Ellenzék, 1944. március (65. évfolyam, 49-73. szám)

1944-03-01 / 49. szám

1 W - - - . ' Ö ' ' ***-ra. Wi‘^ii42t^r P ., L ■ * -% r l , á Gtm u t SZERDA, 19Í 5 március i, LXV. évfolyam, Rí. szánt. ÁRA Í6 FI Szerke«7.t6ség és kiadóhivatal: Kolozsvár, Jókai-u. Io-, I. Telefon: 11—09. Nyomda: Egye. tera-u. 8. Telefon: 29—23. Csekkszámla: 72056. 0 LAPÍTÓ TT«: BlRTHä MIKLÓS Kiadótulajdonos: ,,PALLAS SAJTOVALLALAT Rt. Kolozsvár. Előfizetési árak; 1 hóra 4.30 P, negyedévre 12.40, félévre 24.80, 1 évre 49 6Ö P» A FINN KERF 'OR I) I LÓVON TO A : á finn párián a** ■A& sári Ménen k /I vetéléseket Nevel és Pszkov közúti uj támadási indítottak az oroszok Tegnap délelőtt n órakor Helsinkiben ösz- szeiilt a finn országgyűlés, hogy meghallgassa Linkomies kormányának helyzetjelentését, majd döntsön azokban a kérdésekben, ame­lyek meghatározzák Finnország jövőjének ala­kulását. Félórás nyilvános ülés után az elnök lezáratta az ajtókat és a finn képviselők zárt ülésen hallgatták meg Ramsay külügyminisz­ter beszámolóját, azután pedig valamennyi pártcsoport több képviselőjének felszólalásá­val meginduft az általános vita. Az ülés első szakasza 12 óra 30 perckor ért véget. A vitát délután szintén zárt ülésen folytatták. Az MTI helsinki tudósítója úgy értesül, hogy az ülés lefolyásáról hivatalos közle­ményt adnak ki. Az elmúlt 24 ór.t konkrét fejleményei, amelyeket fentebb ismertettünk, egyszerre Helsinkit tették $ finn—szovjet tárgyalások középpontjává s az a vezető szerep, amelyet ebben a problémában eddig Stockholm, kisebb mértekben London, Washington és Moszkva játszott, hirtelen a finn fővárosba tolódott át. A világ közvéleményének feszült figyelme annak tulajdonítható, hogy a finn parlament ülésétől végleges döntést várnak. Ez a vára­kozás azonban a Neue Zürcher Zeitung hel­sinki jelentése szerint nem teljesen indokolt, amennyiben a finn politikai körök tartózkodó magatartása és minden részletre kiterjedő fi­gyelme a sorsdöntő problémával kapcsolatban esetleg kinyújtja a tárgyalások időtartamát. A vezető helsinki lapok hangsúlyozzák, hogy a finn nép bizonyos életfeltételeiről nem lehet alkudozni, tehát a finn országgyűlés határo­zatai, ha azt Moszkva nem fogadná el, csu­pán újabb javaslatokat jelentenének. Flclsinki- ben a szovjet feltételekre vonatkozóan to­vábbra is csak a küljöldi forrásból származó hírekre támaszkodnak Mindamellett az. a né­zel, hogy a Linkomies-kormány birtokában van a hiteles szovjet feltételeknek, mert a kormányhoz közelálló konzervatív lap, a2 Umi Suomi legutóbbi vezércikkében különös éllel hangsúlyozza, hogy Finnországtól a szö­vetséges hatalmak nem követelnek feltétel nélküli megadást. Másik konkrétum, aminek a jövő szempont, jából nagy bordere je lehet, az a jelentés, hogy Paasikivi államtanácsos rövidesen isméig vírzatér Sicchhohnia, ezúttal széleskörű ■ meghatalmazással. A finn problémával függ össze a News Chronicle értesülése is, amely szerint a Szov­jet-Unió Észak-Norvégia megszállására ké­szül, ha Finnország helyzetének tisztázása le­hetővé tenné számára a Norvégiához vezető közlekedési utak felhasználását. A hir Osló­ban, Quisling kabinetjében aggodalmat kel­tett s az oslói kormány szolgálatában álló la­pok is hangoztatják azt a veszedelmet, amely Eszak-Norvégiát fenyegetné, ha a németek visszavonulnának erről a területről. Berlin ugyancsak a firm problémbával ösz- szefüggé'sben cáfol egy svéd lapértesülést. Az Aftonbladed február 28-án ugyanis azt irta, hogy a németek bizonyos számú finn hajót tartottak vissza a németországi kikötőkben. F' N,H-0B*qa teo Ennek az értesülésnek forrása\ a hir szerint l.onaon. A W ilbeim stras sen ezzel kapcsolat­ban megjegyzik, hogy a londoni forrásból származó jelentésből egyetlen szó sem jelel meg a valóságnak. II. Néhány nappal ezelőtt úgy látszott, hogy a lengyel—szovjet viszály elmozdult arról a holt pontról, amelyre Moszkva visszautasító és merev magatartása után került. Nemzet­közi diplomáciai körökben a fejlődés lehetősé­geit azzal indokolták, hogy Sztálinnak Chur- chilihez és Roosevelthez