Ellenzék, 1944. március (65. évfolyam, 49-73. szám)

1944-03-07 / 54. szám

ellenzés 1 ft i <4 in á r ö I ti £ ?. fi >i«ii mmm* 5 Utdazsváéi&<zltn,és<z sczciepet ,fA w ház, Mze-veUriest" Urnii &\.dîîy.i ţitfn&m Marfonffy Emil, a film rendezője a félmillió pengős költséggel készülő erddyi darab felvételeiről beszél KOLOZSVÁR, március 7. Régi vágya a kolozsváriaknak, hogy végre a modern igényeket is kielégítő filmgyára legyen Erdély fővárosának. A mult évben már- már úgy látszott, hogy teljesül az elérhe­tetlennek tűnő álom, de valami — mint mindig — most is közibe jött és Kolozsvár isméig elesett, a filmgyártól és attól a le­hetőségtől is. amely mint. Erdély főváro­sát joggal megilleti, hogy komoly|?n be­leszólhasson az ország filmgyártásába és a tömegié'lek kialakulására oly nagy ha­tással levő filmekbe. A sekélyes és már nem is csak olykor ízléstelen pesti asz­ik ltfilmek után a tisztultabb erdélyi szemlélet hangját kívánja hallani az or­szág. Úgy látszik, végre a mi időnk is eljött. Csak nagyon nehezen. Ki kellett várni. Az „Emberek a havason-1 nagy sikere a szakkörökben sem maradt hatástalan. Kiderült, hogy Erdély, ha hozzáértők fog­nak hozzá, nemcsak lélek, hanem, ha úgy tetszik, komoly kassziasiker is. Legalább is az látszik ebből, hogy az ország egyik legkomolyabb fllmválíaLta, az Aurora­film legújabb, most készülő filmjének té­mája és színhelye is: Erdély. Kolozsváron készül Martonffy Emil uj filmje Martonffy Emillel, a ,,Kerek Ferkó“, u ,,Csákó és kalap“ és megannyi rpás nagy­sikerű film rendezőjével beszélgetünk, aki az uj filmet is rendezni fogja. rí.P már rvQvi'rln h q J á n t óily 11 \rio r­o prómi együttes is a magyar klasszi­kus szindarabirás egy reprezentaţia da­ra b fával. A színház tagjai közül Tompa Pufi és Mi- ( hályffy Béla már alá is irta a szerződést. Mihályffy Béla a színház igazgatóját, Pufi pedig egy kolozsvári borbélymestert ját­szik. A többi szereplőkkel még nem tud­tunk megállapodni, de ez rövidesen meg­történik A színház együttesének minden számot­tevőbb tagja szerepet kap a filmben. Öt hétre tervezzük kolozsvári tartózko­dásunkat. Sajnos, Kolozsvárnak nincs laboratóriu­ma, ezért a nyers filmeket- Pestre kell küldenünk, de repülőgépen naponta meg­kapjuk majd a másolatokat, hogy itt, a helyszínen győződhessünk meg a-z előhí­vott anyag jóságáról. A belső felvételeket nagyrészt a Nem- zéti Színház, az ország leggyönyörűbb színházának színpadán, belsejében és nézőterén vesszük fel, igy a színházlátogatók valósággal „pá­holyból“ nézhetik végig: hogyan is készi a film. — Történt-? már valamelyes megáéi; podás a szinház vezetősége és a fi Inává la1at között? „Nyeri ügyünk van (( csu férfi Martonffy Emil. Csupa tűz, csu­pa láng, csupa lelkesedés. Úgy beszél uj filmjéé 61, mint anya a legkedvesebb gyer­mekéről. — Már a téma lázba hozott. Erdélyi a téma, érthető, ha közel áll hozzám, hiszeti én is erdélyi származású vagyok, Dékány András, a kitűnő újságíró irta a forgató- könyvet, amely arról szól, hogy egy fa­lusi parte szizse-ni, ,,a színház szerelmese“ hogyan csinál karriert ezernyi viszontag­ságon, csalódáson, szerelmen, tengernyi