Ellenzék, 1944. március (65. évfolyam, 49-73. szám)

1944-03-21 / 65. szám

t *» 4 4 m á t c í w g 21, BLLENZfiX $ ^ KÖZGAZDASÁG Eddig 13,000 kiskereskedőt zártak ki a textiláru ellátásból KOLOZSVÁR, március 21. A külföldi nyers­anyagok kiesése és a belföldi kereslet növek­vése következtében egyes árucikkekben a hi­ány egyre érezhetőbb lesz és' ezen csak az el­osztás szigorú irányításával lehet változtatni. A textilcikkek elosztását — mint ismeretes — kijelölt textilkereskedőkre bízták. Az irányított tex'ilgazdálkodás kezdetén a visszacsatolt or- rJ szágrészekkel együtt körülbelül 800 texlilnagv- kereskedö volt az országban. Ezeknek egy ré­sze nem állta meg a helyét és önmagától ki­kapcsolódott a kereskedelemből. Más részüket a hatósági felülvizsgálatok során törölték a nagykereskedők listájáról. A múlt év elején át­lag körülbelül 670 kijelölt texlilkereskedő mű­ködött, az év folyamán számuk további 120-al csökkent, ugv, hogy az év végén a működő nagykereskedők száma már csak 550 volt, de időközben ez a szám is apadt. A textilnagy­kereskedők számának közel egyharmadával történt csökkentése a megmaradt cégek áruel­látását megkönnyítette volna, ha a nagykeres­kedők számának apadásával párhuzamosan nem csökkenne az elosztható gyári árukész­let is. A kiskereskedők textilbeszerzési köny­vecskével történt ellátásánál már nyomatéko­san figyelembe kellett venni a rendelkezésre álló textilmennyiséget. Semmi értelme sem lett volna annak, hogy az országban levő, mintegy 28 ezer textilkiskereskedőnek beszerzési köny­vet adjanak. Erős kiválogalás után végered­ményben igy körülbelül 15 ezer textiles jutott beszerzési könyvhöz, /.? ezret pedig kikapcsol­tak az ellátásból, naggobbára olyan cégeket, amelyek nem kizárólag textilcikkek eladásá­val foglalkoznak. EGYRE NAGYOBB MRRETEKET ÖLT A SZAKMUNKÁSOK CSÁBÍTÁSA. Az utóbbi idő­ben országszerte mind jobban elszaporodtak azok az esetek, hogy a régi begyakorolt szak­munkásokat iparosoktól, kereskedőktől, üze­mektől különböző ürügyekkel elcsábítják és ezzel' sokszor mérhetetlen kárt okóznak a régi munkaadóknak. Főleg újonnan alakult cégek nem törődnek a törvényes rendelkezé­sekkel, elcsalogatják a begyakorolt, tanult szakmunkásokat azért, hogy őket bevezessék azokba a szakmákba, amelyekre iparigazol­ványt kaptak, de különleges képességük és szaktudásuk erre nincs. Ezek a cégek nemcsak a törvényes órabérnél fizetnek többet, hanem különböző ígéretekkel és ajándékokkal bírják régi helyük elhagyására a munkásokat, akik nem törődve a régi kenyéradó gazdájuk érde­keivel, otthagyják munkahelyüket és ezáltal sokszor zavart idéznek elő régi munkaadójuk üzletében, műhelyében, vállalatában. Különö­sen divattá lett 3 munkáscsábitás a férfi- és nőiszabó, a cukorka, a keksz, tésztagyártó, az asztalos, a bútor és szerelőiparban és más szakmákban is. A ZSIDÓK FS A KÖZSZÁLLITÁSOK. A Ba­ross Szövetség országos központjánál többen érdeklődtek aziránt, hogy a zsidók milyen arányban vehetnek