Ellenzék, 1944. március (65. évfolyam, 49-73. szám)

1944-03-30 / 72. szám

1 {' í í m á r c i I» s 3 ö. L hLENZÉt SPORT VíNfZK—i.ACZKÖ -CSIIEERDÂ í Mehéa dolgunk lesz yasérsöp a KÄC eile», <*6 ha kijön a lépesünk» bíztosctn gfőzünk! KOLOZSVÁR. A Nemzeti Bajnaksá; vasárnapi 21-ik fordulója igen izgalm'as- rak Ígérkezik. A SalBTC, me,ly a KAC ellen játssza le Kolozsváron vasâmaţ deiután 3 órakor visszavágó bajnoki mér­kőzéséi, nagyon készül erre az összecsa­pásra. mivel meg akarja előzni a piros- fehérek együttesét. Az egyik főváros sprri'lap nagy cikkben számol be a Csu- b-erda—Vincze—Laczkó belső hármas adott nyilatkozatával. akik a KAC elleni mérkőzés előtt a következőket mondot­ták: Vmcze: Tudom, hogy igien nehéz dol­gunk lesz wsárpajp a kolozsvári orosz- iánbarlang'bian, de minden igyekezetünk­kel azon leszünk, hogy a mérkőzés két pontját megszerezzük, mert az nekünk könnyen az NB I-ben való bennmaradást is jelentené. Laczkó: Nem félek ß. KAC csapatától. Nem kell más a győzelmünkhöz, csak az. hogy védelmünk legalább olyan erős le­gyen-. mint a BSrKRT eben. Addig Csli­ber da és Vincze is rendibejön és jobban for menni a játék, min.f a BS KRT ellen. Cstiberdh: Igyekszünk Kolozsváron . Elektromos"-formát kilátszani a KAC eVmi. Bár ió lett vo’na abból a 7:2-ős gól- arányból néhiáhy gób ebennünk a vasár­napi mérkőzésre, ha kijön a lépésünk, me-aelégszünk 1 góllal és győztesen vonu- Iv.vk le n' kolozsvári pálváól. Tgv n,yi'la+kn^:"'k rz egyik fővárosi sror-rt- ’onbian a Sa.l'BTC három kiváló - váloga­tott' játékosa, akik a len^^r'vobb formá- Vn vonhnk az összes NB I-es csatárai körött. A JT k’c!«rsvârţ kerületének közleményei A va-sárnani, április 2-iki bajnoki mér­kőzésekre a következő játékvezetőke/í kül­döm ki: Vámsi soor+télep délután 3 órakor KAC—SalBTC Farkas Iván (Gáli János, r>%i Jmre). Báofva-oá!va délelőtt 10 óm­kor Bástyr—'BVSC Ár. Juhász Attila tMártan Prior. Paizs György). Városi kis- nf’ya d. él előtt 9 órakor KMTE—Korvin T6+h Géza (Schmidt Béla, Incze Imrre). 11 'mkor KAC II—DMÂV Jószav László 'Deák Ferenc. Endreffy Iván). Délután 1 ómkor KKASF—Bástw II. Polareczky Tános (Szabó Albert, C7;agr Lajos). 3 óra­kor • Postás—Sz. Törekvés Ferón ez László ^Adorján Viktor, Roós Géza). Dósén délután 3 órakor DSE—KMÁV TT. Harasztosi Jenő (Galló István). Naszó­dárdán 3 órakor Naszódi LE—EMSE Szőke József. Kolozsvár, 1944 március 29. Weiser Jenő, JT. kér. főtitkár. Kád?óiltjyeletesí kell kijelölni a labdaru gómérk&zésekref KOLOZSVÁR. A kolozsvári kerület •gutőbbi ülésén Lórin ez Sándor főtitkár a jelentette, hegy rendőrhatósági utasítás '".pián mindennemű bajnoki mérkőzé- ~on gondoskodniuk kell az egyesületi vé- o' őknek arról, hogy ügyeletes legyen a " dlya környékén levő rádiókészüléknél, ki az esetleges légi veszélyt azonnal kö­teles a szolgálatos rendőrtisztnek jelente­ni. Ugyancsak rendőrh'tósági rendelet érteiméiben jövőben a lelátó lépcső fel já­ratain senkinek sem lehet tartózkodni. Uiroiáís&zák