Ellenzék, 1944. február (65. évfolyam, 25-48. szám)

1944-02-22 / 42. szám

4 «ta&tttTN&ttft 1V.H U li I H fi I 2 2, 4 KOLOZSVÁRI KKI ORMÁTUS TEOLÓGUSOK FEGYVERES KIKÉPZÉSÜKET KÉKIk KOLOZSVÁR, február 22. A kolozs­vári református teológiai hallgatók illetékes hatósághoz kérvényt intéz­tek, fegyveres kiképzésükért. A kér­vényben előadják, hogy sokkal meg­könnyítené harcászati kiképzésüket, ha mar mint leventék megkapnák a fegyveres kiképzést. De kérik azért is, mert igazolni akarják hazaszere­tetüket és azt is ki akarják fejezni, hogy akár fegyveresen Is harcolnak minden Isten-ellenes törekvés és mozgalom ellen. A FAGÁZVONTATÓ AI.KALMZÂSA A MEZŐGAZDASÁGBAN. A m. kár. Mező- gazdasági Főiskola dísztermében (Kolozsvár, Monostori-ut 3. szám) február 24-én 18 óra­kor EleLmut Meyer oki. mérnök a bornimi vontató kísérleti intézet igazgatója tart elő­adást ..A fagázvontató alkalmazása a mező- gazdaságban" címmel. Az érdeklődőket a m. kir. Mezőgazdasági Főiskola e. i. dékánja szívesen látja. A) !RÖ SZAMOK, i/ osztály sors játék tegnapi hutásán „v-.ooo pengőt nyert a jti j 3 z, az )0Ó$9*cs, 10.000 pengőt a. 10460-as, 3.000 pengőt .1 Í4Í7S, a 4°-é-\ ** 7.1060-as, 4.000 pengőt a 34704, a 974JJNW, zaoao pengőt a jOO) 1, a f/9jS számú sorsjegy. Felelősség nélkül. MIVEI. PERMETEZZÜK AZ IDÉN A GYÜMÖLCSFÁKAT? Erről ir a Növényvé­delem és Kertészet legújabb száma. Cikkeket közöl még az uj. z.Öltfségfajtákról, a gyümöl­csös u-Li munkálatairól, a kénmájjal való per­metezésről, a gyümölcsfák átoltásának gyor­sításáról, a szamócái ajták értékéről, a meleg- ágvi vetésről, a koratavaszi fagyok ellen: vé­dekezésről, a nyulak elleni eredményes véde­lemről, a talaj iertőtlcnitéséről stb. A y/iinej gyümölcsképet is közlő két szaklapból a Nö­vényvédelem kiadóinvatala, (Budapest, VL, Aréna-ut 84/c.) egy alkalommal e lapra való hivatkozással díjtalanul küld mutatványszá­mot. TÖRÖKORSZÁGBAN FORGALMI ZA­VAROKAT OKOZ A HIDEG IDŐJÁRÁS. Isztanbulból jelentik; Súlyos déli viharok után Törökországban erős hideg állott be. A ha­talmas hóesés több helyen forgalmi zavarokat okozott. KÉNYSZERMUNKÁRA ÍTÉLT BOLGÁR ORVOSNŐ. Szófiából jelentik: Hristov bel­ügyminiszter dr. Sonja Ivancseva orvosnőt és szülésznőt kényszermunkára ítélte, mert egy szülés alkahnéval túl nagy tiszteledijar köve­telt s a további orvosi kezdést megtagadta. Ma délután temetik a tragikus körülmények között elhunyt vitéz Fejérváry Károly országgyűlési képviselőt KOLOZSVÁR, február 22. Mint röviden már jelentettük, másfél évig tartó súlyos be- íegeskeáés után szombaton tragikus körülmé­nyek között meghalt sajószentandrási vitéz Fejérváry Károly földbirtokos, az Erdélyi Párt országgyűlési képviselője. Fejérváry Ká­roly régi erdélyi földbirtokos család tagja volt, amely mindig' jelentős szerepet játszott a magyar közéletben. Édesapja Bevzterce- Naszódmegyének volr főispánja. Fejérváry Károly tanulmányainak elvégzése után csa­ládi birtokán gazdálkodott. Mint huszár had­nagy vonult be a világháború kitörésekor, később pilótává képeztette ki magát és szá­mos kitüntetést szerzett. Két hónappal ez­előtt háborús érdemeiért vitézzé avatták. A román agárreform során majdnem az egész birtokát kisajátították. Mindössze 50 holdat hagytak meg hatalmas vagyonából, de Eejér- váry Károly még a legnehezebb életkörülmé­nyek között is igyekezett a kisebbségi sors­ban élő magyarság közösségi céljait szolgálni. A román impérium idején a nagysajói ref. egyházmegye tőgondnoka volt és ebben a mi­nőségében tevékenyen kivette részét a tem­plomért és az iskoláért folytatott harcokból. A második érdélvi képviselői behívás alkal­mával a képviselőház tagja lett. de a politi­kai életben már aLig vehetett részt. Gyógyít­hatatlan betegsége miatt a nagyhajói ref. egv- házmegye főgondnokságától >.