Ellenzék, 1944. február (65. évfolyam, 25-48. szám)

1944-02-29 / 48. szám

V CLLtNTtW 4 rnknn>k«'Mtui oVoUImH krvrsrbli pecsétet kell u Ika I ina/u 1 a postai értéklevi'irliro t*s mo^'-ntfritt^k a nyitót tab lak ii bor it fkok has/nulatu t A mai anyaghiány közepette a pos:a i«» ■gsek-szik könnyíteni a normális időkhöz mo:t •szigorú szabásokon Mw két ilyen enyhítő rendelet jeleni ineg a taka rekos-sag jegyé- bon. Eddig a magánipar áll * előállított és nem a posta á'.tal forgalomba hozott érlék- levélboritókoikot 5 pecsétté kellett ellátni. A posta most megengedte, hogy 5 pecsét he­ly ott cask két pecsétet a*kalnuwzanak az Ilyen borítékokon.. A masiik taka:ékosségi reiutelel pedig megengedi a nyitottat) aku borítékok használatát. Az olajos eljárással készült átlátszó ablakos borítékokat ma nem gyártják, viszont munka- és időmegtakarítás érdekében kívánatosnak látszod olyan borí­tékok! használatbavétele, ame'yen a címzés helye ki van vágva és a nyíláson kérésziül magán a levelei) alkalmazott cimfo'irat ol­vasható. Az ilyen nvitottab’.aku borítékok használatbavételét és postai utón való to­vábbítását a postavezérigazgalóság a közön­séges levélpostai küldemények s ám.-.d moci enged- yezte. (Magy. Tud j Ritka a s z i n e s film. A német filmtechnika aján­déka a Botrány c. Hollan­diában játszódó vidám fa­lusi történet. Ma láthatja utoljára a Corvinban! Holnap: Ragaszkodom a sze­relemhez I NYERŐ SZÁMOK. Az oáetáüysorsjáték hétfői húzásán 10.000 pengőt nyert a 18.796. a 80.330, 5000 pengőt a 19.810, a S5.166. 40C10 pengőt a 73.092, a 64.352, 3000 pengőt a 3002 számú sorsjegy. Felelősség nélkül. BEZÁRJÁK A MONACÓI KASZINÓT. Zürichből jelenti az "MTI: Monacóból je­lenti a Havas OFI: A kormány elhatároz­ta. hogy kerek 5000 embert felké". hagy­ják el Monaco területét március 15—1 g. A jövőben már csak olyanok tartózkodhat­nak a hercegség területén, akiknek ott­léte indokolt, még pedig akár hiva+alos tevékenységüknél, vagy kenyérkereseti foglalkozásuknál fogva. A kaszinót való­színűleg kiürítik, sőt teljesen bezárják. Vizsgáznak a gazdalányok KOLOZSVÁR, február 29. Vasárnap délután ünnepélyes külsőségek között zajlott le a gyalui Népfőiskola leányhall­gatóinak vizsgája. A tanfolyamot az Er­délyi Református Egyházkerület Leány- szövetsége rendezte, élén Bisztray Erzsé­bet központi .titkárnővel és Szeréna dia­kon i sza-t esi vérrel. Á vizsgát délután 3 órakor istentiszte­let vezette be, melynek keretében Ady Elemér ref. lelkész, a Népfőiskola megala­pítója hirdette az igét. Ezután Bagoly Sándorné, Laki Ernőné és Szeréna nővér, továbbá Ady Elemér kérdezték ki a hall­gatókat, akik valamennyien kitűnő elő­menetelről tettek bizonyságot. A hallga­tók nevében Albert Anna magyarlónai alkalmi versben búcsúzott el előadóitól és a leányoktól, akik könnyezve hallgat­ták a verset. Végül Demeter Béla, az Es­tilap és az Erdélyi Gazda főszerkesztője beszélt. A vizsgát a Himnusz közös el- énekiése zárta be. Kaloraszentkirályon is vasárnap zajlott le a m. kir. 21. női háztartási hathetes gazdasági tanfolyam záróvizsgája, ame­lyen a miniszteri vizsgabiztosi tisztséget vitéz Szász István, az EMGE ügyvezető alelnöke töltötte be, mig a földművelés­ügyi minisztérium erdélyi kirendeltsége részéről Solty Ernő dr., miniszteri osztály- tanácsos, helyettes