Ellenzék, 1944. április (65. évfolyam, 74-96. szám)

1944-04-15 / 84. szám

13 íí április IS. ellenzék mmwsam SPORT gOIMMtlPM itlegváitostak u vasárnapi iVß mérkőzések időpontjai: ^Délelőtt fél 12 órakor Játsszák le a KAC— Elektromos NB I.-es mérkőzést zül a KEAC ma délután a következő ösz- szeálli-tásban indul Budapestre 'a BVSC elleni mérkőzésére: Neszt — Nagy Sán­dor, Szerémi — Pünkösti, Szalóki, Illyés — Nagy István, Nagy Béla, Perényi, Je­szenszky, Kürthi. A KMÄV már szomba­ton 'reggel útnak indult Marosvásárhely­re az NIVÍKTE elleni mérkőzésére. A esd­patol blikkel István csak közvetlen a mér­kőzés előtt állatja össze VASÁRNAP DÉLELŐTT 9 órakor a Bástya-pályán NB Ill-ias mérkőzés lesz a Bástya Ti. és a Korvin esc patai között. A Bástya II. így’ áll .fel: Ungvári — Pócsai, Daróczi — Kontroll, Kalló II., Demeter — Bakos, Gáspár I., Borbély, Gáspár II., Székely. Ma kezdődnek Kolozsvár kerületi asztali teniszbajnokságai Kolozsvár kerületi asztali tenisz baj­nokságainak küzdelmeit ma, szombaton és vasárnap este a KAC Unió-utca 21. szám alatti nagytermében tartják meg a Bás­tya, EKE és a KAC rendezésében. KÖZGAZDASÁG Kolozsvár Iparosai gyűjtést indítottak a bombakárosult iparosoknak KOLOZSVÁR, Április In. Az Ipartestületek Országos Szövetsége elhatározta, hogy a légi­támadások kézmiivesiparos bombakárosultjai­nak felsegélyezésére mozgalmat indít. A moz­galom célja nemcsak az, hogy a károsullak pénzsegélyben részesüljenek, hanem az, hogy a termelőmunka folytonosságának biztosítása ér­dekében szerszámhoz és gépsegélyhez jussa­nak. Az IPOK felhívására a Kolozsvár és Vidéke Ipartestület felhívással fordul Kolozsvár ipa­rosaihoz, mutassanak példát és részesítsék se gélyben azokat "a kézmüvesiparosokat, akik a bombatámadás következtében kárt szenvedtek. Az iparosok adományait eljuttatják az IPOK- nak, amely gondoskodik a segély szétosztásá­ról. Ez a segély független az állami kárpótlás­tól és a segély nagyságát bizottság állapítja meg. amely meghatározza a segélyezés össze­gét és a segélyezés természetét. Felhívja to­vábbá az ipartestület, az iparosokat, hogy a szakosztályok kebelében alakítsanak veszély- közösséget. Senki Sem tudhatja, hogy hol és mikor éri olyan kár, amelynek bekövetkezte­kor a többiek segítsége valóban nagy értéket jelent. Üzemhelyiségek, szerszámok, anyagok rendelkezésre bocsájtásával és a szeretet talá­lékonyságának sok más módján könh süthetünk bajbajutott iparostársaink helyzetén. Haladéktalanul alkossanak közösséget azok­nak az ipari szakmáknak a művelői, Így az építőiparosok, ácsok, asztalosok, lakatosok, villanyszerelők, stb., akik az ellenséges lég;- pusztitások, vagy más támadások dulásai nyo­mán ilyen esetekben a legértékesebb segítsé­get nyújthatják az intézkedésre hivatott ható­ságoknak. Álljanak össze, hogy segítsenek megmenteni magyar testvéreink vagyonát és az ország értékeit. Kolozsvár icözefláfása a múlt év második felében elég kedvező volt KOLOZSVÁR. Az Országos Sport Köz­pont rendelet« értelmében vasárnaptól kezdve az egész országban a kitűzött Nem­zeti Bajnoki mérkőzéseket olyan időpont­ban kell megkezdeni, hogy a vendégcsa­patok még aznap visszautazhassanak. Ez­ért a Kolozsvárra kitűzött KAC—Elektro­mos és Bástya—MSE mérkőzés időpontjai