$ megvált. A leggondosabb orvosi kezelés vm tudott segí­teni rajta és igv következett be tragikus kö­rülmények közön szombaton délben halála. Vitéz Fejérváry Károlyt ma, kedden délután 3 órakor kísérik utolsó útjára Sajószentandrá- son. Az Erdélyi Párt részéről dr. Vékás Jó­zsef felsőházi tag. Szilágyi Ferenc és Beke Ödön országgyűlés! képviselők utazrak ki a temetésre. Vitéz Fejérváry Károly halálát fe­lesége, született Sándor Anny és kiterjedt elő­kelő rokonság gyászolja, akiknek gyászában őszinte részvéttel osztozik az'egész erdélyi magyar társadalom. SZERDÁN RENDEZI HETEDIK ELŐ­ADÓESTJÉT A BAROSS NŐI TÁBOR. Február 23-án, szerdán este fél hat ára­kor rendezi hetedik előadóestjét a Baross Szövetség Deák F,erenc-utca 4. szám alat­ti helyiségében a Baross Női Tábor. Ez alkalommal dr. Borbáth Samuné tort elő­adást „Irodalom és ponyva“ cimmel. Az előadás után Barabás Gyöngyi költemé­nyeket szaval. Az előadóest iránt, am.ely- re a Baross Női Tábor úgy a tagjait, va­lamint vendégeket is szívesen lát, nagy érdeklődés nyilvánul meg. TÖRÖKORSZÁGBAN BEFEJEZŐDÖTT AZ ELSŐ PÁNCÉLKOCSIS TANFOLYAM. Isztanbulból jelentik. Ankarában ünnepélyes keretek között fejeződött be az első páncélos tiszt- és altisztképző tanfolyam. Az ünne­Í iély katonai díszszemlével végződött, ame- yen megjelentek Szaracsoglu miniszterelnök és Orbay, a török vezérkar főnöke. BEZÁRTÁK ISZTANBULBAN AZ ITAL­MÉRÉSEKET. Isztanbulból jelentik: A kor­mány rendeletére az isztanbuli italmérések nagyrészét bezárták. Egymillió fon! értékű vagyon az Isztanbulban eltűnt lengyel konzulá­tusi tisztviselő hagyatékában ISZTANBUL, február 22. Négy évvel ez­előtt Isztanbulban a vök lengyel konzulátus Míkicsinszki nevű tisztviselője nyomtalanul eltűnt. Az eset akkor nagy feltűnést keltett. A konzulátusi tisztviselő valuták és arany csempészésével foglalkozott és amint akkor állították, rászedte! bűntársait, azokkal vi­szályba keveredett és ilyenmódon tűnt el. A törvényes határidő lejártával Mikicsniszki ha­gyatékát felnyitották. Több mint egymillió török font értékben találtak értéktárgyakat, ékszert és valutát. A hagyatékot a bíróságnál helyezték letétbe. ELMARAD BERDE KÁROLY SZABAD- EGYETEMI ^ ELŐADÁSA. Berde Károly egyetemi tanár f. hó 22-re kitűzött ,,A vele­született vérbaj“ c. szabadegyetemi előadása <— W. Tönnis berlini idegsebész professzor ugyanezen időre eső orvosszakosztályi elő­adása miatt — elmarad. A legközelebbi sza­badegyetemi előadást f. hó 29-én tartja Bai- lanyi György „A középkori ember'*’ ciroea. FAR KAS CSÓR DÁK KÓBOROLNAK KÁRPÁTALJÁN. A rendkivüli hideg és 2 nagy hó következtében Kárpátalján újra nagy­mértékben elszaporodtak a farkascsordák. Egyes helyeken valósággal lehetetlen a gya­logközlekedés a farkasok miatt. Borsa és, Bor- sabánya között több bányászt 40 farkasból áiló csorda támadott meg. A bányászokat csak az mentette meg a támadás komoly kö­vetkezményeitől, hogy az egyik bányász pet*- róleumos gyapjukócot gyújtott meg. A