vezető és Szilárd Má­ria tanárnő, tanulmányi felügyelő jöttek el. Ott volt még Gallus Viktor felsőházi tag és Albrecht Dezső dr. országgyűlési képviselő, az Erdélyi Párt ügyvezető al­elnöke is. A Magyar Hiszekegy után Tass Eleonora tan föl y arrive ze t őn ő tette meg jelentését, aki Lenhárd Mária tanár­nővel együtt oktatták a leányokat. Vitéz Szász István miniszteri vizsgabiztos kér­déseire valamennyien kitünően feleltek. A vizsgabiztos külön elismerését fejezte ki a tanfolyam nagyszerű eredményeiért. Ezután Gaílus Viktor felsőházi tag kö­szöntődé a veszett hallgatókat, maid Varga Anna hallgatónő mondott köszöne­tét az előadóknak. A tanfolyamnak olyan ngy sikere volt, hogy a falu egyöntetű óhajára uj' résztvevőkkel, uj tanfolyam indul Kaiotasz-er, tki rá 1 yon Bőrtalpú cipők érkeztek!!! A beadott utalványokra kérem a cipőket szerdán reggel kiváltani. Érkeztek utalványmcntrs gyerek, női cs férfi cipők is minden ezómbun Bilss Dezső Kolozsvár, 1>oák Ferenc-utca 49. szám. Mont vigyázott vad házastársit törvénytHen fiára — gondatlanságért fogházbüntetéssel sújtották KOLOZSVÁR, február 29. Különös bűncse­lekményt tárgyalt a ko’cwfivári törvényszék hármas büntető .tanácsa. A vádlott Kovács Katalin, mákófalvi ,,leányasszony" volt, aki mult év tavasza óta vadháza tágban élt lő­réik István ugyancsak mákófalvi egyénnel. Török István, akinek egy korábbi viszonyá­ból kétéves fiúgyermeke vo't, tekintettel arra, hogy mint a falu juhásza nem tartóz­kodód otthon, a kisfiút vadházastáisa gondo- I zására bízta. A ’cápyasszonv azonban a mos- I toháná' is mostohább anyának mutatkozott s a ki-gyermok, szinte az emberek szome- 1 láttára so’vadt naprói-napra. Nemcsak a ve- I résből de az éhe ••intésből is ugyancsak ki- I jutott, a ícsze es a kegyetlen asszony még j azt sr'rn engedte meg, hogy a jószivü szom- I szádok tip < ják a kisfiút, sőt még a zöld- j keresztes védőnő támogatását is visszau'asi- I tóttá, j A kisgyerek az éheztetek’ és veréstől sú­lyosan megbetegedei t, úgy, hogy kőt házba, való szállítása vált oz-ükségcssé. Gercb L’á! dr. körorvos beutalta a gyereket a kórházba, de még a mentőautó személyzete is zárt lakás bem, egy ed ülhagy ottan bukkant rá az önkí­vületben fetrengő gyermekre. A kisfiú kórházba szántása után rövide­sen meghalt. Kovács Katalin ellen önsegélyre képtelen személy elhagyásának büntet’érrt indult Hjárás. A törvényszéki' tárgyaláson Nappendruck Ká’rnán dr. törvényszéki orvos- j szakértő megállapította a boncolási jegyző- I könyv alapján, hogy a gyerek halálát ütés- | tol vagy eséskő származó csigolyatörés j okozta. A vád ott azt állította, hogy a fiúcska i vé etleniil ese‘t le a lépcsőről és úgy szerez­hette sérülését. A bíróság gondatlanságból okozott 6ulyos testisértés vétségéért 1 hónapi j fogházra Ítélte a v dlottat, aki az ítéletbe belenyugodott. Az itclet jogerős. RÖVIDESEN MEGKEZDIK A fcíZGÁLIC- UTALVÂNYOK KIOSZTÁSÁT. A földműve­lésügyi miniszter a szőlősgazdák részére biz­tosított ré/gjlic, íeketegá'ic és rézmészpor beváltására jogosító utalványokat a hegy- közsig^k és a nagyközségi tanácsok, illetve ahol e ek még nincsenek megalakítva, a íő- szo’gabirák és polgármesterek részére meg- kü!dötte. Az említett ha'óságok és szervek a közeli napokban kezdik meg az utalvá­nyoknak az