haladéktalanul rendezni szíveskedjenek, mert ellenkező eset­ben kénytelenek leszünk a lap to­vábbi küldését beszüntetni. Kiadóiiivarai. KOSSUTH-ÜNNEPSÉGET RENDEZZETT NAGYVÁRAD MUNKÁSSÁGA. Tudósí­tónk jelenti: A nagyváradi Nemzeti Munka­központba tömörült munkásság Kossuth-ün- nepséget rendezett. Az ünnepség keretében Bodáts Gyula, munkakamarai titkár tartott egyórás előadást Kossuth életéről és életmű­véről. A zárszót Szabó János képviselő mon­dotta. Az ünnepség tiszta jövedelmét a bom­bakárosultak javára fordítják. KINEVEZÉSEK. A Budapesti Közlöny szer­dai száma közli, hogy a m. kir. belügyminisz­ter az 1914. évi április 6-án kelt rendeletével Hámor Nr:ső városi kisegítő munkaerőt és Mihályi Béla városi kisegítő munkaerőt Ko­lozsvárra városi számvevőségi gyakornokká nevezte ki. REGŐS RAJT SZERVEZTEK A NAGY­VÁRADI CSERKÉSZEK. Tudósítónk jelen­ti: A biharmegyei cserkészek „regős-rajt‘c szerveztek, amely vasárnap kezdte meg a bl- harmegyei községek látogatását. Elsőnek a mác-apusztai magyar települést látogatta meg a regős raj és ott a telep gyermekeivel nóta- és játéktanulást tartottak, maid a délerdélyi menekültek utján értékes délbihari hagyomá­nyokat és szokásokat gyűjtöttek össze. Este az /i skol» terem ben a falu közönsége számára tartottak előadást. A lakosság nagy szeretet­tel fogadta a cserkészeket. A regősök rnmden vasárnap meglátogatnak egy bihiarmegyei fa­lut. AZ EGYPATÁS ÁLLATOK TAVASZI ÁL­LATORVOSI VIZSGÁLATA. Kolozsvár város I. fokú állategészségügyi hatósága felhívja az 1 összes egypa'ás állatok tulajdonosait, hogy állataikat állatorvosi vizsgálat céljából a vá­sártérre a következő sorrendben vezessék elő. Április 21-én, hétfőn reggel 6 órára az L, TI. és V. kerületben lakók, április 25-én, kedden reggel 6 órára a IV. kerületben lakók, ápri­lis 26-án. csütörtökön reggel 6 órára a III. ke- riiletből az A—M kezdőbetiis tulajdonosok, április 27-én, pénteken reggel 6 órára a IJL kerületből az N-Z kezdőbetiis tulajdonosok. A tulajdonosok hozzák magukkal állataik mar­halevelét. a kancák fedeztetési lapját, a csikók | származási igazolványát és a bevonult lovak i igénybevételi jegyét. Aki e megállapított na- J pon állata elővezetését elmulasztja, kihágást j követ el és a büntetésen felül a külön vizs- ! gálát költségeit is köteles viselni. TANÁRI KINEVEZÉSEK. A vallás- és j közoktatásügyi miniszter Fülöp Aranka ko- ! lozsvari állami román tannyelvű gimnáziumi, j Szakáll Károlyné ötvös Irén kolozsvári re- j formátus leánygimnáziumi rendes tanárt a I pestszenterzsébeti állami leánygimnáziumhoz ! való egyidejű beosztása mellett, Szabó József j sepsiszentgyörgyi református gimnáziumi ren- 1 des tan-árt a kolozsvári m. kir. középiskolai tanárképző intézet gyakorlógimnáziumához szolgálat-tételre való egyidejű beosztása mel­lett, dr. Fábián Gyula okleveles középiskolai tanár, kolozsvári egyetemi tanársegédet a ti­hanyi magyar b-ológiai kutató intézethez -szolgálattételre való egyidejű beosztása mel- ! lett kinevezte. (MTI.) CRETE BALÁZS festőművész-tanár, száz ! darabból álló kalotaszegi fatemplomokat, ka­pukat és más népművészeti anyagot ábrázoló rajz- cs festmény gyűjteményt adott u Egye­temi Néprajzi Intézetnek. A kolozsvári Nemzeti Színház heti műsora Április 19-én, szerdán 5 órakor: ANGYALT VETTEM FELESÉGÜL. Bemutató bérlet 26. szám. Bemutató helyárak. Április 20-án, csütörtökön 5 órakor: AN­GYALT VETTEM FELESÉGÜL. Napi bérlet A- 27. szám. Rendes