részt a köszállitásokban. Az érdeklődésekre válaszul a szövetség közli, hogy a zsidótörvény értelmében 1940-től kezdve a zsidók a közszállitásban csak olyan arányban vehetnek részt, hogy vállalati összegük együtt­véve a vállaltató intézmény évi költségvetésé­nek. vagy beruházásra felvett egész összegének 6 százalékát ne haladja meg. Ettől a szabály­tól csak abban az esetben lehet eltérni, ha a közszállitásra más nem jelentkezik, vagy aján­lata lényegesen kedvezőtlenebb. Zsidónak azon a jogcímen, hogy ajánlata lényegesen kedve­zőbb, akkor sem lehet odaítélni, ha az ajánlat a teljesítendő szántással, vagy munkálattal nyilvánvalóan arányban nem álló alacsony ár­tételeket tartalmaz. ELJÁRÁS INDUL A SZERZŐDÉS NÉLKÜLI TANONCOKAT FOGLALKOZTATÓ IPARO­SOK ELLEN. Az ellenőrző hatóságoknak tudo­mására jutott, hogy sok iparosnál szerződés nélküli tanoncok is léteznek. Az ipartörvény értelmében a tanoncok javára legfeljebb négy heti próbaidő számítható fel. Azokat a kézmii- iparosokat, akik ennél hosszabb ideig foglal­koztatnak szerződés nélküli tanoncokat, a tör­vény értelmében megbüntetik. Értesülésünk szerint máris több, jogtalanul tanoncot tartó iparos ellen indult eljárás. ÁPRILIS ELSEJÉIG KELL A GAZDÁKNAK ALKALMAZOTTAIK BALESETBIZTOSÍTÁSI HOZZÁJÁRULÁSÁT BEFIZETNI. A földműve­lésügyi minisztérium rendelete értelmében a községi elöljáróságok kötelesek a gazdasági cselédeket és szegődménves iparosokat alkal­mazó gazdákat felszólítani, hogy az évi 5 pen­gő balesetbiztosítási hozzájárulási dijat április elsejéig fizessék be, mert ellenkező esetben a munkás kártalanítást nem követelhet és a gazda egyedül tartozik kártérítési felelősséggel. Ugyancsak köteles a gazda az idénymunkáso­kat is bejelenteni és a balesetbiztosítási hozzá­járulást befizetni. TekézÖsport Az 1943—44. évi bajnokságo-k tavaszi első fordulójában az „A“ csoportban már­cius 21-én a nagypályán a Korvin játszik a Remény ellen, 22-án a Vesse!ényi-pá- lyán a Bástya- a Dahlia- ellen, a Csizma- di ászén ben a KKASE a H-erkules ellen. A ,,B“ csoportban 21-én a Villamosmüvek pályáján a KVSE a KMTE, 23-án a Vass- pályán -a* Székegység a Minerva- ellen, 26-án a Csizmadiaszinben a Zsinór az Unió ellen játszik. Nincs nemzet szabadság nélkül iHomloUa líapry Béla ti imául ti It evangélikus püspök Kossutli*em lék beszédében BUDAPEST, március 21. A belügymi­niszter gyüléstilalmi rendelete értelmé­ben elmaradt a tegnap délre hirdetett Kossuth-emlékünnep, 'amelyet a képvise­lőház oszlopcsarnokában rendeztek volna. Természetesen elmarad a- Vigadóban es­tére tervezett ünnepély is. A Deák-téri evangélikus templomban Kapy Béla dunántúli evangélikus püspök bőszéit. Hangoztatta, hogy a magyar tör­ténelem ormán áll Kossuth Lajos alakja, száj,álhoz emeli ezüst kürtjét, hegy szaka­datlanul hivatástudatára ébressze az egymást váltó nemzedékeket. Ennek ^ a felséges ébresztőnek első tétele igy szól: Nincs nemzet szabadság nélkül. A sza­badság -azonban nemcsak ön