egyes szőlőbirtokosok részere történő kiosztását. A KOLPING LEGÉNYEGYLET leg­utóbbi összejövetelén diszgyülést tartott, amelyen megjelent Budapestről a Legény- j egyletek központjának prefektusa: dr. I Lehmann Imre és a nagyszámban megje­lent tagok előtt időszerű és értékes elő­adást tartolt. A gyűlés elején a központ kiküldöttét Bertalan Balázs, s. lelkész, igazgató köszöntötte, a gyűlés végén pe­dig Strasszer Ferenc, h. dékán mondott f köszönetét a megtisztelő látogatásért. HÍRADÓ Kik irjálc a délerdélyi Havi Szemlét? A délerdélyi magyarság egyetlen irodalmi és művészeti folyóiratának munkatársai a következők: Babuczay György, Balogh Ernő, B'édv Géza, B assai János, Debrerzeni István, Deák Ferenc, E délyi Gyula, Erese Miklós, Fekete Lajos, Hajós Imre, Horváth Jenő, Kábé« Éva, Kacsó Sándor, Kakassy Endre, Kovács Gyu’a, Kristóf Márta, Kubán Endre, Kulcsár S. Kálmán, Métius; ’ózsef, Molnár Árpád, Musnai László, Nagy József, Nagy­falusi Mihály, Nikodemusz Káioly, Parecz Gvö gv, Puha!a Sándor, Ra=s Károly, Sá'közy Gero, Schiff Béla, Serestély Bé'a, Szem'ér Ferenc, Szepesi Nits István, Tatrangi Pál András, Vass Albert, Veress Sándor. A szeikesz'ő bizottság tagjai pedig: Fodor József, Orosz Lajos és Vita Zsigmond. Akiknek volt alkalmuk olvasni a délerdélyi Havi Szemlét, örömmel állapítják meg, hogy a legsúlyosabb körülmények közölt mennyire változatosan gazdag tartalmú cs művészi tetszetőséggpl kiállított folyóirat ál’, magyar testvéreink rendelkezésére. Milyen nyelven, beszélnek Isztan- bulban Az Aksam közli az Isztanbulban beszélt nyelvek statisztikáját, amely szériát 692.460 török, 39.821 örméüy, 79.920 gö­rög, 2643 jiddis. 206 druz, 285 perzsa, 3770 német, 2730 iraki, 4321 bolgár, 117 cseh, 19 holland, 3627 francia, 320 georgiai, 33 horvát, 954 angol, 8210 spanyol, 59 svéd, 3550 olasz, 853 kopt és 223 orosz anya­nyelvű egyén lakik- Isztanbulban. Tizenhét 1608 előtti gimnázium működik Magyarországon * A történelem vihara számtalanszor süvített végig Magyarországon és a különböző csapá­sok nem egy virágzó intézményt tettek tönkre. Mégis 17 olyan f-iugimnázium műkö­dik ma is az ország területén, amely 1600 előtti alapítású. A mezőtúri ref. gimnázium 1530-ban. a pápai és a sárospataki ref. gim­náziumok i 5 3 f -beni alapításúik. A Szatmár­németiben működő ref. gimnázium x 5 3 5 és 1540 között létesült. 1540 körülire tehető a már amar os szigeti ref. gimnázium alapítása is. Ez az öt iskola tehat már belépett fennállá­sának ötödik évszázadába. A debreceni ref. kollégium 1549-ben alapittatott. Csíksze­redái róni. kát. gimnázium a XVI. század közepe óta" működik. 1552. évi alapítású a békési ref. gimnázium s öt évvel később, 1557-ben alapittatott a kolozsvári, valamint a marosyásár'oelyi ref. kollégium. Ugyancsak ebből az évből való a soproni ev. gimnázium is. A miskolci ref. gimnázium három évvel később. 1500-ban létesült. Négy évvel ké­sőbb, 1504-ben keletkezett a kecskeméti ref. gimnázium, 1579-ből való a kolozsvári rom. kar. gimnázium. 