helyárak. Április 21-én, pénteken 5 órakor: BOHÉM- ELÉT. M egyesi Pál vendégfellépésével. Bérlet- szünet. Opera helyárak. Április 22-én, szombaton 5 órakor: AN­GSÁÉI VETTEM FELESÉGÜL. Napi bérlet B. 27. szám. Rendes helyárak. Április 23-án, vasárnap délután fél 3 órakor: HÁROM A KISLÁNV Rendes helyárak. Április 23-án, vasárnap 6 órakor. ZSUZSÓ. Bérletszünet. Rendes helyárak. Április 24-én, hétfőn 5 órakor: CSÁRDÁS. A Tizes Szervezet élőadása. Bevezetőt mond. Barta Sándor tanár, fötizedes. Jegyeket a pénz­tár nem árusit. MOZIMŰSOR ÁRPÁD: TOKAJI ASZÚ. CORVIN: KI VIRUL AZ ÖREG SZÍV. ERDÉLY: RÉGI KERINGŐ. EGYETEM: MACHITA. MÁTYÁS: FEKETE HAJNAL. RÁKÓCZI: MÜNCHHAUSEN BÁRjÓ KALANDJAI. Megfosztották törvényhatósági bizottsági tagságától Hadvánszky Kálmán bárót, mert öt évig egyetlen gyűlésen sem jelent meg SPORT liehest veseli a vasárnapi KAC—Csepel mérhosésl A vidék előretörését látják a NAC és KAC első helyezésében a tóvárosi lapok KOLOZSVÁR. A JT országos központja a vasárnapi NB I-es mérkőzésekre a követ­kező játékvezetőket küldte ki; Budapesten Elektromos—Vasas Szőke II., Gamma—NAC Palásthy, Kispest—Újvidék Latorczay, Új­pest—Szobiok Endrődy. Salgótarjánban Sal- BTC—Ferencváros Kiss M. Ernő. Szegeden Tisza—BSzKRT Vass Antal. Diósgyőrben DiMÁVAG—DVSC Moldoványi. A Kolozsvárra kitűzött KAC—Csepel baj­noki mérkőzést Kékesi vezeti le. a mérkőzés egvik határjelzője a budapesti Dezső lesz. A mérkőzést délelőtt fél 12 órakor tartják meg a városi sporttelepen, sőt szó van arról is, hogy a Kolozsvárra kitűzött Bethlen Gábor —KMÁ.V NB II—ős mérkőzést délelőtt fél 10 órai kezdettel a KAC—Csepel mérkőzés előtt játsszák le. Ebben az ügyben végleges döntés csak szerdán délelőtt lesz. Egyébként az összes fővárosi lapok igen élénken foglalkoznak a KAC vasárnapi tel­jesítményével. Az egyik lap többek között így ir: A KAC a papírformának megfelelően bztosan győzött az Elektromos fölött. A NAC és a KAC, tehát két vidéki csapat áll az NB I. táblázat élén. Néhány évvel ez­előtt elképzelhetetlen volt ez mindenki szá­mára. Ma pedig valóság. A vidék magára találtt és mind nagyobb teret kér magának labdarúgásunkban. Hasonlóképpen Írnak a többi fővárosi La­pok is és megállapítják, ha Opata edző csa­pata vasárnap a Csepel és az április 30-Jki NAC elleni mérkőzésen. megállja a helyét, úgy nehezen lehet elvenni a KAC-tól a 2-ik helyet. Előbbre hozták az NB II. junius ll-i fordulóját KOLOZSVÁR. Az MLSz elnöksége úgy döntött, hogy április 23-ikára, mely eredeti­leg szabadnapja volt az NB II-ős csapatok­nak, a junnus 1 i-iki fordulót hozza előre, mivel az NB I-ben is ez a forduló kerül le­játszásra és az nem bontja fel a játékren­det. A kolozsvári csapatok közül a KMÁV Kolozsváron a Bethlen Gábor ellen, a KEAC Budapesten a Hungária ellen, mig a Bástya Marosvásár helyen az NMKTE csapatával játszik. Április 26-án Kolozsvár—Német válogatott labdarugómérkőzés KOLOZSVÁR. Április 26-án igen nagy labdarugóesemény lesz Erdély fővárosában; Kolozsvár katonaválogatottja egy német lab­darugóválogatott ellen méri össze erejét dél­után 4 órai kezdettel a városi sporttelepen. Kolozsvár csapatát Egyed Balázs m. kir. százados késziti elő értesülésünk szerint a kö­vetkező keretből: Baranyai, Illyés, Bereczki, Szaniszló II., Nobel, Páll, Bokor, Radnai, Bozó, Brassai, Váczi, Füstös, Perén yi, Pálffy, Bonyhádi .c.s Hegedűs. A mérkőzés részletei­re még visszatérünk, Hivatalból tűzik ki az NB Ilí-as mérkőzések