tüztől a farkasok megijedtek és a bányászoknak így sikerült megmeneküluiök. Az egyik község közepéig üldöztek a farkasok három szarvast. A kőrösmezői vasúti pályatesten pedig egy tehervonat gázolt el a farkascsordából több farkast. A MAI MAGYAR TÁRSADALOM AZ IGE MÉRLEGÉN. Dr. málnási Bartók György egyetemi professzor a fenti címen tart előadást a belvárosi férfiszövetségben kedden este háromnegyed 7 órakor a Farkas­utca 21. szám alatti tanácsteremben. Az elő­adásra minden érdeklődő férfit szívesen lát­nak. KOLOZSVÁR thj. sz. kir. város Víz- és Csatornamüvei. 8i6—1944. sz. KIVONA­TOS VERSENYTÁRGYALÁSI HIRDET­MÉNY. I.-Kolozsvár thj. sz. kir. város Viz­es Csatornamüvei igazgatósága nyilvános ver­senytárgyalást hirdet Kolozsvár város burkolt úttestein és gyalogjáróin, a viz cs csatorna­művek által megbontott vagy földalatti veze­tékek felett lesüppedt útburkolatok helyreál­lítására. 2. A közszállitás költségei szabály­szerűen biztosítva vannak. 3. Az ajánlatot a rendelkezésre bocsátandó ajánlati űrlapok és mellékleteinek felhasználásával keli szövegez- ni. 4. Az ajánlati és költségvetési űrlap, az általános és részletes feltételek a megrendelő hivatal, Kolozsvár, V., kerület, Bem-utca 2. számú helyiségében, hivatalos órák alatt, díj­talanul megszerezhetők. 5. A megfelelően el­készített ajánlatokat a megrendelő hivatalnál 1944 március hó 4. napján 9—10 óra közötti időben, személyesen vagy mégbizott utján kell benyújtani. Az ajánlatok azon a napon, 11 órakor ugyanebben a hivatalos helyiségben kerülnek nyilvánosan felbontásra. Kolozsvár, 1944 február 18. — Igazgatóság. ÁRADÁS ANATÓMIÁBAN. Isztanbulból jelentik; Anatólia északnyugati részén a tar­tós esőzés' áradást okozott. Több falu víz alá került. A kárról még nincs jelentés. (MTI.) DRÓTNÉLKÜLI KÉPÁTVITEL TO RUKORSZVG ÉS ANGLIA KÖZÖTT. Isztanbulból jelentik: A kormány elhatározta, hogy Angliával drótnélküli képtáviró-forgal- mat rendszeresít. I IUSZF.ZIRTONNÁS KÓRHÁZI IAJÓN SZÁLLÍTJÁK EL. AZ OLASZ HARCTÉR SEBESÜLTJEIT. Madridból jelentik; Mint Algericaxból jelentik, húszezer-tonnás, hatalmas kórházhajó érkezett Gibraltárba, amely az ! olasz harctér sebes ükjeit fogja elszállítani. (MTI.)________________________ __ Rejtélyes merényletek Fraucia­országban. NEUCHÂTEL, február 22. (Búd. Tud.) A Feuille d‘ Avis de Neuchâtel cimii lap értesü­lése szerint Eszak-Eranciaorszagban az. utóbbi időben sorozatos merényletek történtek ipari üzemek és közlekedési utak ellen. A Rhone— Marne-csatoma egyik fontos szakasza annyira megrongálódott, hogy hos/.u időre használha­tatlanná vált. Lille vidékén a levegőbe röpült iS duzzasztógát és számos kohó. A merénylők súlyosan megrongáltak számos mozdonyt, úgy. hogy helyenként a vJsuti forgalmat csak nagy nehézségek árán lehetett lebonyolítani. KÖLTÖZNEK HAZA A BOLGÁROK TRANSZNISZTRIÁBÓL. Bukarestből je­lenti a Svájci Távirati Iroda: Transznisz- triából most költ özte Írnek haza többszáz bolgár földmüvescsaládot. Azoknak a besszarábiai bolgár kivándorlóknak a le- származottairól van szó, akiket I. Miklós cár alatt Tauria volt orosz kormányzó-sá^ területén, mint szabad parasztokat, kü­lönleges jogokkal telepítettek le. (MTI.) BESZOLGÁLT ATÁSI KÖTELEZETT­SÉG AL Á VONTAK TÖBB NÖVÉNYI MAGVAT BULGÁRIÁBAN. Szófiából je­lentik: A bolgár gazdaságügyi kormánybiztos­ság rendeleté alapján az összes növénymag­vak. ideértve a szőlő