1590-ben' alapították a lo­sonci, ma Kármán József-gimnáziumőt. XVI. századi alapítású riiég a nagykőrösi ref. Arany Jáiiosi-gimnázium, valamint a Besz­tercén működő németnyelvű ev. gimnázium is. Felekezet szerint 12 ref., 2. róm. kát.. 2 cv., I pedig időközben állami intézetté vált. A legnagyobb spanyol rovargyüj* temény Dr. Cabrera, ismert spanyol orvos és természettudós, aki a Kanári szigeteken élt, végrendeletében igen jelentős rovar- gyűjteményét a madridi természettudo­mányi múzeumra hagyományozta. A mult évben elhunyt tudós 57 éves kutató mun­káiml mintegy félmillió különböző fajtá­jú rovart gyűjtött és Spanyolország leg­nagyobb rovargyüjteményét állította ösz- sze. A nagybecsű gyűjteményt legközelebb a természettudományi muzeum és a tu­dományos kutatás tanácsának átszállítják Madridba. • Ki hogyan eszik? Egy különlegességeiről ismert statisztikus kiszámította, hogy a föld népének egyhar- mada ma is puszta kézzel, ujjai segítségévei táplálkozik.' Eszerint tehát 740 millió ember nem ismeri az evőeszközöket! A kézzel evők ,,szektája4' Afrika. -Ausztrá­lia és Ázsia belsejében él. Ázsia több, mint 5^0 miüós tömege csak pile kákát használ étkezésénél. Aránylag csekély azok száma, akik evőeszközöket használnak; mindössze s?c millió, de ezek közül í-s számosán csak kést és villát. ÉsZak-Amerika és Dél-Amerika mintegy T c milliós őslakossága csak kanglat; az északi­sarki lakosság (10 millió) csak villát és kést használ. Az ágyú életrajza Az ágyú fogalma tulajdonképpen sokféle tipusu hadiszerszámot jelent. Az általánosan elfogadott meghatározás szerint olyan tüzi- f egy ver, amelyet mérteiénél és súlyánál fogva egyetlen ember nem kezelhet. Alapjában véve az ágyuk háromfélék. Az első a tulajdonképpeni, ágyú, amelynek löve­déke többé-kevésbé vízszintes, illetve egye­nes pályát fut meg. A második csoport a Haubitz, amely ivalaku pályán küldi lövedé­keit. a harmadik pedig a mozsár, amely föl­felé lő, hogy igy érjen el nagy távolságot. Sokféle ágyút lehetne még felsorolni, egészen a legújabb tipusu légvédelmi lövegekig, ame­lyek különféle mechanizmus irányitó és célzó berendezésekkel vannak felszerelve. Az eredeti kezdetleges ^ „tüzcsövektőlt:, (imelyek a XI11. század végén és a XIV. század, elején alig ico lépésre köpködtek ki magukból kezdetleges lövedékemet, óriási ? fejlődés azokig a gépszörnyetegekigamelyek ma már másfélszáz kilométerre is tudnak pusztítani. Érdekes, hogy egy-egy nevezetes ágyú szinte egyéniségként szerepel a hadi je­lentésekben és külön nevet, kap, mint például az első világháború ,,BertájaV 1 til február 29 I ilagntzeli Innfolya in a» i pur oh én lierenhetlö íunonrohnali Február 2‘> , 26. <t> 27 napjain a Vo on. i Szent Mihály plébánia a katolikus ipariy. <« kereskedő tanom ifjúság iéh/«'n- hároDinapo, világnézeti tanJolyuniol r' trvd< • / '* t.j A tani o’.y ómra -1 KIÖL (Katói)' uJpaios- tanoncmk OrazágOh Egyesülete) budapesti központja három előadót kü döfj le KoIov - várta. Az (-óadók P. Polgár András, II GJios József, KIÜL t !. i. r iiollay I i'ii-nr, munkát'itkár é tékes ' ad.i ok hun é& besrí!