az elmaradt KAC II __ Postás SE mérkőzést Ismeretes, hogy a> KAC—Povstás mérkő- és a Postás együttes tagjainak szolgálati kadályoztatása miatt elmaradt. Bár a> szövetség a ráé kőzés két pontját a KAC : avara irta, Balázs József intéző igen sportszerűen kijelentette, hooy a két pon­tot nem fogadja el, hanem a mérkőzés le­hető ségszerinti ujrakitüzését kérK Szí?.bő Ödön egyesbíró a bejelentést... tudomásul ved-e és ugv döntött, hogy május 18-án kell újra lejátszani a csapatoknak a mér­kőzést. Vasárnap avatja labdarúgópályáját a Bástya KOLOZSVÁR. A Bástya vezetősége, mely igen nagy anyagi áldozatok árán mindent megtett ahhoz, hogy sportolói­nak megadja a sportolási lehetőségeket, A döntés még nem, végleges, az időpontot az egyesültetek közös megegyezése alapján mórl ősithá 1 ja a szövetség. ÖTVENHÁROM PENGŐ volt összes bevétele vasárnap egyik NB 11-ős csapatunknak, amely ennek elle- • nére 101 pengőt volt köteles kifizetni idegen városbeli játékvezetőnekm Hogy az idegen játékvezető kiküldésének mi . oka van, nem nagyon értjük. Egyetlen előnye ta\Ián. t az, hogy idegen játékve­zető talán kevésbé elfogult és ítéletei­ben józanabb, mint a hazai csapat 'já­tékát vezető hazaiak. De ezzel éppen játékvezetőnkről állítunk ki szegénysé­gi bizonyítványt és egyszerűen bevall­juk, hogy idegen játékvezető kiküldése solo esetben nehéz anyagi helyzet elé állítja a kolozsvári NB 11-ős és -kisebb egyesületeket. Az érdekelt egyesületek egyébként kéréssel fordultak a szövetséghez, has­son oda, hogy a jövőben költségmegta­karítás végett kolozsvári játékvezetőket küldjenek ki kolozsvári mérkőzésekre, mert a százpengőket vem, igen tudják megfizetni. De ha leérdés itt, Kolozsvá­ron nagyobb csapatoknak számító NB II-ős egyesületeknek a játékvezetödij kifizetése, mennyivel nagyobb probléma az vidékey. ahol sok esetben egy-két lélek lézeng a rossz időben és igen ked­vezőtlen körülmények között lejátszott mérkőzéseken. Mindenképpen meg kell tehát fontol­ni a helyzetet, 'vizsgálni az érdekeltek kérdését r<? olyan bölcs ítéletet hozni, hogy az a< bizonyos kecske is jóllakjék és az egyesületek káposztája is megma­radjon. „Egy fecske nem csinál 'M 'm Milliók dicsérete "vt;; % foaolommó oz Ásóidé ioLfiétjó- » BAZSANT horváir játékvezető szerint. — aki megtekintette -a Ferencváros—Új­pest rangadót — a magyar labdarúgás csillaga ismét feljövőben van és vélemé­nye szerint,nem siók kel! ahhoz, hogy el- fogjLaljia- régi helyét Európa legjobbjai kö­zött. A játékvezető megtekintett egy NB II-ős mérkőzést, ami szintén igen. tetszett neki... PAPÍRBAN, Írószerben, irodai fel- szerelési tárgyakban teljes raktárt talál nz „Ellenzék1 könyvesboltban. KÖZGAZDASÁG Uj gazdasági irányvonalat szabott a Sztőjay-ksrminy A Sztójay-kormány semmiféle módon nem engedélyezi a luxus cik­kek gyárfását. A még meglévő legkülönfélébb ipari anyag felhasználása után kizárólag a háborús érdekek a döntők. Ennek következtében az anyagszétosztásnak rendjét is