és dohánymagv'akat is, beszolgáltatási kötelezettség alá tartoznak. (MTI.) KOLOZSVÁR ÉS VIDÉKE KERESKE­DŐINEK EGYESÜLETE felhívja a kolozs­vári ügynökségek tulajdonosait, hogy február hó 27-én, vasárnap délelőtt 11 órakor a Ke- reskedelmi és Iparkamara kis tanácstermében megjelenni szíveskedjenek. MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY A BRASSÓI MAGYAR FŐKONZULNAK. Bukarestből jelentik: Mihály román király Zilahy Sebess J.nő brassói magyar konzulnak megadta a működési engedélyt. A konzuli tisztség hatás­köre kiterjed a brassói, fogarasL nagyszebeni, gyulefehérvári, nagy- és kuküküllői kormány- területre. (TP.) ISMÉT BEVEZETIK AZ EGYTÁLÉTE- LES RENDSZERT SZÓFIÁBAN. A bolgár közellátásügyi kormánybiztos rendelkezése ér­telmében február 21-től kezdődően a szófiai éttermek ismét csak egytálételt szolgáltathat­nak ki a közönségnek. (MTI.) A TÖRÖK VIZEKEN RITKA ÓRIÁS- HALAT FOGTAK. Isztanbulból jelentik: A Márvány-tengeren a török vizekben, egy is­meretlen fajtájú 1000 kg. súlyú óríáshalat fogtak. Konyliukert i magvak kiváló fajtákban és minőségekben. BoriidvcldmaUv« k korai kifejtő cukor és velóborsók. Dug hagyma méltói hosszuké« és zittauj kerek 1 kilo P 1.60 és 10 kiló P 15.­A h O S magit ere* hetiét, Sveged* postafiók 97. Kérje ingyenes ta­vasz. árjegyzésünket. VÉLETLENÜL MELLBELŐTTE MA-, GAT ÉGY KISFIÚ. Megdöbbentő szeren-] csétlen.ség történt hétfőn délelőtt a Hólyal erdő szélén. Varga Ferenc 12 éves kisfiú, szüleinek a Törökvágás környékén levő lakásáról kiment a Hólya-erdő szélére játszani, s magával vitte édesapja forgó- pisz'olyát. Játszadozás köbben a pisztoly elsült és a golyó a mellébe hatolt. A szerencsétlenül járt kisfiút a helyszínre kihívott mentők részesitették elsősegély­ben és megállapitoLák, hogy habár a szivburkolatot nem érintette a golyó, se­besülése igen súlyos. Az elsősegélynyúj­tás után a mentők válságos állapotban beszállították a sebészed klinikára. A megdöbbentő baleset ügyében megindult a rendőrségi vizsgálat. Árdrágításért elítéltek egy hentestés kihordóját KOLOZSVÁR, február 22. Fosztó Sándor Pécsi-utca 4. szám alatt lakó hentessegéd, Rács Gizella Zápolya-utca 34. szám alatt lakó élelnrszerkereskedő, valamint Jánosi Sándor Krizbai-utca 79. szám alatt lakó hentes ellen Üzletszerűen elkövetet árdrágításért indult el­járás. A vádirat szerint Fosztó Sándor, aki Jánosi Sándor kihordója volt, 1942. évi de­cember 17-én a füstölt szalonna kilóját 3.80 pengő helyett 12 pengőért, a karaj és sonka kilóját 4.60, illetve 4.50 helyett 8 pengőért árusította, Jánosi megbízásából. Az áruból Bács Gizella is vásárolt viszonteladási cél­zattal. A vádlottak közül Bács Gizellát már régebben elítélte a törvényszék uzsorabirósága 1000 pengő pénzbüntetésre, a többi vádlottak közül Jánosi Sándort az uzsorabiróság tegnapi tárgyalásán 2coo pengő pénzbüntetésre és egy­évi jogvesztésre. Fosztó Sándort 600 pengő pénzbüntetésre ítélték. Az Ítélet jogerős. EGY SZOVJET GYŰJT ŐT ÁBOR AMERIKAI MEGVILÁGÍT ĂSBAN. A Vollers c. amerikai hetilap, amely szovjet­barát beállítottságú, beszámol a Szovjet­unióban uralkodó viszonyokról, s megál­lapítja többek közöltf hogy Oroszorsszág- ban 10—12 millió ember él gyüjtőtáborok- ban. Feltételezhető, hogy a Szovjetunió jérfilakosságának mintegy hatodrésze tar­tózkodik gyiijtötáborokban. fiiráessen Erdély legelterjedtebb! napilapjában, az