- gető‘c',ben tárgya':«k meg a tanoncdjnságoi érdeklő «a|áto>- ktrdéneket h nagyban hozzá­járultak ahhoz, hogy a mai tanonclfjuaágbó! öntudatos, komoiy keresz'ény gondolkozás) iparos nemzedék alakuljon ki. A tanfolyamot keokenyíüme«- mozit 1 ,idús fejezte b'r, amelyen az f.MKL Walter Gyu’a titkái vezetésiével a magyar föld, az erdélyi magyar táj és magyar munka értékeit és szépségeit szemléltető kulturfiJmeket muta­tott be. Az. egész tanfolyamon 60, a befejező elő­adáson közel 100 tanom: vet-t részt, akik kö­zött az EMKE kedves meglepetc-sként 80 drb. értékes könyvel é-e lüzete' osztott k-i. CUKORKA PORLÁSI SZÁZALÉK ENCE- DÉLYEZÉSÉT KÉRIK A KERESKEDŐK. A közelmúltban több városban a cukorárusi- tá->ra kijelölt kereskedők a kiuta t cukorral nem tudtak 100 százalékig elszámolni, az el- mérésből és pórjásból e’őállott csökkenés kö­vetkeztében. Ezért a Kereskedők Országos Egyesületének küldöttsége arra kérte a Köz­ellátási Hivatalt, hogy engedélyezzen bizo­nyos porlási és elmérési százalékot, amelyet már régóta sürgetnek. * JEGKITF.RMELÉS. A sétatéri tó jegét a legtöbbet ígérőnek kitermelésre eladjuk. Zárt ajánlatok a városi Viz és Csatornamüvek igazgatóságához, folyó évi március hó 3-án 12 óráig küldendők be. SVÁJCI ÖSZTÖNDÍJ PROTESTÁNS MAGYAR DIÁKOKNAK. Az egyházi se­gélyakció genfi központja, amely a ma­gyar protestáns egyházaknak eddig is igen jelentős anyagi támogatást nyújtott és a. jelenlegi világháborúban kárt szenvedett egyházakat fokozottan segélyezi, amerikai gyűjtésből megnégyszerezte vagyonát. Ă segélyközpont most a magyar protestáns teológusok részére is folyásit ösztöndíja­kat és tanulmányi segélyeket. * ELJEGYZÉS. Szabó Erzsébet, dr. Rad­ványi j. ügyvédi iroda titkárnője és Marion Gyula m. kir. r. detektív, jegyesek. (Minden külön értesítés helyett.) 0824 BETÖRT EGY CIGÁNY A CIGÁNYZE­NÉSZBŐL LETT TEXTILESHEZ. Mező­túrról jelentik: Néhány nappal ezelőtt az éjszakai órákban ismeretlen tettes betört. Gécsi Béla volt cigányzenész, textilkeres­kedő üzletébe. A betörő körülbelül het­venezer pengő értékű röfösárut vitt ma­gával. A csendőrség megállapította, hogy a tettes Suki Sándor mezőtúri cigánymu­zsikus. A szökésben levő Sukit rádiókö­rözés alapján Pesten letartóztatták. Mi­vel a betörést az elsötétítés alatt követte el, rögtönitélő biróság elé állítják. * HALÁLOZÁS. Naszta Sándor ny. m. kir. postaföfeliigyelő. folyó hó 28-án elhunyt. Temetése március i-én délután \ fél 4 órakor lesz a temetői nagy kápolnából. ' 0835 RENDELET A MEZŐGAZDASÁGI V A GYOX VÁLTSÁGRÓL BUDAPEST, február 29. A Magyar Távirati Iroda jelenti: A pénzügyminisz­ter a mezőgazdasági ingatlanok vagyon- váltsága fejében fizetendő buza árát a tör­vényben megadott felhatalmazás alapján a földművelésügyi miniszterrel egyetértő- leg március hónapra métermázsánként 40 pengőben állapította meg. MŰEMLÉKEK FOKOZOTTABB GONDO­ZÁSA. A református Egyetemes Konvent határozata értelmében utasítást adót min­den magyarországi egyházközségi műemlék fokozottabb' rendezésére. \mennvibeu uj leletek birtokába jutnak, ugv azokat köte­lesek a Magyar Nemzeti Múzeumnak is bejelenteni. * BESZTERCE városban a mümalomban levő malomberendezés (vízimalom) nyilvános árverésen a legtöbbet ígérőnek eladatik. Ár­verés ideje: 1.944 március ic-én délelőtt 9 órakor. Érdeklődni lehet a polgármesteri ' hi­vatalban, 27. számú szobában. Beszterce. 1944 február 25-én. — Polgármester, h. FÉRFISZÖVETSÉGI HÍR. A belvárosi ref. férfiszövetség legközelebbi összejöve­telén, folyó hó 29-én, kedden este fél 7 órakor a Farkas-utca 21. szám alatti ta­nácsteremben László Dezső tart előadást Az eredendő bűn címen. PAPIBBAN, írószerben, irodai lei­szerelési tárgyakban teljes raktári ■talál az „Ellenzék“ kortyve&baltban*

Next

/
Oldalképek
Tartalom