megszigorítják. Magánépitkezésekre sem­miféle anyagján hálás nincs. Szigora intézkedések következnek a szénellá­tás terén is. Csak az értékes és szükséges ipari foglalkozási ágak számá­ra biztosítják a szenet és más fütö- és hajtóanyagot. Uj munkabérek megállapítását kérik az építőipari munkások 1 KOLOZSVÁR, március 30. A Kolozsvár ás Vidéke Ipartestület építőipari szakosztályához az épiíőipari munkaadók a mult év folyamán több kérést intéztek, amelyekben az építőipari munkások bérének felülvizsgálását kérték. Ké­résükben előadták,, hogy a legkisebb munkabé- j rek megállapítására vonatkozó kormányrendel- j kezeseket az élet mqr túlhaladta és a tényle­ges helyzetnek nem felelnek meg. Az építőipari munka — mondották •— szezonmunka, ami azt jelenti, hogy az év három-négy hónapjában, de legjobb esetben hat hónapjában annyit kell keresni, mint azoknak a szakmunkásoknak, akik az év minden szakában el vannak fog­lalva. Előadták továbbá, hogy az építkezés a háborús korlátozások következtében ellanyhult s ilyen körülmények közölt nem kereshetik meg maguk és családjuk részére a létminimu­mot. Az építőipari szakosztály több Ízben tár­gyalta a munkavállalók , kérését s megáliapi­lotta, hogy kérésük bizonyos szempontból i dokoll is. Ám minthogy ebben a kérdésbf az épitőipari szakosztály nem határozhat, a munkavállalók kérését pártolólag terjesztette fel a Kolozsvár és Vidéke Kereskedelmi és Iparkamarához. Az iparkamara is úgy találta, hogy az épitőipari munkavállalók kérése in­dokol! s ezért felterjesztésében arra kérte az illetékes kormánytényezőket, vizsgálják felül az épitőipari munkavállalók muokabérmegálla- pitására vonatkozó rendelkezéseket s ha erre lehetőség mutatkozik. uj alapokon ren­dezzék. Valószínű, hogy most az épitőipari szezon kezdetén, arra való tekintettel, hogy az anyag- korlátozások következtében az építkezési kedv ellanyhult, újból vizsgálat alá veszik az épitő­ipari munkásoknak mult évre megállapított legkisebb munkabérét. A nrnlt évben 34 5 millió Mtelt folyósítottak a magyar kereskedőknek és 250.1 milliót kaptak a gyáripari vállalatok KOLOZSVÁR, március 30. A pénzügyminisz­ter a mult év március havában hozzájárult ah­hoz, hogy a keresztény kereskedők és közép­iparosok tőkeszükségletének hitelkeretét .30 millió pengőről 40 millió pengőre emeljék fel. Ebben a keretben az akcióban résztvevő pénz­intézetek mult, év végéig összesen 34.5 millió hitelt folyósítottak. Az Ipari Munkaszervező Intézet pedig célki­tűzéseinek megfelelően nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az iparvállalatok újabb beruhá­zási hiteleket kaphattak és ezzel az ipari ter­melés kapacitásának és fejlődésének újabb le­hetőséget adtak. Az IMI multévi mérlege sze­rint a mult évben 250 1 millió pengő volt a kihelyezés az előző évi 198 millió pengővel szemben. A SZABOIPAR NYERSANYACtTARTALEKO- LÁS MEGENGEDÉSÉT KÉRTE. A mérték után dolgozó szabóiparosok kérték az Arkormánv- biztosságot, hogy az árkérdést rendelettel sza­bályozzak. Egyidejűleg kérték a kamarát arra is, hogy a szabóipar körében már évtizedek óta szokásos kellék- és nyersanyagtartalékolást a jövőben engedjék meg a szabóiparosoknak. A tssásados külföldi összeköttetéseim lehetővé teszik* ? ho y finom solingeni acélárukban és szemüvegekben mé?r mlndis a leg* '■'Lk.