állásra, ön- rendelkezésre vonatkozó jog, hanem a nemzet életének önmagával való telítődé­se, vagyis magyar állami élet, magyar jogrend, műveltség és létforma, magyar vágyak, álmok, erők és törekvések ösz- szessége. Ez a szabadság a nemzet létfel- J tétele. Kossuth ezt az élettani igazságot < képviseli, sohasem gyengülő következe­tességgel. Az élettörvények második ta­nítása igy hangzik: A nemzet élete áldo­zat. Kossuth súlyos áldozat ok at követelt a nemzettől, de saját életét is áldozattá tlot-te. A kürt szavát megérteni ma is any- nyi, mint odaadni a nemzetnek munkát, vért és életet, de egyben önzésünket is elhagyni. A nemzet élettörvényének har­madik tanítása ez: Csak az a nemzet él, amely hivatásában, küldetésében bizonyos és meggyőződött történelmi igazságáról. Hinni kell a-z önálló, független nemzeti létben és abban, hogy a magyar kérdés a világtörténelem ügye. Hinnie kell a nemzetnek saját történelmi igazságában. Kossuth ma azt üzeni a magyar nemzet­nek; ismerje meg saját nemzeti élettörvé­nyét, lássa meg szabadságában, függet­lenségében nemzeti egyénisége kialaku­lásának egyetlen lehetőségét, az áldozatos szolgák'-than a nemzeti erő szükségleteit ismerje fel, a történelmi igazságosságban vetett hitben fennmaradásának biztosítékát SPORT Ml történt még Szegeden? A Nemzeti Bajncksán 19. fordulójának egyik legizgalmasabb mérkőzéséről, mely a KAC és a kiesés ellen küzdő Tisza kö­zött zajlott le, közbejött telefonzavarok miatti, sajnos, olvasóink számára nem ad­hattunk részletes tudósítást. A ,,Nemzeti Sport“ is csak néhány mozzanatot közöl­hetett a mérkőzésről a fenti okok miatt. Minthogy ez a forduló sorsdöntő szakasza volt kedvenc csavatunk további fejlődé­sének és rendkívül sok említésre méltó mozzanatban bővelkedett, olvasóink óhaj­tásának adunk helyet, amikor az aláb­biakban kiküldőt munkatársunk megfi­gyeléseit, a viadal egyes fázisának leírását és színes feljegyzéseit közöljük. „Kolozsvári napira készülünk Szegeden Minden más híreszteléssel ellentétben az idő egyáltalán nem volt „eszményi lab­darugó idő“. Három óra tájban szitáló esőben és erős szélben vonult a közönség a pompásan kiépített vasutas pályára. Az egyenletesre hengerelt terep gyepén unal­mas előmérkőzés borzolta a nézők idegeit. A csapatot az öltöző előtt lelkesen fogad­ta Kiss Gyurkával az élén a kolozsvári futók gárdája. Atlétáink már „beöltöztek“ és a kékszinü, piros-fehér címeres owe- rallban bemelegítő mozgás közepette lel­kesítik Zoli bácsit és fiait. — Zoli bácsi, mi biztosan győzünk és körülbelül a szünetben szaladunk be első­nek és másodiknak, egyszóval a legjobb helyezési sorrendben — mondja Kiss Gyurka Opata mesternek. — Majd gondunk lesz arra, Gyurikám, hogy mi is ,,befussunk“ — legalább har­madiknak — hangzik a válasz. — „Kolozs­vári nap“-ra készülünk. Sűrű kézfogás. Ebben maradunk. „Kijön a lépés,,,w A 3500 főnyi nézősereg előtt a KAC erős széllel szemben kezdett. Már az első adogatások után kitűnik, hogy a szamos- partiak