bajon át, a színházi intrikák szövődő há­lói ellenére. Merőben elüt a sablontól a film minden porcikája, minden kockája, hogy azt mendjrm. Erdélyi a levegő, de az utolsó díszlet is. A külső felvételeket Ki.ssebesen csináljuk, a fatelepen, a roman­tikus kolozsvári utcákon, melyeknek min­den köve történelmi levegőt leheli, a Nem­zeti Színház színpadán, nézőterén, a régi Színkörben, amelyben a legelső magyar filmeket készítet ték. Félmillió pengőbe kerül az uj film — Ki fotógrafálja a filmet? — Fekete Ferenc, az „Emberek a hava­son11 immár országoshirü operatőrje és már az is biztosítja a sikert. De Bingert ! János, a Hunnia filmgyár vezérigazgatója, akiről azt rebesgették a „mindentudók“, hogy annak idején ő gáncsolta el a ko­lozsvári filmgyár építésének terveit, elő­zékenyen rendelkezésünkre bocsátotta az összes hélkülö/zhetetlén műszaki beren­dezést, a legdrágább gépeket, a másutt, ma beszerezlietetlen anyagokat és a Hun­nia legkiválóbb technikai szakembereit. Neki is az a. kívánsága, hogy Erdély és Kolozsvár demonstratív film­jét készítsük el. Súlyt helyez a társa­ság arra, hogy Kolozsvár és Erdély közönsége megismerkedjék a filmgyár­tás :adottságaival, lehetőségeivel és ne­hézségeivel, de ómra is, hogy megismer­je Erdély és Kolozsvár lehetőségeit a film szempontjából. Félmillió pengőt invesztálunk be ebbe a filmbe, tehát mindenből a legjobbat adhatjuk.-T- Bár csak tíz ilyen filmünk lenne — sóhh jítunk fel — színészeink egyszerre rend-bejönnének. — Igen, ez ötmillió pengő, ami mind itt maradna. Kolozsvárt — teszi hozzá Martonffy Emil. Kolozsvári színészek szerepelnek ,,A szinlnz szerelmeséi erű * — És mikor vetődött fel a film elké­szítésének az ötlete? — Az Ország gárdájának kolozsvári vendégszereplése alkalmával. Végigjártuk a poros termeket, amelyekben' valamikor ® legelső magyar filmeket. forgatták, megcsodáltuk újólag Kolozsvár csodála­tos műemlékeit és egyszerre csak jött az ötlet: itt, ebben a patinás kultúrája, vá­rosban kell megcsinálná az uj magyar Hímet, amely merész és minden megszo­ottól különbözik. így született meg „A színház szerélm.esé“-nek alapgondolata. — Természetesen. Az előkészítő tár­gyalásokat befejeztük és ezek során a szinház és az opera igazgatósága, élén Kemény János báró főigúz\g\atóval, Mi- hályfhi Bélával, Vaszy Viktorral és Vi­téz Tiborral a legnagyobb előzékenysé­get tanúsította. Az ő levelükkel megyünk vissza most Pestre és minthogy Wlassich Gyula• báró és Balogh László dr. az Országos Nemzeti Filmbizottság, vitéz Haász Aladár ta­nácsos a kultuszminisztérium' és Nagy Sándor dr. a Hunnia részéről a legtelje­sebb mértékben támogatja tervünket, azt mondhatom, hogy nyert ügyünk van. — Mikor kezelődnek meg a felvételek? — Amint Bilicsi állapota megengedi. A •népszerű színészen ugyanis az elmúlt na­pokban veseműtétet hajtottak végre, de. gondolom, hogy legkésőbb március 16-án már megkezdhetjük az első jelenetek for­gatását. * Ezekhez csak azt tehetjük hozzá, hogy Kolozsvár közönsége a tőle megszokott magyaros vendégszeretettel látja vendégül a pesti filmgyártókat és talán nem va­gyunk tói vérmes reményüek, ha azt re­méljük, hogy