ţ es vi*z »nylag olcsón tudom n«gyrabecsüH vevőimnek nyújtani, ightru J. Á. Henkels sálingem iker-jegyű zsebkések, o’íók, Iroroí­obbnt A vi'áí vá kertieszKözök. valamint öaboroívaió-pewgéfc gyári ierakata r KUN MÁTYÁS FIA Kolozsvár, Kossuth lajos-u. i. megfelelő áruraktár biztosítása — mondják a szabóiparosok ' — egzisztenciális kérdése az iparos társadalomnak. Értesülésünk szerint a budapesti Kereskedelmi és Iparkamara a kö­zeljövőben értekezletet tart e kérdésben és előreláthatólag kedvezően intézek el ezt a kér­dést. AZ IPARTESTÜLET ELÖLJÁRÓSÁGI ÜLÉ­SE. A Kolozsvár és Vidéke Ipartestület ezév- ben első előljárósági ülését vasárnap . délelőtt 11 órakor tartja meg az ipartestület székhazá­ban. Az előljárósági ülésen az elnökség beszá­mol az ipartestület multévi munkájáról, szak­mánként ismerteti az egyes iparágak helyzetét és munkatervet terjeszt elő erre az évre. ROMÁNIA ŐSZI VETÉSTERÜLETE. Romá­niában az ősz folyamán 3.43 millió hektár földterületet vetetlek be. amiből 3.07 millió hektár buzavetés. A bevetetett területből Déler- dély, Bánság és. az Ókirályság területére 2.55, Besszarábiára 0.7, Bukovinára pedig 0.18 .millió nektár esik. A nagymennyiségű buzavetésnek megfelelően a, jövő’ évi kiőrlési arányt Romá­niában 66 százalék egységes búzalisztben, 22.5 százalék fehérlisztben és 17:5 százalék korpá­ban állapították meg. A VASÁRVÁMOK SZEDÉSE TILOS. A ke­reskedelmi és közlekedési miniszter rendeleté értelmében nem •engedhető meg, hogy a vá- /'sártartó a vásári helypénzből bármiben is kü­lönböző „vásárvámot” szedjenek. A vásári heiypénz csak a vásáron elfoglalt hely fejé­ben fizetendő,' nem pedig az áruknak a vá­rosba. való beszállítása után. Ebből követke­zik, hogy a varosba boszáíii.tott, de a vásárra vagy piacra nem vitt termények után „vásár- vám” nem szedhető. A KOLOZSVÁRI CURRÁSZIPAROSOK CU KORELLÁTMÁNYÁT NEM LEHET FEL EMELNI. Dr. Bornemisza Géza volt iparügy* minisztert kolozsvári látogatása alkalmával a, kolozsvári ipartestül«! cukrászipari szakosztá­lya arra kérte hogy a kolozsvári cukrászipar ellátmányát emelje fel és gondoskodjék1 arról is, hogy megfelelő zsiradék ellátást kaphassa nak, minthogy vajat törvényes utón nem kap­hatnak. A kolozsvári cukrász iparosok kérésére a volt ipar ügyi miniszter megbízásából Tóbiás Kornél miniszteri tanácsos átiratot intézett az. ipartestülethez, amelyben közölte, hogy a ko lozsvári cukrásziparotok kérését az iparügyi miniszter nem teljesíthet:, amennyiben a ko lozsvári cukrászok az össze' többi vidéki ma gyár városok fölött előnyben vannak. Hasonló a helyzet a rum- és cukorkagyárak valamint a rum- és likörgyárak ellátása terén is, ahol még