Ellenzékben* I Szatmári és kolozsvári textilnagykereskedők ár- j drágítás! és áruláncolási ügye az uzsorabiróság előtt lezte le. 1942 május havában Fogarassy' dr. értesült arról, hogy szőkefalvi Nagy Sándorné üzletében nagymennyiségű vászonárut lehet kapni. Bement az üzletbe és érdeklődött az áru felől. Szőkefalvi Nagy Sándorné, vala­mint Weinréb Miklós, akik az üzletben tar­tózkodtak, letagadták a kanavász létezését. Később a közellátási felügyelőség ellenőrei megtalálták az elrejtett vászonárut. j KOLOZSVÁR, február 22. Különös hátte- \ rü, bonyolult árdrágitási ügyet tárgyalt het- ! főn a kolozsvári törvényszék’hármas uzsora- j tanácsa. A vádlottak padján szatmárnémeti és j kolozsvári textilnagykereskedők ültek, akik ; ellen az ügyészség árdrágítás és lánckereske- dés bűntettéért indított eljárást. Az elsőrendű vádlott Weinberger Mór szatmári kereskedő. Kívüle vádat emeltek Weinberger Herman szatmári lakos, Hirsch Dezső kolozsvári lakos. Pap-utca 45. szám alatt lakó kereskedelmi ügynök, Weinréb Miklós, Mussollni-ut 97. sz. alatt lakó, bizonytalan foglalkozású egyén. szőke falvi Nagy Sándor és felesége, Szappan­utca 2. szám alatt lakó textilnagykereskedők ellen. A vádirat szerint a két Weinberger 1942 május 6-án a Hunnia textilkészítő üzem szám­lájával iga'zolt 1176 méter kanavászt 4.30 ?. helyett 4.45 pengőért adták Hirsch Dezsőnek. Hirsch Dezső ugyanezt a kanavászt néhány nappal később 4.49 pengő helyett számla nél­kül 4.85 pengőért adta szőkefalvi Nagy Sán- dornénak és Weinréb Miklósnénak. V einréb Miklós és szőkefalvi Nagy Sándorné ezt a vászonmennyiséget üzletükben elrejtették és az ellenrőrzést végző Fogarassy Géza dr. közel­látási felügyelő előtt letagadták az áru létezé­sét. Később a kanavászból 20 véget méteren­ként 4.67 pengő helyett 5.34 és 5.49 pengős áron adtak tovább a fogyasztóknak és a kis­kereskedőknek. Szőkefalvi Nagy Sándor dien ugyancsak emiatt indult eljárás, de vádat emeltek még ellene tizrendbeli árdrágítás bűn­tettéért is, amelyeket más áruval való üzér­kedéssel követett el a vádirat sezrinc. A bonyolult árdrágitási bűnügyet Fogarassy Géza dr., jelenlegi közellátási főfelügyelő lep­Az árdrágitási bűnügyet már többizben tár­gyalta az uzsorabiróság. A megelőző tárgya­lásokon Weinberger Herman jogi képviselője bejelentette, hogy védence nem épelméjű, ezért nem vonható felelősségre. A törvényszék Weinberger Hermannal szemben elkülönítette az eljárást és a szatmárnémeti ügyészség meg­keresése utján megvizsgálták az elmeállapotát. Hirsch Dezső ellen, akik időközben eltűnt, nyomozólevelet bocsátottak ki. A többi vád­lott tagadta bűnösségét. Nagy Sándor azzal védekezett, hogy ő nem volt egyetlen esetben sem az üzletben, Nagy Sándorné szintén az­zal mentegette magát, hogy az üzletvezetés nem az ő ügyköre volt, de tagadott Weinréb Miklós is, akinek a szerepe a legtisztázatla­nabb az ügyben, valamint Weinberger Mór, aki azt akarta bizonyítani, hogy nem köve­tett el árdrágítást. A tegnapi tárgyaláson a megidézett tanuk közül nem jelenhetett meg hivatali elfoglalt­sága miatt Dobó Antal dr. közellátási fel­ügyelő, ezért a bíróság elhalasztotta a tárgya­lást és a legközelebbi tárgyalás napját április 3-ra tűzték ki. A következő tárgyaláson több fontos tanút hallgati ki a biróság és remény van arra, hogy a közel két év óta húzódó ügyet ítélettel zárhatják le,

Next

/
Oldalképek
Tartalom