ebből a találkozásból csak nyerhet a magyar filmgyártás sokat va­júdott ügye. foss.) Antal István avatla fel Zilah országzászSőiát ZILAH, március j. Az Érsekújvár város által Zilah , városának felajánlott országzász- íót március 2 g-én avatják fel, országraszóló ünnepség keretében. A Szilágyság magyarsága nagyszabású előkészületeket tesz a lepleplezfs méltó megünneplésére és arra. hogy tömegesen Jóváhagyta Kolozsvár költségvetését a mimszterkozi bizottság KOLOZSVÁR, március 7. Amint már megírtuk, a belügyminisztérium és a pénzügy­minisztérium mimi'szterközi bizottsága pénte­ken tárgyalta le Kolozsvár 1944. évi költség- vetését. —• A bizottság tárgyalásán dr. Keledy Tibor polgármester, dr. Vásárhelyi László polgármesterhelyettes és Jancsó Ödön pénzügyi főtanácsos vettek részt. A bizottság tárgyalás alá vette a város költségvetését és az eddig előirányzott összeggel szemben a „Ä békéért hiroo'nunk kell!" Levente-ünnepség Egerben EGER, március 7. (MTI.) Béláy Alajos al­tábornagy, az ifjúság honvédelmi nevelésé­nek vezetője az ifjúság valláserkölcsi érzésé­nek jelképeként művészi szobrot készíttetett, amely Krisztust ábrázolja leventéktől körül­véve. A szobor két példányban készült, az egyik Serédi Jusztmián bíboros hercegprímás, a másik Czapik Gyula dr. egri érsek számára, aki a levente ügyekben a hercegprímás helyet­tese. Az egyik szobor átadása nemrégiben történt meg Egerben. Levente fiuk és leányok tisztelgő kihallgatáson jelentek meg az egri K favá!!ári fő!ga?ga?ó elf adása maros­-Tarda m m ixinc lairáS , várairól és kastélyairól MAROSVÁSÁRHELY, március 7. A Dávid Ferenc Egylet központi választmánya közművelődési előadássorozatának keretében Kelemen Lajos levéltári főigazgató tartott másfélórás, lebilincseljen érdekes előadást a Maros-mente történelmi és műemlékeiről. A kitűnő tudós előadásában először a római castrumokról emlékezett meg és méltatta az idecsi var loncos szerepét a magyar király' ság első .évszázadainak a magyar határ védel­mében. Marosoroszfalu az ide a Bánffyak ál­tal betelepített oroszok emlékét őrzi.* Maros- felfaiu határában a görögkeleti vallásu oro­szok megtéri résére építették a Bánffyak a Szent Ferenc-rendi zárdát. Megemlékezett az előadó a magyarói és disznajói templomokról is, amelyek az ákkor bár több mint százezer ‘ holdnyi Bánffy-birtok részei voltak. A ma- rosszentann-aí templom Nagy Lajos korabeli freskókat őrzött meg. Megállapította az elő­tegyen tanúbizonyságot nemzetfenntartó élet­erejéről és szerepéről. Az országzászlóavatő ünnepségén Antal István dr. nemzetvédelmi propagandaminiszter is megjelenik és ünnepi beszédet mond. ! szükségletiek tételén 2,645.071 pengőt vett fel, úgy, hogy most a költségvetés végösszege az előirányzott 9,399.230 pengővel szemben 12.038.303 pengőt tesz ki. A fedezetre 7.382.407 pengő volt előirá­nyozva. Az időközben történt * fogyasztási adófeleslegekkel a fedezet 2,586.166 pengői­vel emelkedett. Végeredményben 2,070.000 fe­dezetlen, amit a 75 százalékos pótadó telje­sen fedez. érseknél és felajánlották a művészi kivitelű szobrot. Czapik Gyula dr. egri érsek válaszában rámutatott arra, hogy