intézett levele békü- lékeny hangú és reményt nyújt a sikeres tár- válások megkezdésére. A Mikolajczyk-kor-. many kilátásai azonban az elmúlt''nap'ö'.kban- ismét rohamosan romlottak, elsősorban a brit és amerikai hivatalos körök közvetítésre nem hajlamos magatartása következtében. London és Washington érdeklődésének megcsappanását annak tulajdonítják, bo£y a jelenlegi körülmé­nyek között a két nyugati nagyhatalom igyekszik elkerülni minden súrlódást a Szov­jet-Unióval, de mihelyt a hadipolitika takti­kája megengedi, hatalmi túl súlyúknak teljes latbavetésével ismét síkra szállnak a lengyel érdekek mellett. A londoni lengyel kormány állásfoglalása egyébként a Dzienmk Polsik lengyel lap je­lentése szerint az alábbiakban foglalható össze: a londoni lengyel emigráns kormány azon az állásponton van, hogy egyetlen kor­mányról sem lehet feltételezni, ho°y hozzá­járulna az állami terület felének elszakitásá- hoz. A lengyel kormány legfeljebb akkor ér­tene egyet az ilyen határozattal, ha tudomást szerezhetne Lengyelország egész lakosságának akaratáról. A lengyel kormány úgy véli, hogy: kész tényeken már nem lehetne változtatni, de mindaddig, áráig a kérdés függőben marad, a kedvező rendezés lehetősége fennáll. Biza­kodással regisztrálják azt a körülményt is, hogy a február 25-én lejárt angol—lengyel véd- cs dacszövetségi egyezményt Churchill kormánya nem mondotta fel és igy a szö­vetségi szerződést újabb 5 évre autőrnatikusan érvényesítették. Anglia a lengyelekkel kötött szövetségi szerződésben nem Lengyelország határait, hanem Lengyelország függetlenségét szavatol­ja, tehát a brit diplomácia nem kerülne el- lentrnbndásba akkor sem, ha Moszkva a len­gyel kormányra a Curzon-vonal elfogadását' rákényszeritene. III. A harctereken uralkodó pillanatnyi nyugal­mat, valamint a légiháboruban bekövetkezett átmeneti csendet Berlinben vihar előtti szü­netnek nevezik, s hangoztatják, hogy ennek a látszólagos tétlenségnek különös jelentősége van a közeljövő katonai eseményeinek szem­pontjából; ugyanis ezt a szünetet mindkét fél a legaprólékosabb előkészületekre használja fel. Berlinben — a Die Tat cimii svájci lap jelentése szerint — úgy vélik, hogy a hadi­események keleten és nyugaton egyszerre rob­bannak ki. Olaszországban az 5. amerikai hadsereg szintén hatalmas erőfeszítéseket tesz, hogy következő támdásánál a Róma felé ve­zető utat megnyissa. NAGY JÓZSEF Zárt ülésen tanácskozik a finn országgyűlés Helsinkiből jelenti a DNB: A finn birodalmi gyűlés kedden félórás nyilvános ülés után 11 óta 30 perc kor zárt ülést tartott. Linkomies mi­niszterelnök felolvasta a kormány félórás helyzetjelentését, amelyről ■valamennyi párt csoport több képvi­selőjének felszólalásával megindult az általános vita. Az ülés első sza­kasza 12 óra 30 perckor ért véget. A vitát délután zárt ülésen folytatták. Az ülés lefolyásáról hivatalos köz­lemény kiadása várható. Hivatalos közlemény a finn parlament ke fl (I í ii l ésérol Helsinkiből jelenti a DNB: Az or­szággyűlés keddi üléséről ked)d estig a következő hivatalos közleményt adták ki: Linkomies miniszterelnök kedden az országgyűlés zárt teljes ülésén a kormány nevében jelentést tett a po­litikai helyzetről. A házszabályok alapján az országgyűlés tárgyalását a délután megtartott második ülésre halasztotta. Az országgyűlés egyórás vita után a kormánynak bizalmát fejezte ki. Sztálin távi raia Koosevelthez Lisszabonból jelenti az MTI: Wa­shingtoni jelentés szerint Sztálin Roosevelt elnökhöz táviratot inté­zett, amelyben megköszöni Roose­velt elnöknek a vörös hadsereg meg­alapításának 26 ik évfordulója al­kalmából hozzá intézett jók B ánatait és azt a megértést, amelyet a szövet­ségesek a moszkvai és teheráni ér­tekezleten elértek. Â% ankarai brit korét Londonba utazott Isztambulból jelenti a TP: Knatch- bull ankarai angol nagykövet kedden este Kairón át Londonba utazott. A .nagykövetet a legutóbbi diplomáciai akció meghiúsulása miatt jelentés- tétel végett rendelték Londonba — mint ankarai politikai körökben közük. I

Next

/
Oldalképek
Tartalom