idegei teljesen rendben vannak. Az ellenfél kapkod és nagy akarásában ke, és a tervszerűség. A piros-fehérek tá­madó sora a, kedvezőtlen viszonyok között is pompá-s hosszú rövvályáju adogatások­kal huzza szét a tiszapartiak védelmét, s már a 2. percben Beke csak „hajszállal“ marad le Farkas ragyogó beadásától. Fel­tűnő Farkas nagy harci kedve. Társai ki­vétel nélkül biztatóan mozognak. A hátsó vonalban pedig Szaniszló, Szántai és Vass remekelnek. Márki a negyedik hátvéd. A játékidő első negyedórájában három, ve­mnek tempóérzékre valló kifutása volt. Bundik, Tihanyi és Fábián csak halódott, ezzel a védelemmel szemben. De a csapot gerincében sem volt hiba. Csákány rend­kívül fürge, szerelései sorra sikerültek és jól adogatottm Bokor „Öcsi“ olyan hallat­lan nyugalommal és tempóérzékkel ját­szott, mint egy — harmonikamüvész. R.ad- nai és Kovács szintén jól — harmóniká- zott. A csekélyszámu kolozsvári szurkoló­csoport egyetlen bánata csak az volt, hogy a lövések nem sikerültek. A 25. percben Beke hatalmas lövése a kapufáról pattant vissza. A vasutas csapat hellyel-közzel fö­lényben játszott és mégis a vendégek já­téka volt a meggyőzőbb. A 37. percben aztán meg is szerezték a vezetést. Bony­hádi remek kitörés után átívelte a labdát a lyukrafutó Farkasnak, aki egyből, csu­kafejessel továbbította a jobb felső sa­rokba. A félidő emlitésreméltó mozzanata volt még, hogy Bonyhádi éppen egy előt­te nydott gólhelyzet pillanatában, a 19. percben megsérült. A gólratörő középcs.a­tárt Varga egy könyökütéssel letentette. Három percig kellet ápolni a partvonalom, túl. Csak a csapat hazaérkezése után de­rült. ki. hogy orrcsonttörést szenvedett. Dicséretére válik, hogy mégis szivvel-lé- lekkel végigjátszotta -a mérkőzést, sőt a baleset után feltűnően sokait láttuk a „le­vegőben“ is, ami bizony „Bonyitól“ szo­katlan látványosság. Úgyszólván minden labdát elfejelt Koppány elől. A védelem magas Iskolája Alig hogy felhangzott a félidő végét jelző sípszó, a sporttelep bejáratánál fel­tűnt a mezei futók csoportja. Elől Kiss Gyurka, mögötte Kiss Gyula. Az egyik „srác“ odakiáltott: — Fussál, fussál, mert a kolozsváriak vezetnek l:0-ra! Ez a hangos és keserű kiáltás nagyot lökött Gyurkán. Frissen, lendületesen es ■mosolyogva futotta be az utolsó kört — elsőnek. Kiss Gyula mögötte végzett és megnyertük a csapatversenyt is! Ahogyan felvillanyozta Kiss Györgyöt a labdarugó bajtársai eredményessége, ugyanez a hatás látszott a piros-fehé­rek. tizenegyén is a kitűnő atléta győzelme után. Amikor kivonultak a pályára és cn kerek labda elindult útjára, szinte éhez­ni lehet, hogy ez a csapat csak győzhet. Pedig sűrűn kisértett a balszerencse. Már az első percben Radnai remek átadásából Beke kapura bombáz, de a 'labda ismét a lécről pattan vissza. Ezután Radnai zúdít kapura, de Kárpáti ragyogóan véd. Aztán a. KAC védelmériek magas iskolája követ­kéz,ik. Olyan könnyedén hárítják el a ti­szapartiak támadásait, mintha egy edző- mérkőzésen