megváltoztak. A KAC vezetősége eleget téve az OSK rendelkezésének, úgy döntött, hegy a vasárnapi Elektro­mos elleni bajnoki mérkőzést délelőtt fél 12 órai kezdettel rendezi meg a városi sporttelepen, hogy a fővárosi vili amos csapat még a délutáni személy- vonattal visszautazhasson a fővárc-tsba. A KAC csapata egyébként pén'eken délután könnyebb kétfoapus edzést tartott, majd utána játékos értekezlet volt, melyen Opa- ta edző a következő csapatot jelölte .ki a | vasárnap délelőtti Elektromos elleni mér­kőzésre: ~ . i Márki — Szaniszló II., Vass-.—Radnai, ! Páll, Bokor — Farkas, Kov>ács IV., Bony- j fiádi, Füstös, Csákány. Az összeáll ft ás meglepetése, hegy Csá- j kény. rki eddig kitünően töltötte be a bal fedezet poszijá*, vasárnap a . halszélen fog játszani. Ugyancsak nagy erősséget jelent a piaos-fehyrekeek Páll középhát­véd. mig Bonyhádi kozépcsatár játéka. Az Elektromos esc pata vasárnap reggel háló­kocsin érkezik meg Kolozsvárra és az együttest. Mácsay edző csak a helyszínen fogta kijelölni. Á dél el őt fél 12-kor kez­dődő mérkőzést a budapesti Harangozó Sándor vezeti le. A Bástya-nálvár az eredetileg délelőtt | 11 órám kitűzött Bástya—MSE mérkőzést j délután 3 órakor iá'sszák le. A Bástya j vezetősége, mely 1000 személyes alkalmi ' lelátót építtetett saját pályájára, nagyban készül a vasárnap délutáni MSE elleni j mérkőzésére. Kutiik András, a bőrgyárak 1 edzőié több ifjúsági játékossal erősítette t meg az MSE ellen játszó csapatot, mely a következő lesz: Szandner — vitéz Nagy, Marosán — Enqi. Nchel, Kalló I. — Bo- zóky. Bállá, Pálffy, Mátéffy, Binder, A ve sárnap délután 3 órakor kezdődő Bástya—MSE mérkőzést Sipos Iván ve­zeti lei Hoinar- délelőtt 1G órakor kezdődik ~ a kerületi mezei futóverseny KOLOZSVÁR. Kolozsvár kerületi me­zei futóversenyeit — mint jelentettük —> vasárnap délelőtt 10 órTkor rendezik meg a városi sporttelep környékén ifjúsági, felnőtt és hölgy csapatversenys.zámokkal. A KAC 2—2 csanatctf indít minden cso­portban. Az indítás portban 10 orrkor a városi sporttelepről lesz. Dr. Sornodi Ist­ván. -a KAC atlétikai szakosztályának ügyvezető elnöke ezúton is felhívja a pi- rm-fehérek összes ifjúsági, felnőtt és hölgy-atlétáit, hogv a fenti bajnoki verse­nyen ve sár nap délelőtt legkésőbb fél 10 órára feltétlenül jelenjenek meg a városi sporttelepen levő öltözőben. Erdély legjobb birkózói a KLE versenyén KOLOZSVÁR. Jelentettük, hogy Erdély legiobb birkózóbajnoki címéért vasárnap délelőtt 10 órakor a Kolozsvári Levente Egyesület rendezésében országos birkózó- verseny lesz. A versenyen Kolozsvárról a KLE, KMTE, Bástya és a KMÁV legjobb birkózógárdája vesz részt. A versenyt a Bőripari Munkás Otthon Apor-utcai szék- házában rendezik meg a fenti időppmtban. Mérlegelés reggel 8 és 9 óra között lesz. Ma indul a fővárosba a KEAC KOLOZSVÁR. Az NB II. keleti cso­portjában játszó kolozsvári csapatok kö­KOI.OZSVÄR. április 15. A város legköze­lebbi közigazgatási ülése tárgyalja majd a vá­ros közigazgatásának mult félévi működésé­ről szóló jelentést. E jelentés legnagyobb része a város közellátási viszonyaival foglalkozik és megállapítja —- amit a város minden polgára is tud 4—, hogy az a viszonyokhoz mérten elég kedvező volt. Kenyér, liszt, petróleum, cukor .. ­Ä kenyér, liszt, petróleum és cukorellátás te­rén általában kielégítő volt a helyzet. A fo­gyasztói igényeket a rendeletek keretén belül maradéktalanul ki lehetett elégíteni. Kenyérben és lisztbert a fejadag általában kielégítő. Pa­nasz emiatt városunk területén nem merült fel. Könnyítést jelentett a zsemlyesütés enge­délyezése, valamint a kétszersült és keksz gyártásának engedélyezése is. Burgonya A burgonyaellátás terén hertz etünk az utolsó hat hónap alatt annyira javult, hogy városunk nagyrészt ellátottnak tekinthető A burgonyakérdés szerencsés megoldása nagy­részt hozzájárult ahhoz, hogy a közdlálás te­rén lényegesen javult a helyzet az előbbi év­hez viszonyitva. A fogyasztóközönségnek igen nagy megnyugvást okozott az, hogy már előre biztosítva látta .jórészt téli szükségletét. Zsír és hús Zsír- és húsellátás terén városunk helyzete az elmúlt félév folyam ul általában kit légitő­nek volt mondható. Hiány leginkább a sertés- húsellátás terén, mutatkozott és a fogya-sztókö- közönség inkább emiatt panaszkodott. A hús­fogyasztást korlátozó jogszabályok azért sújt­ják inkább városunk közönségét, mert baromfi felhozatal egyáltalán nincsen, a Baromfifor­galmi Központtól kiutalást még csak egyszer, december hónap folyamán kaptunk. A marha és sertéshúst tehát nem tudja a fogyasztókö­zönség baromfival pótolni, mint az ország más, szerencsésebb vidékein. Befolyásolja ter­mészetesen a helyzetet az általános tojáshiány is, mivel a tojás mint húspótló, szintén ki­esett, ezen a téren sincsen felhozatal és a fo­gyasztóközönség kizárólag a hatóságok által rendelkezésre bocsátott tojásmennyiségre van. szorulva, amit a szükségleteket csak részben fedezi. Tej és vaj Súlyosnak mondható a helyzet tej, vaj és egyéb tejtermékek terén., Helyzetünket ezen a téren is a lermelőkörnyék teljes hiánya teszi nehézzé, mert a városunkba behozott tejmeny - nyiség a szükségleteknek csak töredékét fedezi, a helyi termelők pedig a termelési emelni nem tudják. Vajra jegyrendszert kellett bevezetni, ez azonban csak a rendelkezésre álló készletek igazságos elosztását biztosítja de a készletek nem elegendők. Á tüzifaellátás kérdése A legsúlyosabb és megoldhatatlannak látszó probléma a tüzifaellátás megoldása volt. Az ősz folyamán a helyzet igen komoly volt. de végül mégis sikerült biztosítani azl a minimá­lis mennyiséget, mely az ellátás egyrészének zavartalanságát biztosította. Szállítási és terme­lői szerződéseket kötött a város tüzifanagyke- reskedökkel, jelentős pénzösszegeket előlege­zett és a munkások ellátásáról a lehetőségek határain holül segített. A tél beálltával ez 45re?: ; - hatását, valamint az a körülmény is, hogy a kis tételekben vásárló fogyasztókö­zönség ellátásának megszervezése megtörtént és a rendelkezésre álló tüzifamennyiség fel- használását pontosan lehetett irányítani, illet­ve szabályozni. A rendelkezésre álló készletek igazságos elosztásának érdekében még a tél beállta előtt beszerzési korlátozásokat léptet­tünk életbe és a kiadott utasítások betartását állandóan ellenőriztük. Tehát bár a tüzifaellátás teljes egészében biztosítva nincsen ugyan, de a napi fogyasztás ellátása biztositva van. A lábbeliellátás is nehéz A lábbeliellátás terén nehézségek mutatkoz­tak. A város