a magyar mindig a békére vágyott; élete mégis mindig csupa küzdelem voit. A ma­gyarban cl 771a is a béke szeretető. De a békéért mégis harcolnunk kell. Nem azért, hogy mást letiporjunk, hanem hogy ma­gunk élhessünk. A békéért és létéért küzdő magyarságnak &e- gitsiégét látja a leventeintézményben. adó, hogy Régenbe Bánffy Tamás telepítette be a szászokat, a helység azonban magyar te­lepülés volt. amint azt a város Magyar- Regen nevű városrésze a nevében őrzi. Kele­men Lajos ezután több székelyföldi templom falfestményeiről beszélt, majd a vécsi vár történetét ismertette. A közönség hosszasan ünnepelte a kiváló előadót. NYOLCFÉLE CIGARETTAFAJTÁT JAVA­SOLNAK A TRAFIKOSOK. A Dohányárusok Szövetsége elhatározta. emlékirattal fordul a Dohányjö.vedék igazgatóságához, és java- so’ja, hogy a mai sokféle cigaretta fajta* he­lyett a viszonyoknak megfelelően kevesebb cigaretta fajtát -hozzon forgalomba. Elégnek tartják a traíikosok, ha négyféle szopókás és négyféle szopakanciküü cigaretta kerül for­galomba. IÍKPVI SKUil BESZ .4 M OI Á\ KALOTASZEGEN KOLOZSVÁR, március Callus Victor vármegyei elnök, felsőházi tag es Albrecht De.'zsö országgyűlési képviselő falulatogatá- saik során vasárnap délután Zsobokot keres­ték fel. Muz^si István ref. lel nesz, tagozati elnök üdvözlő szávai után Gá.llus Vikto* x történelmi idők által megkövetelt magyar tó­tel ességtől j esi tés fontosságát fejtegette. Albrecht Dezső országgyűlési képviselő a kül- es bel­politikai helyzetről adott részletes beszuniOsóu után a kalotaszegi magyarság fliegerósitéicre« é. fejlődési lehetőségei megteremtésének érde­seire mutatott rá. Ezután Zsobok község kér déseinek megtárgyalására került a ->or. Így elsősorban az útépítés lehetőségét vitattak meg, ugyanis ez a színmagyár község teljesen ut nélkül áll és a bekötő ut építése a község számára életkérdés. Gallus Viktor és Albrecht Dezső megígérték, hogy a vármegye vezetősé­gével együtt — aki a községnek ezt az. égető kérdését jó! ismeri — mindent el fognak kő*- vetni, hogy Zsobok bekötő úthoz jusson. ■ ELNÉMULT HARANGOK Az Erdélyi Párt kolozsvári tagozatának kulturális szakosztálya március 10-éri pénte­ken és március 11-én, szombaton este báiom- negyed 6 órai kezdettel tartja Vil ik, bemu­tató színi előadását. Az előadás előtt beveze­tőt mond Kozma Ferenc vezérkari százados. Színre kerül Rákos i - Ma 1 o n y a i ^ az „Elnémult harangok" cimü 4 felvonásos Izinmüve 3eo- kálszkv Endre, a kolozsvári Nemzeti Színház tagjának vendégíe'Iéptével. Rendező Dáinokv István. Szereplőit: Söíymosvy Olivér, ZsuJye- vits Anna, Hanay Judit, Sándor János, Ta- káts Zoltán, Gyimesi József Illyés Mózes, Szabó László, Kelemen Géza, Magyari Béla, Dálnoky Zoltán, Galgóczy A. Endre, * Sebes­tyén Zsuzsanna, Györíi Sándor, Koppány Gyula, Farkas István, Kertész István. Bene­dek Attila, Biró Adáin, B-zra Sándorné, Kude- lász Gyöngyi, Mufh Aranka és Szakáts Mag­dolna. Parasztok, mócok, havasi pakulárok, asszonyok, leányok. Jegyek elővételben kaphatók az Erdélyi Párt kolozsvári tagozata irodájában (Farkas-utca 7. sz„ I. em.) d. e 9—2-ig és közvetlen az előadások előtt 3 Színkör