szerepelnének bemutatóban. Nyugodt, okos játék, de nagyon lelkes is. Közben percenként támadásba dobják a csatársort. Radnai két fejeslövéssel pró­bálkozik, de az egyikkel nagyon ,,felkö- szöntötte“ a kapust, a másikkal pedig gyengén „köszönt le“ és Kárpáti rádo- bással mentett. Már gólokkal vezethet­nénk, jóllehet a szél a második félidő 5. percében már cserbenhagyott. A Szántai által „tallonba“ tett Tihanyi helyérz Kop­pány megy előre, de ő is csak alkalmat. nyújt arra., hogy Márki megrogyo.gtassa tudását.. Kétszer egymásután egy bomba- fejest és egy bombalövést tol a kapu fö­lé. Az első villámgyorsan hull a háló te­tejére és a közönség gólt kiált, de a követ­kező pillanatban megdermed mert a labda ott is marad. ,,Ragasztott“ gól pedig nincs, •az csak téves szakértelmezés. * A fenti néhány kiegészítő sorban leír­tuk, mi történt még a szurkolótársa dalom­ban bizonyára hosszú ideig emlékezetes­sé maradó szegedi mérkőzésen, amelyen csapatunk visszaküzdötte magát az elő­kelő harmadik helyre. Egyhetes szünet, után újabb küzdelem következik. Vájjon felfelé ivel-e majd a pályája? Adja Isten, úgy legyen! (I ászló) Bástya—Jó szerencsét 6:0 (3:0) Vasárnap délután Nagybányán játszott a Dermata kitűnő kéoességü csapata, amely pompás iskoláját ék után 6:0 (3:0) arányban fölényesen győzött a „Jó Sze­rencsét!“ csapata ellen Farkas 2, Pálffy 2. Both és Sz-iráky góljaival. A csapat a- következő összeállításban játszott: Szand- ner — Szőcs. Kapusi — Balogh, Nohel, Ke-Fó — Bozóky, Farkas, Sziráky (Pálffy), Orosza, Both. A csapat játéka- igen kelle­mes benyomást keltett. A mérkőzést Mann Aurél vezette. Vasárnap „nyitány“ az NB íL keledé csoportjában KOLOZSVÁR. Az NB II. keleti cso­portjában vasárnap kezdődnek a küzdel­mek, amelyeknek során Kolozsváron ket­tős mérkőzés lesz. A KMÄV a Nagybá­nyai SE ellen, a KEAC a-z Attila- ellen játszik. Marosvásárhelyen az MSE a Tö­rekvés csapatát látja vendégül, a Székely­földi MÁV pedig a Bástya ellen küzd a bajnoki pontokért. Budapesten a SzAC—* NMKTE. BVSC—Hungária és a Bethlen. Gábor—Kábel SC mérkőzések lesznek.. A vasárnapi fordu'ó a helyezésért és a kiesésért induló küzdelmek kezdetét je­lenti és a különös jelentőségű lesz a ko­lozsvári csapatokra, amelyek a. kiesési szakaszban állanak. A bajnoki táblázaton- vezet a Szenlőrinci AC, második az MSE, utána- sorrendben a Hungária, NSE, Tö­rekvés, SzMÁV, Kábel SC, BVSC, NM­KTE és a Bethlen Gábor következnek, legvégül pedig a kolozsvári csapatok: Bástya (12 p.), KEAC (11 p.), KMÁV (8 p.) és az Attila, amely a bajnoki mér­kőzések során egyetlen, pontot sem. szer-» zett. Szombaton és vasárnap HOTIS lövész- és vivóversenyek Kolozsvárott, Március 25-én és 26-án országos lö­vészversenyt rendez hadipuska és céllövő- pisztolyS’Z.