közönségének túlnyomó része lábbelivel nincsen ellátva. Következésképpen havonta az igénylések tömegével keresik fel a Közellátási Hivatalt és nagy munkát okoz el­sősorban a rászorultak megválogatása, ameny- nyiben a meghatározott keret még a legmér­sékeltebb szükségleteket sem fedezi. Súlyos­bítja a helyzetet ezen a téren az a körülmény, hogy a készlábbeli vételére jogosító zöld utal­ványok az egész ország területén érvényesek. Ez azt eredményezi, hogy Északerdély terüle­tének lakossága jórészt, különösen a környező megyék lakossága, Kolozsvárra jön cipőszük­ségletét megvásárolni, mivel itt több a keres kedő, akik békében nagyobb választékkal ren­delkeztek. A helyi kereskedők, sajnos, még a város területén kiadott utalványok fedezésére sem rendelkeznek elegendő készlettel, a kész­let egyrészét a vidékiek vásárolják fel és igy sokszor fordul elő, hogy a fogyasztó lábbeli utalványát lejártával sem tudja beváltani. Olajlent és napraforgót vessenek a gazdák BUDAPEST, április 15. (MTI) A késői kita­vaszodás következtében a gazdák nem tudták mindenütt bevetni az olajlenre előirányzott területet. Figyelemmel erre illetékesek felhív­ják a gazdák figyelmét, hogy olajlent most már csak az egyébként is későn kitavaszodó vidéken vessenek. Egyéb területen, főkép a szá­razságra hajló vidéken sokkal jobban járnak, ha olajlen helyett napraforgót vetnek A ko­rai érésű napraforgó vetésére még vao idő. A Futura minden igényt kielégít vetőmag dol­gában. Tenyésszünk selyemhernyót BUDAPEST április 15. (MTI) A selyemher nyótenyésztéssel foglalkozó falusi lakosság Kö­rében nagy érdeklődés nyilvánul meg az idén is e jövedelmező mellékfoglalkozás iránt. A jó gubóárak mellett a tenyésztők már a ta­valy is nagyon szép keresetet értek el. sokan 500, 1000, sőt 1000 pengőn felüli jövedelemre is szert tettek ebben az asszonyok, gyermekek és öregek által is elvégezhető munkában. A selyemhernyótenyésztés az idén április végén, május elején kezdődik, de a selyemhernyók igénybevételére már most ajánlatos jelent­kezni a községi selyemhernyótenyésztő felvi­gyázónál, akinek címét mindenütt megmondja az elöljáróság. Ahol községi felvigyázó esetleg nem volna alkalmazva de eperfa van, a Szek­szárdi Országos Selyemhernyótenyésztő Kísér­leti Intézet küld selyemhernyópetét. Hagyományos erdélyi szellemben, bátran, megalkuvás nélkül küzd mindennap a magyar nép boldogu­lásáért az Ellenzék­Reggel ran Álmatlan ólmok meghozták a hajnalt, meddő tusák vidám szemfedeléül. A sö­tétség megvénült. Gőgje foszlány s urhai- námsá,ga, a konok mohóság, mellyel rab jául fogta a világot, immár csak menekü­lés, gyáva gond. A még iménti mindent takaró, lám, rozzant koldus, aki roska­dozva vonszolja magát a nyirkos zv.gok- ba, ahova a napfény nem üldözheti. Céda kísérletei elinalnak a lélek titokzatos er­dejében, moly jónak s rossznak, átoknak s imának oszthatatlanul, egyként otthona. Szélesen kitárom az ablakot: gyűljön mellettem is az enyhe jókedv, amely az égből permetező fényben szerte a tájon gazdagon terül. Tüdőm, az éjszakán át egyre-másra szívott dohány füstjétől tik- kadozva, mélyen kortyol a reggel jó izé­ből. Ifjúság, élet ez a friss ital! Részege- dem tőle, minit a rügyek a harmad csepp- tői, mellyel ékesek. Áldomás ez a