időpontját KOLOZSVÁR. Az MLSz kolozsvári ke­rülete Legutóbb tartott ülésen úgy döntött, hogy -amennyiben a keddi intézői crtekezh- ten az. NB 111-ban játszó egyesületek vezetői- nem tudnak megegyezni egymással a merko- tzs kitűzése ügyében, úgy akkor az orszago. egyesbiró tűzi ki hivatalból a vasárnaponként lejátszandó NB 111 - as mérkőzéseket. Az or­szágos elnökség rendeleté értelmében az egye­sületek kötelesek minden mérkőzésüket leját­szani és arra nem Lehet kibúvót találni. A meg nem jelent egyesületek ellen, nemcsak a? MLSz, hanem a felsőbb - porthatóságok is eljárásit indítanak. A KAC atlétái az országos mezei f ut óba inokság okon Az országos mezei futóbajnokságokat va­sárnap Budapesten tartják meg délelőtt fel 10 órai kezdettel. A mezei bajnokságokra nemcsak az összes legjobb fővárosi egyesü­letek, hanem a szegediek, győriek, pécsiek, gyöngyösiek és a Kolozsvári AC is benevezte legjobb futóit. MA DÉLUTÁN Debrecenben a diósgyőri Székely Árpád vezetésével játsszák le a már­cius 26-ról elmaradt DVSC—Kispest NB I-es mérkőzést. VASÁRNAP Besztercére volt kitűzve a BMSE—DSE NB III-as mérkőzés. A mér­kőzés azonban elmaradt, mivel a dési csapat nem jelent meg a pályán. A DSE vasárnap barátságos mérkőzést játszott a DMÁV csapatával, mely 2-2 (c:o) arányban döntetlenül végződött. LEGÚJABB SPORT. Az MLSz elnökségének korábbi határozata értelmében a Nemzeti Bajnokság befejezésének érdekében minden nemzetközi mérkőzést, igy az április 23-ra tervezett Zágráb válogatott—Magyar Vidéki Válogatóit mérkőzést is 3 bajnokság befeje­zéséig, tehát junius 18 utánra halasztották eb BIZTOSAN GYŐZÖTT A NAC A TISZA EL­LEN. Kedden délután bonyolították le Nagy­váradon az elmaradt NAC—Szegedi Tisza Vas­utas Sport Egylet közötti NB I. labdarugó- mérkőzést. A NAC 4:1 (3:1) arányban biztosan győzött a kiesés ellen küzdő szegedi együttes ellen. A mérkőzés első negyedórájában a sze­gediek jól tartották magukat, sőt a 9. perc­ben Tihanyi a vezetést is megszerezte. 0:1. Aztán fokozatosan visszaesett a vendégcsapat és a 15. percben Perényi, majd a 21. és a 23. percben Sárvári 3:l-re javítottak. Szünet után a 7. percben ismét a kitűnően játszó Sárvári volt eredményes. 4:1. A mérkőzést 4000 néző előtt Lantos jól vezette. z UZSORÁÉIT ÓSÁGI ÍTÉLETEK. A törvény­szék egyes uzsorabirája, Sebessy Gábor dr. ár- drágitási ügyekben a következő Ítéleteket hozta: Mocan László nádaskóródi földművest 600 pengőre Ítélték, mert drágábban adta el a disznóját. Pogacean János kolozsi lakost 600 pengőre ítélték, mert nem szolgáltatott be né­hány darab báránybőrt. Simula Máté bánffy- hunyadi szűcs bőrcserzésre vállalt enöedély nélkül állatbőröket. 400 pengőre Ítéllek. Gere István zenielki lakost hasonló bűneseteken.* * nyárt 300 pengőre, Turk Jánosné nagyesküi- lői lakost szénadrágitásért 200 pengőre ítél­ték. Valamennyi ítélet jogerős. IPAROSOK ADOMÁNYA A BOMBA­KÁROSULTAK RÉSZÉRE. Kolozsvár és Vi­déke Ipartestülcte, amint már közöltük, nagy­szabású gyűjtést indított a bombakárosult kézműves iparosok megsegítése érdekében. — Amint értesültünk, a gyűjtést Oberding Antal műszaki vállalkozó indította meg 1000 pen­gő adományával. Példáját gyorsan követték, mert ugyancsak 1000 pengős adományt jut­tatott el erre a célra ifj. Fazekas József ko­vácsmester is. Értesülésünk szerint az egyes szakosztályokban is nagyszabású akció indult meg ezeknek a példáknak követésére és rövi­desen minden szakosztály kebelében megala­kul a veszélyközösség, amelynek feladata a bembakár által sújtott szakmabeli kisiparosak megsegítése. * KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. Az Unió Általá­nos Szállítási l’t. 1944. évi április 29-én d. e. 10 órakor tartja évi rendes közgyűlését Ko­lozsvárt, Unió-utca 2. szám alatti hivatalos helyiségében, amelyre a t. részvényeseit tisz­telettel meghívja. Tárgysorozat: 1. Igazgatósági és felügyelőbizottsági jelentés. 