ámokban a szásztenesi lőtéren, 'hadipisztoly és gyorstüzelő-pisztolyszá- mokba.n a hadtest-parancsnokság házi lő­téren, a kolozsvári HOTIS. A lövészver­senyekkel egvidejüleg szombaton délután 5 órakor helyőrségi tőrvivóversenyt, va­sárnap délután pedig 5 órakor kardvivó- versenyt rendeznek a KA.C Unió-utca 21. sz. alatti nagytermében. A kolozsvári honvéd-risztek nagy erő­próbáját élénk érdeklődés előzi meg és ' annak során igen jó eredmények kialako- J lás-a várható. 1 A „Hét legjobb ll“*e 1 i A vasárnap mutatott forma alapján a következőképpen állította össze a hét leg-» jobb tizenegyének csapatát egyik főváro- i si lap: Versed (Újpest — Balogh II. (Új­pest). Felföldi (DiMÁVAG) — Sá-rosi HL j (Ferencváros), Szűcs (Szolnok), De mén y (NAC) — Farkas (KAC), Berzi (Csepel). Vincze (SalBTC), Sárvári (NAC), Tóthi III. (NAC). A dicséretet érdemeltek között szerepe# Márki, aki állandóan jó formában jár-' szik és vasárnap is a mérkőzés egyik leg-' jobbja volt és akit a szövetségi kapitányt semmiféleképpen sem akar észrevenni^ Úgy látszik, messze vagyunk tőlük... ^ A SVÁJCIAK május 7. és 21. napjait? ajánlották e két. nemzet közötti váloga­tott mérkőzés lebonyolítására. Tervük: szerint május 7-én Zürichben lenne a? svájci-magyar és 21-én Budapesten a ma- gyár-svájci mérkőzés. A szövetség mégf nem döntött aiz ajánlat ügyében. ELNÖKI ÉRTEKEZLETET tart csütör­tökön este 6 órakor az ML-Sz kolozsvárii kerülete, amelyre az érdekeltek pontos^ megjelenését kéri Adorján Ödön, a kerü­let elnöke. Uzsora bírósági ítélete!?: KOLOZSVÁR, március 21. A kolozsvári tör-, véuyszék uzsorabirósága számos árdrágítás!, gabonaelrejlési, árueltitkolási ügyben ítélke­zett. Kocsis György, Kovács Istvánná és Gergely Andrásné magyarvistai lakosok mult év no» vemberében vámolási tanúsítvány nélkül őröri tették meg gabonájukat. Kocsis György 200 pengő, a két asszony 150—150 pengő pénzbüiH telest kapott. Bodor Mihályné mérai lakos november hó 17-én egy 69 kilós bivalyborjut élősúlyban 8 pengőért adott el, holott levágva is csak 5.40 pengő leli volna kilónkint. 300 pengő pénz- büntetést kapóit. Török Tamás János magyarlónai földműves egy szekér fát felvágatlanul mázsánként 17.50 pengő áron adott el tavaly ősszel Kolozsváron. 350 pengő pénzbüntetésre és a fa elkobzására Ítélték. Számos mákófalvi gabonaelrejtő földműves közül Gál Katalin 150, Gál Miklós Ferenc 200. Kelemen Jánosné 100. Kovács Minya István 100, Rác: János 500, Bakos Fogy Jánosné 300, Bot Jánoska Istvánná 400, Bot Jánoska Jánosáé 400, Bot Jánoska György né 400, Bot István 800, Bot Ferenc 500, Gál Fercncnc 300. Gál Misi Katalin 500 és Gál Bandi Istvánná 400 pengő pénzbüntetést kapott. Tiirei földmű­vesek közül hasonló bűncselekményért Bérltei György Póló 800, Bálint János 700, \ ár Máwi János 400 pengő pénzbüntetést kapott. A ma- gyarköblösi vádlottak közül Merdán Fiilöp 150. Tripon Petemé 100, Zorán Illés 100, Varga János 500, Csorba Sándor 500, Origin Jánosné 300, Gális János 300 pengő pénzbüntetést ka. pott. Valamennyi büntetés jogerős. Hagyományos erdélyi szellemben, bátran, megalkuvás nélkül kiizd mindennap a magyar nép boldogu­lásáért az Ellenzék,.

Next

/
Oldalképek
Tartalom