minden tél után kiviruló s már közel ért tavasz­ra. Jó mámor és nem medvebőrre megy: világot megőrző törvényt dicsér. Az ég olyan, mint komoly, szép harang és benne a csend, mint maga a bélre: kós­toló abból, ami tán lehetne s tán lesz egy­szer az ember otthona. Kristályos, jó tisz­taság permetez a földre, hogy uz ébredők - szemében úgy tükrözzék meg, mint biza­kodás az uj napban az újabb holnapért, melynek csirája mindig mában élted. És az utakon szépen betakarja a tegnapi fu­tások rut nyomát: vesztett csaták eldo­bált harci lomja ne gáncsolja az indulók hitét, győzést hivó reményéifi s akarását Itt nincsenek paloták, csak kicsi, kertek közepén árváskodó házak. Szemérmesen a fák közé húzódnak, de igy igazán fészkek s kedvesek. Kéményükből szorgos füst in­teget s az ablakukon pig fények kacagnak. A benti álmok az üvegre gyűltek sorjába gyöngynek és a reggeli napot jókedvűen megsokszorozzák. Egy sugarából sok nyi­lat faragnak és játékosan szerteszét nyi-\ laznak s akit a nyílvesszőjük eltalál, to*' vább már kacagást visz a szemében s ete­tés szép hozsánnákat dúdol, A házak között kis szelek sepernek, nó- tázva dolgos, takaros cselédek, munkájuk­ban serények s gyermekek. Az utca sarát szárazra sikálják, a fáknak szerelmesem* mórikáznak, a piros háztetőkön hancuroz nak s körültáncolják a kéményeket. Az­tán a füstöt gyorsan megsodorják, tündér* fátyolt szőnek belőle szépen s rádobják az iromba messzeségre — hol furcsa gondoló gyűlnek, keseregnek —, ne lássák idáfö az ünneprontás, a sok kőnek, emberfarag­ta nyűg. A szépre mosdott, tiszta, kicsi tájon az élet uj reménnyel élni kezd HÓBAN JENŐ, FELOSZLATTÁK A TURÁNI VADÁ-* SZÓK SZÖVETSÉGÉT. A belügyminisz­ter a Turáni Vadászok Országos Szövete ságiét feloszlatta, (MTI.) * FELHÍVÁS! A K. T. K. R. T.-nak a 4-es Dermata vonalán 12-én a délelőtti órák» ban egy irattáskát a benne lévő 1200 drb* különböző felhasználatlan jegyekkel1 együtt valaki tévedésből elvitte. Tekintettel arra, hogy a 27. számú jegykezelőnő, egy nagyon szegény délerdélyi menekült leány, ezen je­gyek 700 pengőnyi értékével meg van tér» helve és azt neki ki kell fizetni, ha nem ke» rülnének meg. A K, T. K. R. T. igazgató» sága felkéri az ismeretlen tévedőt, hogy 3. neki értéktelen jegyeket legyen szives a. Má» tvás-tér 27. szám alatti forgalmi irodába be»- adni, hogy ezzel mentes it se a jegykezelőnőc a súlyos fegyelmi büntetéstől és még sulyo»1 sabb érték megtérítéséről. * PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY! A ko­lozsvári M. Á. V. mühelyi ,.összhang“, ön*» képző-. Dal- és Zeneegylete az 1944. évi- május hó i-ére megüresedő borkimérő üzlet­vezetői teendők ellátására pályázatot hirdet. Pályázhatnak; 1. Feddhetetlen előéletű. 2d Keresztény származású. 3. A vendéglői ipar* ban jártassággal bíró, magyar állampolgár kérvény utján. Óvadék 6000 P. A pályázat határideje 1944. évi április hó 25-ike. A pá* lyázát részletes feltételeiről közelebbi felvi­lágosítást ad az egyesület ügyvezető alelnöke^ M. A. V. Miihelyfőnökség. Kolozsvár, 1944. évi április hó 12-én. Az egyesület vezetősége, 01406 ÉRDÉL Y-MOZGö 1944 április 12-én Kalotaszegi Madonna Főszereplők: Adorján Éva és Sárdy János jegyelővétel: napomba délelőtt n órától.

Next

/
Oldalképek
Tartalom