2. A számadá­sok megvizsgálása és a mérleg megállapítása. 3. Felügyelőbizottsági ingok választása. 4. A mó­dosított alapszabályok 12. és 21. §-ainak mó­dosítása. 5. A felügyelőbizottsági tagok tiszte­letdijának megállapítása. 6. Esetleges indítvá­nyok. A közgyűlésen csak azon részvényesek jelenhetnek meg, akik részvényeiket a még le nem járt szelvényeikkel együtt legkésőbb három nappal a közgyűlés megtartása előtt a társaság pénztáránál letették. Mérleg. Vagyon Készpénz 9746.13. Értékpapírok 2676.66. Adó­sok 198.389.82. Leltár és készletek 94.724.71. Veszteség 11.141.04. összesen P. 316.678.36. Teher: Részvénytőke 50.000.— Tartalékok 23.628.17. Hitelezők 231.534.53. Átmenő tételek 11.515.66. összesen P. 316.678.30. F.eredméns. Veszteség: Személyzeti kiadások 190.105 Yj Kezelési és üzemi költségek 246.897.13. Adől; és illetékek 41.060.86. Előző évről áthozni! veszteség 14.970.36. összesen P. 493.001.26, Nyereség: Fuvarozási, szállítási bevételek és árfolyam különbség 481.893.22. Vesztesé- 11.141.04. összesen P. 493.084.26. Kolozsvárt 1944 április hó. Az igazgatóság. MISKOLC, április 10. (MTI) Iínrsod várme­gye törvényhatóságának kisgyülése egyhan­gúan elhatározta, hogy a Sztójay-kormányt teljes támogatásáról és bizalmáról táviratban biztosit ja. A továbbiak során a főispán beje­lentette, hogy Radvánszky Kálmán báró k is - gyűlési tag immár öt éve minden kisgyülésről * AZ ERDÉLYI REF. EGYHÁZKERÜLET NOSZÖVETSÉGE szeretettel felkér minden ref. nőt, hogy az eddigi bombakárosultak lelsegi- tésére önkéntes pénzbeli adományait — to­vábbítás végett — juttassa el a Nőszövetség, Kolozsvár, Király-utca 24. szám alatti irodá­jába. A vidékieket felkérjük, ^ hogy könnyebb­ség okáért a megyei nőszövetségi elnöknőkhöz küldjék adományaikat, hogy onnan egy ősz- szegben juttassák el a központhoz. A gyűjtést május 3-án zárjuk. Vásárhelyi Jánosné elnök, dr. Kerner Lajosné titkár, dr. Tavaszy Sán- domé ügyv. alelnök. iávoltartja magát és nem teljesíti megválasz­tásával járó kötelességeit a törvényhatóság munkájában. Erre a kisgyülés egyhangúlag elhatározta, hogy Radvánszky Kálmán bárót törli a tagok sorából és az utána következe póttagot hívja be. ZSEBTOLVAJLÁSÉRT H.ATHÓNAPJ BÖRTÖN. Dilin Béila Rigó-uitciai 7. sz. alatt Iáiké altkiahmj mtutrnkiás. 1943 június 13-án £ Sziíl:h<einyú-téirii Szí: Tágyti-fóf.e vetncisigiöber !ki:iliQ.p/tia Cserei Siáhidiot:' iparos „Ratekopf miárkájiu zisiebóirágétt. Dnia Béláit annak lejtején a törvényszék egyes büimtietőbiráj'f zsebtolvajlásán hntöiórttapá bőr tömre ítél­te. Fellebbrviéís folytán az iitélőitábla elit került az ügy. Az ifélőfáfoila most jog­erőre emeli te az elsőfokú ítéletet, amely e tegnap hirdettek ki ,a yádllatt előtt. Ä husspetrosok nem kötelesek « hús kiszolgáltatásánál csomagolópapírt adni KOLOZSVÁR, április 19. A város közeu látási hivatala az alábbiakra hívja fel a kö­zönség figyelmét: Papirhiányra való tekintet­tel a jövőben a húsiparotok nem- kötelezhetők arra, hogy a husmennyiség