fokozottabb az eltolódás a kolozsváriak javára A Zsirellátást illetőleg nem az ipari anyaghiva tál, hanem a Cukrász iparosok Országos Szövet - sé.ge az illetékes és zsiradékellátásrá vonatkozó kérésükkel hozzájuk keli fordulni, -mert a szövetség a napokban megfelelő mennyiségű ételoiaj kiosztása felett fog rendelkezni. MAGYARORSZÁGON A BÜTŐRFELDŐL GOZÓ IPAR FOGLALKOZTAT A LEGTÖBB TANONCOT. Az ipar-testületek Országos Sző • vétségé 4578 fa feldolgoz tató iparost tart' nvil ván. Ezek az ipahösok öszesen 8Í.767 -segédet foglalkoztatnak. Az asztalos, esztergályos, ko csigyártő, bognár, kádár és kerékgyártó iparo sok közül az asztalosipar a legnépesebb. A- asztalosiparban egymagában 17.300 mester Hol gozik. 7000 segéddel és 8000 lanonccal. Egy- egy asztalosmesterre tehát négynél több segéd jut. MÁRCIUS VÉGÉN KEZDŐDNEK MEG A KOLOZSVÁRI MESTERVIZSGÁK. A kolozsvári kamarakerület vidéki városaiban március hó 11-én megkezdődtek a mestervizsgák.-A kolozs­vári vizsgákat két tanfolyam előzi meg, ame- lyek a jelentkezőket a mestervizsgákra élőké szitik. A vizsgázók nagy számára való tekin­tettel a tanfolyam hallgatóit két csoportba kellett osztani. A kamara részéről a tanfolya­mon az ipari közigazgatási ismereteket Kis Zoltán dr. adta elő, mig a kisipari árszámitást sz. Jakab Géza ismertette. A kolozsvári mes­tervizsgákat március hó végén kezdik meg. HAGYMÁZ JÁRVÁNY NÁPOLYBAN. Napolyból jelenti az angol hírszolgálat; iroda: A súlyos h-agyanázj-árvámy .alatt március 1-ig az angolszász és olasz orvo­sok összesen másfélmillió embert gyógyí­tottak Nápolyban, akik megkapták a hagymázt. (MTI.) Ma iţeleM meg a legjobb képes színházi hetilap Okvetlenül vegye meg. Ára P 1.20L kitűnő li?ibd'aru(góipályát is létesített.- A i pályán eddig kisebb mérkőzéseket ját- j szóltak, de az vasárnap NB ll-ős mérkö- j zés színhelye- lesz. Csak a kerítése hiány- j zik a pályának, amely a szakosztályveze- I tő szerint vasárnapra meg is lesz, azt } azonnal hitelesíteni is fogják és igy már \ • délelőtt lebonyolítható lesz rajta a Bás- • 1 tya—BVSC mérkőzés, aminek követkéz- j 1 lében még a déli gyorssal visszautazhat j I a vendégcsapat a fővárosba. I Husvét másodnapján játsszák a KAC—Vasas mérkőzést? I Budapestről jelentik: Az MLS« leg­utóbbi ülésén úgy döntött, hogy a vasár­napról elmaradt mérkőzéseket még ápri­lis hó folyamán le kell játszani. A döntés ( szerint a Vasas—KAC mérkőzésre . április j 10-én,' Husvét m-ásodnapján, a DVSC—Uj- ! vidék mérkőzésre. április 23-án, a NAC— , Tisza mérkőzésre április 4-én, vagy 5-én. | o-DVSC—Kispest mérkőzésre pedig ápri­lis 10. vagy 12-én kerülnie sor. A KAC vezetősége a döntéstől nincsen elragadtatva. Előző nap ugyanis az együt­tes a fává)ragban az Újpest- ellen játszana bajnoki mérkőzést és bár a következő na­pi mérkőzés anyagi szempontból és az úti­költség megCakia.ritá'V' mictt.kedvező vol­na. két nap alatt két. bajnoki mérkőzés j mégiscsak sok volna a KÄC fiataljainak. !

Next

/
Oldalképek
Tartalom