pénztáránál. Ezúton is felhívjuk a n. közönség és t. tagjaink figyelmét, hogy a je­gyek csak arra az előadásra érvényesek, mely előadásra váltót ák, vagyis az l es szá­mú jegyek péntekre és a 2-es számú jegyek szombatra. Fii véres heJ várak. NAGYSIKERŰ KIÁLLÍTÁST RENDEZTEK NAGYVÁRADON A GRAFIKUSOK NAGYVÁRAD, március 7. (Saját tudósi- tónktól.) A nagyváradi Újságíró Otthonban március 4-én nyílt meg a magyar grafikusok kiállítása. A kiállítás keretében a legkiválóbb magyar grafikusok, közöttük Szőnyi István, Varga Nándor Lajos, Zádor István, Vadász Endre. Gáborjáni Szabó Kálmán, Conrad Gyula, Gy. Sándor József, Beron Gyula4 Barta Ernő, Korda Géza és Gimes Lajos kö­zel négyszáz grafikai munkáját állították ki. A kiállított munkák nagyobbrészt rézkarcok, de van köztük sok fametszet, tollrajz és ccruzavázlat is. A kiállításnak elsősorban, propagandacélja van. hogy a nagyközönség részéről általában kevéssé ismert műfajt meg­ismertessék és a művészi értékű képek vásár-» lását széles körök számára lehetővé tegyék. Ezért a művészi értékű képek árát szokatla­nul olcsón állapították meg. A kiállított ké­peit x 5—100 pengő közötti árakon kerülnek eladásra. A képek nagyobrésze 20—30 pengő között vásárolható. A kiállított anyag tiz napig marad Nagyváradon. Innen Újvidékre, majd Kolozsvárra viszik, ahol ugyancsak megrendezik a grafikai kiállítást. Leleplezték a teiefonvlsszaélé- sek elkövetőjét KOLOZSVÁR, március 7. Február 18—21. napjain kellemetlen meglepetésben volt ré­szük azoknak a kolozsvári cégeknek, akik egy Petőfi-utcai címre a címzett nevében tett tef.efonmegrende'csre árucikkeket szállí­tottak', valamint azoknak az orvosoknak, akik rendelőiket odahágyva, taxin, vagy a késő esti órákban siettek — ugyancsak -telefon- hivásra — erre a Petőfi-utcai-' címre sürgős orvosi segélyt nyújtani. Kiderült, hogy a címzett nevében mintegy harminc esetben ismeretlen tettes tréfa iáról“ van szó. A címzett azonban, akinek nevét a „tréiacsináló“ felhasználta, nem vetve tréfára a dolgot és a rendőrség segítségévei kikutatta a névévé' visszaélő kilétét. E?t azért közöljük; hogy mindazok, akik károsultnak, vagy sértettnek érzik magukat, bejelenthessék a visszaélővé! szembeni kár­térítési igényeiket- amelyeknek megtéríté­sét az illető v-áLaJta. Hagyományos erdélyi szellemben, bátran, megalkuvás nélkül küzd mindennap a magyar nép boldogu- lásáért az Ellenzék­— Szerepel a filmben más helység is? — Nem. Kivéve a külső felvételeket, minden'Kolozsvárt játszódik le. A ze­, .net felvételektől az utolsó díszletig min­den Kolozsvárt készül, Pestről csak a technikai berendezést kapjuk és « szak­embereket. Három szereplő jön még Pestről': Bilicsi Tivadar, Egry Mária és Halmay Tibor. Mindhárman erdélyiek. A film többi hatvan szereplője a ko- Jozşi'âri Nemzeti Szinház gárdájából ke- ’ riil ki. Itt készülnek majd a ruhák, a díszletek, minden, ami a filmhez csak kell. A dísz­leteket Vargj.a Mátyáfs csinálja, a zenei aláfestés megírását Vaszy Viktor vállalta, szerepe] a filmben az Opera együttese a Bolygó hollandi egy brilliáns jelenetével és Kemény János báró tanácsára

Next

/
Oldalképek
Tartalom