kiszolgáltatásánál 'a csomagoláshoz szükséges papírral szolgálják \ ki a közönséget. Erre való tekintettel min- 1 denkt a vásárláshoz szükséges papirt, esetleg edényt, vagy asztalkendőt vigyen magával. INGYENEBÉDET KAPNAK HZ ER­DÉLY RÉSZI HANGYA MUNKÁSAI. Máros-vásárhelyről jelentik: Az Erdélyrészi Hangya Központ tisztviselőinek egyesülete, amelyet a tisztviselők tartanak fenn, elhatá­rozta, hogy a központ ipartelepein dolgozó mintegy kétszáz gyári munkás étkeztetését a mai idők szociális követelményeinek megfe­lelően 1megoldja. Anyagi alapot teremtettek erre a célra és az ipartelepek munkásai már április 11-étől kezdve munkahelyükön egy­tálételét ingyenebédet kapnak. A munkások és tisztviselők közötti bajtársias kapcsolatok eredménye ez a kezdeményezés és remélhető­leg sok más helyen is jó példaként fog hatni. V UT.lUlrCU AlK t ţ d l U u u L UAt/vt/UC *•■>, elsősorban azonban a húsárura. A közellátási hivatal egyébként figyelmezteti a közönséget, hogy minden vonalon takarékoskodjék a pa­pírral és vásárlásainál ne lépjen föl az eddigi igényekkel a kereskedővel szemben, miután a kereskedők a csomagoláshoz szükséges papirt az eddiginél jóval kisebb mennyiségben tud­ják beszerezni. * FELHÍVÁS MUNKASZERETÖ DIÁKOK­HOZ! A kolozsvári m. kir. Erdöfelügyelőség (Horthv-ut 7.) a dezméri csemetekerti és az alsózsnki erdőültetési munkálatokhoz könnyű kertészeti munkára, azonnali alkalmaztatásra, 50 tanulóifjat keres. Jelentkezés és feltételek fenti címen. 014R2 KÉT ÉS FÉLÉVI FOGHÁZAT KAPOTT A TOLVAJ HÁZTARTÁSI ALKALMA­ZOTT. Pop Miáir'i) I Srlomdá-utca 52. sz. ■Tatt lakó ház artási alkalmazott 1943 ele­jén számi:is betöréses lopást követett el. A törvényszék egyes büntetőbirája két és félévi fetgybéizna és 4 évi jogvesztésre itél'e. Az ítéletet az Ítélőtábla is hely- beníhiaojytia Négyhónapí fogházra ítélték a vasúti bőröndtől vájt KOLOZSVÁR, április 19. Néhány nappal ez­előtt beszámoltunk arról a vakmerő bőrör.d- tolvajtási esetről, amelynek tettesét pénteken leplezte le a rendőrség. A vasúti tolvaj 1 ’arpa László, salgótarjáni illetőségű, 30 éves keres­kedelmi utazó, akit Csaló Gyula Petőfi-utca 8. szám alatt lakó orvostanhallgató feljelentése alapján tartóztattak le. Csató Gyű a április 13-án reggel a Maros- vásárhely felől érkező vonattal jött Kolozs­várra néhány barátjával és az állomáson hor­dárnak adták át csomagjaikat. Miután sok volt a bőröndjük, a hordárok egy nagyobb bőrön­döt kénytelenek voltak a vasúti kocsiban hagyni, mire azonban visszatértek, a 800 pengő értékű bőröndöt sehol sem találták. Csató Gyula azonnal jelentette az esetet a pályaudvari rendőrségnek és a bőröndöt per­ceken beiül meg is találták a csomagraktár- j ban. A detektívek egész nap lesben állottak I és estefelé tettenérték Varga Lászlót, amikor 1 a bőröndöt el akarta szállítani. A megtévedt kereskedelmi ügynököt az ügyészségre szállították, majd gvorsitott el­járással a bíróság elé állították. Az esetlel kedden foglalkozott a törvényszék egves biin- tetőb rá ja, Lehner Richárd dr. törvényszéki tanácselnök. A tárgyaláson azzal védekezett a vádlott, hogy a bőröndöt nem akarta eltulaj­donítani, csak a látszólag gazdátlan holmit, biztonságba akarta helyezni. A törvényszék nem vette figj^elembe a vád­lott védekezését és Varga Lászlót négyhónapi i fogházra és 3 évi hivatalvesztésre ítélték. Az i Ítélet ellen a vádlott enyhítésért fellebbezett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom